Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/news/2014/news-20140527-01.sq.xhtml

34 lines
1.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2014-05-27">
<version>1</version>
<head>
<title>[Blog] Tani jemi të gjithë përdorues të Gmail-it: Privatësia si çështje sistemi ekologjik</title>
</head>
<body>
<h1>[Blog] Tani jemi të gjithë përdorues të Gmail-it: Privatësia si çështje sistemi ekologjik</h1>
<p>Edhe nëse vetë nuk e përdorni shërbimin
Gmail të Google-it, e përdorin shumë nga miqtë tuaj. Sa mund
ta mbrojmë privatësinë tonë kur zgjedhim mospërdorimin e
shërbimeve të centralizuara web? </p>
<p>Bazuar
<a href="http://mako.cc/copyrighteous/google-has-most-of-my-email-because-it-has-all-of-yours">një analizë nga Benjamin Mako Hill</a>, <a href="/about/people/gerloff/">Karsten</a> e ka
trajtuar këtë çështje në nja dy postime blogu,
<a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/05/27/were-all-gmail-users-now-pt-2/">Anglisht</a>
dhe <a href="https://netzpolitik.org/2014/wir-sind-alle-gmail-nutzer-datenschutz-als-umweltproblem/">Gjermanisht</a>. Thelbi: Privatësia është një çështje
sistemi ekologjik, njësoj si ajri i pandotur dhe uji i
pastër.</p>
</body>
<sidebar>
</sidebar>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="privacy">privatësi</tag>
</tags>
</html>