Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

77 lines
3.2KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2014-05-06">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Letër e Hapur Komisionit Europian: Stop DRM-së në HTML5</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Letër e Hapur Komisionit Europian: Stop DRM-së në HTML5</h1>
 9. <p>Sot, në <a href="http://dayagainstdrm.org/">"Ditën
 10. kundër DRM-së"</a>, Free Software Foundation Europe-a (FSFE) i ka dërguar <a
 11. href="/activities/drm/open-letter-ec-drm-html.html">një letër të hapur
 12. Komisionit Europian, në të cilën i kërkohet KE-së të parandalojë
 13. integrimin e teknologjisë së Administrimit Dixhital të Kufizimeve
 14. (DRM) në standardin HTML5</a>.</p>
 15. <p>FSFE-ja është e shqetësuar nga përpjekjet që po bëhen në
 16. World Wide Web Consortium (W3C) për nxitjen e integrimit të
 17. teknologjisë së Administrimit Dixhital të Kufizimeve (DRM) në
 18. shfletuesit web. W3C kujdeset për mjaft nga standardet kyçe mbi
 19. të cilat bazohet World Wide Web-i.</p>
 20. <p>
 21. Një grup pune i W3C-së është duke standardizuar një "Encrypted Media
 22. Extension" (EME), i cili do t’u lejojë kompanive të shtojnë kollaj
 23. "Content Decryption Modules" (CDM) jo të lirë, përmes funksioneve
 24. DRM, duke u hequr kështu përdoruesve kontrollin mbi kompjuterat e tyre.
 25. Shumica e teknologjive DRM vendosin mbi përdoruesin kufizime që shkojnë
 26. shumë më tej se sa lejojnë të drejtat e kopjimit dhe të drejtat e
 27. konsumatorit.
 28. </p>
 29. <blockquote><p>"Integrimi i lehtësive DRM në HTML5 është në kundërvënie
 30. me gjithçka që e ka bërë Internetin dhe World Wide Web-in të suksesshëm,"
 31. thotë presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff. "Është drejtpërdrejt në
 32. kundërshtim me interesat e shumicës së përdoruesve të Internetit kudo."</p></blockquote>
 33. <p>Inspektimi i moduleve DRM do të jetë i vështirë, dhe i paligjshëm.
 34. Kodi i burimit për to do të mbahet fort, e fshehtë e kompanisë që
 35. ofron modulin. Kryerja e një inspektimi dhe raportimi i të metave
 36. të sigurisë do të ishte gjithashtu i paligjshëm në shumë vende që kanë
 37. adoptuar ligjet e ashtuquajtura të "anti-anashkalimit". Njoftimi i
 38. një problemi sigurie te një modul DRM do ta ekspozonte njoftuesin
 39. përballë rrezikut të padive ligjore nga prodhuesit e atij moduli. </p>
 40. <p>FSFE-ja i kërkon Komisionit Europian:</p>
 41. <ul>
 42. <li>Të angazhohet me W3C-në dhe të sigurojë që organizmi t’i marrë
 43. në shqyrtim këto shqetësime, teksa vendos për adoptimin e Encrypted
 44. Media Extension (EME).</li>
 45. <li>Të zotohet se nuk do të ta përdorë Encrypted Media Extension
 46. në infrastrukturën e vet, edhe sikur EME të standardizoheshin nga.
 47. </li>
 48. <li>Të mbrojë nga ndjekja penale njerëzit dhe kompanitë që kryejnë
 49. retroinxhinierim të teknologjisë DRM dhe njoftojnë cenueshmeri.</li>
 50. </ul>
 51. </body>
 52. <sidebar>
 53. </sidebar>
 54. <tags>
 55. <tag key="front-page"/>
 56. <tag key="drm">Administrim Dixhital Kufizimesh</tag>
 57. <tag key="w3c"/>
 58. <tag key="openletter">Letër e Hapur</tag>
 59. <tag key="policy">Politika</tag>
 60. </tags>
 61. </html>