Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

62 lines
2.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2014-03-26">
<version>1</version>
<head>
<title>Letër e Hapur institucioneve të BE-së: Ka ardhur koha për të përkrahur Standardet e Hapura </title>
</head>
<body>
<h1>Letër e Hapur institucioneve të BE-së: Ka ardhur koha për të përkrahur Standardet e Hapura</h1>
<p>
një <a href="/freesoftware/standards/2014-03-26.OpenLetterToVilella.html">letër
të hapur</a> për Parlamentin Europian dhe Komisionin Europian,
Free Software Foundation Europe
dhe <a href="http://openforumeurope.org">Open Forum Europe</a> u kërkojnë
institucioneve europiane të përmirësojnë mbulimin e tyre për Standardet e Hapura.
Letra i drejtohet Giancarlo Vilella-s, drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme ITEC
të Parlamentit Europian dhe i Komitetit Ndërinstitucional për Informatikën (IICI).
</p>
<p>
Në një
<a href="https://ameliaandersdotter.eu/sites/default/files/andersdotter_annex.pdf">letër</a>
tani së fundi, për eurodeputeten Amelia Andersdotter, KE-ja pranon se “efektivisht është
i marrë peng” nga Microsoft-i. Siç e
ka <a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2011/06/06/the-european-commissions-locked-in-syndrome/">vënë në dukje në mënyrë të përsëritur</a> FSFE-ja, ky është një problem për Komisionin,
Këshillin dhe Parlamentin Europian.
</p>
<p>
“Ndërgjegjësimi mbi problemin është përherë hapi i parë drejt zgjidhjes
së tij. E vlerësojmë sinqeritetin e sapozbuluar të Komisionit lidhur
çështjen" thotë presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff. "Bashkë me
qytetarët e Europës dhe industrinë software të kontinentit, tani presim
që Komisioni të ndërmarrë veprime dhe ta çlirojë veten nga kjo robëri.”
</p>
<p>
Letra ngre gjithashtu çështjen e formateve video. Deri sot, është
e vështirë ose e pamundur që përdoruesit e Software-it të Lirë të mund
të ndjekin drejtpërsëdrejti punimet e Parlamentit dhe Këshillit, pasi
transmetimi video i drejtpërdrejtë i tyre bazohet në teknologji pronësore.
Ky është një problem që OFE-ja dhe FSFE-ja e kanë theksuar prej vitesh.
</p>
<p>
“Kjo do të ishte relativisht masë e thjeshtë, që institucionet europiane
të përmirësonin transparencën e punës së tyre kundrejt qytetarëve
të zakonshëm,” thotë Gerloff. “Nuk arrijmë ta kuptojmë pse nuk ka pasur
asnjë përparim në këtë pikë gjatë gjashtë vjetëve të fundit.”
</p>
</body>
<sidebar>
</sidebar>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="dfd"/>
<tag key="openstandards">Standarde të Hapura</tag>
<tag key="european-union">BE</tag>
<tag key="procurement">Prokurime</tag>
<tag key="public-administration">Administrata Publike</tag>
<tag key="policy">Politika</tag>
</tags>
</html>