Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

40 lines
3.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2014-03-04">
<version>1</version>
<head>
<title>
Bëjini kandidatët për zgjedhjet europiane të këtij viti t’i dalin krah Software-it të Lirë
</title>
</head>
<body>
<h1>
Bëjini kandidatët për zgjedhjet europiane të këtij viti t’i dalin krah Software-it të Lirë
</h1>
<p>Prej 22 deri 25 maj, 2014, shtetasit europianë do të votojnë për kandidatët për në Parlamentin Europian. Kjo është kohë ideale për të trajtuar me politikanët çështjen pse Software-i i Lirë ka rëndësi. Ndihmonani t’i bëjmë kandidatët kudo në Europë të deklarojnë përkrahjen e tyre për Software-in e Lirë.</p>
<p>April, një shoqatë e rëndësishme Software-i të Lirë në botën frëngjisht folëse, është nismëtarja e <a href="http://www.freesoftwarepact.eu/">Nismës për një Pakt Software-i të Lirë</a>. FSFE-ja i fton mbrojtësit e Software-it të Lirë në Europë t’u kërkojnë kandidatëve në zgjedhjet europiane ta nënshkruajnë këtë deklaratë, dhe t’i dalin kështu krah Software-it të Lirë, përballë legjislacionit të BE-së, për shembull. Duke e bërë këtë, kandidatët do të ndërgjegjësohen për rëndësinë e Software-it të Lirë, dhe mund ta shumëfishojnë mesazhin. Për më tepër, edhe ju mund të jepni ndihmesë, duke ndihmuar në <a href="http://wiki.april.org/w/Free_software_pact:_list_of_tasks">përkthimin e paktit mbi Software-in e Lirë</a>.</p>
<p>European Digital Rights Organisation (EDRi) ka një sajt tjetër sajt, <a href="http://www.wepromise.eu">wepromise.eu</a>: një fushatë për të ndihmuar shtetasit europianë të këmbëngulin për të drejtat e tyre themelore në shoqërinë dixhitale: transparencë, privatësi, fshehtëzim, anonimitet, kontroll të survejimit dhe “përkrahjen e masave që lejojnë ose nxisin përdorimin e gjerë të Software-it të Lirë (Software-it me Burim të Hapur). Kjo përfshin entet qeveritare dhe publike, në veçanti entet që marrin fonde nga buxheti i BE-së.” Pika kyçe këtu është: duhet të premtoni që tani se do të votoni për kandidatë që kanë nënshkruar ose do të nënshkruajnë 10 pikat e Kartës së të Drejtave Dixhitale.</p>
<p>FSFE-ja i përkrah fuqishëm të dyja fushatat. “Kjo është një mënyrë shumë e mirë për t’u treguar politikanëve Europianë bashkësinë gjithnjë në rritje të mbrojtësve të Software-it të Lirë anembanë Europës. Sa më shumë njerëz të lidhen me kandidatët parlamentarë. aq më tepër ndikim do të kemi” thotë Erik Albers, bashkërendues i bashkësisë së Free Software Foundation Europe-s. Sam Tuke, përgjegjësi i fushatave FSFE shton "nënshkrimet janë një rrugë e mirë për të kërkuar përgjegjësi ndaj premtimeve, sa herë që do të ketë për miratim legjislacion të BE-së, i cili mund të vërë në rrezik ekzistencën ose rritjen e Software-it të Lirë.”</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="elections">Zgjedhjet Europiane</tag>
<tag key="ayc">Pyetni Kandidatët Tuaj</tag>
<tag key="fspact">Pakti Për Software të Lirë</tag>
<tag key="european-parliament">Parlamenti Europian</tag>
<tag key="policy">Politika</tag>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->