Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

65 lines
2.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2013-07-29">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE-ja kundërshton pretendimet për 'politika rrënuese çmimesh' në Software-in e Lirë</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE-ja kundërshton pretendimet për 'politika rrënuese çmimesh' në Software-in e Lirë</h1>
<p>Në një dokument antitrust të kohëve të fundit
parashtruar Komisionit Europian, një koalicion i udhëhequr nga
Microsoft-i pretendohet gënjeshtërt se shpërndarja falas e Software-it
të Lirë dëmton konkurrencën. FSFE-ja i ka <a
href="/news/2013/news-20130729-02.html">shkruar</a>
një letër autoriteteve të konkurrencës në Komisionin Europian për ta hedhur
poshtë këtë pretendim, dhe e bën të qartë që Software-i i Lirë është kritik
për një treg TI të hapur, konkurrues.
</p>
<p>Në letrën e vet, FSFE-ja e fton Komisionin të shqyrtojë saktë faktet
përpara se t’i pranojë këto akuza ashtu siç serviren. "Software-i i Lirë
është diçka e bekuar për njerëzimin. E vetmja gjë që për të cilën është
i rrezikshëm është modeli i vjetruar, kufizues, i pashpresë i biznesit
nga Microsoft-i," thotë Karsten Gerloff, president i FSFE-së.
</p>
<p>Koalicioni i ashtuquajtur "FairSearch" në thelb po i kërkon Komisionit
Europian të favorizojë një model kufizues biznesi karshi një të tilli
liberal. Kjo është saktësisht e kundërta e asaj që do të duhej të bënin
rregullatorët e konkurrencës me qëllim që të arrihet një treg i hapur dhe
i paanshëm.
</p>
<p>"Software-i i Lirë nuk ka të bëjë me çmimin, ka të bëjë me lirinë,
garanci kjo e konkurrencës dhe pavarësisë së tregtuesve. Të kërkosh të
sakatosh Software-in e Lirë që të lejosh tregtuesit pronësorë të shesin
sistemet e tyre të kyçura është thjesht absurde" thotë Carlo Piana,
këshilltar i përgjithshëm i FSFE-së. "Kërcënimi më thelbësor ndaj
konkurrencës në tregun e pajisjeve celulare sot janë patentat mbi
software-in, dhe ne u kemi kërkuar në mënyrë të përsëritur autoriteteve
antitrust ta shqyrtojnë këtë problem," shton ai.
</p>
<p>FSFE-ja i kërkon Komisionit Europian të hedhë poshtë pretendimet e
pabazuara të koalicionit "FairSearch" lidhur me politika rrënuese çmimesh,
dhe të mos i bëjë ato pjesë të cilado hapave që vendos në përgjigjen ndaj
tyre.
</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="european-union">Bashkimi Europian</tag>
<tag key="european-commission">Komisioni Europian</tag>
<tag key="competition">Konkurencë</tag>
<tag key="antitrust">Antitrust</tag>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->