Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

90 lines
3.5 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2013-04-22">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Parlamenti gjerman thotë: Ndal Akordimit të Patentave mbi Software-in</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Parlamenti gjerman thotë: Ndal Akordimit të Patentave mbi Software-in</h1>
 9. <p>Parlamenti gjerman ka paraqitur një mocion të përbashkët
 10. kundër patentave mbi software-in. Rezoluta i kërkon qeverisë gjermane
 11. të ndërmarrë hapa për kufizimin e akordimit të patentave mbi programe
 12. kompjuteri.
 13. </p>
 14. <p>
 15. <a href="http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/130/1713086.pdf">Në rezolutën</a>
 16. e parlamentit thuhet se patentat mbi software-in ua kufizojnë zhvilluesve
 17. ushtrimin e privilegjeve të rrjedhura nga të drejtat e kopjimit, përfshi
 18. këtu të drejtën për të shpërndarë programet e tyre si Software i Lirë.
 19. Ato nxisin krijimin e monopoleve në tregun e software-it, dhe dëmtojnë
 20. risitë dhe krijimin e vendeve të punës.
 21. <i>[Saktësim, 24-04-2013: Parlamenti nuk e ka adoptuar ende mocionin,
 22. por vendosi t’ia kalojë komiteteve të parlamentit për shqyrtim të
 23. mëtejshëm.]</i>
 24. </p>
 25. <p>
 26. "Patentat mbi software-in janë të dëmshme në çfarëdo pikëpamje, dhe janë të
 27. padobishme për nxitjen e risive", thotë Karsten Gerloff, president i Free
 28. Software Foundation Europe. "I kërkojmë qeverisë gjermane të veprojë mbi
 29. këtë rezolutë sa më shpejt që të jetë e mundur, dhe t’u heqë zhvilluesve
 30. të software-it barrën e panevojshme të kostove dhe rreziqet që rrjedhin nga
 31. patentat, nën të cilën ata vuajnë tani."
 32. </p>
 33. <p>
 34. <a href="/activities/swpat/swpat.en.html">Patentat mbi software-in
 35. janë të paligjshme</a> sipas Konventës Europiane të Patentave.
 36. E megjithatë, Zyra Europiane e Patentave ka akorduar mijëra patenta që
 37. mbulojnë software-in. Si pasojë, zhvilluesit e software-it rrezikojnë në mënyrë
 38. konstante të akuzohen për shkelje patentash. Kjo shkakton pasiguri
 39. ligjore që është e kushtueshme për kompanitë e mëdha, dhe potencialisht
 40. vdekjeprurëse për të voglat.
 41. </p>
 42. <p>
 43. Rezoluta e parlamentit i kujton qeverisë se, sipas Direktivave të BE-së
 44. për Programet e Kompjuterit, software-i mbulohet nga të drejtat e kopjimit,
 45. jo nga patentat. Ajo i bën thirrje qeverisë që ta vërë më në fund në jetë
 46. "këndvështrimin përmes të drejtave të kopjimit", dhe ta bëjë ligjin gjerman
 47. më konkret në këtë drejtim. Ajo vë gjithashtu në dukje se kufizimet që
 48. vendosin patentat janë të papërputhshme me licencat Software i Lirë të
 49. përdorura më shumë.
 50. </p>
 51. <p>
 52. Lidhur me çfarëdo nisme të ardhshme për reformimin e rregullave europiane
 53. mbi të drejtat e kopjimit dhe patentat, parlamenti i kërkon qeverisë gjermane
 54. të sigurohet që të drejtat e zhvilluesve për shfrytëzimin ekonomik të
 55. programeve të veta të mos jenë të kufizuara nga patentat. Qeveria do të duhej
 56. gjithashtu të punonte për të siguruar që software-i të mbulohet vetëm nga të
 57. drejta kopjimi, dhe që zyrat e patentave (përfshi Zyrën Europiane të Patentave)
 58. të ndalonte akordimin e patentave mbi software-in.
 59. </p>
 60. <h3>Për më tepër të dhëna</h3>
 61. <ul>
 62. <li><a href="http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/130/1713086.pdf">Mocioni i përbashkët i miratuar nga parlamenti</a> (në Gjermanisht, PDF)</li>
 63. <li><a href="/activities/swpat/swpat.en.html">Kontekst rreth patentave mbi software-in</a></li>
 64. </ul>
 65. </body>
 66. <tags>
 67. <tag key="front-page"/>
 68. <tag key="eu">Bashkimi Europian</tag>
 69. <tag key="de"/>
 70. <tag key="de">Gjermani</tag>
 71. <tag key="patents"/>
 72. </tags>
 73. </html>