Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

148 lines
6.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2009-11-27">
<version>0</version>
<head>
<title>
FSFE: De EC geeft toe aan de propriëtaire lobby's inzake
interoperabiliteit
</title>
</head>
<body>
<h1>
FSFE: De EC geeft toe aan de propriëtaire lobby's inzake
interoperabiliteit
</h1>
<h2>
De Vrije Softwareindustrie levert kritiek op de opmerkingen van
Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie.
</h2>
<p>
Bij de herziening van een belangrijk document over
interoperabiliteit bij intergouvernementele elektronische
diensten is de Europese Commissie gezwicht voor de lobbyisten
van Microsoft en SAP. De Free Software Foundation Europe (FSFE)
heeft de totstandkoming van de nieuwe versie van het European
Interoperabitity Framework (EIF) geanalyseerd. Daaruit blijkt
duidelijk dat de Commissie vertrokken is van de opmerkingen van
de Business Software Alliance (BSA), een lobbygroep van de
verkopers van propriëtaire software. De opmerkingen van een
groot deel van de Europese Softwarebedrijven heeft ze naast zich
neergelegd. Enkele recente opmerkingen over Vrije Software van
de vicevoorzitter van EC doen bovendien vermoeden dat de
Commissie slecht geïnformeerd is.
</p>
<p>
Een ontwerptekst voor de herziening van het EIF is vorige
maand <a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=285">uitgelekt
in de pers</a>. In de oudere versie van het document werden Open
Standaarden en Vrije Software nog sterk gepromoot, terwijl in de
nieuwe versie de betekenisloze term "openness continuum" staat,
een begrip waaronder raar genoeg ook propriëtaire specificaties
blijken te passen.
</p>
<p>
De FSFE heeft uitgezocht op welke
manier <a href="/freesoftware/standards/eifv2.html"><strong>belangrijke
delen van het herziene EIF gewijzigd werden</strong></a>. We zijn
vertrokken van een versie waarover in de zomer van 2008 een
openbare bevraging is gedaan. Onze analyse toont in detail aan
hoe de visie van de BSA-lobbygroep de nieuwe ontwerptekst
beïnvloed heeft, terwijl de opmerkingen van bedrijven, groepen
en personen over Open Standaarden en Vrije Software door de EC
genegeerd werden.
</p>
<p>
"De Europese Commissie kan niet het werktuig zijn van één
bepaalde belangengroep. De huidige ontwerptekst is
onaanvaardbaar. Net zoals het totaal gebrek aan transparantie
bij het tot stand komen ervan", zegt Karten Gerloff,
voorzitter van de FSFE.
</p>
<p>
Daarenboven tonen recente opmerkingen van Siim Kallas,
vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijke
voor de administratie, aan dat in sommige delen van de commissie
een verontrustend gebrek aan bewustzijn van het belang
van <a href="/freesoftware/standards/standards.html">Open Standaarden</a>
en <a href="/freesoftware/freesoftware.html">Vrije Software</a>
heerst. Tijdens <a href="http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/11/19/press_conference_the_ministerial_declaration_on_egovernment">een
belangrijke persconferentie</a> (Flash) op 19 november in Malmö,
Zweden, noemde de heer Kallas Vrije Software een probleem voor
de "bedrijfscontinuïteit". Hij vergelijkt Vrije Software met een
Wikipedia artikel waar je haakjes en voetnoten vindt die stellen
dat de informatie bevestigd en/of nagekeken moet worden [...],
en als je openbronsoftware gebruikt, en dezelfde logica volgt
voor operationele zaken, je toch zekerheid moet hebben over
datgene wat gaat gebeuren."
</p>
<p>
De FSFE is erg bezorgd over deze uitspraken. "De heer Kallas
maakt een hele sector van de Europese IT-economie zwart met deze
uitspraak", zegt Gerloff. "Ofwel staat de heer Kallas bewust
vijandig tegenover Vrije Software en Open Standaarden, ofwel
weet hij helemaal niet wat dat zijn. Geen van beide is
onaanvaardbaar voor een vicevoorzitter van de Europese Commissie
die verantwoordelijk is voor de administratie van de
Commissie."
</p>
<p>
Elmar Geese, voorzitter van Linux-Verband, een Duitse vereniging
van Vrije Softwarebedrijven met meer dan 80 leden, was zeer
verbaasd over de uitspraken van de heer Kallas. "Wij weten niet
wie de heer Kallas adviseerde in deze zaken. Voor mij klinkt het
als de angst-, onzekerheid- en twijfelcampagne van 10 jaar
terug. Wij nodigen de heer Kallas uit om zich goed te informeren
over de Vrije Softwareindustrie. Ik ben ervan overtuigd dat hij
zijn mening zal herzien."
</p>
<p>
Jan Wildeboer van Red Hat EMEA verwerpt de uitspraken van de
heer Kallas. "Vrije Software is in vergelijking met veel
propriëtaire alternatieven niet alleen goedkoper, maar levert
vaak ook kwalitatief hoogstaande producten. Het gebruik van
Vrije Software over heel de wereld in bedrijfskritieke
omgevingen is een bewijs van kwaliteit.
</p>
<p>
Zulke uitspraken vanuit de EC versterken de kritiek op de nieuwe
versie van het EIF. De FSFE vindt dat het originele EIF een
goede richtlijn is geweest voor de Europese openbare sector. Ook
al was het maar een richtlijn, het werd een belangrijk
referentiekader binnen en buiten Europa. Het moet ook herzien
worden, het nieuwe document moet er voor zorgen dat de
interoperabiliteit verbetert door meer te vetrouwen op Open
Standaarden en niet door het promoten van propriëtaire software
en specificaties. De commissie zou beter opnieuw vertrekken van
een originele discussietekst en er goed op toezien dat de
verzuchtingen van alle partijen naar behoren worden aangepakt.
</p>
<p>
De heer Wildeboer van Red Hat deelt deze kritiek: "We zijn blij
dat EIFv2 nu grondiger wordt bekeken. Voor ons is een sterke
focus op interoperabiliteit door middel van Open Standaarden
zeer belangrijk. De uitgelekte ontwerptekst toont aan hoe een
gebrek aan transparantie deze doelstelling tegenwerkt. Wij
stellen ons daar nu ernstige vragen over. Wij vertrouwen erop dat
de Europese Commissie de doelen van EIFv1 herbevestigd. Open
Standaarden en Open Specificaties zijn de sleutel naar
interoperabiliteit.
</p>
<p>
Karsten Gerloff argumenteert: "Als de lidstaten van de Europese
Unie de geloofwaardigheid van de Europese instellingen hoog wil
houden, moeten ze de huidige ontwerptekst van het EIF
verwerpen. Ze kunnen de Commissie beter helpen om de tekst zo op te
stellen dat Open Standaarden de kern van het verhaal worden.
</p>
</body>
<tags>
<tag key="eif"/>
<tag key="openstandards"/>
<tag key="policy"/>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->