Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

22 lines
773 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-10-03">
 5. <title>DRM.info: Informant sobre els perills de controlar l'ús privat de la informació</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. Un grup d'organitzacions i autors han llençat DRM.info [1], una plataforma
 9. col·laborativa d'informació sobre els perills potencials de la gestió de  
 10. restriccions digitals (Digital Restriction Management, DRM) iniciada per la
 11. Free Software Foundation Europa (FSFE). Els col·laboradors són grups de diferents
 12. àmbits, com els de la llibertat digital, l'activisme en la xarxa, drets de consumidors
 13. i biblioteques.
 14. </p>
 15. </body>
 16. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-ca/2006-October/000140.html</link>
 17. </news>
 18. </newsset>