Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

19 lines
540 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-07-27">
 5. <title>Publicat el segon esborrany de la versió 3 de la GPL</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. Després de sis mesos de procés de consulta pública, el segon esborrany de discussió de la
 9. GPLv3 està ja en línia - responent a les peticions de públic sobre patents, Gestió Digital
 10. de Restriccions i enfortiment global entre d'altres coses.
 11. </p>
 12. </body>
 13. <link>https://fsfe.org/activities/gplv3</link>
 14. </news>
 15. </newsset>