Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

24 lines
937 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <version>1</version>
 4. <news date="2006-07-12">
 5. <title>La Comissió a Microsoft: Prevenir la interoperabilitat té un preu</title>
 6. <body>
 7. <p>
 8. La Comissió Europea ha multat Microsoft amb 1,5 milions d'euros per dia
 9. retroactivament des del 16 de desembre de 2005, en total 280,5 milions d'euros.
 10. Si Microsoft no complís abans d'acabar juliol de 2006,
 11. les multes diàries es podrien doblar. Aquestes multes són una reacció a les
 12. continuades faltes de compliment de Microsoft amb la decisió de la Comissió Europea
 13. de fer disponible la informació sobre interoperabilitat als competidors
 14. com a una precondició necessària per a permetre la competència lleial. L'FSFE ha
 15. recolzat la Comissió Europea des de l'inici de la demanda en 2001.
 16. </p>
 17. </body>
 18. <link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q3/000147.html</link>
 19. </news>
 20. </newsset>