Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

21 lines
745 B

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<newsset>
<version>1</version>
<news date="2006-05-09">
<title>L'FSFE dóna la benvinguda a KDE e.V. com a nova organització associada</title>
<body>
<p>
La KDE e.V. -una organització registrada sense ànim de lucre que
representa el K Desktop Environment (KDE®) en matèries legals i
financieres- i la Free Software Foundation Europa (FSFE) estan
orgulloses d'anunciar el seu estatus d'associats, treballant junts per
la promoció i la protecció del Programari Lliure en escriptoris
d'usuaris d'Europa i de tot el món.
</p>
</body>
<link>https://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-ca/2006-May/000072.html</link>
</news>
</newsset>