Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

101 lines
5.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>2</version>
<head>
<title>Open Standaarden - Definitie</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/activities/activities.html">Ons werk</a> / <a href="/freesoftware/standards/standards.html">Overzicht van Open Standaarden</a></p>
<h1>Open Standaarden</h1>
<div id="introduction">
<p>Open Standaarden maken het mogelijk dat mensen allerlei soorten data
vrij en in perfect vertrouwen kunnen delen. Zij voorkomen lock-in en andere kunstmatige
barrières tegen interoperabiliteit en promoten keuze tussen verkopers en technnologische
oplossingen. FSFE maakt zich sterk voor het overnemen van Open Standaarden om vrije
competitie op de IT-markt te promoten, omdat zij mensen ervan verzekeren van het gemak
om over te stappen naar Vrije Software of tussen Vrije Software-oplossingen.</p>
</div>
<p>We zijn vanuit de definitie in de originele versie van het <a href="http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3473/5585.html#finalEIF">Europees
Interoperabiliteitsraamwerk (EIF)</a> van de Europese Commissie in dialoog gegaan met
verschillende spelers in de industrie, de politiek en de gemeenschap. Tijdens dit proces
is de definitie herzien naar een set van vijf punten waar onder alle betrokkenen consensus over bestond. De definitie is daarna overgenomen door het <a href="http://selfproject.eu/OSD">SELF EU-project</a>, de Geneefse <a href="http://www.openforumeurope.org/library/geneva/declaration/manifesto-with-logos-final.pdf">Verklaring over standaarden en de toekomst van het internet</a> uit 2008 en <a href="http://documentfreedom.org/openstandards.en.html">Document
Vrijheidsdag</a>. Een zeer vergelijkbare set <a href="https://www.gov.uk/government/publications/open-standards-principles/open-standards-principles">"Principes over Open Standaarden"</a> is in juli 2014 overgenomen door de regering van het Verenigd Koninkrijk.</p>
<h2>Definitie</h2>
<p>Een Open Standaard verwijst naar een formaat of protocol dat:</p>
<ol>
<li>volledig geëvalueerd kan worden door het publiek, geen beperkingen
kent in het gebruik en toegankelijk is voor alle betrokkenen;</li>
<li>geen onderdelen of uitbreidingen heeft die afhankelijk zijn
van formaten of protocollen die zelf niet aan de definitie van
een Open Standaard voldoen;</li>
<li>vrij is van juridische en technische clausules die het
gebruik door andere betrokkenen of andere bedrijfsmodellen
beperken;</li>
<li>onafhankelijk van één bepaalde producent beheerd en verder
ontwikkeld wordt in een proces dat volledig open staat voor
concurrenten en andere derden;</li>
<li>beschikbaar is in verschillende volledige implementaties van
concurrerende producenten of waarvan een volledige
implementatie voor alle partijen
beschikbaar is.</li>
</ol>
<h3>Commentaar over opkomende standaarden</h3>
<p>Als een nieuw formaat of protocol in ontwikkeling is dan
is het niet mogelijk om aan clausule 5 te voldoen. FSFE gelooft
dat dit het juiste gedrag is bij zaken waar technologische volwassenheid
is vereist. In verschillende scenario's, bijvoorbeeld het in gebruik nemen
door een overheid, kunnen de kosten van falen erg hoog zijn.</p>
<p>Bij scenario's waarbij het promoten van de groei van Open
Standaarden wordt versterkt zou de strikte toepassing van de clausule
nieuwe Open Standaarden kunnen voorkomen. Vanuit het gezichtspunt
van de definitie zouden zulke standaarden direct in strijd zijn met door
verkopers aangestuurde niet-vrije formaten. Het kan bij zulke zaken zin
hebben om toe te staan dat er gefaald wordt ten opzichte van clausule 5 voor
"opkomende standaarden".</p>
<p>De behandeling die zulke "opkomende standaarden" staat te
wachten hangt vooral af van de situatie. Waar de kosten van falen groot zijn
zouden alleen volledige Open Standaarden moeten worden gebruikt. Wanneer
het promoten van Open Standaarden gewenst is zou er speciale promotie moeten
zijn voor opkomende standaarden.</p>
<p>In het algemeen zijn Open Standaarden beter dan opkomende
standaarden en zijn opkomende standaarden beter dan formaten van specifieke verkopers.
Hoe meer een formaat in overeenstemming is met alle punten van de
definitie, hoe hoger zij zou moeten worden geklasseerd in scenario's waar interoperabiliteit
en betrouwbare data-opslag op lange termijn essentieel zijn.</p>
<h3>Links naar andere definities</h3>
<p>Wikipedia heeft een overzicht van de term <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Open_standard">Open Standaard</a> en verschillende definities. Het volgende is een voorbeeld van enkele definities:</p>
<ul>
<li><a href="http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3473/5585.html#finalEIF">Europees Interoperabiliteitsraamwerk</a></li>
<li><a href="http://www.ft.dk/Samling/20051/beslutningsforslag/B103/index.htm">Motie B 103 van het Deense Parlement</a></li>
<li><a href="http://web.archive.org/web/20081218213743/http://perens.com/OpenStandards/Definition.html">Open Standaarden - Principes en praktijk</a> door Bruce Perens</li>
</ul>
</body>
<description>Definitie van Open Standaarden, met commentaar over opkomende standaarden en links naar andere definities.</description>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->