Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

208 lines
11 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Vrije Software, Open Bron, FOSS en FLOSS: hetzelfde maar anders</title>
</head>
<body class="article">
<p id="category">
<a href="/freesoftware/freesoftware.html">Vrije Software</a>
</p>
<h1>Vrije Software, Open Bron, FOSS en FLOSS: hetzelfde maar anders</h1>
<div id="introduction">
<p>
Er zijn twee belangrijke begrippen verbonden aan software die u vrij
kunt gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren: Vrije Software en Open Bron.
Daarop gebaseerd kunt u ook verschillende combinaties en vertalingen
aantreffen zoals FOSS, Libre Software, FLOSS enzovoort. Maar waarom
gebruiken mensen deze begrippen en wat zijn de verschillen?
</p>
</div>
<h2>Historische achtergrond</h2>
<p>
Het eerste begrip was Vrije Software, dat in 1986 samen met de <a href="/freesoftware/freesoftware.html">Vrije Software
definitie</a> is gecreeerd. In 1997 heeft Debian, een project met als doel het creëren van een compleet vrij en gemeenschapsgebaseerd GNU/Linux-systeem, de Debian Vrije Software Richtlijnen (<a href="http://www.debian.org/social_contract#guidelines">DFSG</a>) opgesteld, bedoeld als checklist om te bekijken of een programma zou kunnen worden opgenomen in de distributie. Een jaar later is het Open Source Initiative (OSI) opgezet met als doel
<a href="http://web.archive.org/web/20021217003716/http://www.opensource.org/advocacy/faq.html">reclame te maken voor Vrije Software</a>. Zij heeft de <a href="http://opensource.org/docs/osd">definitie van Open Bron</a> opgesteld
door de DFSG te kopiëren en "Free Software" te vervangen door "Open Source".
Bruce Perens, een van de oprichters van het OSI en schrijver van de DFSG
en de Open Bron definitie, heeft <a href="http://lists.debian.org/debian-devel/1999/02/msg01641.html">publiekelijk verklaard</a> dat de naam Open Bron was bedoeld als synoniem voor Vrije Software.
Perens besloot uiteindelijk terug te keren naar de wortels van de beweging
en spreekt weer van Vrije Software. Omdat zij dezelfde wortels hebben beschrijven
zowel Open Bron als Vrije Software het geheel aan software met een licentie
die gebruikers het recht geeft om haar te gebruiken, te bestuderen, te delen en
te verbeteren. <a class="fn" href="#fn1">1</a>.
</p>
<p>
In de loop van de tijd zijn mensen gekomen met aanvullende namen voor
dezelfde software. Vrije Software wordt op dit moment vaak omschreven als
Libre Software, FOSS (Vrije en Open Bron Software) of FLOSS (Vrije, Libre
en Open Bron Software). In sommige gevallen gebruiken mensen ook namen als
"organische software" of "ethische software". Vaak is de motivatie hiervoor
om buiten het terminologie-debat te blijven en verwarring rond woorden als
"open" en "vrij" te voorkomen. Deze termen veroorzaken verwarring omdat ze
mensen bijna uitnodigen om naar verschillen te zoeken waar zij er niet zijn.
</p>
<p>
Deze korte samenvatting van de historische achtergrond van de verschillende
begrippen laat zien dat zij dezelfde achtergrond hebben en dat er dezelfde
software mee wordt bedoeld.
</p>
<h2>Wie gebruikt welk begrip en waarom?</h2>
<p>
De Vrije Software-beweging is een grote en diverse gemeenschap. Mensen hebben
verschillende belangen in Vrije Software en hebben verschillende redenen om
eraan deel te nemen. Maar deze verschillen hebben niet perse een verband met
de woorden die zij gebruiken. Veel mensen gebruiken de term Open Bron zelfs als zij
de sociale en politieke dimensie van Vrije Software bedoelen. Aan de andere kant
zijn er mensen in onze gemeenschap die de term Vrije Software gebruiken terwijl
zij zich meer bezighouden met de praktische voordelen. Als mensen Open Bron of
Vrije Software zeggen dan is dat niet met zekerheid een indicatie over hun motivatie.
</p>
<p>
Naast individuen bevinden zich er ook veel bekende organisaties in het Vrije
Software-ecosysteem. Veel van hen spelen een belangrijke rol en benadrukken
verschillende aspecten van Vrije Software. Er zijn bijvoorbeeld organisaties
die zich richten op de technische richting van Vrije Software projecten,
andere op de legale, politieke, sociale en ethische aspecten en er zijn er die
zich richten op het evalueren van licenties. Deze organisaties hebben veelal
besloten om een bepaalde term te gebruiken en het daarbij te houden.
Maar dit zou niet tot de conclusie moeten leiden dat de term die zij gebruiken
een cruciale factor is ten aanzien van hun motivatie. De kritische factoren
zijn de mensen in en de doelen van de organisatie. De praktische ervaring met
verschillende organisaties en mensen in de gemeenschap laat ons zien dat het er
uiteindelijk niet om gaat welke taal zij gebruiken.
</p>
<p>
Deze diversiteit is goed en laat zien dat Vrije Software veel voordelen heeft
op veel verschillende gebieden in ons leven. Maar we zouden onze gemeenschap
niet moeten verdelen door de begrippen die iemand gebruikt. Wat voor begrip mensen
gebruiken en wat voor motivatie men ook heeft, uiteindelijk werken zij samen
aan dezelfde software, aan de verbetering van vrijheid van software en andere aspecten
van Vrije Software.
</p>
<h2>Licentie-evaluatie</h2>
<p>
Er zijn drie alom erkende entiteiten in de Vrije Software-beweging die regelmatig
licenties evalueren: de <a href="http://www.fsf.org">Free Software Foundation</a>,
het <a href="http://www.debian.org">Debian project</a> en het
<a href="http://www.opensource.org">Open Source Initiative</a>. Zij komen bijna altijd
tot dezelfde conclusies als zij gevraagd worden naar een bepaalde licentie die
software aan de gebruikers de vrijheid geeft om het programma te gebruiken,
te bestuderen, te delen en te verbeteren.
</p>
<h2>Maakt Copyleft het verschil?</h2>
<p>
Als u kijkt naar Vrije Software licenties dan zijn er twee belangrijke
categorieën: beschermende of <a href="http://www.gnu.org/copyleft/">Copyleft</a>-licenties en niet-beschermende licenties. Copyleft licenties zijn bedoeld om
de software te gebruiken, te bestuderen, te delen en te verbeteren.
Met niet-beschermende licenties kan de software worden verspreid zonder
deze rechten. Soms denken mensen dat de termen Vrije Software en Open Bron
worden gebruikt om Copyleft en niet-Copyleft van elkaar te onderscheiden.
De Vrije Software licenties die gebruikt worden door Debian, de FSF en de OSI
laten zien dat zowel beschermende als niet-beschermende licenties overeenkomen
met de definities van Open Bron en Vrije Software. Dit betekent dat zowel het
verschil tussen Open Bron en Vrije Software alswel het verschil in definities
niet geschikt zijn om het verschil te bepalen tussen Copyleft en
niet-Copyleft licenties.
</p>
<p>
<center>
<img src="/freesoftware/softwaremodels.nl.png" alt="Deze afbeelding zou de verschillende software-categorieën en hun verbindingen moeten visualiseren" title="Deze afbeelding zou de verschillende software-categorieën en hun verbindingen moeten visualiseren"/>
</center>
</p>
<p>
Beschermende licenties en niet-beschermende licenties zijn subklassen
van Vrije Software-licenties die zijn erkend door het Open Bron Initiatief
en de FSF. Copyleft en niet-Copyleft zijn geen passende criteria om Open Bron
en Vrije Software van elkaar te onderscheiden. Beide termen beschrijven
dezelfde software.
</p>
<h2>Ontwikkelingsmodel</h2>
<p>
De wijze waarop een programma is ontwikkeld kan een cruciale factor
zijn in haar succes of falen. Maar of een programma is geschreven in
een open, voor anderen openstaand proces of achter gesloten deuren
zegt ons niet of het gaat om niet-vrije of Vrije Software.
</p>
<p>
Als we kijken naar software dan moeten we een onderscheid maken tussen
het softwaremodel en het ontwikkelingsmodel. Het softwaremodel beschrijft
de kenmerken van de software (bijvoorbeeld: vrij of propriëtair) en het
ontwikkelingsmodel beschrijft de verschillende manieren om software te ontwikkelen.
Zoals in detail besproken wordt in
<a href="/freesoftware/enterprise/freesoftwarecompany.html">"Wat is een Vrij Software-bedrijf?"</a>
worden de verschillende software ontwikkelingsmodellen onafhankelijk van het
softwaremodel gedefinieerd en werken zij voor zowel Vrije als propriëtaire Software.
Modellen die van voordeel zijn voor een open en samenwerkende gemeenschap
kunnen hun volledige kracht laten zien in combinatie met een Vrije Software model.
Maar dit betekent niet dat een programma dat ontwikkeld is in een open en
samenwerkend ontwikkelingsproces ook Vrije Software is. Aan de ene kant ontwikkelen individuen en bedrijven
met geen of weinig invloed van buitenaf Vrije Software-projecten.
Aan de andere kant hebben ontwikkelaars van propriëtaire software
samenwerkende ontwikkelingsmodellen aangepast aan hun softwaremodel, bijvoorbeeld SAP
met haar partnerschapsprogramma.
</p>
<h2>Waarom we het Vrije Software noemen</h2>
<p>
Als al deze begrippen dezelfde programma's beschrijven waarom staat de FSFE
er dan op om het begrip Vrije Software te gebruiken?
</p>
<p>
Vrije Software heeft alles te maken met uw vrijheid. Dat is een boodschap die
we luid en duidelijk willen overbrengen. Taal is belangrijk omdat taal bepalend
is over hoe mensen over iets denken. De verschillende begrippen doelen op
verschillende aspecten, zelfs als zij dezelfde software beschrijven.
Vrijheid is een kernwaarde van Vrije Software en dat reflecteren wij in
ons taalgebruik. Dit maakt vrije Software de juiste keuze voor de FSFE en wij
nodigen u uit om <a href="/activities/whyfs/whyfs.html">ons te volgen</a>.
</p>
<h2 id="fn">Voetnoten</h2>
<ol>
<li id="fn1">
<a href="http://www.gnu.org/copyleft/">Copyleft</a>-licenties: licenties die
deze rechten beschermen zijn een subklasse van Vrije Software-licenties, zoals
erkend door het Open Source Initiative en de FSF.
</li>
</ol>
</body>
<author id="schiessle" />
<date>
<original content="2012-12-08" />
</date>
<sidebar/>
<translator>André Ockers</translator>
</html>