You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/donate/thankgnus-2020.sq.xhtml

94 lines
3.2 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Dhuruesit Tanë në 2020-n</title>
</head>
<body class="article">
<h1>Dhuruesit Tanë në 2020-n</h1>
<p id="introduction">
Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë. <a
href="/contribute/contribute.html">Kontributet tuaja si vullnetarë</a>, <a
href="https://my.fsfe.org/donate">Anëtarë Shok</a> ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe
është i rëndësishëm çdo dhurim, sado i vogël. Tregojeni <a
href="/donate/donate.html">dhurimin tuaj</a> publikisht me <a
href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">elementë grafikë sponsorizimi</a>
ose qëndroni anonim.
</p>
<localmenu id="2020">2020</localmenu>
<h2>Dhurues të Artë<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
<p>
Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 12000 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="gold"/>
<h2> Dhurues të Argjendtë</h2>
<p>
Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 200 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 2400 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="silver"/>
<h2> Dhurues të Bronztë</h2>
<p>
Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 40 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 480 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="bronze"/>
<h2> Dhurues të Tjerë</h2>
<p>
Do të donim të falënderonim ata dhurues që parapëlqyen të mbesin anonimë, dhe qindra dhurues
dhe anëtarë shok që kanë dhuruar shuma më të vogla, shumë prej tyre gjatë vitesh. Çdo kontribut
financiar, pa dallim sa i vogël apo i madh, është i rëndësishëm për veprën tonë, dhe në fakt,
këto dhurime të shumta të vogla përbëjnë një të tretën e fondeve tona gjithsej.
</p>
<p>
Dhurimet në <i>hardware</i> janë radhitur te
<a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
</p>
<h2 id="fn">Poshtëshënime</h2>
<ol>
<!-- Use the following when no donor is expected to donate more than 10% of our budget-->
<li id="fn-1">Nuk presim që një dhurues i vetëm të dhurojë <a href="/about/transparency-commitment.html">më shumë se 10%</a> të buxhetit tonë për këtë vit.<a href="#ref-1" class="ref"></a></li>
<!-- Use the following when a donor donates more than 10% of our budget
<li id="fn-1">Dhurime <a href="/about/transparency-commitment.html">në më tepër se 10%</a>të buxhetit tonë për këtë vit:
<ul>
<li>DONOR_NAME <a href="#ref-1" class="ref">↩</a></li>
</ul>
</li>
-->
</ol>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Fonde të FSFE-së</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Para</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Dhurime në hardware</a></li>
<li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Grafikë sponsorizimesh</a></li>
</ul>
</sidebar>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->