Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

87 lines
2.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Dhuruesit Tanë në 2017-n</title>
</head>
<body class="article">
<h1>Dhuruesit Tanë në 2017-n</h1>
<p id="introduction">
Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë. <a
href="/contribute/contribute.html">Kontributet tuaja si vullnetarë</a>, <a
href="https://my.fsfe.org/donate">Anëtarë Shok</a> ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe
është i rëndësishëm çdo dhurim, sado i vogël. Tregojeni <a
href="https://my.fsfe.org/donate">dhurimin tuaj</a> publikisht me <a
href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">elementë grafikë sponsorizimi</a>
ose qëndroni anonim.
</p>
<localmenu id="2017">2017</localmenu>
<h2>Dhurues të Artë<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
<p>
Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose
12000 Euro ose më shumë në vit. Dhuruesit që kanë kontribuar për
<a href="/about/transparency-commitment.html">më tepër se 10%</a>
të buxhetit tonë vjetor janë shënuar me një <span style="color:red">*</span>.
Dhurimi prej Siemens përfshin pagesa për shërbime komerciale.
</p>
<dynamic-content group="gold"/>
<h2> Dhurues të Argjendtë</h2>
<p>
Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 200 euro ose më shumë për çdo muaj, ose
2400 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="silver"/>
<h2> Dhurues të Bronztë</h2>
<p>
Dhuruesit e bronztë kanë dhuruar 40 euro ose më shumë për çdo muaj, ose
480 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="bronze"/>
<h2> Dhurues të Tjerë</h2>
<p>
Do të donim të falënderonim ata dhurues që parapëlqyen të mbesin anonimë,
dhe qindra dhurues dhe anëtarë shok që kanë dhuruar shuma më të vogla,
shumë prej tyre gjatë vitesh. Çdo kontribut financiar, pa dallim sa i vogël
apo i madh, është i rëndësishëm për veprën tonë, dhe në fakt, këto dhurime
të shumta të vogla përbëjnë një të tretën e fondeve tona gjithsej.
</p>
<p>
Dhurimet në <i>hardware</i> janë radhitur te
<a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
</p>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Fonde të FSFE-së</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Para</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Dhurime në hardware</a></li>
<li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Grafikë sponsorizimesh</a></li>
</ul>
</sidebar>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->