Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

64 lines
1.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Dhuruesit Tanë në 2012-n</title>
</head>
<body class="article">
<h1>Dhuruesit Tanë në 2012-n</h1>
<p id="introduction">
Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë. <a
href="/contribute/contribute.html">Kontributet tuaja si vullnetarë</a>, <a
href="https://my.fsfe.org/donate">Anëtarë Shok</a> ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe
është i rëndësishëm çdo dhurim, sado i vogël. Tregojeni <a
href="https://my.fsfe.org/donate">dhurimin tuaj</a> publikisht me <a
href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">elementë grafikë sponsorizimi</a>
ose qëndroni anonim.
</p>
<localmenu id="2012">2012</localmenu>
<h2>Mbrojtës të FSFE-së<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
<dynamic-content group="patrons"/>
<h2>Kontribues Vazhdueshmërie të FSFE-së</h2>
<dynamic-content group="sustainingcontributors"/>
<h2>Kontribues të FSFE-së</h2>
<dynamic-content group="contributors"/>
<h2>Përkrahës të FSFE-së</h2>
<dynamic-content group="supporters"/>
<p>
Dhurimet në <i>hardware</i> janë radhitur te
<a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
</p>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Fonde të FSFE-së</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Para</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Dhurime në hardware</a></li>
<li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Grafikë sponsorizimesh</a></li>
</ul>
</sidebar>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->