Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

fs.fi.xhtml 15KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSF Europe - Vapaat ohjelmat ja WSIS (World Summit on the Information Society)</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <center>
 8. <a href="FreeSoftware.pdf">[ PDF; 92k ]</a>
 9. </center><br />
 10. <center>
 11. <h1>Vapaat ohjelmat</h1>
 12. <h2>(tai ”avoin lähdekoodi”, ”libre software”)</h2>
 13. </center>
 14. <p class="indent"> PrepCom3-valmistelun aikana usein esiintynyt pyyntö oli
 15. saada viitattava asiakirja vapaista ohjelmista ja niiden roolista
 16. WSIS-huippukokouksessa (World Summit on the Information Society).
 17. Tämä asiakirja syntyi näistä pyynnöistä.</p>
 18. <p class="indent">Vapaissa ohjelmissa vapaus (engl. free) viittaa vapauksiin,
 19. ei hintaan. Tässä merkityksessä käsitettä on käytetty 80-luvulta asti,
 20. ensimmäisen täydellisen määritelmän ilmeisesti oltua <a href="http://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt">GNU:n
 21. Bulletin-tiedotteen ensimmäisen vuosikerran ensimmäisessä numerossa</a>, joka julkaistiin helmikuussa 1986.
 22. Erityisesti vapaat ohjelmat määrittelee
 23. <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">neljä vapautta</a>:</p>
 24. <ul>
 25. <li class="indent"><B>Vapaus käyttää ohjelmaa mihin tahansa tarkoitukseen.</B>
 26. <p class="indent"> <em>Rajoitteiden asettaminen vapaiden ohjelmien
 27. käytölle tekee ohjelmasta epävapaan. Rajoitteita voivat olla esimerkiksi
 28. aika (”30 päivän kokeilujakso”, ”lisenssi vanhenee 1. tammikuuta 2004”),
 29. tarkoitus (”lupa annettu tutkimus- ja epäkaupalliseen käyttöön”) tai
 30. maantieteellinen alue (”ei saa käyttää maassa X”).</em></p>
 31. </li>
 32. <li class="indent"><B>Vapaus opiskella ohjelman toimintaa, ja soveltaa sitä.</B>
 33. <p class="indent"> <em>Juridisten tai käytännöllisten rajoitteiden
 34. asettaminen ohjelman ymmärrettävyydelle tai muokkaukselle tekevät myös
 35. ohjelmasta suljetun (epävapaan). Näitä voivat olla pakollinen erityisten
 36. lisenssien ostaminen, tiedon jakamisen rajoittamisen sopimukset (NDA) tai
 37. – ohjelmointikielille joilla on useampia esitysmuotoja – pääsyn estäminen
 38. parhaimpana pidettävään, ihmisluettavaan ohjelman (”lähdekoodin”) muotoon
 39. ja sen muokkaamiseen. Ilman ohjelmien muokkaamisen vapautta ihmiset
 40. pysyvät yhden toimittajan armoilla.</em></p>
 41. </li>
 42. <li class="indent"><B>Vapaus levittää kopioita naapureillesi.</B>
 43. <p class="indent"> <em>Ohjelmia voidaan kopioida ja jakaa lähes ilman
 44. kustannuksia. Jos sinulla ei ole oikeutta antaa ohjelmaa sitä
 45. tarvitsevalle, ohjelma on epävapaa. Ohjelmaa voi halutessaan jakaa
 46. myös maksua vastaan.</em></p>
 47. </li>
 48. <li class="indent"><B>Vapaus parantaa ohjelmaa, ja antaa muutokset
 49. levitykseen, jotta koko yhteisö hyötyy.</B>
 50. <p class="indent"> <em>Kaikki eivät ole yhtä hyviä ohjelmoijia
 51. jokaisella osa-alueella. Jotkut eivät osaa ohjelmoida lainkaan. Tämä
 52. vapaus mahdollistaa muutosten teon vapauden epäsuoran käytön niille
 53. henkilöille, joilla ei ole aikaa tai taitoja ratkaista jotakin
 54. ongelmaa. Tämä voidaan tehdä maksua vastaan.</em></p>
 55. </li>
 56. </ul>
 57. <p class="indent">Nämä vapaudet ovat oikeuksia, eivät vaatimuksia, vaikkakin
 58. näiden vapauksien kunnioittaminen yhteiskunnan kannalta saattaa ajoittain
 59. velvoittaa yksilöä. Kuka tahansa voi valita olla käyttämättä vapauksia,
 60. mutta voi myös hyödyntää kaikkia niitä. Erityisesti on syytä ymmärtää, että
 61. vapaat ohjelmat eivät sulje pois kaupallista käyttöä. Jos ohjelma ei
 62. salli kaupallista käyttöä tai jakelua, se ei ole vapaa ohjelma. Kasvava
 63. joukko yrityksiä rakentavat liiketoimintamallinsa täysin tai vähintäänkin
 64. osittain vapaille ohjelmistoille, mukaan lukien joitain suurimmista
 65. suljettujen ohjelmien toimittajista. Vapaat ohjelmistot tekevät avun
 66. tarjoamisesta ja antamisesta laillista, ei pakollista.</p>
 67. <h3>Termistö</h3>
 68. <p class="indent">Englanti vaikuttaa olevan ainoa kieli, jossa vallitsee
 69. suuri monitulkintaisuus vapauden ja hinnan välillä. Käännettäessä muille
 70. kielille, vapaista ohjelmistoista (engl. Free Software) tulee ranskaksi
 71. ”logiciels libre”, espanjaksi ”software libre”, portugaliksi ”software
 72. libero”, tanskaksi ”Fri Software”, tai mikä onkaan vapautta merkitsevä
 73. vastaava paikallisen kielen termi.</p>
 74. <b>Avoin lähdekoodi</b>
 75. <p class="indent">3. helmikuuta 1998, Netscapen kerrottua julkaisevansa
 76. selaimensa vapaana ohjelmistona, ryhmä ihmisiä tapasi Palo Altossa
 77. Piilaaksossa ja esitti vapaiden ohjelmistojen markkinointikampanjan
 78. aloittamista käyttämällä termiä avoin lähdekoodi (”open source”).
 79. Tavoitteena oli hakea vapaiden ohjelmistojen nopeaa kaupallistumista ja
 80. niiden hyväksyntää yrityksiltä ja riskisijoittajilta uuden talouden
 81. korkeasuhdanteessa. Tarkoituksen pyhittäessä keinot he tekivät tietoisen
 82. valinnan jättää sivuun kaikki vapaiden ohjelmistojen pidempiaikaiset
 83. kysymykset (kuten filosofian, etiikan ja sosiaaliset vaikutukset), kokien
 84. että nämä olisivat esteitä ripeälle hyväksynnälle. He esittivät
 85. keskittymistä ainoastaan teknologisiin hyötyihin<a class="fn" href="#fn">1</a>.</p>
 86. <p class="indent">”Avoin lähdekoodi” -termi – joka alun perin on määritelty
 87. tarkoittamaan samaa asiaa kuin vapaat ohjelmistot lisenssien ja toteutuksien
 88. suhteen – on kokenut merkitykseltään inflaatiota. Nykyään sitä usein
 89. käytetään mistä tahansa asiasta, joka on vapaiden ohjelmistojen ja hyvin
 90. suljetun Microsoftin ”Hallituksellisen turvaohjelman” (GSP) välimaastossa<a class="fn" href="#fn">2</a>.</p>
 91. <b>Libre Software</b>
 92. <p class="indent"> Kun Euroopan komissio aloitti säännöllisen työskentelyn
 93. vapaiden ohjelmistojen parissa, etsittiin tapa välttää englanninkielisten
 94. termien ”Free Software” ja ”Open Source” monitulkintaisuus sekä niihin
 95. liittyvät väärinkäsitykset. Tämä johti siihen, että käyttöön otettiin kolmas
 96. termi, jota on nähty käytössä silloin tällöin noin vuoden 1992 jälkeen:
 97. ”Libre Software” (libre = vapaa). Tämä termi on havaittu sietokykyiseksi
 98. aiemmin mainitulle inflaatiolle, ja sitä käytetään edelleen vapaiden
 99. ohjelmistojen kanssa yhtäläisessä merkityksessä. Se voi siis tarjota
 100. ratkaisun tahoille, jotka pelkäävät tulevansa väärinymmärretyiksi
 101. käyttäessään englannin kieltä.</p>
 102. <h3>Kehitys</h3>
 103. <p class="indent">Vapaita ohjelmia ajateltaessa tulisi nähdä niiden käsittävän
 104. ajatuksen luotettavasta, kestävästä ja käyttövarmasta informaatio- ja
 105. tietoyhteiskunnasta, johon kaikki osapuolet osallistuvat.</p>
 106. <p class="indent">Hinta jota suljettujen ohjelmien ratkaisumallin
 107. hallitsevuudesta maksetaan on korkea. Koska suljettujen ohjelmien
 108. paradigmalla on vahva, luontainen monopolisoiva taipumus <a class="fn" href="#fn">3</a> ja ohjelmistot ovat läsnä jokaisella talouden alueella,
 109. pohjoiset talousjärjestelmät kärsivät. Eteläisille maille taas annetaan
 110. valinta heidän poissulkemisen ja täydessä riippuvuudessa kanssakärsimisen
 111. väliltä. Tämän takia Microsoftin hajottaminen ilman paradigmamuutosta
 112. ei parantaisi tilannetta merkittävästi. Vapaat ohjelmat sen sijaan tuovat
 113. kilpailun takaisin sallien samalla yritysten, ihmisten ja hallitusten
 114. välisen yhteistyön. Kaikki nämä ohjelmat ovat tasa-arvoisesti saatavilla
 115. ja kaikki ihmiset oikeutettuja niitä käyttämään.</p>
 116. <p class="indent">Vähemmistöt pysyvät suljettuja ohjelmia käyttäessään
 117. kulttuurin ja kielen tuen suhteen monikansallisten yritysten armeliaisuuden
 118. varassa. Vapaat ohjelmat antavat heille vapauden muokata kaikkia
 119. ohjelmistoja heidän tarpeidensa mukaan. Täten vapaat ohjelmat sallivat myös
 120. kestävän, paikallisen, monopoleista ja suurista monikansallisista yrityksistä
 121. riippumattoman laitteisto- ja ohjelmistoteollisuuden rakentamisen.
 122. Tietysti yhteistyö suurten yritysten kanssa on mahdollista ja voi olla
 123. hyödyllistä, mutta riippuvuuden ollessa hinta kyseisenkaltaisesta
 124. yhteistyöstä vapaat ohjelmistot tarjoavat sen sijaan riippumattomuutta.</p>
 125. <h3>Tasa-arvoisuus</h3>
 126. <p class="indent">Ohjelmistojen suunnittelu, kehitys ja käyttö kasvaa
 127. kaikissa yhteiskunnissa. Lisääntyvissä määrin pääsy ohjelmiin määrittelee
 128. suurelta osin kykymme opiskeluun, yhteydenpitoon, työhön tai jopa
 129. sosiaaliseen verkostoitumiseen. Nämä sisältävät sosiaalisten liikkeiden
 130. rakentamisen, kansalaisoikeuksien ja läpinäkyvän demokratian edistämisen
 131. sekä yleiset hallinnolliset palvelut ja terveyspalvelut.</p>
 132. <p class="indent">Ohjelmat ylipäänsä ovat kasvaneet hyvin suurelta osin
 133. osaksi pohjoisia yhteiskuntia. Jos kehitystavoitteet onnistuvat, tämä
 134. toteutuu myös eteläisten yhteiskuntien tapauksessa jossain vaiheessa.
 135. Tämän vuoksi ohjelmistoja tulee pitää kulttuurisena tekniikkana, joskus
 136. jopa kulttuurisena hyödykkeenä.</p>
 137. <p class="indent">Kaikkien keskeisten kulttuuristen tekniikoiden kohdalla
 138. tulisi kysyä, kuka asetetaan hallitsemaan niitä. Suljetut ohjelmat
 139. asettavat suuren pohjoiset monikansalliset yritykset
 140. hallitsemaan<a class="fn" href="#fn">4</a>. Vapaat ohjelmistot tekevät tästä
 141. kulttuurisesta tekniikasta tasa-arvoisesti kaikkien saatavilla olevan.</p>
 142. <h3>Ihmisoikeudet</h3>
 143. <p class="indent">Kaikille jotka ovat yhteyksissä muuhun maailmaan – ja
 144. toivottavasti tämä todella tulee joskus tarkoittamaan kaikkia kansoja –
 145. kulttuuriin osallistumisen sekä sanan- ja mielipidevapauden ihmisoikeuksiin
 146. vaikuttaa suurelta osin ihmisten hallitsemisoikeus heidän käyttämiinsä
 147. ohjelmiin. Tämä vaikuttaa myös yhdistystoiminnan ja erilaisten liikkeiden
 148. vapauksiin. Ohjelmat toimivat ilmaisuvälineenä. Toisin kuin suljetussa
 149. lähestymistavassa, vapaat ohjelmat antavat jokaiselle henkilölle täyden
 150. hallinnan heidän henkilökohtaisiin tietoihinsa. Vaikka tämä yksinään
 151. ei ole riittävä tae yksityisyydestä tai turvallisuudesta, se on
 152. välttämätön edellytys.</p>
 153. <h3>Teknologiavallan estäminen – demokratian ylläpito</h3>
 154. <p class="indent">Lainsäädäntöä tulisi kehittää demokraattisesti valitun
 155. edustajiston toimesta läpinäkyvällä tavalla. Jopa tilanteissa joissa tämä
 156. on totta, oikeudet joita ei voi käyttää ovat sisällyksettömiä. Oikeuksien
 157. myöntäminen paperilla ei tarkoita, että ihmisillä olisi keinot niiden
 158. käyttämiseen.</p>
 159. <p class="indent">Nykyaikaisten järjestelmien monimutkaisuus tekee jo
 160. itsessään hankalaa demokratian ylläpitämisestä digitaalisessa maailmassa,
 161. mutta suljettujen ohjelmien kokonaisvaltainen läpinäkyvyyden puute tekee
 162. siitä mahdotonta. Jos vapaita ohjelmia ei käytetä, harjoitettavissa tai
 163. harjoittamattomissa olevat oikeudet määrittää suljetun ohjelman
 164. toimittaja – kyseessä on yksin toimittajan päätös, päätös jolle
 165. nykyään usein annetaan etusija demokraattisen lainsäädännöllisen
 166. prosessin sijaan.</p>
 167. <p class="indent">Hyviä esimerkkejä ovat EU:n tekijänoikeusdirektiivi (EUCD)
 168. ja Digital Millennium Copyright Act (DMCA), jotka molemmat ovat
 169. kansainvälisen tekijänoikeuksia koskevan ”The World Intellectual Property
 170. Organization (WIPO) Copyright Treaty” -sopimuksen (joulukuu 1996)
 171. toteutuksia. DMCA on jo kerännyt huonoa mainetta mahdollistamalla
 172. skientologiakriittisten sivustojen sensuroinnin Yhdysvalloissa
 173. <a class="fn" href="#fn">5</a>. Saksan EUCD-toteutus on hiljaa
 174. tekemässä ”fair use” -käyttöoikeuksista mahdottomia käyttää. Vaikka
 175. lait toteavat selkeästi, että asiakkailla on oikeus kopioida CD-levyä
 176. autossa oleville soittimilleen tai jopa tuttavilleen, tätä oikeutta
 177. niin kutsutuille ”kopiosuojatuille” CD-levyille tai mille tahansa
 178. DVD-levylle käyttävät saattavat saada rangaistuksen. Ja jos ajatellaan,
 179. että tätä pidemmälle ei kuitenkaan mennä, on hyödyllistä lukea EFF:n
 180. artikkeli niin kutsutusta <a href="http://www.eff.org/files/20031001_tc.pdf">”luotetusta tietokoneenkäytöstä”</a> (”Trusted
 181. Computing”, TC).</p>
 182. <p class="indent">Suljetut ohjelmat käytännöllisesti katsoen siirtävät
 183. aiemmin demokraattisesti valittujen edustajien hallitseman alueen
 184. yritysten käsiin, tällä tavoin muodostaen teknokratian eli teknologiavallan
 185. <a class="fn" href="#fn">6</a>.</p>
 186. <h3>Yhteenveto</h3>
 187. <p class="indent">Kaikki kova työ ihmisoikeuksien, sukupuolten välisen
 188. tasa-arvon, vähäosaisten oikeuksien, vapaan median, yksityisyyden ja
 189. turvallisuuden, digitaalisen yhteisvastuullisuuden ja muiden asioiden
 190. eteen on uhattuna, jos informaatioaika perustuu suljettuihin ohjelmiin.</p>
 191. <p class="indent">Vapaat ohjelmat eivät toki ole riittävä tae kaikkien
 192. ongelmien ylitse pääsemiseksi, mutta ne ovat tarpeen, jotta ihmiset voisivat
 193. käyttää oikeuksiaan joiden puolesta taistelemme tietoyhteiskunnissa.</p>
 194. <h2 id="fn">Viitteet</h2>
 195. <ol>
 196. <li>Lähde, katso <a href="http://web.archive.org/web/20021217003716/http://www.opensource.org/advocacy/faq.html">http://web.archive.org/web/20021217003716/http://www.opensource.org/advocacy/faq.html</a>:
 197. <EM>How is "open source" related to "free software"? The Open Source
 198. Initiative is a marketing program for free software. It's a pitch for
 199. "free software" on solid pragmatic grounds rather than ideological
 200. tub-thumping. The winning substance has not changed, the losing attitude
 201. and symbolism have.</EM></li>
 202. <li>Tässä ohjelmassa
 203. hallitukset ja hallitustenväliset järjestöt maksavat huomattavia maksuja
 204. joidenkin Windows-lähdekoodin ylimalkaisesta katselmuksesta erityisillä
 205. Microsoftin palveluilla. Tämä saattaa lisätä ”turvallisuudentunnetta”
 206. mutta on käytännössä hyödytöntä – erityisesti koska ei ole edes tiedossa
 207. vastaako heidän katselmoimansa ohjelma sitä jota heillä on tietokoneillaan.
 208. Ja luonnollisestikaan tämä ei anna heille vapauksia.</li>
 209. <li>Selvitys näistä mekanismeista annetaan mielellään, jos kiinnostusta.</li>
 210. <li>Sivuhuomautus:
 211. pohjoisissa maissa asuvien ihmisten ei tule ymmärtää tätä hyvänä asiana,
 212. mitä se ei ole.</li>
 213. <li>Lähde, katso <a href="http://www-camlaw.rutgers.edu/publications/law-religion/scientology.htm">http://www-camlaw.rutgers.edu/publications/law-religion/scientology.htm</a> (ei saatavilla enää)</li>
 214. <li>Technocracy: "Government by technicians or management of society by technical experts." (Merriam Webster Dictionary)</li>
 215. </ol>
 216. <DIV ALIGN="LEFT">
 217. <TT>
 218. <FONT SIZE="-1"> Date: 2004/10/19 15:34:59 Revision: 1.7 </FONT><br />
 219. <FONT SIZE="-1"> Author: <a href="http://fsfeurope.org/about/greve/">Georg Greve</a></FONT>
 220. </TT>
 221. </DIV>
 222. </body>
 223. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 224. <translator>Timo Jyrinki</translator>
 225. </html>
 226. <!--
 227. Local Variables: ***
 228. mode: xml ***
 229. End: ***
 230. -->