Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

53 lines
1.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>PDFreaders - Parlamentsfrågor</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="pdfreaders.html">Free Software PDF Readers</a></p>
<h1>Parliamentary questions</h1>
<p>Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen<br />
Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) , Françoise Castex (S&amp;D) , Marietje
Schaake (ALDE) , Christian Engström (Verts/ALE) and Francisco Sosa Wagner
(NI)<br />
<a
href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011
-011374+0+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN">Copyright: European Union, 2011 -
Source: European Parliament</a></p>
<blockquote>
<p>Många av EU:s offentliga webbplatser hänvisar till generisk programvara,
t.ex. Acrobat Reader, som det enda möjliga sättet att läsa pdf-filer, och
tillhandahåller en nedladdningslänk. Detta är ett fall av direktreklam utförd av
offentliga institutioner, något som ger ett företag en konkurrensfördel när det
säljer sina produkter.</p>
<ol>
<li>På hur många av kommissionens egna webbsidor finns det i dag sådan
reklam?</li>
<li>Kan kommissionen tillhandahålla länkar till dessa sidor, liksom namnen på de
EU-institutioner som har sådan reklam på sina webbplatser?</li>
<li>Vilka är kommissionens skäl (t.ex. ekonomisk vinst, avsaknad av annan
fungerande programvara, osv.) för att göra reklam för just denna programvara som
det enda möjliga sättet att läsa pdf-filer?</li>
<li>Har de institutioner som har sådan reklam på sin webbplats angett om de
tidigare har prövat andra pdf-läsare? Vilken programvara nämnde de i så
fall?</li>
<li>Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att lösa detta problem för a)
kommissionens egen webbplats, och b) webbplatser som tillhör medlemsstaternas
offentliga institutioner?</li>
</ol>
</blockquote>
</body>
</html>