Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

51 lines
1.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>PDFreaders - Parliamentary questions</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="pdfreaders.html">Free Software PDF Readers</a></p>
<h1>Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset</h1>
<p>2 2. joulukuuta 2011 E-011374/2011 Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle työjärjestyksen 117 artikla <br />
Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) , Françoise Castex (S&amp;D) , Marietje
Schaake (ALDE) , Christian Engström (Verts/ALE) and Francisco Sosa Wagner
(NI)<br />
<a
href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011
-011374+0+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN">Copyright: European Union, 2011 -
Source: European Parliament</a></p>
<blockquote>
<p>Monilla EU:n julkisilla sivustoilla viitataan Acrobat Readerin kaltaisiin
omistusohjelmistoihin ainoana mahdollisena tapana lukea PDF-tiedostoja ja
tarjotaan linkki sen lataamiseksi. Kyse on julkisen toimielimen suorasta
mainonnasta, josta seuraa kilpailuetua yhdelle tuotteitaan myyvälle
yritykselle.</p>
<ol>
<li>Kuinka monella komission omalla sivulla tällaisia mainoksia on
tällä hetkellä?</li>
<li>Voiko komissio toimittaa linkit näille sivuille sekä niiden EU:n
toimielinten nimet, joilla on tällaisia mainoksia sivustoillaan?</li>
<li>Mitkä ovat komission syyt (esim. taloudellinen hyöty, muun
toiminnallisen ohjelmiston puute jne.) tämän nimenomaisen ohjelman
mainostamiselle ainoana tapana lukea PDF-tiedostoja?</li>
<li>Ovatko toimielimet, joiden sivustoilla näitä mainoksia on,
selittäneet, ovatko ne kokeilleet muita PDF-lukijoita? Mitä ohjelmia ne ovat
maininneet?</li>
<li>Mitä toimia komissio toteuttaa ratkaistakseen ongelman a) komission
omilla sivustoilla ja b) julkisten elinten sivustoilla jäsenvaltioissa?</li>
</ol>
</blockquote>
</body>
</html>