You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/activities/mankind/done.ca.xhtml

71 lines
3.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Projecte «Programari Lliure = Herència mundial»: feina feta</title>
</head>
<body>
<div align="center">
<h2>Feina feta</h2>
</div>
<ul>
<li><a href="Unesco-memworld-answer.jpg">Resposta de la UNESCO «World Memory» (octubre de 2003, en francès)</a></li>
<li><p><a href="http://portal.unesco.org/ci/ev.php?URL_ID=6872&amp;URL_DO=DO_TOPIC&amp;URL_SECTION=201&amp;reload=1048114900">Nominacions per a la World Memory de 2003</a><br/>
"France - Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789<br/>
(...)<br/>
Worldwide - <a href="http://portal.unesco.org/ci/ev?URL_ID=7548&amp;URL_DO=DO_TOPIC&amp;URL_SECTION=201&amp;reload=1044355008">Free Software</a>"</p></li>
<li><p>Formulari de nominació enviat per al registre <a href="http://portal.unesco.org/ci/ev.php?URL_ID=1538&amp;URL_DO=DO_TOPIC&amp;URL_SECTION=201&amp;reload=1037357654">World Memory</a> de la UNESCO (desembre de 2002)</p></li>
<li><p><a href="lsm2002/index.en.html">Acció al LSM2002 (invitació al director de la UNESCO, taula rodona, etc)</a></p></li>
<li><p>Primers contactes amb P. Aigrain, Cap del sector «Tecnologies
del Programari» a la Comissió Europea, i A. Abid del projecte "Memory of the world" de la UNESCO</p></li>
<li><p>Entrevista de Benoît Sibaud per a la revista francesa Newbiz</p></li>
<li><p>D'una altra entrevista de Richard M. Stallman a la LinuxExpo,
de París, el 30 de gener de 2002. Disponible a la web a
<a href="http://www.colibrix.org/sound/Conference_Richard_Stallman_30_janvier_2002_32kb_stereo.mp3">colibrix.org</a> (les preguntes i les respostes eren en francès)</p>
<p>«Per a servir la humanitat amb programari, el programari ha de ser lliure,
perquè el programari pertany al coneixement humà. El programari privatiu no
pertany al coneixement humà.»</p></li>
<li><p>Primers contactes amb la UNESCO i la comissió nacional francesa</p></li>
<li><p>Pregunta a Richard M. Stallman en la seva entrevista el
27 de gener de 2002 a la LinuxExpo de París. Disponible al web a
<a href="http://media.april.org/audio/RMS-27012002/RMS-27012002.ogg">April
(la pregunta i la resposta eren en francès)</a></p>
<p>A França, es va formar un grup de treball per a demanar la UNESCO de llistar el
programari lliure com a herència humana mundial.</p>
<p>RMS: Què vol dir això exactament?</p>
<p>Seria un reconeixement oficial per part de la UNESCO, que és una
organització internacional, que el programari lliure és una herència humana mundial i
s'hauria de protegir com a treball artístic, com per exemple, les escultures.</p>
<p>RMS: Protegit de les patents de programari?</p>
<p>Protegit de tot, de l'apropiació en general. Què en penseu
d'aquesta iniciativa?</p>
<p>RMS: Com a idea general, em sembla bé. Realment, és una herència
humana. Com a decisió legal, jo miraria les implicacions exactes abans de donar
una opinió. Perquè en alguns detalls hi podria haver problemes. És una qüestió de
detalls. Per això demanava què volia dir exactament. Perquè si és una
idea general, cap problema, si és una decisió legal amb conseqüències
específiques, s'hauria de veure què passaria.</p></li>
</ul>
</body>
<translator>Rafael Carreras</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->