You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/activities/mankind/contact.ca.xhtml

33 lines
832 B

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Projecte «Programari lliure = Herència mundial»: contactes</title>
</head>
<body>
<div align="center">
<h2>Contactes</h2>
</div>
<p>Si esteu interessat en aquest projecte, us podeu subscriure a la
llista de correu pública en francès (inclosos els que no són membres d'APRIL)
patrimoine-mondial@april.org. Aquí hi ha el formulari per a subscriure-us
<a href="http://www.april.org/wws/info/patrimoine-mondial">http://www.april.org/wws/info/patrimoine-mondial</a>.</p>
<p>També podeu contactar directament la <a href="mailto:bsibaud@april.org">persona a
càrrec del grup de treball</a>.</p>
</body>
<translator>Rafael Carreras</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->