Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

435 lines
19 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>IPRED-2 - De tweede richtlijn voor het afdwingen van "intellectuele eigendomsrechten"</title>
</head>
<body>
<h1>Het criminaliseren van inbreuken op het auteursrecht en het handelsmerk</h1>
<p>
Ondersteun dit werk van de FSFE en hun werk voor soortgelijke projecten: <a
href="https://my.fsfe.org/donate">word lid van de Fellowship of FSFE</a>, <a
href="/help/donate">maak een donatie aan de FSFE</a>, en stimuleer anderen om dat
ook te doen.
</p>
<ol>
<li><a href="#status">Status</a></li>
<li><a href="#active">Vorige activiteiten</a></li>
<li><a href="#summary">Kort samengevat</a></li>
<li><a href="#harm">Schadelijke gevolgen voor de vrije softwarekeuze</a>
<ul>
<li><a href="#swpat">Software patenten afdwingen door angst</a></li>
<li><a href="#models">Bemoeilijkt de productie en distributie van software</a></li>
<li><a href="#abuse">Stimuleert commerciële misbruiken, zoals bij SCO</a></li>
<li><a href="#indemnification">Onmogelijk om zich te vrijwaren</a></li>
<li><a href="#grey-areas">Veel software-ontwikkeling komt in een grijze zone: DeCSS,
filesharing</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#text">De geplande IPRED2 richtlijn: "2006/0168(COD)"</a>
<ul>
<li><a href="#directive">Procedurele details</a></li>
<li><a href="#problems">De problemen</a>
<ul>
<li><a href="#limits">Vage omschrijvingen: "opzettelijk" &amp; "commerciële
schaal"</a></li>
<li><a href="#investigation">Buitenproportionele toegang tot het onderzoek
voor rechtenhouders
</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><a href="#options">Wat kunnen wij doen?</a></li>
<li><a href="#links">Externe links</a></li>
</ol>
<h2 id="status">Huidige toestand</h2>
<p>
Op 25 mei 2007, heeft het Europese Parlement gestemd over de "eerste lezing". FFII
heeft <a href="http://action.ffii.org/ipred2/Plenary1_Tabled_Amendments">de lijst met
amendementen</a> gepubliceerd, waarop is aangegeven welke werden aanvaard, en welke
niet.
</p>
<h2 id="active">Vorige activiteiten</h2>
<p>
U kan meer lezen over de positie van de FSFE voor de eerste stemming in onze
<a href="letter-april-2007.html">open brief voor Europese Parlementsleden van april
2007</a>.
</p>
<h2 id="summary">Kort samengevat</h2>
<ul>
<li>De voorgestelde richtlijn:<a
href="http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0168en01.pdf">
com(2006)168</a></li>
</ul>
<p class="quote">
"Artikel 3<br />
Overtredingen<br />
Lidstaten zullen verzekeren dat alle opzettelijke inbreuken, op commerciële schaal, van een
intellectueel eigendomsrecht en ook alle pogingen, hulp, ondersteuning en/of aanzetten tot
zulke inbreuken, strafrechtelijk zullen vervolgd worden."<br />
(Artikel 3. Pagina 9 van de voorgestelde richtlijn)
</p>
<p>
Voor de EU definitie van "intellectueel eigendomsrecht" heeft men patenten, auteursrecht,
handelsmerk, ontwerpbescherming en nog veel andere rechtsdomeinen op één hoop
gegooid. De termen "opzettelijk" en "commerciële schaal" worden nergens gedefinieerd,
en er worden ook geen voorbeelden gegeven van wat wel en niet binnen deze definitie
kan passen.
</p>
<p>
Deze richtlijn wordt vaak "IPRED2" genoemd, alhoewel wij het afraden om de term
"intellectuele eigendom" te gebruiken, aangezien dit vaak <a
href="http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html">leidt tot verwarring</a>, wat ons werk
nog moeilijker maakt. We kunnen het beter "De criminaliseringsrichtlijn" noemen.
</p>
<h2 id="harm">Schadelijke gevolgen voor de vrije softwarekeuze</h2>
<h3 id="swpat">Software patenten afdwingen door angst</h3>
<p>
Wij verwachten dat het Europees Parlement de voorgestelde richtlijn zal amenderen, zodat
patenten buiten de werkzaamheid van de richtlijn zullen vallen. Dit is belangrijk, aangezien
het Europees octrooiverdrag softwarepatenten heeft uitgesloten, maar het Europees
Octrooibureau desondanks reeds duizenden patenten op software-ideeën heeft toegekend.
Alhoewel &gt;90% van de processen die gebaseerd zijn op deze patenten zullen verloren
worden, geven ze de patenthouders wel een juridisch erkende basis om
softwareproducenten en softwareverkopers te bedreigen met processen.
</p>
<p>
Als patentinbreuken niet verwijderd worden uit deze richtlijn, zal de angst voor
gevangenisstraffen, hoge boetes, inbeslagname van goederen of zelfs een verplichte
sluiting van de firma, vaak zo groot worden, dat mensen zich zullen schikken naar deze
ongeldige patenten. (U kan hierover meer informatie vinden op onze webpagina over
<a href="/activities/swpat/swpat.html"> FSFE's werk tegen softwarepatenten</a>.)
</p>
<h3 id="models">Bemoeilijkt de productie en distributie van software</h3>
<p>
Het verhoogde risico van softwareproductie en softwareverdeling zal bepaalde
softwaremodellen onrechtstreeks benadelen. De sterk verhoogde juridische risico's zijn
nu eenmaal makkelijker te dragen door grote instellingen met veel geld en juridisch
personeel. <a href="/freesoftware/freesoftware.html">Vrije Software</a>, vaak afkomstig
van particulieren, kleine- en middelgrote bedrijven of van bedrijven voor wie
software-ontwikkeling geen kernactiviteit is, zal alvast een slachtoffer worden van deze
indirecte discriminatie.
</p>
<h3 id="abuse">Stimuleert commerciële misbruiken, zoals bij SCO</h3>
<p>
Doordat de eisende partijen vereenvoudigde toegang krijgen tot de nationale
onderzoekers en ook de eventuele gevolgen van vervolging veel zwaarder worden, zullen
mensen aangemoedigd worden om processen te starten uit commerciële overwegingen.
</p>
<p>
SCO in de VS is een zeer bekend voorbeeld, zonder ooit al iets bewezen te hebben,
beschuldigen ze IBM en verschillende andere bedrijven van het op commerciële schaal
opzettelijk schenden van hun "IP". Met hun actie vertragen ze de ontwikkeling van Vrije
Software, zoals <a
href="/freesoftware/gnuproject.html">GNU/Linux</a>, en beschadigen ze de reputatie van
een handvol bedrijven (allemaal concurrenten van Microsoft, één van SCO's grootste
geldschieters).
</p>
<h3 id="indemnification">Onmogelijk om zich te vrijwaren</h3>
<p>
Aangezien men zich niet kan indekken tegen strafrechtelijke overtredingen, is een
verzekering tegen vervolging bij patentinbreuken niet mogelijk, ook softwareproducenten
kunnen niet langer garanderen dat de verkopers van hun software niet vervolgd zullen
worden.
</p>
<h3 id="grey-areas">Veel softwareontwikkeling komt in een grijze zone: DeCSS,
filesharing</h3>
<p>
De Europese auteursrecht-richtlijn (<a
href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:NL:HTML">com(2001)29ec</a>)
heeft het toepassingsgebied van deze wetgeving enorm vergroot. Buiten het verbieden van
niet-geautoriseerd kopiëren van informatie, beperkt de wetgeving nu ook de technologie
die men mag gebruiken om beschermde informatie te raadplegen. Je bent bijvoorbeeld
al in overtreding als je voor jezelf software ontwikkelt om naar je gekochte DVD's te kijken.
Software om bestanden met anderen te delen over een netwerk kan een overtreding zijn,
dit is de grijze zone. De dreiging met een gevangenisstraf en andere strenge maatregelen,
die de nieuwe richtlijn oplegt, zullen mensen bang maken om nog langer nuttige software
te ontwikkelen of te verdelen, zoals de hierboven beschreven verboden-maar-getolereerde
software of software die in de grijze zone zit.
</p>
<h2 id="text">De geplande IPRED2 richtlijn: "2006/0168(COD)"</h2>
<p>
Het IPRED2 voorstel, oorspronkelijk twee aparte publicaties, werd in mei 2006 opnieuw
gepubliceerd als één directieve:<a
href="http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0168en01.pdf">com(2006)168</a>).
</p>
<p>
De reden voor het opnieuw uitbrengen van richtlijnen is een uitspraak van het Europees
Hof van Justitie, die bepaalt dat EU richtlijnen de lidstaten kunnen verplichten om bepaalde
zaken strafrechtelijk te vervolgen.
</p>
<h3 id="directive">Procedurele details</h3>
<p>
De informatie in deze paragraaf werd geschreven voor de eerste gepubliceerde versie van
IPRED2, maar is hoogstwaarschijnlijk niet veranderd in de nieuwe versie.
<br />
Verantwoordelijk commissie EP: Juridische zaken(JURI)<br />
Rapporteur EP: <a
href="http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?language=NL&amp;id=28419">Nicola Zingaretti</a> (PSE, Italië).<br />
Advies: Industrie, onderzoek en energie (ITRE), Interne markt en
consumentenbescherming (IMCO), Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
(LIBE).
</p>
<h3 id="problems">De problemen</h3>
<p>
Wij hebben de grootste problemen met artikelen 3 en 4 (pagina 9 en 10 van het document).
Artikel 3 hebben we <a href="#summary">hierboven</a> al besproken. Artikel 4 geeft een
opsomming van de strenge straffen die beschikbaar gesteld moeten worden voor de feiten
beschreven in artikel 3. Deze lijst bevat onder andere gevangenisstraffen, boetes,
bedrijfssluiting, inbeslagnames en verlies van burgerrechten.
</p>
<h4 id="limits">Vage omschrijvingen: "opzettelijk" &amp; "commerciële schaal"</h4>
<p>
De zin "<span style="font-style: italic;">alle opzettelijke inbreuken [...] op
commerciële schaal</span>", laat veel mensen geloven dat de richtlijn uitsluitend
bedoeld is voor bewuste inbreuken met de intentie om economisch profijt te halen.
</p>
<p>
Neem de advocaat van een patenthouder die een software-ontwikkelaar wil verplichten om
de distributie van zijn software te stoppen.
<br />
advocaat: "Hallo, u maakt een inbreuk op ons patent, stop met het verdelen van uw
software."<br />
software-ontwikkelaar: "Dat moet een vergissing zijn. Ik heb nog nooit een patent
gelezen en software functionaliteit is trouwens niet patenteerbaar in de EU."<br />
advocaat: "Het Europees Octrooikantoor heeft ons een patent toegekend en jij
maakt er een inbreuk op."<br />
software-ontwikkelaar: "Het is zeer onwaarschijnlijk dat u dit hard kan maken voor
een rechtbank. "<br />
advocaat: "Aangezien je de software bewust geschreven hebt, en deze software
invloed heeft op de softwaremarkt, is jouw inbreuk opzettelijk en heeft ze commerciële
gevolgen - dat maakt van jou een misdadiger. Je zal dus moeten stoppen met het
verdelen van de software of je loopt het risico een strafblad te krijgen, je zaak kan gesloten
worden, je kan een hoge boete krijgen of eventueel zelfs enige tijd in de cel doorbrengen.
"<br />
software-ontwikkelaar: "...maar, alhoewel ik de software bewust geschreven heb was
ik er me op geen enkel moment bewust van dat ik een inbreuk pleegde. Ik wist zelfs niet dat
dit wellicht ongeldige patent bestond."<br />
advocaat: "Aangezien ik je nu beschuldig van de inbreuk, ben je nu wel op de hoogte.
Dus vanaf nu is elke inbreuk zeker bewust. Dus stop je nu met het verdelen van de
software?"
</p>
<p id="busker">
Een eenvoudiger voorbeeld is die man op straat die muziek maakt voor wat kleingeld dat
de mensen hem toewerpen. De voorgestelde tekst maakt van die muzikant een misdadiger
als hij muziek met auteursrecht speelt zonder eerst een licentie te verkrijgen. Ook de
persoon die hem vervoerd is een crimineel, hij hielp bij het plegen van de inbreuk. Ook de
mensen die geld gooien, of zelfs zij die gewoon blijven luisteren, zijn misschien criminelen,
aangezien zij de inbreuk sponsoren/uitlokken. En iedereen die deze inbreuk had kunnen
voorkomen, maar het niet gedaan heeft, is een misdadiger omdat hij de inbreuk steunde.
Dit soort voorbeelden is zeer nuttig om aan mensen uit te leggen hoe lachwekkend de tekst
is, maar het legt spijtig genoeg niet uit welke schade deze tekst kan aanrichten bij Vrije
Software. Dit voorbeeld kan slechts een opstapje zijn om een veel belangrijker probleem
aan te kaarten.
</p>
<h4 id="investigation">Buitenproportionele toegang tot het onderzoek voor
rechtenhouders</h4>
<p>
De richtlijn geeft speciale privileges aan de rechtenhouders waarmee ze het onderzoek
kunnen beïnvloeden:
</p>
<p class="quote">"Artikel 7<br />
Gezamenlijke onderzoeken<br />
De lidstaten moeten de nodige voorzieningen treffen zodat rechtenhouders, of hun
afgevaardigden, en specialisten in gezamenlijke onderzoeksteams de overtredingen
waarnaar artikel 3 verwijst kunnen opsporen."
</p>
<p>
We maken ons ook zorgen over Artikel 8 (pagina11) dat stelt dat lidstaten inbreuken op
"intellectuele eigendomsrechten" moeten onderzoeken en vervolgen, ook als
de rechtenhouder daar niet om vraagt.
</p>
<h2 id="options">Wat kunnen wij doen?</h2>
<ul>
<li>
We kunnen vragen aan het Europees Parlement en aan de Europese ministerraad om de
strafrechtelijke sancties te beperken tot die gevallen waar de inbreuken dienen om
criminele organisaties te sponsoren of als de inbreuken aanleiding geven tot
gezondheids- of veiligheidsrisico's voor de gemeenschap. Georganiseerde misdaad,
publieke gezondheid en veiligheidsrisico's werden gebruikt om de richtlijn te
rechtvaardigen. De gevolgen van de richtlijn aan deze voorwaarden verbinden, lijkt ons
een redelijk verzoek.
</li>
<li>
We kunnen vragen aan het Europees Parlement en aan de Europese ministerraad om de
criminalisering van het "helpen, steunen, aanmoedigen van de inbreuken
[op de intellectuele eigendomsrechten]" uit de teksten te verwijderen. Aangezien
deze richtlijn er in veel landen op zou neerkomen dat deze activiteiten harder bestraft gaan
worden dan de straffen die vandaag gelden voor de inbreuk op de
"intellectuele eigendomsrechten" zelf.
</li>
<li>
We kunnen druk uitoefenen op het Europees Parlement om de richtlijn te verwerpen.
Wetten ontwerpen is de verantwoordelijkheid van de Europese commissie, niet van het
Europees parlement. Aangezien de commissie deze richtlijn, die eigenlijk niet meer is dan
één zin met veel niet-gedefinieerde vage termen, overhandigd aan het parlement, kan
het parlement deze tekst verwerpen door te stellen dat de commissie zijn werk niet naar
behoren heeft uitgevoerd.
</li>
<li>
We kunnen gaan kijken naar de sancties die in reeds behandelde zaken over patent-,
auteursrecht- en handelsmerkinbreuken zijn uitgesproken. Sommige Europese
Parlementsleden denken dat deze richtlijn een harmonisering is van bestaande wetgeving
in de EU. Maar in realiteit bestaat zo'n wetgeving slecht in enkele lidstaten - en het zou
interessant zijn om eens te kijken hoe die wetten in realiteit worden toegepast. Als het
oude, zelden gebruikte wetten blijken, zal het moeilijk zijn om te blijven verkondigen dat
het noodzakelijk is deze regelgeving over heel Europa te verplichten.
</li>
<li>
We kunnen proberen om patenten uit de richtlijn te houden. Dit zou een zeer praktische
maatregel zijn omdat men zeer makkelijk inbreuken pleegt zonder dat men zich daar
bewust van is. En de inbreuk onbewust plegen, beschermt je waarschijnlijk niet voor
strafrechtelijke vervolging omdat "bewust" misschien eerder wijst naar actie
die tot de inbreuk leidde (het programmeren) dan naar de inbreuk zelf. En ook al zou het
onbewust inbreken volledig gevrijwaard zijn, dan geeft deze richtlijn de patenthouders de
macht om van een onbewuste inbreuk een criminele daad te maken, door eenvoudigweg
iemand van zijn inbreuk op de hoogte te stellen. Dit biedt een enorm commercieel
perspectief: iemand van zijn inbreuk informeren vlak voor hij een product op de markt
brengt of tijdens contractbesprekingen zijn twee voorbeelden van zeer waardevolle
misbruiken.
</li>
</ul>
<h2 id="todo">Wat moet er onmiddellijk gebeuren?</h2>
<p>
Hopelijk is deze webpagina nuttig om andere te informeren. Als u denkt interessante
informatie te hebben die op deze pagina thuishoort, contacteer ons.
</p>
<p>
Verschillende lidstaten hebben al strafrechtelijke sancties voor inbreuken op het
auteursrecht en het handelsmerk. sommigen zelfs al voor inbreuken op patenten. Als
politici ons vragen "Welke schade hebben bestaande strafrechtelijke sancties in
die landen aangericht?" dan moeten wij een lijst hebben van goede voorbeelden.
Deze lijst moet dringend bijeengezocht worden, ook daarvoor hebben wij uw hulp nodig.
</p>
<h2 id="links">Externe links</h2>
<ul>
<li>
Het voorstel: <a
href="http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0168en01.pdf">com(2006)168</a>.
(Dezelfde link als boven)
</li>
<!-- Information should become available at this webpage, but it's not there now -->
<!-- <li> -->
<!-- <a -->
<!-- href="http://www.europarl.eu.int/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&amp;procnum=COD/2006/0168">The -->
<!-- European Parliament information page for the directive</a>. -->
<!-- </li> -->
<li>
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.xhtml">Did You
Say "Intellectual Property"? It's a Seductive
Mirage</a>, een essay van Richard Stallman over terminologie.
</li>
<li>
<a
href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT">Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie</a>. Deze IPRED2-richtlijn lijkt artikel 49, over de proportionaliteit
van strafrechtelijke sancties, te schenden
</li>
<li>
Een artikel van ZDNet UK: <a
href="http://insight.zdnet.co.uk/business/legal/0,39020487,39211542,00.htm">Making
IP infringement a crime</a>.
</li>
<li>
<a
href="http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2000/com2000_0789en01.pdf">
com(2000)789</a>, een soortgelijke uitgave van de commissie.
</li>
<li>
<a
href="http://www.europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_195/l_19520040602en00160025.pdf">IPRED-1,
de voorganger van de huidige richtlijn</a>
</li>
</ul>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->