Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

76 lines
2.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>het 7de Europees Kaderprogramma</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Het 7de Europees Kaderprogramma</h1>
</center>
<p>
Na de positieve reacties die we kregen voor onze activiteiten in
het <a href="/activities/fp6/fp6.html">6de Kaderprogramma</a>,
richten we nu onze aandacht op de nieuwe uitdagingen die
het <a href="http://cordis.europa.eu/en/home.html"> 7de
Kaderprogramma</a> brengt.
</p>
<p>
De FSFE wil deelnemen aan projecten binnen het hele spectrum van
de beveiliging van informatietechnologie, onderzoek voor kleine
en middelgrote ondernemingen, tot onderzoek naar de sociale
impact van informatietechnologie.
</p>
<p>
Momenteel worden de aanvragen van de EG geanalyseerd en worden
de potentieel interessante projecten geïdentificeerd. Na deze
fase zullen we consortia oprichten met vertegenwoordigers van
organisaties, bedrijven en onderzoekscentra, die positief
meewerken aan Vrije Software. In samenspraak met met alle
partners zullen we dan voorstellen uitwerken en indienen bij de
EG.
</p>
<p>
De projecten zullen gericht zijn op de mogelijkheden en risico's
van een informatiemaatschappij voor bedrijven, onderwijs,
veiligheid en ontwikkeling. Vrije Software wordt voorgesteld als
een zeer goede methode voor een maximale ontwikkeling van de
mogelijkheden, met een verkleining van de risico's. Met behulp
van sterke consortia, proberen we met de voorstellen een brug te
slaan tussen onderzoek, bedrijven en de gemeenschap. Het moet
ook bijdragen tot de verspreiding van Vrije Software naar alle
belangrijke domeinen.
</p>
<br />
<center><hr width="60%"/></center>
<h3>Opmerking</h3>
<p>
Zoals velen wel weten, verlopen activiteiten op dit niveau vaak
verschrikkelijk traag, en vragen ze zeer veel werk. Alhoewel de
FSFE zoveel als mogelijk zal doen, zijn onze fysieke
mogelijkheden afhankelijk van de steun die we krijgen. U kan
helpen om het proces te versnellen
door <a href="/help/donate.html">ons werk te
ondersteunen</a>.
</p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->