Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

173 lines
12 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>
DRM.info -
Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τη Διαχείριση Ψηφιακών Περιορισμών
</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/activities/activities.html">Η Εργασία μας</a></p>
<h1>Διαχείριση Ψηφιακών Περιορισμών</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<a href="http://drm.info"><img src="/activities/drm/logo.png" alt="DRM.info logo" /></a>
</div>
<p>
<b>Disney </b>:
<q>Αν ο κόσμος μάθει για την DRM, θα έχουμε ήδη αποτύχει!</q><br />
<b>FSFE </b>: <q>Το DRM.info βάζει τέλος στη σιωπή γύρω από την DRM!</q>
</p>
<p>
<a href="/freesoftware/freesoftware.html">Ελεύθερο Λογισμικό</a> είναι το
λογισμικό το οποίο δίνει στους χρήστες τον έλεγχο των δικών τους ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συσκευών. Αντίθετα, η Διαχείριση Ψηφιακών Περιορισμών (DRM)
είναι μια τεχνολογία για την υπαγωγή των χρηστών στον έλεγχο κάποιου τρίτου,
ο οποίος παρέχει περιεχόμενο, όπως ήχο, βίντεο ή κείμενο. Αυτοί οι δύο στόχοι
φαίνονται θεμελιακά ασυμβίβαστοι με το FSFE.
</p>
</div>
<h2>Τι είναι η διαχείριση Ψηφιακών Περιορισμών;</h2>
<p>Η Διαχείριση Ψηφιακών Περιορισμών (Digital restrictions management - DRM),
η οποία μερικές φορές αναφέρεται ως διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων, είναι
μια κατηγορία τεχνολογιών που στοχεύουν στον περιορισμό της χρήσης των
ψηφιακών μέσων και συσκεών μετά την πώληση. Στην ουσία, η DRM αναφέρεται σε
τεχνολογία η οποία απαγορεύει μια ορισμένη χρήση των ψηφιακών μέσων όπου
η χρήση αυτή δεν είναι επιθυμητή από τον κατασκευαστή, τον εκδότη του
εξοπλισμού ή τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Το Ελεύθερο Λογισμικό
είναι λογισμικό που δίνει στους χρήστες τον έλεγχο των δικών τους
υπολογιστών και συσκευών. Αντίθετα, η Διαχείριση Ψηφιακών Περιορισμών είναι
τεχνολογία που βάζει τον χρήστη υπό τον έλεγχο κάποιου τρίτου: οι δύο αυτοί
στόχοι φαίνονται θεμελιακά ασυμβίβαστοι με το FSFE.
</p>
<h2>Ποιος άλλος διατυπώνει ένσταση στο DRM;</h2>
<p>
Αλλά δεν είναι μόνο το FSFE που βλέπει τα προβλήματα με τη DRM. Η Γερμανική
Κοινότητα για την Πληροφορική ("Gesellschaft für Informatik") σημειώνει:
<a href="http://www.gi-ev.de/fileadmin/redaktion/Download/GI-Position_Urheberrecht2006.pdf">«Αν η DRM
κυριαρχήσει στην αγορά τότε οι χρήστες θα χάσουν τον έλεγχο των
ηλεκτρονικών υπολογιστών τους»</a>.
Η Symantec συμμερίζεται αυτή την άποψη:
<a href="http://www.symantec.com/enterprise/security_response/weblog/2006/08/assessment_of_vista_kernel_mod.html">
«Ως αποτέλεσμα, οι ανά τον κόσμο καταναλωτές θα χάσουν τη δυνατότητα
επιλογής ως προς το ποιες λύσεις ασφάλειας θα ήθελαν να τρέχουν στα
λειτουργικά τους συστήματα, και θα ήταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν
μόνο εκείνες τις λύσεις που θα προσφέρει ή θα επιτρέπει η Microsoft».</a>.
</p>
<p>
Αυτή η απώλεια ελέγχου σημαίνει ότι εκδοτικοί οίκοι, τηλεοπτικοί σταθμοί,
η κυβέρνηση (συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διοίκησης), τράπεζες,
εταιρίες παραγωγής και πολίτες όχι μόνο θα χάσουν τον έλεγχο πάνω στις
κάρτες γραφικών, οθόνες υπολογιστών και σκληρούς δίσκους· θα χάσουν επίσης
τον έλεγχο πάνω στα κινητά τους τηλέφωνα, τις ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές και οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή συσκευή θεωρητικά τους ανήκει.
</p>
<h2>Πώς θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή;</h2>
<p>
Αν και το FSFE έχει πειστεί ότι δεν υπάρχει σοβαρή εκδοχή ότι μια
κοινωνία δημιουργημένη με ελευθερία και δημοκρατία θα θεωρούσε νόμιμο
να θέσει την προσωπική χρήση των κατόχων ηλεκτρονικών υπολογιστών και
συσκευών υπό τον έλεγχο τρίτων, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι
εκτεταμένα διεθνή νομικά ερείσματα έχουν τεθεί για να επιτρέψουν και να
επιβάλλουν ακριβώς αυτό.
</p>
<p>
Συνεπώς θεωρούμε απαραίτητο να επανεξετάσουμε διεθνείς συνθήκες και
εθνικούς νόμους όπως οι TRIPS, DMCA, EUCD και άλλοι, και θα επιδιώξουμε
να το κάνουμε στα σχετικά forums, αν και πρόκειται για ένα δύσκολο
καθήκον και δεν είναι πιθανό ότι θα πετύχει σύντομα.
</p>
<p>
Γνωρίζοντας τις απαιτούμενες χρονικές κλίμακες και υποθέτοντας ότι οι
τεχνολογίες DRM δεν θα εξαφανιστούν εντελώς σε μια νύκτα, θέτουμε τους
ακόλουθους συγκεκριμένους βραχυ-μεσοπρόθεσμους στόχους νομοθετικών ρυθμίσεων:
</p>
<dl>
<dt>Προειδοποιητικά DRM σήματα σε συσκευές και προϊόντα </dt>
<dd> Στους καταναλωτές πρέπει να παρέχεται μια δίκαιη ευκαιρία ώστε να
μην αγοράσουν κατά λάθος προϊόντα τα οποία θα τους υποτάξουν στον
έλεγχο τρίτων. Για να μπορούν να πάρουν μια κατατοπιστική απόφαση,
πρέπει να είναι πληροφορημένοι τη στιγμή της αγοράς.
</dd>
<dt>Αναγνώριση καταστρατήγησης για νόμιμες επιδιώξεις </dt>
<dd> Η νόμιμη χρήση υπολογιστών και άλλων συσκευών από τον κάτοχό τους
δεν πρέπει ποτέ να ανακηρυχθεί παράνομη. Ωστόσο αυτό κάνουν οι
διατάξεις "αντι καταστρατήγησης" ορισμένων νόμων: Νόμιμες λειτουργίες
μετατρέπονται σε παράνομες όχι επειδή η συγκεκριμένη λειτουργία
το απαιτεί, αλλά επειδή η καταστρατήγηση είναι απαραίτητη για την
άσκηση δικαιωμάτων του χρήστη.
</dd>
<dt>Όχι DRM στην πολιτική αρένα </dt>
<dd>Οι κυβερνήσεις απαιτείται να έχουν τον πλήρη και κυριαρχικό έλεγχο
των δικών τους δεδομένων, διαδικασιών και αποφάσεων. Ένας χρήστης
λογισμικού DRM, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, ποτέ δεν είναι
δυνατό να έχει πλήρη έλεγχο του δικού του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Γι' αυτό το λόγο, τα συστήματα DRM δεν έχουν θέση στην πολιτική αρένα.
</dd>
<dt>Δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες </dt>
<dd> Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους
πολίτες, συμπεριλαμβανομένων όσων χρησιμοποιούν
<a href="/freesoftware/freesoftware.html">Ελεύθερο Λογισμικό</a>. Συνεπώς
θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό πάντα να παρέχεται τρόπος πρόσβασης στις
δημόσιες υπηρεσίες με το Ελεύθερο Λογισμικό
</dd>
</dl>
<h2>DRM.info</h2>
<p>
Για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα και να τα αναδείξει στο κέντρο
του δημόσιου ενδιαφέροντος, το FSFE εγκαινίασε την πρωτοβουλία
<a href="http://drm.info">DRM.info</a>, μία συνεργατική πλατφόρμα ανταλλαγής
πληροφοριών με οργανισμούς από διάφορα πεδία, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών
Ψηφιακών Δικαιωμάτων, Βιβλιοθηκών, Δημιουργικών Κοινοτήτων και Προστασίας
Καταναλωτών.
</p>
<p>
Επισκεφθείτε την πύλη <a href="http://drm.info">DRM.info</a> σήμερα και
στρέψτε την προσοχή σε αυτήν με υπερσυνδέσμους. Βοηθήστε την πρωτοβουλία
αυτή να διαδοθεί.
</p>
<h2>Στηρίξτε την πρωτοβουλία DRM.info</h2>
<p>
Η πύλη <a href="http://drm.info">DRM.info</a> συντηρείται από το
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE), το οποίο αυτοχρηματοδοτείται
κυρίως μέσα από
<a href="https://my.fsfe.org/donate">δωρεές</a> και συνεισφορές μελών από την
<a href="https://my.fsfe.org/donate" target="_blank">Κοινότητα
του FSFE</a>.
Και εσείς μπορείτε να <a href="/contribute/contribute.html">ασχοληθείτε</a>
σε εθελοντική βάση.
</p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->