Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

141 lines
6.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>
DRM.info -
Què hauríeu de saber sobre la Gestió de Restriccions Digitals
</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/activities/activities.html">La nostra feina</a></p>
<h1>Gestió de Restriccions Digitals</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<a href="http://drm.info"><img src="logo.png" border="0" alt="DRM.info -- Què hauríeu de saber sobre la Gestió de Restriccions Digitals" /></a>
</div>
<p style="indent">
<b>Disney </b>: <q>Si la gent conegués els DRM, ja hauríq fallat!</q><br />
<b>FSFE </b>: <q>DRM.info acaba amb el silenci sobre els DRM!</q>
</p>
<p>
El <a href="/freesoftware/freesoftware.html">Programari Lliure</a> és programari que
posa l'usuari al comandament dels seus ordinadors i dispositius. En contrast,
la Gestió de Restriccions Digitals és tecnologia per a posar l'usuari sota el
control d'una tercera part proveïdora de materials, com àudio, vídeo o
text. Aquests dos objectius semblen fonamentalment incompatibles a l'FSFE.
</p>
</div>
<p>
Però no només l'FSFE veu problemes amb els DRM. La societat alemanya
per la informàtica ("Gesellschaft für Informatik") diu: <a
href="http://www.gi-ev.de/fileadmin/redaktion/Download/GI-Position_Urheberrecht2006.pdf">"Si preval el DRM
en el mercat, els usuaris perdran el control dels seus ordinadors"</a>. Symantec comparteix aquesta opinió: <a
href="http://www.symantec.com/enterprise/security_response/weblog/2006/08/assessment_of_vista_kernel_mod.html">"El resultat és que els clients de tot
el món perdran la seva habilitat d'escollir quines solucions de seguretat els
agradaria fer anar en els seus sistemes operatius, i es veurien forçats a usar només
les solucions ofertes per Microsoft" </a>.
</p>
<p>
Aquesta pèrdua de control vol dir que les cases de publicacions, les estacions de TV, el
govern (incloent-hi les seves administracions), els bancs, les empreses de producció
i les persones individuals no només perden el control sobre les seves targetes gràfiques,
pantalles d'ordinador i discos durs; també el perden sobre els seus telèfons mòbils,
càmeres digitals i altres dispositius digitals que teòricament posseeixen.
</p>
<p>
Però malgrat que l'FSFE està convençuda que no és possible que
una societat basada en la llibertat i la democràcia pugui considerar legítim
posar l'ús personal dels ordinadors i dispositius sota el control
d'una tercera part, no podem sinó reconèixer que s'han fet provisions legal
a tot el món per a permetre i reforçar justament això.
</p>
<p>
Per tant, considerem necessari revisar els tractats internacionals i les
lleis nacional com TRIPS, DMCA, EUCD i d'altres, i cercarem fer-ho
en els fòrums rellevants, encara que sigui una tasca difícil i no sembla que
pugui tenir èxit ràpidament.
</p>
<p>
Coneixent les escales temporals involucrades i assumint que les tecnologies DRM
no desapareixeran simplement d'un dia per l'altre, tenim els següents objectius
legislatius concrets a curt i mig termini:
</p>
<dl>
<dt>Signes d'avís de DRM en dispositius i productes </dt>
<dd>Els clients han de tenir una possibilitat justa de no comprar accidentalment
productes que els subjugaran al control d'una tercera part. Per tal
de poder prendre una decisió informada, se'ls ha de proveir amb
la informació en el moment de la compra.</dd>
<dt>Permetre trampejar amb propòsits legals </dt>
<dd> L'ús legal de l'ordinador i dispositius d'un mai no hauria d'esdevenir il·legal.
Encara, això és el que fan les provisions «anti frustradores» d'algunes lleis:
Les operacions permeses per la llei esdevenen il·legals no per l'operació
en sí, sinó pel què cal fer per a exercir el dret.
</dd>
<dt>Cap DRM en l'àmbit polític </dt>
<dd>Els governs necessiten tenir el control absolut i sobirà de les seves pròpies
dades, procediments i decisions. Un usuari de programari DRM, incloent-hi
els governs, mai no podrà tenir el control total del seu propi ordinador. Per
aquesta raó, els sistemes DRM no tenen lloc en l'àmbit polític.
</dd>
<dt>Serveis públics per al públic </dt>
<dd>Els serveis públics han d'estar disponibles per a tots els ciutadans, incloent-hi aquells
que fan ús de
<a href="/freesoftware/freesoftware.html">Programari Lliure</a>. Per tant,
hauria de ser obligatori proveir sempre una manera d'accedir als serveis públics
i a la informació amb Programari Lliure.
</dd>
</dl>
<h2>DRM.info</h2>
<p>
Per a tractar aquests assumptes i portar-los a l'atenció del públic, l'FSFE
va iniciar <a href="http://drm.info">DRM.info</a>, una plataforma col·laborativa
d'informació amb organitzacions contribuïdores de diversos camps,
incloent-hi els drets digitals, les biblioteques, les comunitats creatives i de protecció
del consumidor.
</p>
<p>
Visiteu <a href="http://drm.info">DRM.info</a> avui i dirigiu altres al
lloc web enllaçant-hi. Ajudeu-nos a difondre el missatge.
</p>
<h2>Doneu suport a DRM.info</h2>
<p>
El portal <a href="http://drm.info">DRM.info</a> el manté la
Free Software Foundation Europa (FSFE), que el financia principalment
mitjançant <a href="/contribute/donate.html">donacions</a> i contribucions
de la
<a href="https://my.fsfe.org/donate" target="_blank">Fellowship de l'FSFE</a>.
També podeu <a href="/contribute/contribute.html">involucrar-vos</a> com a
voluntari/ària.
</p>
</body>
<translator>Rafael Carreras</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->