Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

41 lines
1.4KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Misioni i Free Software Foundation Europe-ës</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <p id="category"><a href="/about/">Mbi</a></p>
 9. <h1>Misioni i FSFE-së</h1>
 10. <div id="introduction">
 11. <p>Free Software Foundation Europe është një organizëm jofitimprurës që fuqizon përdoruesit të kontrollojnë teknologjinë.</p>
 12. </div>
 13. <p>Software-i prek thellësisht krejt aspektet e jetës sonë. Është
 14. e rëndësishme që kjo teknologji të na fuqizojë, jo të na kufizojë.
 15. Software-i i Lirë i jep kujtdo të drejtën të përdorë, kuptojë,
 16. përshtatë dhe ndajë software-in me të tjerët. Këto të drejta janë
 17. përkrahje për të tjera liri themelore, të tilla si ajo e fjalës,
 18. shtypit dhe privatësisë.</p>
 19. <p>Free Software Foundation Europe-a:</p>
 20. <ul>
 21. <li>ndihmon individë dhe organizma të kuptojnë se si kontribuon Software-i i Lirë për liri, transparencë, dhe vetë-vetëndosje.</li>
 22. <li>zgjeron liritë e përdoruesve duke hequr pengesa ndaj adoptimit të Software-it të Lirë.</li>
 23. <li>Nxit njerëzit të përdorin dhe zhvillojnë Software-in e Lirë.</li>
 24. <li>Ofron burime për t’i lejuar kujtdo të promovojë më tej Software-in e Lirë në Europë.</li>
 25. </ul>
 26. </body>
 27. <followup>join</followup>
 28. </html>
 29. <!--
 30. Local Variables: ***
 31. mode: xml ***
 32. End: ***
 33. -->