Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

38 lines
2.5KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Мисията на Европейската Фондация за Свободен Софтуер</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <p id="category"><a href="/about/">About</a></p>
 9. <h1>Мисията на ЕФСС</h1>
 10. <div id="introduction">
 11. <p>Европейската Фондация за Свободен Софтуер е неправителствена организация, чиято мисия е да помага на потребителите да контролират технологиите..</p>
 12. </div>
 13. <p>Употребата на софтуер засяга всички аспекти от нашия живот. Поради тази причина е много важно технологиите да ни помагат в постигането на нашите цели и задачи, а не да ни ограничават. Свободният Софтуер дава на всички правото да го използват, адаптират, да разберат как работи и споделят с други. Тези права подпомагат и гарантират други фундаментални права като свободата на словото и печата и неприкосновеността на личния живот и личните данни.</p>
 14. <p>Европейската Фондация за Свободен Софтуер:</p>
 15. <ul>
 16. <li>помага на индивиди и организации да разберат как Свободният Софтуер спомага за свободата, прозрачността и упражняването на свобода на волята.</li>
 17. <li>подсилва правата на потребителите, чрез премахване на бариерите, пречещи на използването и усвояването на Свободен Софтуер.</li>
 18. <li>насърчава хората да използват и разработват Свободен Софтуер.</li>
 19. <li>подсигурява ресурси, позволяващи на всички да се популяризират и промотират Свободния Софтуер в Европа.</li>
 20. </ul>
 21. </body>
 22. <followup>join</followup>
 23. </html>
 24. <!--
 25. Local Variables: ***
 26. mode: xml ***
 27. End: ***
 28. -->