Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

60 lines
1.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Rrjeti i FSF-ve</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/about.html">Rreth</a></p>
<h1>Rrjeti i FSF-ve</h1>
<figure>
<img src="/graphics/FSF-Network.png" alt="Rrjeti i FSF-ve"/>
<figcaption>
FSFE-ja është një nga katër organizmat e Software-it të Lirë në botë.
</figcaption>
</figure>
<p>
Ne punojmë me grupe të tjera ndërkombëtare për nxitjen e Software-it të Lirë
në çdo kontinent. Organizmat vijues janë sivëllezër të FSFE-së, dhe pjesë
e rrjetit të Software-it të Lirë. Çdo organizëm ka sfondin e vet kulturor,
dhe është i pavarur nga pikëpamja ligjore, financiare dhe operacionale.
</p>
<ul>
<li>
1985: Themelohet
<a href="//www.fsf.org/">Free Software Foundation</a> (FSF) pak
pas <a href="/freesoftware/gnuproject.html">projektit GNU</a>, dhe qe
përfaqësuesi dhe promotori i parë formal në botë i Software-it të Lirë.
</li>
<li>
2001: Themelohet Free Software Foundation Europe (FSFE) si i dyti i FSF-ve.
</li>
<li>
2003: Themelohet
<a href="http://fsf.org.in/">Free Software Foundation India</a>
(FSFI).
</li>
<li>
2005: Themelohet
<a href="http://www.fsfla.org/">Free Software Foundation Latin America</a>
(FSFLA).
</li>
</ul>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->