Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

freesoftware.fi.xhtml 9.2KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Mitä vapaat ohjelmistot ovat? - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Mitä vapaat ohjelmistot ovat?</h1>
 8. <p>
 9. Vapaissa ohjelmistoissa vapaus (engl. free) viittaa vapauksiin, ei
 10. hintaan. Tässä merkityksessä käsitettä on käytetty 80-luvulta asti.
 11. Ensimmäinen täydellinen määritelmä on ilmeisesti ollut <a href="http://
 12. www.gnu.org/bulletins/bull1.txt">GNU:n Bulletin-tiedotteen ensimmäisen
 13. vuosikerran ensimmäisessä numerossa</a>, joka julkaistiin helmikuussa
 14. 1986. Erityisesti vapaat ohjelmistot <a href="http://www.gnu.org/
 15. philosophy/free-sw.html">määrittelee</a> neljä vapautta:
 16. </p>
 17. <ul>
 18. <li>
 19. <h3>Vapaus käyttää ohjelmaa mihin tarkoitukseen tahansa.</h3>
 20. <p>
 21. <em>Rajoitteiden asettaminen vapaiden ohjelmistojen käytölle tekee
 22. ohjelmasta epävapaan. Rajoitteita voivat olla esimerkiksi aika ("30
 23. päivän kokeilujakso", "lisenssi vanhenee 1. tammikuuta 2004"),
 24. tarkoitus ("lupa annettu tutkimus- ja epäkaupalliseen käyttöön", "ei
 25. voida käyttää suorituskyvyn mittaamiseen") tai maantieteellinen alue
 26. ("ei saa käyttää maassa X").</em>
 27. </p>
 28. </li>
 29. <li>
 30. <h3>Vapaus tutkia ohjelman toimintaa, ja soveltaa sitä tarpeisiisi
 31. sopiviksi.</h3>
 32. <p>
 33. <em>Juridisten tai käytännöllisten rajoitteiden asettaminen ohjelman
 34. ymmärrettävyydelle tai muokkaamiselle tekevät ohjelmasta suljetun
 35. (epävapaan). Näitä rajoitteita voivat olla pakollinen erityisten
 36. lisenssien ostaminen, tiedon jakamista rajoittavat sopimukset (NDA)
 37. tai – ohjelmointikielille joilla on useampia esitysmuotoja – pääsyn
 38. estäminen ohjelman lähdekoodiin eli sen ihmisluettavaan muotoon tai
 39. sen muokkaamisen estäminen. Ilman ohjelmien muokkaamisen vapautta
 40. ihmiset pysyvät yhden toimittajan armoilla.</em>
 41. </p>
 42. </li>
 43. <li>
 44. <h3>Vapaus levittää kopioita, jotta voit auttaa naapureitasi.</h3>
 45. <p>
 46. <em>Ohjelmia voidaan kopioida ja jakaa lähes ilman kustannuksia. Jos
 47. sinulla ei ole oikeutta antaa ohjelmaa sitä tarvitsevalle, ohjelma on
 48. epävapaa. Ohjelmaa voi halutessaan jakaa myös maksua vastaan.</em>
 49. </p>
 50. </li>
 51. <li>
 52. <h3>Vapaus parantaa ohjelmaa, ja antaa muutokset yleiseen levitykseen,
 53. jotta koko yhteisö hyötyy.</h3>
 54. <p>
 55. <em>Kaikki eivät ole yhtä hyviä ohjelmoijia jokaisella osa-alueella.
 56. Jotkut eivät osaa ohjelmoida lainkaan. Tämä vapaus mahdollistaa
 57. epäsuoran pääsyn vapauteen tehdä muutoksia niille, joilla ei ole
 58. aikaa tai taitoja ratkaista jotain tiettyä ongelmaa. Tämä voidaan
 59. tehdä palveluna maksua vastaan.</em>
 60. </p>
 61. </li>
 62. </ul>
 63. <p>
 64. Nämä vapaudet ovat oikeuksia, eivät vaatimuksia, vaikkakin näiden
 65. vapauksien kunnioittaminen yhteiskunnan kannalta saattaa ajoittain
 66. velvoittaa yksilöä. Kuka tahansa voi valita olla käyttämättä vapauksia,
 67. mutta voi myös hyödyntää niitä kaikkia. Erityisesti on syytä ymmärtää,
 68. että vapaat ohjelmat eivät sulje pois kaupallista käyttöä. Jos ohjelma ei
 69. salli kaupallista käyttöä tai jakelua, se ei ole vapaa ohjelma. Kasvava
 70. joukko yrityksiä perustaa liiketoimintamallinsa täysin tai vähintäänkin
 71. osittain vapaille ohjelmistoille, mukaan lukien joitain suurimmista
 72. suljettujen ohjelmien toimittajista. Vapaat ohjelmistot tekevät avun
 73. tarjoamisesta ja antamisesta laillista, ei pakollista.
 74. </p>
 75. <h2 id="terminology">Termistö</h2>
 76. <p>
 77. Vapaa ohjelmisto (”free software”) on alkuperäinen termi vapauksia
 78. kunnioittaville ohjelmistoille, ja tietyistä <a href="/documents/
 79. whyfs.html">tärkeistä syistä</a> tätä terminologiaa käytetään edelleen.
 80. Vapailla ohjelmistoilla tarkoitetaan nimen omaan vapauksia, vaikka
 81. Englannin kielellä vapaus- ja hintamerkityksen erottaminen ei olekaan
 82. yhtä selkeää kuin muilla kielillä. Ranskaksi vapaat ohjelmistot kääntyvät
 83. ”logiciels libre”, espanjaksi ”software libre”, italiaksi ”software
 84. libero” ja tanskaksi ”Fri Software”.
 85. </p>
 86. <h3>Avoin lähdekoodi</h3>
 87. <p>
 88. 3. helmikuuta 1998, Netscapen ilmoittua julkaisevansa selaimensa vapaana
 89. ohjelmistona, ryhmä ihmisiä tapasi Palo Altossa Piilaaksossa ja esitti
 90. vapaiden ohjelmistojen markkinointikampanjan aloittamista käyttämällä
 91. termiä avoin lähdekoodi ("open source"). Tavoitteena oli hakea vapaiden
 92. ohjelmistojen nopeaa kaupallistumista ja niiden hyväksyntää yrityksiltä
 93. ja riskisijoittajilta uuden talouden korkeasuhdanteessa. Tarkoituksen
 94. pyhittäessä keinot he tekivät tietoisen valinnan jättää sivuun kaikki
 95. vapaiden ohjelmistojen pidempiaikaiset kysymykset (kuten filosofian,
 96. etiikan ja sosiaaliset vaikutukset), kokien että nämä olisivat esteitä
 97. ripeälle hyväksynnälle. He esittivät keskittymistä ainoastaan
 98. teknologisiin hyötyihin<a class="fn" href="#fn">1</a>.
 99. </p>
 100. <p>
 101. "Avoin lähdekoodi" -termi – joka alun perin on määritelty tarkoittamaan
 102. samaa asiaa kuin vapaat ohjelmistot lisenssien ja toteutuksien suhteen –
 103. on kokenut merkitykseltään inflaatiota. Nykyään sitä käytetään usein
 104. mistä tahansa asiasta, joka on vapaiden ohjelmistojen ja hyvin suljetun
 105. Microsoftin "Hallituksellisen turvaohjelman" (GSP) välimaastossa<a
 106. class="fn" href="#fn">2</a>.
 107. </p>
 108. <h3>Libre Software</h3>
 109. <p>
 110. Kun Euroopan komissio aloitti säännöllisen työskentelyn vapaiden
 111. ohjelmistojen parissa, etsittiin tapa välttää englanninkielisten termien
 112. "Free Software" (vapaat ohjelmat) ja "Open Source" (avoin lähdekoodi)
 113. monitulkintaisuus sekä niihin liittyvät väärinkäsitykset. Tämä johti
 114. siihen, että käyttöön otettiin kolmas termi, jota on nähty käytössä
 115. silloin tällöin noin vuoden 1992 jälkeen: "Libre Software" (libre =
 116. vapaa). Tämä termi on havaittu sietokykyiseksi aiemmin mainitulle
 117. inflaatiolle, ja sitä käytetään edelleen vapaiden ohjelmistojen kanssa
 118. yhtäläisessä merkityksessä. Se voi siis tarjota ratkaisun tahoille, jotka
 119. pelkäävät tulevansa väärinymmärretyiksi käyttäessään englannin kieltä.
 120. </p>
 121. <h2 id="fn">Viitteet</h2>
 122. <ol id="refs">
 123. <li>
 124. Lähde, katso <a href="http://web.archive.org/web/20021217003716/
 125. http://www.opensource.org/advocacy/faq.html">OSI FAQ</a>: <em>Kuinka
 126. "avoin lähdekoodi" liittyy "vapaisiin ohjelmistoihin"? Open Source
 127. Initiative on vapaiden ohjelmistojen markkinointiohjelma. Se on
 128. "vapaiden ohjelmistojen" myyntipuhe puhtaan käytännöllisestä
 129. näkökulmasta ideologisten ajatusten saavista kaadon sijaan.
 130. Positiiviset ainekset eivät ole muuttuneet, tappiomieliala ja
 131. symboliikka ovat.</em> Lukuun ottamatta tätä melko epäystävällistä
 132. huomiota, OSI ja sen tukijat ovat yleisesti ottaen välttäneet vapaat
 133. ohjelmistot -termiä.
 134. </li>
 135. <li>
 136. Tässä ohjelmassa hallitukset ja hallitustenväliset järjestöt maksavat
 137. huomattavia summia ylimalkaisesta katselmuksesta Windowssin lähdekoodin
 138. erityisillä Microsoftin palveluilla. Tämä saattaa lisätä koettua
 139. "turvallisuudentunnetta" mutta on käytännössä hyödytöntä – erityisesti
 140. koska ei ole edes tiedossa vastaako heidän katselmoimansa ohjelma sitä
 141. jota heillä on tietokoneillaan. Ja luonnollisestikaan tämä ei anna
 142. heille vapauksia.
 143. </li>
 144. </ol>
 145. <div class="related">
 146. <h2>Aiheeseen liittyvää sisältöä</h2>
 147. <ul>
 148. <li>
 149. <a href="/freesoftware/basics/comparison.html">Vertailu
 150. vaihtoehtoisista termeistä vapaille ohjelmistoille (avoin lähdekoodi,
 151. FOSS, FLOSS jne.)</a>
 152. </li>
 153. <li>
 154. <a href="/freesoftware/basics/sourcecode.html">Mitä on ”lähdekoodi”?
 155. </a>
 156. </li>
 157. <li>
 158. <a href="/activities/os/os.html">Mitä ovat ”avoimet standardit”?</a>
 159. </li>
 160. <li>
 161. <a href="/freesoftware/basics/4freedoms.html">Kunka selittää vapaiden
 162. ohjelmistojen neljä vapautta lapsille</a></li>
 163. <li>
 164. <a href="/freesoftware/basics/gnuproject.html">Mikä on ”GNU-projekti”?
 165. </a>
 166. </li>
 167. <li>
 168. <a href="/freesoftware/transcripts/rms-2009-05-22-eliberatica.html">
 169. Richard Stallmanin luento vapaiden ohjelmistojen tarkoituksesta ja
 170. tärkeydestä</a>
 171. </li>
 172. <li>
 173. <a href="/freesoftware/transcripts/rms-fs-2006-03-09.html">Richard
 174. Stallmanin luento vapaiden ohjelmistojen liikkeestä ja vapauksien
 175. tulevaisuudesta</a>
 176. </li>
 177. </ul>
 178. </div>
 179. </body>
 180. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 181. <translator>Timo Jyrinki</translator>
 182. </html>
 183. <!--
 184. Local Variables: ***
 185. mode: xml ***
 186. End: ***
 187. -->