Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

92 lines
2.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>0</version>
 4. <head>
 5. <title>Rreth Free Software Foundation Europe</title>
 6. </head>
 7. <body class="subsite">
 8. <h1 class="heading">Rreth nesh</h1>
 9. <div id="introduction">
 10. <!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
 11. <p>Free Software Foundation Europe është një organizëm jofitimprurës
 12. që fuqizon përdoruesit të kontrollojnë teknologjinë.</p>
 13. <p>Software-i prek thellësisht krejt aspektet e jetës sonë; dhe është
 14. e rëndësishme që kjo teknologji të na fuqizojë, jo të na kufizojë. <a
 15. href="/freesoftware/freesoftware.html">Software-i i Lirë</a> i jep
 16. kujtdo të drejtën të përdorë, kuptojë, përshtatë dhe ndajë software-in
 17. me të tjerët. Këto të drejta janë përkrahje për të tjera liri themelore,
 18. të tilla si ajo e fjalës, shtypit dhe privatësisë.</p>
 19. </div>
 20. <ul class="subheadings">
 21. <li>
 22. <h3><a href="/about/principles.html">Parimet</a></h3>
 23. <p>
 24. Ne besojmë te bashkëpunimi dhe transparenca.
 25. </p>
 26. </li>
 27. <li>
 28. <h3><a href="/about/team.html">Njerëzit</a></h3>
 29. <!-- should be /about/people/... later -->
 30. <p>
 31. Cilët jemi.
 32. </p>
 33. </li>
 34. <li>
 35. <h3><a href="/associates/associates.html">Të asociuar</a></h3>
 36. <p>
 37. Ndajmë qëllime të përbashkëta me këto organizma.
 38. </p>
 39. </li>
 40. <li>
 41. <h3><a href="/press/press.html">Për shtypin</a></h3>
 42. <p>
 43. Njoftime për shtypin, lajme, foto dhe të dhëna kontakti.
 44. </p>
 45. </li>
 46. <li>
 47. <h3><a href="/contact/contact.html">Kontakte</a></h3>
 48. <p>
 49. Të dhëna kontakti për pyetje dhe kërkesa të përgjithshme.
 50. </p>
 51. </li>
 52. <li>
 53. <h3><a href="/donate/donate.html">Dhurime</a></h3>
 54. <p>
 55. Për të qenë zë i pavarur për Software-in e Lirë, varemi
 56. nga dhurimet tuaja. Shihni <a href="/about/funds/funds.html">se si i përdorim
 57. fondet tona</a> dhe <a href="/donate/thankgnus.html">cilët dhurojnë për ne</a>.
 58. </p>
 59. </li>
 60. <li>
 61. <h3><a href="/about/legal/legal.html">Ligjore</a></h3>
 62. <p>
 63. Konstitucioni, dhe proces-verbal i takimeve tona.
 64. </p>
 65. </li>
 66. <li>
 67. <h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Përkushtimi Ndaj Transparencës</a></h3>
 68. <p>
 69. Përkushtimi ynë ndaj transparencës, përfshi lidhje për te konstitucioni ynë dhe proces-verbale.
 70. </p>
 71. <div style="max-width: 300px;">
 72. <img src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png" alt="Transparency International Germany" />
 73. </div>
 74. </li>
 75. </ul>
 76. </body>
 77. </html>