Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

83 lines
3.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Относно Европейската Фондация за Свободен Софтуер</title>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">За Нас</h1>
<div id="introduction">
<!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
<p>Европейската Фондация за Свободен Софтуер е неправителствена организация, чиято мисия е да помага на потребителите да контролират технологиите.</p>
<p>Употребата на софтуер засяга всички аспекти от нашия живот. Поради тази причина е много важно технологиите да ни помагат в постигането на нашите цели и задачи, а не да ни ограничават. <a
href="/freesoftware/freesoftware.html">Свободният Софтуер</a> дава на всички правото да го използват, адаптират, да разберат как работи и споделят с други. Тези права подпомагат и гарантират други фундаментални права като свободата на словото и печата и неприкосновеността на личния живот и личните данни.</p>
</div>
<ul class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/about/principles.html">Принципи</a></h3>
<p>
Ние вярваме в сътрудничеството и прозрачността.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Хора</a></h3>
<!-- should be /about/people/... later -->
<p>
Кои сме ние.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/associates/associates.html">Сътрудници</a></h3>
<p>
Организации, с които имаме общи цели.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/press/press.html">Новини</a></h3>
<p>
Комюникета, новини, снимки и информация за контакти.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/contact.html">Контакти</a></h3>
<p>
Контакти за общи запитвания.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/donate/donate.html">Дарения</a></h3>
<p>
За да можем да бъдем независим глас за Свободен Софтуер, ние зависим от вашите дарения.
Вижте <a href="/about/funds/funds.html">как използваме средствата си</a> и <a href="/donate/thankgnus.html">кой ни прави дарения</a>.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Правен аспект</a></h3>
<p>
Нашата конституция и протоколи от официалните ни годишни срещи.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Ангажимент за Прозрачност</a></h3>
<p>
Нашият ангажимент към прозрачност, включително линкове към конституцията ни и протоколи.
</p>
<div style="max-width: 300px;">
<img src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png" alt="Transparency International Germany" />
</div>
</li>
</ul>
</body>
</html>