Listë e Mbështetësve për 2005-n

Free Software Foundation Europe do të donte të falënderonte tërë vullnetarët, ndihmuesit dhe të tjerë të cilët na kanë ndihmuar të punojmë në dhe për Free Software-in. Të dhëna se si mund të na mbështesni në punën tonë për Free Software-in mund të gjeni këtu. Të dhëna për dhuruesa të mundshëm gjenden edhe këtu.

Free Software Foundation Europe do të donte të falënderonte me emra dhuruesit vijues. Mbështetja juaj na bëri të mundur vazhdimin e punës për Free Software-in.

Do të donim të falënderonim tërë dhuruesit që kërkuan të mbeten të papërmendur. Nëse doni të dhuroni, mund të gjeni tërë të dhënat e nevojshme këtu. Nëse kërkoni butona për sponsor, i gjeni këtu.

Dhurimet në "hardware" janë listuar te "website"-i ynë i Dhurimeve në "hardware". Atje do të gjeni gjithashtu të dhëna se si të na mbështesni me "hardware".

Mbrojtës të FSFE Kontribuesa Jetikë të FSFE Kontribuesa të FSFE Mbështetës të FSFE $Date$ $Author$ Besnik Bletën