1 Το Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Ελεύθερο Λογισμικό

Το Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Προωθούμε ενεργά τη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού σε σχολεία και πανεπιστήμια καθώς ενθαρρύνει την κατανόηση μέσα από τη μάθηση αντί της κατάρτισης σε προϊόντα και στηρίζει το επιστημονικό ήθος.

Ήδη από την πρώτη γενική του συνέλευση, το FSFE προσδιόρισε την εκπαίδευση ως μία από τις σημαντικότερες περιοχές δραστηριοποίησης για να έχουν οι νέοι σε ηλικία και οι σπουδαστές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη γνώση αντί ενός απλουστευτικού σχολικού προϊόντος. Έτσι το FSFE εγκαινίασε την Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση με επίκεντρο αυτές τις προσπάθειες. Σήμερα, λειτουργεί ως κόμβος και παρακολουθεί την Ευρωπαϊκή κατάσταση. Συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις Ελεύθερου Λογισμικού και βοηθάμε άλλες πρωτοβουλίες ώστε να γίνει αυτή η αλλαγή εφικτή.

Ανάμεσα σε άλλα επιχειρήματα, παραθέτουμε τέσσερα από τα οφέλη κλειδιά για την εκπαίδευση: