4 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  nico.rikken 1fe7bbb205 fix: convert mailman links to lists.fsfe.org (#1425) pirms 4 mēnešiem
  Reinhard Müller 95e69698c5 Update news and event feeds pirms 5 mēnešiem
  Reinhard Müller c4cb7aeef4 Introduce content version in source files pirms 6 mēnešiem
  paul 12fc962588 renamed broken news section (will replace in next commit) pirms 7 gadiem
  greve b45d3dcd3e Fellowship notebook release pirms 14 gadiem