Overhaul format of activity files, and display them in localmenues

slight update of metadata

rework projects/activities XSL

mark finished activities

allow selection of tags

use localmenus for activity tags

update existing activity meta files

do not require status as an attribute

comment for translators and editors
pull/1493/head
Max Mehl 3 years ago
parent 2cdf112872
commit e4b8eb9ddc
Signed by: max.mehl
GPG Key ID: 2704E4AB371E2E92

@ -0,0 +1,22 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<activityset>
<version>1</version>
<activity date="2016-04-28" status="finished">
<title>15 Years Anniversary</title>
<description>
Since its foundation in 2001 we have achieved many things. The
FSFE has been instrumental in a successful antitrust-case,
maintained software patents unenforceable in Europe, avoiding a
veritable apocalypse for small and medium-sized tech companies,
and set ground-breaking legal precedents for the whole of the EU.
It's time to celebrate the last 15 years!
</description>
<link href="/activities/15years/15years.html" />
<order priority="1" />
<tags>
<tag key="awareness" />
</tags>
</activity>
</activityset>

@ -1,111 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Kampaně - FSFE</title>
<meta content="Free software campaigns in Europe include; PDFreaders.org, “Ask your candidates”, Document Freedom Day and Free Your Android. " name="description" />
<meta content="Free Software Open Standards politics business law society PDFreaders.org “Ask your candidates” Document Freedom Day Free Your Android Towards a World Intellectual Wealth Organization Unlocking education campaign fight join non-profit non-governmental organisation" name ="keywords"/>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Kampaně</h1>
<div id="introduction">
<p>Jako nezisková nevládní organizace pracuje Nadace Free Software Foundation Europe na celkovém porozumění a podpoře svobodného softwaru a otevřených standardů v politice, obchodě, právu a celé společnosti. Proto provozujeme následující kampaně. Můžete nám s nimi pomoci!</p>
</div>
<ul id="campaigns" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/routers/">Compulsory Routers</a></h3>
<p>
Každý by měl mít právo používat směrovač nebo modem, který chtějí. V mnoha zemích to není možné, protože poskytovatelé internetu jim zakazují vykonávat své právo volby. To způsobuje vážnou nesvobodu, soukromí a bezpečnostní problémy. V Německu jsme dosáhli významné právní změny, ale mnoho evropských zemí stále potřebuje naši pomoc.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/radiodirective/">Směrnice o rádiovém uzamčení EU</a></h3>
<p>
Směrnice EU omezuje uživatele na instalaci svobodného softwaru na svých rádiových zařízeních, jako jsou směrovače a mobilní telefony. Vynucuje výrobce zařízení k tomu, aby zhodnotili dodržování předpisů rádiového provozu pro každé možné softwarové řešení. To může znamenat, že je téměř nemožné, aby lidé zajistili své zařízení a způsobili těžké nevýhody pro projekty týkající se svobodného softwaru a malých až středně velkých podniků.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/secure-boot.html">"Secure Boot"</a></h3>
<p>Cílem FSFE je zajistit, aby majitelé IT zařízení byli vždy v plném rozsahu a výhradní kontrolu nad nimi. Tento základní princip je nedávno zpochybněn.</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
<p>
Launched by the
<a href="https://my.fsfe.org/donate">Vše o stipendium FSFE</a>
,
<a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a>
Je webová stránka, která poskytuje informace o čtečkách pro svobodný software PDF pro všechny hlavní operační systémy.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a></h3>
<p>
DFD je každým rokem příležitostí ke zvýšení povědomí o formátech otevřených dokumentů a otevřených standardech organizováním aktivit po celém světě společně s partnerskými organizacemi a dobrovolníky.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/askyourcandidates/askyourcandidates.html">Zeptejte se zastupitelů
</a></h3>
<p>
Během místních, federálních parlamentních voleb FSFE vyzývá všechny příznivce svobodného softwaru, aby požádali kandidáty stran o jejich postavení na svobodném softwaru a otevřených standardech.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ilovefs/index.html">I ♥ Free Software</a></h3>
<p>
Valentýnský den je oslavou lásky a lásky mezi intimními společníky. Kampaň FSFE se snaží ukázat, že vám záleží na lidech a svobodném softwaru, které máte rádi po celý rok.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/android/android.html">Free Your Android!</a></h3>
<p>
Android je většinou bezplatný operační systém vyvinutý hlavně společností Google. Bohužel ovladače většiny zařízení a většina aplikací z "trhu" jsou non-zdarma. Tato kampaň shromažďuje informace o
<a href="/activities/android/android.html">running an Android system as free as possible</a>
a snaží se tyto snahy koordinovat.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
<p>
DRM.info je platforma pro spolupráci, kterou iniciuje a udržuje FSFE, aby informovala o nebezpečích řízení digitálních omezení a ukázala obavy různých skupin.
<a href="http://www.drm.info">DRM.info</a>
Mezi přispěvatelé patří skupiny digitální svobody, ochrana spotřebitelů, síť sítí a knihovnické organizace.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/eura-slovakia/eura-slovakia.html">EURA proti slovenským daňovým orgánům</a></h3>
<p>
EURA je dosud nevyřešený strategický spor o otevřené standardy na Slovensku. V roce 2010 si Slovensko jako jediný způsob plnění určitých zákonných daňových povinností uložilo elektronické prostředky. Elektronické řešení státu však bylo k dispozici pouze klientům jednoho dodavatele. EURA, slovenský dovozce textilu, byl pokutován za to, že tohoto prodejce nepoužíval.
</p>
</li>
</ul>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -1,129 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Kampagner - FSFE</title>
<meta content="Fri software-kampagner i Europa er blandt andre: PDFreaders.org, “Spørg dine kandidater”, Document Freedom Day og Free Your Android." name="description"/>
<meta content="Fri software åbne standarder politik forretning lovgivning samfund PDFreaders.org “Spørg dine kandidater” Document Freedom Day Dokumentfrihedsdag Free Your Android Gør din Android fri Mod en World Intellectual Wealth Organization Åbning af uddannelser til vækst uden grænser kampagne kæmp deltag nonprofit regeringsuafhængig organisation" name="keywords"/>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Kampagner</h1>
<div id="introduction">
<p>
Som en regeringsuafhængig nonprofitorganisation, arbejder Free
Software Foundation på at frembringe en generel forståelse for
og støtte til fri software og åbne standarder i politik,
forretningslivet, lovgivning og samfundet i det hele taget.
Derfor kører vi følgende kampagner. Du kan hjælpe os med dem!
</p>
</div>
<ul id="campaigns" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/freesoftware/secure-boot.html">"Secure Boot"</a></h3>
<p>
FSFE's mål er at sikre, at ejerne af it-enheder, altid og alene
har fuld kontrol over dem. Dette grundlæggende princip er
nyligt blevet udfordret.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
<p>
<a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a>, som er sat
i gang af <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellowship of
FSFE</a>, er et websted der leverer oplysninger om PDF-læsere,
som er fri software, til alle udbredte styresystemer.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a> (Dokumentfrihedsdag)</h3>
<p>
Hvert år er DFD dagen, hvor man søger at skabe opmærksomhed om
åbne dokumentformater og åbne standarder, ved at organisere
aktiviteter over hele verden, sammen med partnerorganisationer
og frivillige.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/askyourcandidates/askyourcandidates.html">Spørg dine kandidater</a></h3>
<p>
Op til lokale, nationale og parlamentsvalg, opfordrer FSFE alle
fri software-støtter til at spørge partiernes kandidater om
deres holdninger til fri software og åbne standarder.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ilovefs/index.html">Jeg ♥ fri software</a></h3>
<p>
Valentinsdag festligholder kærlighed og hengivenhed blandt par.
FSFE's kampagne søger at give lejlighed til at vise, at man
drager omsorg for de personer og den fri software, der giver en
kærlighed året rundt.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/android/android.html">Gør din Android fri!</a></h3>
<p>
Android er et mestendels frit styresystem, hovedsageligt
udviklet af Google. Desværre er styreprogrammerne (driverne)
til de fleste enheder samt de fleste applikationer fra
"markedet" ikke-frie. Kampagnen indsamler oplysninger om at
<a href="/activities/android/android.html">køre et så frit som muligt Android-system</a>
og forsøger at koordinere arbejdet.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
<p>
DRM.info er en samarbejdsplatform, der er sat i værk og
vedligeholdes af FSFE, med det formål at informere om farerne
ved Digital Restrictions Management (håndtering af digitale
rettigheder) og synliggøre forskellige gruppers bekymringer i
den forbindelse. Bidragydere til
<a href="http://www.drm.info">DRM.info</a> er blandt andre
digitale frihedsgrupper, forbrugerbeskyttelses-,
netaktivistiske og biblioteksorganisationer.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/eura-slovakia/eura-slovakia.html">EURA vs. Slovakiets skyttemyndigheder</a></h3>
<p>
EURA er en kommende strategisk retssag for åbne standarder i
Slovakiet. I 2010 besluttede Slovakiet at elektroniske
indberetning var den eneste måde at opfylde visse statlige
skattekrav på. Statens elektroniske løsning var dog kun
tilgængelig for én leverandørs kunder. EURA, en slovakisk
tekstilimportør, blev idømt en bøde for ikke at benytte den
pågældende leverandør.
</p>
</li>
</ul>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -1,152 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Kampagnen - FSFE</title>
<meta content="Freie Software Kampagnen in Europa. Unter anderem PDFreaders.org, „Befragen Sie Ihre Kandidaten“, Document Freedom Day and Free Your Android. " name="description" />
<meta content="Freie Software Offene Standards Politik Wirtschaft Recht Gesellschaft PDFReaders „Befragen Sie Ihre Kandidaten“ Document Freedom Day Free Your Android Towards a World Intellectual Wealth Organization Bildung Beitreten non-profit non-governmental organisation" name ="keywords"/>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Kampagnen</h1>
<div id="introduction">
<p>Als gemeinnützige Nichtregierungsorganisation arbeitet die Free Software Foundation Europe daran,
allgemeines Verständnis von und Unterstützung für Freie Software und
Offene Standards in Politik, Wirtschaft, Recht und der Gesellschaft als
Ganzes zu schaffen. Daher führen wir die folgenden Kampagnen. Sie können
uns dabei helfen!</p>
</div>
<ul id="campaigns" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/publiccode/">Public Money? Public Code!</a></h3>
<p>
Warum wird durch Steuergelder finanzierte Software nicht als
Freie Software veröffentlicht? Wir wollen rechtliche
Grundlagen, die es erfordern, dass mit öffentlichen Geldern für
öffentliche Verwaltungen entwickelte Software unter einer
Freie-Software- und Open-Source Lizenz veröffentlicht wird.
Wenn es sich um öffentliche Gelder handelt, sollte auch der
Code öffentlich sein! Wie unser <a
href="https://publiccode.eu/">Offener Brief</a> sagt: "Von allen
bezahlter Code sollte für alle verfügbar sein!"
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="https://savecodeshare.eu/">Save Code Share</a></h3>
<p>
Diese Initiative, die im September 2017 von der FSFE und
OpenForum Europe gestartet wurde, soll auf die unbeabsichtigten
Folgen von Artikel 13 der vorgeschlagenen
Urheberrechtsrichtlinie auf Software-Sharing-Plattformen
aufmerksam machen. Durch Untersuchungen und öffentliche
Aufmerksamkeit wird die Initiative Entscheidungsträgern dabei
helfen, einen geeigneten regulativen Rahmen zu schaffen.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/routers/">Routerfreiheit</a></h3>
<p>
Jeder Mensch sollte das Recht haben, den Router oder das Modem seiner
Wahl zu verwenden. In vielen Ländern ist das aber nicht möglich, weil
einem Internetanbieter das Recht der Wahlfreiheit verweigern. Das
verursacht ernsthafte Probleme für Freiheit, Privatsphäre und
Sicherheit. In Deutschland haben wir einen wichtigen gesetzlichen
Erfolg erreicht, aber viele europäische Ländern benötigen noch unsere
Hilfe.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/radiodirective/">EU Funkrichtlinie</a></h3>
<p>
Eine EU-Richtlinie schränkt Nutzer dabei ein, Freie Software auf ihren
Funkgeräten wie Routern und Mobiltelefonen zu installieren. Sie zwingt
Gerätehersteller, für jede mögliche Softwarelösung deren Einhaltung von
Funkbestimmungen zu prüfen. Das kann es Leuten fast unmöglich machen,
ihre Geräte abzusichern. Darüber hinaus verursacht es schwere Nachteile
für Freie Software-Projekte und kleine und mittelständische
Unternehmen.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/secure-boot.html">„Secure Boot“</a></h3>
<p>Das Ziel der FSFE ist es sicherzustellen, dass die Eigentümer von IT-Geräten permanent die volle und alleinige Verfügungsgewalt über ihre IT-Geräte innehaben. Dieses grundlegende Prinzip wird in letzter Zeit herausgefordert.</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
<p>
Die vom <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellowship der FSFE</a> gestartete Seite <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a>
stellt Informationen über PDF und Verweise auf freie
PDF-Betrachter für alle wichtigen Betriebssysteme zur Verfügung.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/elections/index.html">Wahlen</a></h3>
<p>
Während lokalen, Landtags- oder Bundestagswahlen, ruft die FSFE alle
Unterstützer Freier Software in Deutschland auf, die Kandidaten
ihrer Parteien über deren Position zu Freier Software und Offenen
Standards zu befragen.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ilovefs/index.html">Ich ♥ Freie Software</a></h3>
<p>
Am Valentinstag wird die Liebe und die Zuneigung zwischen vertrauten
Menschen gefeiert. Warum sollte man nicht auch die
Gelegenheit ergreifen, Freier Software die man stets verwendet und den Leuten, die dahinter stehen, seine Wertschätzung
zu zeigen?
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/android/android.html">Free Your Android!</a></h3>
<p>
Android ist ein weitgehend freies Betriebssystem, das hauptsächlich von Google entwickelt wird.
Leider sind die Treiber für die meisten Geräte und die Apps vom „Markt“ unfrei.
Diese Kampagne sammelt Informationen darüber, wie man ein Android Gerät
<a href="/activities/android/android.html">so frei wie möglich nutzen kann</a>
und versucht die Anstrengungen in diesem Bereich zu koordinieren.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
<p>
DRM.info ist eine von der FSFE initiierte und betreute
gemeinschaftliche Plattform, die über die Gefahren von Digitaler Rechteminderung informieren und die Bedenken verschiedener
Gruppen sichtbar machen soll. Unter den Mitwirkenden an
<a href="http://www.drm.info">DRM.info</a> finden sich Organisationen
für digitale Freiheit, Verbraucherschutz und Netzaktivismus sowie
Zusammenschlüsse von Bibliothekaren.
</p>
</li>
</ul>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -1,133 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Δράσεις - FSFE</title>
<meta content="Οι δράσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό στην Ευρώπη περιλαμβάνουν· PDFreaders.org, «Ρωτήστε τους υποψηφίους σας», Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων και Ελευθερώστε το Android σας. " name="description" />
<meta content="Ελεύθερο Λογισμικό Ανοιχτά Πρότυπα πολιτική επιχειρήσεις νομοθεσία κοινωνία PDFreaders.org «Ρωτήστε τους υποψηφίους σας», Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων Ελευθερώστε το Android σας Προς έναν Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικού Πλούτου Ξεκλειδώνοντας την εκπαίδευση για ανάπτυξη χωρίς όρια δράση αγωνιστείτε εγγραφείτε μη-κερδοσκοπική μη-κυβερνητική οργάνωση" name ="keywords"/>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Δράσεις</h1>
<div id="introduction">
<p>Ως μία μη-κερδοσκοπική, μη-κυβερνητική οργάνωση, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα
Ελεύθερου Λογισμικού εργάζεται για τη θεμελίωση της γενικής κατανόησης
και υποστήριξης για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα στην
πολιτική, στις επιχειρήσεις, στα νομικά και στην κοινωνία γενικότερα.
Έτσι έχουμε την ευθύνη εκτέλεσης των ακόλουθων δράσεων. Μπορείτε και
εσείς να μάς βοηθήσετε με αυτές!</p>
</div>
<ul id="campaigns" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/freesoftware/secure-boot.html">
«Ασφαλής εκκίνηση»</a></h3>
<p>Στόχος του FSFE είναι να διασφαλίσει ότι οι κάτοχοι συσκευών πληροφορικής
τεχνολογίας έχουν πάντα τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο σε αυτές. Αυτή η
θεμελιώδης αρχή έχει πρόσφατα αμφισβητηθεί.</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
<p>
Με πρωτοβουλία από την
<a href="https://my.fsfe.org/donate">Κοινότητα του FSFE</a>,
ο <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> είναι ένας
ιστότοπος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με προγράμματα
Ελεύθερου Λογισμικού για την ανάγνωση αρχείων PDF για τα κυριότερα
λειτουργικά συστήματα.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="http://documentfreedom.org">Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων</a></h3>
<p>
Κάθε χρόνο, η DFD είναι η ημέρα ευαισθητοποίησης του κοινού για
τους Ανοιχτούς Τύπους Αποθήκευσης Εγγράφων και τα Ανοιχτά Πρότυπα
με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων σε όλον τον κόσμο μαζί με
οργανισμούς εταίρους και εθελοντές.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/askyourcandidates/askyourcandidates.html">Ρωτήστε
τους υποψηφίους σας</a></h3>
<p>
Στις τοπικές, ομοσπονδιακές, βουλευτικές εκλογές, το FSFE καλεί
όλους τους υποστηρικτές Ελεύθερου Λογισμικού να ρωτήσουν
τους υποψήφιους των κομμάτων για τις θέσεις τους σχετικά με το
Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ilovefs/index.html">I ♥ Free Software</a></h3>
<p>
Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια γιορτή αγάπης και
τρυφερότητας ανάμεσα σε συντρόφους με οικειότητα.
Η δράση του FSFE προσπαθεί να αξιοποιήσει την ευκαιρία
για να δείξετε ότι ενδιαφέρεστε για τους ανθρώπους
και το Ελεύθερο Λογισμικό που σας δείχνουν την αγάπη τους
όλον τον χρόνο.
</p>
</li>
<li>
<h3>
<a href="/activities/android/android.html">Ελευθερώστε το Android σας!</a>
</h3>
<p>
Το Android είναι ως επί το πλείστον ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα
που αναπτύχθηκε κυρίως από τη Google. Δυστυχώς, οι οδηγοί για τις περισσότερες
συσκευές και οι περισσότερες εφαρμογές από την «αγορά» είναι μη-ελεύθερα.
Η δράση αυτή συλλέγει πληροφορίες για το πώς να
<a href="/activities/android/android.html">κάνετε χρήση ενός συστήματος Android
όσο το δυνατόν πιο ελεύθερου</a> και προσπαθεί να συντονίσει τις προσπάθειες
αυτές.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
<p>
Η DRM.info είναι μια συνεργατική πλατφόρμα που εγκαινιάστηκε και
συντηρείται από το FSFE για να ενημερώσει για τους κινδύνους της
Διαχείρισης Ψηφιακών Περιορισμών (Digital Restrictions Management)
και να αναδείξει τις ανησυχίες πολλών διαφορετικών ομάδων.
Οι συντελεστές της <a href="http://www.drm.info">DRM.info</a>
συμπεριλαμβάνουν οργανισμούς για τις ψηφιακές ελευθερίες,
την προστασία του καταναλωτή, το δικτυακό ακτιβισμό και βιβλιοθήκες.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/eura-slovakia/eura-slovakia.html">EURA εναντίον
Εφοριακών Αρχών Σλοβακίας</a></h3>
<p>
Η EURA είναι μια εκκρεμής στρατηγική δικαστική υπόθεση για τα
Ανοιχτά Πρότυπα στη Σλοβακία. Το 2010, η Σλοβακία επέβαλλε ηλεκτρονικά
μέσα ως τον μόνο τρόπο εκπλήρωσης νόμιμων φορολογικών υποχρεώσεων.
Η ηλεκτρονική λύση της πολιτείας ωστόσο ήταν διαθέσιμη μόνο σε
πελάτες ενός προμηθευτή. Η EURA, εισαγωγέας υφασμάτων στη Σλοβακία,
τιμωρήθηκε με πρόστιμο επειδή δεν χρησιμοποιούσε τον συγκεκριμένο
προμηθευτή.
</p>
</li>
</ul>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -1,144 +1,49 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>1</version>
<version>2</version>
<head>
<title>Campaigns - FSFE</title>
<meta content="Free software campaigns in Europe include; PDFreaders.org, “Ask your candidates”, Document Freedom Day and Free Your Android. " name="description" />
<meta content="Free Software Open Standards politics business law society PDFreaders.org “Ask your candidates” Document Freedom Day Free Your Android Towards a World Intellectual Wealth Organization Unlocking education campaign fight join non-profit non-governmental organisation" name ="keywords"/>
<title>Activities - FSFE</title>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Campaigns</h1>
<body class="toplevel">
<h1>Activities</h1>
<div id="introduction">
<p>As a non-profit, non-governmental organisation, Free Software Foundation
Europe works to create general understanding and support for Free Software
and Open Standards in politics, business, law and society at large.
Therefore we run the following campaigns. You can help us with them!</p>
</div>
<ul id="campaigns" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/publiccode/">Public Money? Public Code!</a></h3>
<p>
Why is software created using taxpayers' money not released as
Free Software? We want legislation requiring that publicly
financed software developed for the public sector be made
publicly available under a Free and Open Source Software
licence. If it is public money, it should be public code as
well. As our <a href="https://publiccode.eu/">open letter</a>
says: "Code paid by the people should be available to the
people!"
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="https://savecodeshare.eu/">Save Code Share</a></h3>
<p>
This initiative launched by the FSFE and OpenForum Europe in
September 2017 aims to bring awareness about the unintended
impact of Article 13 of the proposed Copyright Directive on
software sharing platforms. Through research and raising public
awareness the initiative will help decision makers to create a
proper regulatory framework.
As a non-profit, non-governmental organisation, Free Software
Foundation Europe works to create general understanding and
support for Free Software and Open Standards. The following
activities are concrete actions that we take in the areas of
public awareness, policy advocacy and legal support.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/routers/">Router Freedom</a></h3>
<p>
Everybody should have the right to use the router or modem they want
to. In many countries, this isn't possible because internet providers
forbid them to execute their right of choice. This causes severe
freedom, privacy, and security problems. In Germany, we achieved an
important legal change but many European countries still need our
help.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/radiodirective/">EU Radio Lockdown Directive</a></h3>
<p>
An EU Directive restricts users to install Free Software on their
radio devices like routers and mobile phones. It forces device
manufacturers to assess the radio regulatory compliance for every
possible software solution. This may make it almost impossible for
people to secure their devices, and causes heavy disadvantages for
Free Software projects and small to medium-sized businesses.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/secure-boot.html">"Secure Boot"</a></h3>
<p>FSFEs goal is to ensure that the owners of IT devices are always in full
and sole control of them. This fundamental principle is recently being
challenged.</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
<p>
Launched by the <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellowship of
FSFE</a>, <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> is a
site providing information about Free Software PDF readers for all
major operating systems.
</p>
</li>
</div>
<li>
<h3><a href="/activities/elections/index.html">Elections
</a></h3>
<p>
During local, federal, parliament elections, FSFE calls on
all Free Software supporters to ask the parties
candidates about their positions on Free Software and Open
Standards.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ilovefs/index.html">I ♥ Free Software</a></h3>
<p>
Valentines Day is a celebration of love and affection between intimate
companions. FSFEs campaign try to make the opportunity to show you
care about the people and Free Software that you love all year
round.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/android/android.html">Free Your Android!</a></h3>
<p>
Android is a mostly free operating system mainly developed by Google.
Unfortunately, the drivers for most devices and most applications from the “market” are non-free.
This campaign collects information about
<a href="/activities/android/android.html">running an Android system as free as possible</a>
and tries to coordinate these efforts.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
<p>
DRM.info is a collaborative platform initiated and maintained by
FSFE to inform on the dangers of Digital Restrictions Management
and show the concerns from various different groups.
<a href="http://www.drm.info">DRM.info</a> contributors include digital liberty groups, consumer
protection, net-activism and library organisations.
</p>
</li>
<p>
Since its foundation in 2001, the FSFE has been working every
single day to further Free Software in Europe and beyond. A major
part of our work consists of continuous engagement like being
present at dozens of conferences per year, supporting and
maintaining an excellent community and supprting it with various
resources, and being a prominent contact point for questions and
enquiries.
</p>
<p>
However, with our concrete activities we focus on protecting and
extending specific user rights in different areas. Some of our
actions run for many years, some are aimed at short-term
developments. A connecting element is the focus on the <a
href="/about/ourwork.html">three pillars of our work</a> and the
strong dedication to our mission: empower people to control
technology.
</p>
<localmenu id="1">Highlights</localmenu>
<activity-display highlight="yes" />
</ul>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -1,152 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Campañas - FSFE</title>
<meta content="Nuestras campañas por el Software Libre en Europa incluyen, entre otras: PDFreaders.org, «Pregúntale a tus candidatos», El día de la liberación de los documentos, y Libera tu Android. " name="description" />
<meta content="Software Libre, estándares abiertos, política, negocios, ley, sociedad, PDFreaders.org, Pregúntale a tus candidatos, Día de la liberación de los documentos, Libera tu Android, Organización Mundial de la Riqueza Intelectual, Abriendo la educación, campaña, lucha, únase, sin ánimo de lucro, organización no gubernamental" name ="keywords"/>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Campañas</h1>
<div id="introduction">
<p>El objetivo de la Fundación del Software Libre de Europa, como
organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, es que se
comprenda y se apoye al Software Libre y a los estándares abiertos, desde
el ámbito político, empresarial, legal y, en general, por toda la
sociedad en su conjunto. Para alcanzar este objetivo, estamos
desarrollando las siguientes campañas. ¡Ayúdenos y colabore en cualquiera de ellas!</p>
</div>
<ul id="campaigns" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/publiccode/">¿Dinero público? ¡Código público!</a></h3>
<p>
¿Por qué no se publica como Software Libre todo el software que se
produce con el dinero de los contribuyentes? Queremos que se
legisle para que el software que se financie públicamente y se
desarrolle para el sector público, también esté disponible públicamente
con una licencia de Software Libre o de código abierto. Si el
dinero era público, el código debe ser igualmente público. Tal y
como expresa nuestra <a href="https://publiccode.eu/es/">carta abierta</a>:
«¡El código que hemos pagado entre todos debe estar a disposición de
todos!»
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="https://savecodeshare.eu/">«Save Code Share» (Defendamos la posibilidad de compartir código)</a></h3>
<p>
Esta iniciativa, auspiciada por la FSFE y el OpenForum de Europa en
septiembre de 2017, intenta sensibilizar e informar al público sobre
el impacto imprevisto que el artículo 13 de la propuesta de Directiva
sobre los Derechos de Autor tendrá en las plataformas de compartición
del código. A través de la investigación y de la concienciación
general del público, esta iniciativa ayudará a que los responsables
políticos establezcan un marco jurídico apropiado.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/routers/">Libertad del Rúter</a></h3>
<p>
Todo el mundo debería tener el derecho a utilizar el rúter o el módem
que quisiera. Esto es imposible en muchos países porque los proveedores
de acceso a Internet impiden materializar dicha libertad de elección.
Esto origina serios problemas de libertad, intimidad y seguridad. En
Alemania hemos conseguido un cambio legislativo muy importante, pero
otros países europeos aún necesitan nuestra ayuda.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/radiodirective/">Directiva europea radio restrictiva </a></h3>
<p>
Una directiva europea restringe las posibilidades de los usuarios para instalar
Software Libre en sus dispositivos radiotransmisores, como rúteres o
teléfonos móviles. Obliga a los fabricantes de los dispositivos a
evaluar el cumplimiento de la normativa de radio para cada opción de
software posible. Esto hará prácticamente inviable que los usuarios
puedan garantizar la seguridad de sus dispositivos, además de situar
en clara desventaja a los proyectos de Software Libre y a las pequeñas
y medianas empresas.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/secure-boot.html">Arranque "seguro"</a></h3>
<p>
El objetivo de la FSFE es garantizar que los propietarios de dispositivos
informáticos tengan siempre pleno y exclusivo control sobre ellos. Este
principio fundamental se está poniendo en cuestión últimamente.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
<p>
Se trata de una iniciativa de la <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellowship de
la FSFE</a>, disponible en el sitio web <a href="http://pdfreaders.org/pdfreaders.es.html">pdfreaders.org</a>,
que ofrece información sobre lectores de PDF basados en Software Libre
para los principales sistemas operativos.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/elections/index.html">Elecciones</a></h3>
<p>
En las elecciones locales, regionales o parlamentarias, la FSFE hace
un llamamiento a todos los defensores del Software Libre para que
les soliciten a los candidatos de los partidos que aclaren cuál es
su postura respecto al Software Libre y los estándares abiertos.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ilovefs/index.html">Yo ♥ Software Libre</a></h3>
<p>
El día de San Valentín se celebra el amor y el cariño entre compañeros
íntimos. La campaña de la FSFE aprovecha esta ocasión
para que pueda demostrar que también le importan aquellas personas y el
Software Libre a los que ama durante todo el año.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/android/android.html">¡Libera tu Android!</a></h3>
<p>
Android es un sistema operativo casi libre y que en su mayor parte está desarrollado
por Google. Desafortunadamente, los controladores para la mayoría de los
dispositivos, así como la inmensa mayoría de las aplicaciones disponibles
en el «mercado», no son libres. Esta campaña reúne la información existente
sobre <a href="/activities/android/android.html">cómo ejecutar un sistema
Android lo más libre posible</a>, e intenta coordinar las distintas
iniciativas que existen al respecto.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
<p>
DRM.info es una plataforma colaborativa impulsada y gestionada por la
FSFE para informar de las amenazas que supone la gestión de restricciones
digitales («Digital Restriction Management», o DRM), así como para expresar
las inquietudes de diversos grupos al respecto. Entre los colaboradores de
la campaña <a href="http://www.drm.info">DRM.info</a> se encuentran grupos
en pro de la libertad digital, así como organizaciones de defensa del
consumidor, de activismo en la red y de bibliotecas.
</p>
</li>
</ul>
</body>
<translator>Miguel Abad</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -1,123 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Kampanjat - FSFE</title>
<meta content="Vapaan ohjelmiston kampanjoihin Euroopassa kuuluvat; PDFreaders.org, “Kysy ehdokkailtasi”, Document Freedom Day ja Vapauta Androidisi. " name="description" />
<meta content="Free Software Avoimet standardit politiikka liiketoimintaoikeus yhteiskunta PDFreaders.org Kysy ehdokkailtasi Document Freedom Day Vapauta Androidisi voittoa tavoittelematon järjestö" name ="keywords"/>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Kampanjat</h1>
<div id="introduction">
<p>Voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, Free Software Foundation Europe pyrkii luomaan yleistä ymmärrystä ja tukea vapaille ohjelmistoille
ja avoimille standardeille politiikassa, liike-elämässä, laissa ja koko yhteiskunnassa.
Sen takia järjestämme seuraavia kampanjoita. Voit auttaa meitä niiden kanssa!</p>
</div>
<ul id="campaigns" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/publiccode/">Julkinen rahoitus? Julkinen koodi!</a></h3>
<p>
Miksi ohjelmia joita tehdään verovaroilla ei julkaista vapaina ohjelmistoina? Me haluamme lainsäädännön, joka vaatii että julkisilla varoilla tehty julkisen sektorin ohjelmisto asetetaan julkisesti saataville Vapaan ja Avoimen Lähdekoodin Ohjelmisto -lisenssiä käyttäen. Mikäli rahoitus tulee julkisista varoista, myös ohjelmakoodin tulisi olla julkista. Kuten <a href="https://publiccode.eu/">avoin kirjeemme</a>
kertoo: "Koodi jonka kansa maksaa, tulisi olla myös kansan saatavilla!"
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="https://savecodeshare.eu/">Pelasta koodinjakopalvelut</a></h3>
<p>
Tämä FSFE:n ja OpenForum Europe:n syyskuussa 2017 käynnistämän aloitteen tavoitteena on antaa tietoa Tekijänoikeusdirektiivin 13. artiklan vaikutuksista ohjelmistojen jakamisen alustoihin. Tutkimuksen ja julkisuuden lisäämisen kautta tietoisuus aloitteesta auttaa päätöksentekijöitä luomaan asianmukaisen perustan sääntelylle.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/routers/">Pakolliset reitittimet</a></h3>
<p>
Jokaisella tulisi olla oikeus käyttää reitintään tai modeemian siten kuin haluavat.
Monissa maissa tämä ei ole mahdollista koska internet-palveluntarjoajat estävät käyttäjiä toteuttamaan valinnanvapauttaan.
Tästä aiheutuu vakavia ongelmia vapaudelle, yksityisyydelle ja turvallisuudelle.
Saksassa olemme saavuttaneet tärkeän lakimuutoksen, mutta monissa Euroopan maissa tarvitaan vielä apua.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/radiodirective/">EU Radio Lockdown -direktiivi</a></h3>
<p>
EU-direktiivi rajoittaa käyttäjiä asentamasta vapaita ohjelmistoja heidän radiolaitteisiinsa kuten reitittimiin ja mobiililaitteisiin.
Se pakottaa laitevalmistajat tarkentamaan radiolainsäädännön noudattamista heidän kaikissa ohjelmistoratkaisuissaan.
Tämä saattaa tehdä mahdottomaksi laitteiden turvaamisen ja aiheuttaa suuria haittoja vapaiden ohjelmistojen projekteille ja pienille ja keskisuurille yrityksille.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/secure-boot.html">"Secure Boot"</a></h3>
<p>FSFE:n tavoitteena on taata että ATK-laitteiden omistajilla on aina täysi kontrolli heidän laitteisiinsa. Tämä perusperiaate on viimeaikoina kyseenalaistettu.</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
<p>
FSFE:n <a href="https://my.fsfe.org/donate">lahjoittajien</a>, aloitteesta alkunsa saanut <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> on sivusto, joka tarjoaa tietoa kaikista vapaiden ohjelmistojen PDF-lukijoista kaikille yleisimmille käyttöjärjestelmille.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/elections/index.html">Vaalit
</a></h3>
<p>
Sekä kunnallisvaalien, eduskuntavaalien että Europarlamenttivaalien aikaan FSFE kehoittaa
kaikkia Vapaiden ohjelmistojen tukijoita kysymään puolueiden
ehdokkailta heidän kannastaan Vapaista ohjelmistoista ja Avoimista standardeista.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ilovefs/index.html">Minä ♥ avoimia ohjelmistoja</a></h3>
<p>
Ystävänpäivä on ystävien muistamisen aikaa. FSFE:n kampanja antaa ympäri vuoden mahdollisuuden näyttää että välität ihmisistä ja Vapaista ohjelmistoista.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/android/android.html">Vapauta Androidisi!</a></h3>
<p>
Android on enimmäkseen vapaa käyttöjärjestelmä, jonka pääasiassa Google on kehittänyt.
Valitettavasti useimpien markkinoilla olevien laitteiden ja sovellusten ajurit eivät ole vapaita.
Tämä kampanja kerää tietoja
<a href="/activities/android/android.html">Android-järjestelmän käyttämisestä mahdollisimman vapaana</a>
ja pyrkii koordinoimaan näitä toimia.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
<p>
DRM.info on FSFE:n käynnistämä ja ylläpitämä yhteistyöfoorumi, joka kertoo digitaalisten käyttöoikeuksien hallinnan (DRM) vaaroista ja osoittaa eri ryhmien huolenaiheet.
<a href="http://www.drm.info">DRM.info -sivuston</a> avustajiin kuuluu digitaalivapauksien ryhmittymiä, kuluttajansuojaa, verkkoaktivismia ja kirjastojärjestöjä.
</p>
</li>
</ul>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -1,142 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Campagnes - FSFE</title>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Campagnes</h1>
<div id="introduction">
<p>
En tant que ONG, Organisation Non Gouvernementale à but
non-lucratif, la Free Software Foundation Europe œuvre à la
compréhension globale et au support aux de l'intérêt des Logiciels
Libres et aux des Standards Ouverts, parmi les politiques, les
milieux d'affaires, juriste et dans la société dans son
ensemble.ainsi qu'à obtenir le soutien de ceux-ci auprès des
instances politiques, législatifs, des entreprises et dans la
société dans son ensemble. C'est pourquoi nous impulsons ces
campagnes. Vous pouvez nous aider en y/nous y aider en
participant&#160;!
</p></div>
<ul id="campaigns" class="subheadings">
<li><h3><a href="/activities/publiccode/">Public Money? Public Code! "Argent Public&#160;? Code Public&#160;!"</a></h3>
<p>
Pour quelle raison les logiciels générés avec les
finances/avec l'argent des contribuables ne sont-ils pas mis à
disposition en tant que Logiciels Libres&#160;? Nous voulons une
législation qui requière que les logiciels financés par le
secteur public, développés pour le secteur public, puissent être
mis à la disposition du public sous une licence libre et open
source. S'agissant de fonds publics il devrait également être
question de code public. Comme le mentionne notre <a
href="https://publiccode.eu/">lettre ouverte</a> "Le code
financé par les contribuables doit être mis à la disposition des
contribuables"
</p></li>
<li><h3><a href="https://savecodeshare.eu/">Protéger le partage de code</a></h3>
<p>
Cette initiative impulsée par le FSFE et OpenForum Europe en
septembre 2017 a pour objectif de faire prendre conscience de
l'impact imprévisible de l'article 13 préposé dans la directive
sur le droit d'auteurs sur les plates-formes de partage de
logiciels. Grâce à l'étude et à la sensibilisation du public,
cette initiative a pour ambition d'aider les décideurs à créer
un cadre législatif plus approprié.
</p></li>
<li><h3><a href="/activities/routers/">Liberté des Routeurs</a></h3>
<p>
Tout le monde est en droit d'utiliser le routeur ou le
démodulateur/box de son choix. Or dans certains pays ce choix
n'est tout simplement pas possible car les fournisseurs d'accès
Internet l'interdisent. Cela pose de sérieux problèmes pour les
libertés et génère de sérieux de problèmes de sécurité. En
Allemagne nous avons réussi à obtenir un changement important
concernant ces exigences légales, mais d'autres pays Européens
ont encore besoin de notre aide.
</p></li>
<li><h3><a href="/activities/radiodirective/">Directive de l'UE sur le verrouillage des radiocommunications</a></h3>
<p>
Une directive de l'UE limite les utilisateurs à installation de
logiciels libres sur leurs dispositifs radioélectriques tels que
les routeurs et les téléphones portables. Elle oblige, par
règlement, les fabricants d'appareils à déclarer la conformité
hertzienne pour toutes les solutions logicielles possibles. Cela
peut rendre presque impossible pour les personnes de sécuriser
leurs appareils, et causer de gros/lourds handicaps pour les
projets en Logiciels Libres et pour les petites et moyennes
entreprises.
</p></li>
<li><h3><a href="/freesoftware/secure-boot.html">"Secure Boot"</a></h3>
<p>
Lobjectif de la FSFE est de sassurer que les propriétaires
dappareils informatiques gardent toujours le contrôle de
leurs propres appareils informatiques. Ce principe fondamental
est remis en cause ces derniers temps.
</p></li>
<li><h3><a href="/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
<p>
Initié par le <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellowship de
la FSFE</a>, <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a>
est un site fournissant des informations à propos de PDF avec
des liens vers des lecteurs PDF libres pour la majeure partie
des systèmes d'exploitation.
</p></li>
<li><h3><a href="/activities/elections/index.html">Élections</a></h3>
<p>
Durant les élections locales, régionales, nationales,
européennes, la FSFE appelle tous les acteurs, défenseurs des
Logiciels Libres à interpeller/questionner les candidats des
différents partis sur leurs positions concernant les Logiciels
Libres et les Standards ouverts.
</p></li>
<li><h3><a href="/activities/ilovefs/index.html">J'♥ le Logiciel libre</a></h3>
<p>
La Saint-Valentin célèbre l'amour et l'affection entre
partenaires intimes. La campagne de la FSFE veut en faire une
opportunité afin de montrer que vous tenez aux personnes qui
œuvrent pour les Logiciels Libres durant toute l'année.
</p></li>
<li><h3><a href="/activities/android/android.html">Libérez votre Android!</a></h3>
<p>
Android est une système d'exploitation majoritairement libre
développé par Google. Malheureusement, les pilotes pour la
plupart des appareils ainsi que bon nombre d'applications du
«&#160;market&#160;» ne sont pas libres. Cette campagne collecte
les informations permettant de <a href="/activities/android/android.html">faire fonctionner
un système Android le plus librement possible</a> et
tente de coordonner les efforts allant en ce sens.
</p></li>
<li><h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
<p>
DRM.info est une plate forme collaborative initiée et maintenue
par la FSFE dans le but d'informer le public sur les dangers que
représentent les DRM (Digital Restrictions Management - Gestion
des Restrictions Numériques). Les contributeurs de DRM.info
incluent des associations de défense des droits numériques, de
défense des consommateurs, des activistes du net et des
bibliothèques.
</p></li>
</ul>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -1,145 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Campagne - FSFE</title>
<meta content="Free software campaigns in Europe include; PDFreaders.org, “Ask your candidates”, Document Freedom Day and Free Your Android. " name="description" />
<meta content="Free Software Open Standards politics business law society PDFreaders.org “Ask your candidates” Document Freedom Day Free Your Android Towards a World Intellectual Wealth Organization Unlocking education campaign fight join non-profit non-governmental organisation" name ="keywords"/>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Campagne</h1>
<div id="introduction">
<p>In quanto organizzazione non profit e non governativa, la Free Software
Foundation Europe si impegna per diffondere la conoscenza dei principi cardine del
Software Libero e degli Standard Aperti negli ambiti della politica, degli affari, della legge e in generale nella società. In questi ambiti cerca di favorire la diffusione del Software libero e degli Standard aperti.
Per la realizzazione di questi scopi, organizza queste campagne. Puoi aiutare anche tu a portarle a termine!!</p>
</div>
<ul id="campaigns" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/publiccode/">Denaro pubblico? Codice pubblico!</a></h3>
<p>
Perché il software creato usando i soldi delle tasse riscosse dai cittadini non è rilasciato come Software Libero?
Vogliamo che la legge richieda che il software finanziato pubblicamente
e sviluppato per il settore pubblico sia reso pubblicamente disponibile
sotto una Licenza Libera.
Se è denaro pubblico, allora dovrebbe essere pubblico anche il codice sorgente.
Come dice la nostra <a href="https://publiccode.eu/">lettera aperta</a>
: "Il codice pagato dalle persone deve essere disponibile alle
persone!"
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="https://savecodeshare.eu/">Salviamo la condivisione del codice</a></h3>
<p>
Questa campagna iniziata da FSFE ed OpenForum Europe nel
settembre 2017 mira a rendere noto un involontario
effetto che avrà sulle piattaforme di condivisione del software
l'articolo 13 della proposta Direttiva sul Copyright.
Tramite ricerche e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la campagna aiuterà
i decisori politici a realizzare un quadro normativo più adeguato.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/routers/">Libertà del Router</a></h3>
<p>
Chiunque dovrebbe avere il diritto di usare il router o il modem che
preferisce. In molti paesi ciò non è possibile perché i provider internet
impediscono agli utenti di esercitare il loro diritto di
scelta. Tale situazione causa seri problemi di libertà, privacy e
sicurezza. In Germania siamo riusciti ad ottenere un'importante
modifica normativa, ma molti paesi europei hanno ancora bisogno del nostro aiuto.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/radiodirective/">Direttiva UE Blocco radio</a></h3>
<p>
Una Direttiva UE limita agli utenti l'installazione di Software Libero
sulle proprie apparecchiature radio come router e telefoni cellulari. Essa obbliga i produttori
di tali apparecchiature a valutare la conformità alla normativa radio di ogni possibile
software installabile nell'apparecchiatura. Ciò può rendere alle persone quasi del tutto
impossibile la messa in sicurezza della propria apparecchiatura, e
ciò causa pesanti svantaggi per i progetti di Software Libero e per la piccola e media impresa.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/secure-boot.html">"Secure boot"</a></h3>
<p>Lo scopo della FSFE è assicurarsi che i proprietari dei sistemi informatici detengano sempre il completo controllo degli stessi.
Questo principio fondamentale è stato recentemente
messo in discussione.</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/pdfreaders/">PDFreaders.org</a></h3>
<p>
Creato dalla <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellowship
</a>, <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> è un sito di
informazione sui lettori PDF liberi disponibili per tutti
i più diffusi sistemi operativi.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/elections/">Elezioni
</a></h3>
<p>
Durante le elezioni comunali, regionali e politiche,
FSFE chiede a tutti i sostenitori del Software Libero di intervistare i candidati dei vari partiti
riguardo alle loro posizioni sul Software Libero
e sugli Standard Aperti.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ilovefs/index.html">Io ♥ il Software Libero</a></h3>
<p>
Il giorno di San Valentino è una celebrazione dell'amore e dell'affetto
tra le persone che si amano. La campagna di FSFE intende darti l'opportunità di
mostrare l'amore per le persone e per il Software Libero. Un amore che dura
tutto l'anno.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/android/">Libera il tuo Android!</a></h3>
<p>
Android è un sistema operativo per lo più Libero sviluppato principalmente da Google.
Sfortunatamente i driver necessari per molti dispositivi non sono liberi, e non lo sono la maggior parte delle applicazioni
disponibili nel “market” ufficiale. Questa campagna raccoglie informazioni su come
<a href="/activities/android/">far funzionare un sistema Android nel modo più libero possibile</a>
e cerca inoltre di coordinare gli sforzi in questo ambito.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
<p>
DRM.info è una piattaforma collaborativa avviata e mantenuta da
FSFE per informare sui pericoli del "Digital Restrictions Management"
e illustrare le preoccupazioni dei vari gruppi che vi partecipano.
I partecipanti a <a href="http://www.drm.info">DRM.info</a> includono gruppi per la libertà digitale,
gruppi per la protezione dei consumatori, attivisti della rete e organizzazioni bibliotecarie.
</p>
</li>
</ul>
</body>
<translator>Sebastiano Pistore</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -1,106 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Campagnes - FSFE</title>
<meta content="Vrije software campagnes in Europe; PDFreaders.org, “Vraag het uw kandidaten”, Document Vrijheidsdag en Bevrijdt Uw Android. " name="description" />
<meta content="Vrije Software Open Standaarden politiek bedrijven recht samenleving PDFreaders.org “Vraag het uw kandidaten” Document Vrijheidsdag Bevrijdt Uw Android Naar een organisatie voor wereldwijde intellectuele rijkdom Bevrijd het onderwijs-campagne vecht neem deel zonder winstoogmerk niet-gouvernementele organisatie" name ="keywords"/>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Campagnes</h1>
<div id="introduction">
<p>
Als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk werkt de Free Software Foundation Europe aan het creëren van algemeen begrip voor en ondersteuning van Vrije Software en Open Standaarden in de politiek, het bedrijfsleven, de rechtelijke macht en de samenleving als geheel. Daarom voeren we de volgende campagnes. U kunt ons daarbij helpen!</p>
</div>
<ul id="campaigns" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/publiccode/">Publiek Geld? Publieke Code!</a></h3>
<p>
Waarom wordt software dat gecreëerd is met geld van belastingbetalers niet gepubliceerd als Vrije Software?
We willen dat wetgeving vereist dat publiek gefinancierde software die voor de publieke sector ontwikkeld is publiek beschikbaar wordt gemaakt onder een Vrije en Open Bron Software-licentie. Als het publiek geld is, zou het ook publieke code moeten zijn. Zoals het in onze <a href="https://publiccode.eu/">open brief</a>
staat: "Code die door allen is betaald zou voor allen beschikbaar moeten zijn!"
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="https://savecodeshare.eu/">Save Code Share</a></h3>
<p>
De FSFE en OpenForum Europe namen in september 2017 het initiatief om bewustzijn te vergroten over de onbedoelde gevolgen van artikel 13 van de voorgestelde auteursrechtrichtlijn op software delende platforms. Door onderzoek en het vergroten van publiek bewustzijn zal dit initiatief besluitvormers helpen bij het creëren van een geschikt regulerend raamwerk.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/routers/">Routervrijheid</a></h3>
<p>
Iedereen zou het recht moeten hebben om de router of het modem te gebruiken die men wil. In veel landen is dit niet mogelijk omdat internetproviders mensen verbiedt om gebruik te maken van hun recht op keuzevrijheid. Dit veroorzaakt ernstige vrijheids-, privacy- en veiligheidsproblemen. In Duitsland bereikten we een belangrijke juridische verandering maar veel Europese landen hebben nog steeds onze hulp nodig.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/radiodirective/">EU Radio Afschermingsrichtlijn</a></h3>
<p>
Een EU-richtlijn beperkt gebruikers bij het installeren van Vrije Software op hun radioapparatuur zoals routers en mobiele telefoons. Het dwingt fabrikanten van apparatuur om te controleren of ze voldoen aan de radioregelgeving voor iedere mogelijke software-oplossing. Dit zou het voor mensen bijna onmogelijk maken om hun apparaten te beveiligen en het creëert ernstige nadelen voor Vrije Softwareprojecten en kleine en middelgrote bedrijven.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/secure-boot.html">"Secure Boot"</a></h3>
<p>Het doel van de FSFE is om zeker te stellen dat eigenaren altijd volledig en exclusief controle hebben over IT-apparaten. Dit fundamentele principe is onlangs uitgedaagd.</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
<p>
Gelanceerd door de <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellowship van de
FSFE</a>, <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> een site die informatie biedt over Vrije Software PDF-lezers voor alle belangrijke besturingssystemen.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/elections/index.html">Verkiezingen
</a></h3>
<p>
Tijdens lokale, federale en parlementsverkiezingen roept FSFE alle Vrije Software-supporters op om partijkandidaten te vragen naar hun positie over Vrije Software en Open Standaarden.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ilovefs/index.html">I ♥ Free Software</a></h3>
<p>
Valentijnsdag is een viering van liefde en affectie tussen intieme geliefden. De campagne van de FSFE probeert van de gelegenheid gebruik te maken door u in staat te stellen duidelijk te maken dat u het hele jaar door om mensen en Vrije Software geeft.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/android/android.html">Bevrijdt Uw Android!</a></h3>
<p>
Android is een grotendeels vrij besturingssysteem dat grotendeels door Google is ontwikkeld. Helaas zijn de stuurprogramma's voor de meeste apparaten en de meeste toepassingen uit de "markt" onvrij. Deze campagne verzamelt informatie over het doen laten werken van een <a href="/activities/android/android.html">zo vrij mogelijk Android-systeem</a> en probeert deze inspanningen te coördineren.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
<p>
DRM.info is een samenwerkingsplatform dat is geïnitieerd en wordt beheerd door de FSFE om te informeren over de gevaren van digitaal beperkingenbeheer en om de bezorgdheid van verschillende groepen duidelijk te maken. Digitale vrijheidsgroepen, consumentenbeschermers, net-activisten, bibliotheekorganisaties en anderen dragen bij aan <a href="http://www.drm.info">DRM.info</a>.
</p>
</li>
</ul>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -1,137 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Campanhas - FSFE</title>
<meta content="Free software campaigns in Europe include; PDFreaders.org, “Ask your candidates”, Document Freedom Day and Free Your Android. " name="description" />
<meta content="Free Software Open Standards politics business law society PDFreaders.org “Ask your candidates” Document Freedom Day Free Your Android Towards a World Intellectual Wealth Organization Unlocking education campaign fight join non-profit non-governmental organisation" name ="keywords"/>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Campanhas</h1>
<div id="introduction">
<p>Enquanto organização não governamental sem fins lucrativos, a Free Software Foundation
Europe trabalha para promover conhecimento geral e apoio no que respeita ao Software Livre
e aos Padrões Abertos, na política, nas empresas, nos círculos jurídicos e na sociedade em geral.
É para isso que temos as nossas campanhas. E você pode ajudar-nos!</p>
</div>
<ul id="campaigns" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/routers/">Liberdade de router (encaminhador)</a></h3>
<p>
Toda a gente deveria ter o direito a usar o encaminhador ou o modem que quisesse.
Mas em muitos países, isso não é possível porque os fornecedores de Internet
impedem as pessoas de exercer o seu direito de escolha. Isto causa graves
problemas de liberdade, privacidade e segurança. Na Alemanha, conseguiumos
provocar uma importante alteração legal, mas muitos países europeus ainda
precisam da nossa ajuda.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/radiodirective/">Directiva de Bloqueio Radio da UE</a></h3>
<p>
Uma Directiva da UE restringe a instalação de Software Livre pelos utilizadores
nos seus equipamentos informáticos com radio, como encaminhadores e telemóveis. A directiva
força os fabricantes a avaliar a conformidade de cada uma das possíveis opções
de software com a regulamentação radio. Isto pode tornar quase impossível às
pessoas protegerem os seus equipamentos e provoca grandes desvantagens aos
projectos de Software Livre e às empresas de pequena e média dimensão.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/secure-boot.html">"Arranque protegido"</a></h3>
<p>O objectivo da FSFE é assegurar que os detentores de equipamentos informáticos têm
sempre completo e exclusivo contrlo sobre os mesmos. Este princípio fundamental
tem vindo recentemente a ser posto em causa.</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
<p>
Lançado pelo <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellowship (círculo de
amigos) da FSFE</a>, o <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> é
um sítio que providencia informação sobre leitores de PDF em Software Livre
compatíveis com todos os sistemas operativos mais divulgados.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="http://documentfreedom.org">Dia da Liberdade dos Documentos</a></h3>
<p>
Celebrando-se todos os anos, é o dia em que se divulgam os Formatos Abertos para Documentos e
os Padrões Abertos através da organização de actividades um pouco por todo o mundo levadas a
<