New czech translation of eucd-fs.xhtml, patents.xhtml and swpat.xhtml.

svn path=/trunk/; revision=2212
pull/8/head
hhanke 21 years ago
parent bbef10f2ee
commit d348dfcb40

@ -0,0 +1,175 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!-- $Id$ -->
<html lang="cs">
<head>
<title>Rozšíření vlastnických práv ohrožující volný software v Evropě</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<h1>Rozšíření copyrightu ohrožuje svobodný software v Evropě</h1>
<p>
V květnu 2001 byla přijata Směrnice Evropské unie o copyrightu
(EUCD, European Union Copyright Directive).
Tato směrnice stanovuje nová rozšíření zákonů o copyrightu včetně
možnosti vlastníka práv omezovat použití informací a poskytuje
efektivní ochranu libovolného druhu práv na zacházení s informacemi, což
zahrnuje i tzv. ochranu před kopírováním.
Tato směrnice v praxi definuje stejné principy jako Autorský zákon (DMCA=USA
Digital Millenium Copyright Act), který byl použit při zatčení ruského
programátora po jeho účasti na konferenci, pro zastrašení společností pro
bezpečnost a je odpovědí na otázku "Proč nemohu číst DVD v GNU/Linuxu?".
</p>
<p>
Směrnice EUCD byla přijata 22. května 2001, tedy vlády jednotlivých států mají
čas do 22. prosince 2002, aby ji zařadily do svých zákonů, pokud ji žádná
země nezamítne.
Hlavní problém této směrnice je článek 7 (Povinnosti týkající se informací
pro zacházení s právy).
Problémem tohoto článku je, že zakazuje šíření a uveřejňování čehokoliv:
"pokud kdokoliv ví nebo má předpoklady pro znalost, pak tím způsobuje,
umožňuje,
usnadňuje nebo zamlčuje přestoupení copyrightu nebo jiných práv s ním
souvisejících".
Ale co znamenají práva na zacházení s informacemi (RMI=Rights-management
information)?
Jsou to práva na informaci, kterou vlastník copyrightu dodává, určující
podmínky jejího použití.
</p>
<p>
To znamená, že poprvé v historii zákonů o copyrightu vlastník práv
dostává skrze RMI právo omezovat soukromé využití výsledků práce.
To znamená, že ochranná opatření jako zónování DVD, které se pokouší omezit
přehrávání DVD záznamů na určitou geografickou oblast, budou náhle v Evropě
plně legální.
Také to znamená, že svoboda slova může začít být omezována, pokud společnosti
budou následovat příklad licenční smlouvy produktu Microsoft Frontpage 2002,
která zakazuje tento produkt užít pro vytváření stránek poškozujících
společnost Microsoft, její společníky nebo produkty.
</p>
<p>
Mimo to, pokud nějaký nástroj může být použit k obcházení jakéhokoliv druhu
RMI, jeho šíření je nelegální.
Tato ochrana je absurdní jako zakázat prodej nožů, neboť s nimi mohou být
zabíjeni lidé, ačkoliv to není pro většinu lidí důvod nože kupovat.
Pro volně šiřitelný software má tento zákon tři dopady, které zabrání jeho
dalšímu vývoji:
vytvoření monopolů na souborové formáty, neschopnost spolupracovat s jinými
systémy a nemožnost diskutovat otázky bezpečnosti otevřeně tak, jak je při
vývoji svobodného softwaru potřeba.
</p>
<h2>Monopoly na souborové formáty</h2>
<p>
Pokud některé souborové formáty obsahují nějaký druh ochrany informací (např.
ochrana heslem dokumentů MS Word nebo zakázání funkcí kopírovat&#38;vložit v
Adobe PDF souborech), pak rozluštění takového formátu a jeho uveřejnění by bylo
s těmito zákony trestným činem, neboť lidé, kteří by to dělali, by tím
usnadnili obcházení těchto ochran.
V praxi to znamená, že společnosti dostávají možnost vytvořit libovolný formát
a k němu monopolní software pro tento formát, protože mohou jednoduše žalovat
kohokoliv, kdo vytvoří volně šiřitelný program užívající tento formát.
To se bohužel v současné době děje v USA se záznamy na DVD.
Neexistuje distribuce GNU/Linuxu, která by umožňovala přehrávání DVD, protože
volná distribuce kódu DeCSS, který je k přehrávání nezbytně nutný, byla
shledána nelegální.
</p>
<h2>Schopnost spolupráce</h2>
<p>
Schopnost svobodného softwaru spolupracovat s vlastnickým softwarem bude tímto
zákonem ohrožena.
Vedle pravděpodobných problémů svobodného softwaru poradit si s vlastnickými
souborovými formáty, je riziko, že licence, které jsou také RMI, prostě zpětné
rozlušťení formátů nedovolí.
To by znamenalo, že projekty jako samba nebo jabber a mnohé další, by nikdy
nespatřily světlo světa.
To také bude znamenat, že společnosti budou schopny uvěznit své zákazníky
v nestandardních formátech bez obchodního rizika, že by jim volně šiřitelná
implementace jejich formátu mohla konkurovat.
To ve výsledku znamená, že celý projekt GNU a jemu podobné jsou vážně ohroženy.
</p>
<h2>Otázky bezpečnosti</h2>
<p>
V neposlední řadě přichází problém bezpečnosti.
Díky široké definici RMI, bezpečnostní opatření nebo jakékoliv ochranné
postupy jako firewall mohou pod tuto definici spadat.
To znamená, že šíření nebo vývoj nástrojů pro testování bezpečnosti bude
ilegální.
Problémem zde není tolik to, že budou prohledávány naše domy a naše počítače
budou kontrolovány na přítomnost takových nástrojů, ale fakt, že v situaci,
kdy kdokoliv Vás bude chtít umlčet Vás může jednoduše obvinit, čímž Vás
vystavuje riziku odnětí svobody.
To může být ale spíše využito k získání kontroly nad skupinou lidí než k
aplikaci zákona v jeho podstatě.
</p>
<p>
Další problém bezpečnosti byl uveden Alanem Coxem. Cox uveřejnil seznam změn
v jádru Linuxu, kde uvedl popis několika úprav týkajících se bezpečnosti.
Tyto chyby by mohly být využity k obcházení RMI (v tomto případě práv
přístupu k souborům) a jejich uveřejněním by porušování této RMI mohlo
být usnadněno.
To je jen jeden z případů, který ukazuje, že problém bezpečnosti souvisí
právě s obcházením pravidel: popsat postupy k obcházení ochran a opravit
programy tak, že tyto postupy se stanou nefunkční.
Nyní, jak říká tato směrnice, nebude možné takové postupy diskutovat, neboť
bychom tím mohli porušovat zákon a vystavovat se tak riziku odnětí svobody.
Nehledě k faktu, že pro společnosti vyvíjející vlastnický software to bude
jednodušší, protože nebudou nuceny opravovat bezpečnostní chyby, neboť se o
nich nebude smět mluvit, pro svobodný software to znamená, že cyklus
"najít chybu, informovat o ní autora, opravit ji" bude porušen, protože
informovat o chybě může být považováno za trestný čin, zvláště pokud se tak
bude dít ve veřejných diskusích nebo stránkách pro zprávy o chybách, zvláště
nebezpečné budou možné případy obvinění.
</p>
<h2>Co se dá udělat?</h2>
<p>
Dodnes se neobjevila zpráva, že by kterákoliv země směrnici EUCD zavedla do
svých zákonů.
Je tedy stále možnost, že alespoň jeden evropský stát tuto směrnici odmítne.
V jednom z případů se Německo postavilo směrnici založené na článcích smlouvy
Evropské unie podobné této a zvítězilo.
To ale samozřejmě znamená, že politici, veřejnost i tisk musí těmto problémům
a rizikům rozumět.
Také to znamená, že je na Vás, jako čtenáři, abyste o tom začal mluvit se svými
kolegy a třeba i napsal svému volenému zástupci o EUCD a proč je špatná pro
spotřebitele, programátory, internet a bezpečnost.
</p>
<p>
Níže jsou uvedeny odkazy na skupiny a organizace, které o Vás rády uslyší a
uvítají jakoukoliv pomoc s těmito problémy.
</p>
<p>
<a href="http://www.eurorights.org/">Kampaň za elektronická práva</a>
(Campaign for Digital Rights)
<br/>
<a href="http://www.fsfeurope.org/">Evropská Nadace pro svobodný software</a>
(Free Software Foundation Europe)
</p>
<p>
Autor: Joăo Miguel Neves &lt;<a href="mailto:joao@silvaneves.org">
joao@silvaneves.org</a>&gt;<br/>
Několik oprav: MJ Ray, Luminas Internet Applications
&lt;<a href="mailto:markj@luminas.co.uk">markj@luminas.co.uk</a>&gt;
and Edward Welbourne
</p>
</div><!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -0,0 +1,39 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
[<!ENTITY agenda SYSTEM "patents-agenda.en.xml">]>
<html lang="cs">
<head>
<title>FSF Europe - Software Patents Agenda</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
Tento pøehled uvádí události týkající se vztahu mezi evropskými
nebo vládními pøedstaviteli a obèany evropy ve vìci softwarových
patentù. Byly vynechány události jako setkáni
mezi evropskými obèany, zprávy publikované organizacemi ale
nezaslané vládním agenturám, veøejná prohlá¹ení obèanù evropy
nezaslaná vládním agenturám. Toto rozhodnutí má udr¾et pøehled
krátký a výsti¾ný tak, aby mohl kdokoliv rychle nalézt, co se
ve vìci softwarových patentù událo a jaké jsou budoucí milníky.
<p />
&agenda;
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -0,0 +1,154 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="cs">
<head>
<title>FSF Evropa - Softwarové patenty v Evropě - Zpráva o stavu</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<center><h2>Softwarove patenty v Evropě</h2></center>
<p>
<b>Očekávané události:</b><br />
</p>
<p>
Očekává se že okolo června 2001 Evropská komise vydá
informace vztahující se k veřejným komentářím ohledně zavedení
softwarových patentů v Evropě.
</p>
<p>
Očekává se, že v květnu 2001 Evropská komise vydá návrh nových
evropských směrnic vztahujících se k softwarovým patentům.
</p>
<p>
<b>Současný stav:</b><br />
</p>
<p>
V Evropě <a
href="http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ma1.html">
ÚMLUVA O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ (EVROPSKÁ PATENTOVÁ ÚMLUVA)</a>
(publikvána v roce 1973 a revidována 17.prosince 1991) explicitně vyjímá
<i>počítačové programy</i> z pole patentovatelných vynálezů.
<a href="http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar52.html">
odstavec 52.2</a>). O této úmluvě hlasují zástupci každé země
a je pro ně závazná. Některé země nejsou členy evropské unie
ačkoliv z nich většina ano. <a
href="http://www.european-patent-office.org/"> Evropský patentový úřad</a>
je soukromá společnost odpovědná za realizaci Evropské patentové úmluvy,
<b>není</b> to vládní orgán.
</p>
<p>
Navzdory výjimce o počítačových programech
<a href="http://www.european-patent-office.org/"> Evropský patentový úřad</a>
udělil velké množství patentů které jsou de-facto softwarovými patenty.
Některé z těchto patentů jsou uvedeny v
<a href="http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/mupli/index.en.html">
Evropské Softwarové Patenty: Různé příklady</a>. Každý z nich lze
ověřit v jejich <a href="http://ep.espacenet.com/">původním umístění</a>.
</p>
<p>
V Červnu 1997 se <a
href="http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/indprop/558.htm">
Evropská Komise rozhodla </a> znovu zvážit patentovatelnost programů v
Zelené knize nazvané <a
href="http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/indprop/8682en.pdf">
Podpora pokroku skrze patenty</a>. V <a
href="http://www.european-patent-office.org/epo/dipl_conf/overview.htm">listopadu
2000</a> Evropský patentový úřad navrhl <a
href="http://www.european-patent-office.org/epo/dipl_conf/pdf/em00003.pdf">
novou verzi</a> stávající <a
href="http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ma1.html">Evropské
patentové úmluvy</a>, ve které byla výjimka vztahující se na počítačove
programy odstraněna. Tato změna byla zástupci evropských zemí <a
href="http://petition.eurolinux.org/pr/pr8.html">odložena</a>
protože proces rozhodování, zda jsou softwarové patenty žádoucí, ještě
neskončil (
<a href="http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/2000_11_29_e.htm">
Tisková zpráva Evropského patentového úřadu </a>,
<a href="http://www.european-patent-office.org/epo/dipl_conf/pdf/em00003a.pdf">
Usnesení revidující Úmluvu o udělování evropských patentů</a>
ve které se vyskytovala výjimka).
</p>
<p>
Až přijde čas, vládní představitelé učiní rozhodnutí na základě
následujících faktorů:
<ul>
<li>
Oficiální pokyny jejich vlád které jsou vázané
směrnicemi Evropské komise.
</li>
<li>
Výsledek <a
href="http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/indprop/softpaten.htm">
veřejných konzultací</a> které probíhaly od října do prosince 2000.
</li>
<li>
Studie provedená soukromou společností,
která učiní závěr ve prospěch softwarových patentů (???? 1999).
Vypracování této studie bylo nařízeno Evropskou komisí.
</li>
<li>
Interpretace smlouvy <a
href="http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm">TRIPS</a>.
</li>
<li>
Jejich osobní přesvědčení.
</li>
</ul>
</p>
<p>
Aby se softwarové patenty staly v Evropě legalní, stačí odstranit
z Evropské patentové úmluvy výjimku vztahující se k počítačovým
programům.
</p>
<p>
Aby bylo zabráněno legalizaci softwarových patentů v Evropě,
výjimka vztahující se k softwarovým patentům musí být zachována
a <a href="http://swpat.ffii.org/stidi/epue52/indexen.html">
bod 52 Evropské patentové úmluvy přeformulován</a>.
Navíc musí Evropský patentový úřad odvolat všechny už udělené
de-facto softwarové patenty.
</p>
<p>
Tato zpráva ukazuje hrubý pohled na současnou situaci.
Problém softwarových patentů je složitý protože vyžaduje porozumění
širokému právnímu pozadí, zahrnuje mnoho zemí, ovlivňuje život
každého občana evropy a ekonomické aktivity všech společností
používajících nebo vyvíjejících software. Proto by lidé a organizace
měli vypracovat širokou sadu strategií zabraňujících legalizaci
softwarových patentů.
</p>
<p>
Nejvýraznějším hráčem proti softwarovým patentům je
<a href="http://www.eurolinux.org/">EuroLinux Alliance</a>
která si zaslouží veškeré uznání za rozhodnutí učiněná
na Diplomatické konferenci konané v listopadu 2000.
</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->
Loading…
Cancel
Save