Browse Source

Adding sq translation

svn path=/trunk/; revision=34990
pull/8/head
guest-Besnik_b 4 years ago
parent
commit
ce5234d2cd
1 changed files with 63 additions and 0 deletions
  1. +63
    -0
      news/2017/news-20170110-01.sq.xhtml

+ 63
- 0
news/2017/news-20170110-01.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,63 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2017-01-10">
<head>
<title>FSFE-ja parashtron një kërkesë FOI (Liri Për Informim) për programin Horizon 2020</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE-ja parashtron një kërkesë FOI (Liri Për Informim) për programin Horizon 2020</h1>
<p newsteaser="yes">Free Software Foundation Europe (FSFE) i parashtron to Drejtorisë së Përgjithshme për Kërkimin dhe Risitë në Komisionin Europian
<a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/OpenScience_InterimEvaluation_Horizon2020#The_FSFE.27s_Freedom_of_Information_.28FOI.29_request">një kërkesë Liri Për Informim (FOI)</a>, për t’i kërkuar informacion rreth përdorimit, zhvillimit dhe hedhjes në qarkullim të software-it nën programin Horizon 2020, programi më i madh i financimit të kërkimeve në BE.</p>
<p>Software-i është një pjesë kyçe e thuajse çdo projekti kërkimor në
Horizon 2020 dhe shumica e tij sigurohet ose zhvillohet me financim publik pse publik-privat. Na intereson të zbulojmë se ç’përqindje e financimeve shpenzohet për licenca pronësore dhe se ç’përqindje e software-it të zhvilluar brenda Horizon 2020 hidhet në qarkullim nën licenca Software-i të Lirë. Synimi ynë është t’i përpunojmë këto të dhëna si një e tërë dhe të nxjerrim përfundime mbi gjendjen e software-it në kërkimet e financuara me para publike. </p>
<blockquote>
<p>Duke patatur parasysh pikat kryesore të ngritura në <a href="
https://fsfe.org/activities/policy/eu/20170105-horizon2020-position-paper.pdf">
artikullin tonë mbi pozicionin e FSFE-së lidhur me tërheqjen e Software-it të Lirë dhe Standardeve të Hapura në Horizon 2020 dhe në krejt kërkimet e financuara me para publike</a> dhe në pajtim me sugjerimet e dhëna në të, FSFE-ja bën për Komisionin pyetjet vijuese:</p>
<ol>
<li><p>I mbikëqyrni dhe grumbulloni të dhënat mbi përdorimin e TI-së dhe software-it në projekte Horizon 2020, dhe veçanërisht nëse projektet përdorin apo zhvillojnë Software të Lirë (të quajtur edhe 'me burim të hapur') ?</p></li>
<li><p>Sa projekte, si numër dhe si përqindje e sasisë gjithsej të projekteve të kërkimit, janë financuar nga Horizon 2020 si pagesa licencash software-i? Cilat janë pagesat më të shtrenjta për licenca software-i te projektet Horizon2020? </p></li>
<li><p>Sa para janë shpenzuar nga Horizon 2020 për licenca software-i pronësor në "fazën" më të re të programit? Ç’pjesë përbën kjo kundrejt fondeve gjithsej të Horizon 2020? </p></li>
<li><p>Sa projekte, si numër dhe si përqindje e sasisë gjithsej të projekteve të kërkimit të financuara nga Horizon2020, zhvillojnë software të tyrin?
Ç’përqindje e këtij software-i mbahet pronësor dhe sa publikohet nën një licencë të miratuar nga Free Software Foundation/Open
Source Initiative? Në këtë frymë, cilat janë licencat Software të Lirë/Burim i Hapur më të përdorura?</p></li>
</ol>
</blockquote>
<h2>Ç’të bëhet teksa pritet për përgjigje nga Komisioni Europian?</h2>
<p>Pak ditë më parë, FSFE-ja botoi dhe i parashtroi Komisionit Europian <a href="https://fsfe.org/news/2017/news-20170105-01.en.html">
artikullin e saj mbi pozicionin e FSFE-së lidhur me tërheqjen e Software-it të Lirë dhe Standardeve të Hapura në Horizon 2020 dhe në krejt kërkimet e financuara me para publike</a>, si pjesë e
<a href="https://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm">
konsultimeve publike mbi vlerësimin afatmesëm të programit Horizon 2020</a>.</p>
<p>Mund të na ndihmoni për të përhapur fjalën duke lexuar dhe ndarë me të tjerët
<a href="https://fsfe.org/activities/policy/eu/Horizon2020-Position-Paper.en.html">
artikullin</a> ose duke marrë vetë pjesë në konsultimin me Komisionin Europian mbi Horizon 2020.
Kështu bëni të mundur që zëri juaj për kërkim Software-i të Lirë dhe Standarde të Hapura dëgjohet! Se si të realizohet kjo, mund ta shihni te
<a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/OpenScience_InterimEvaluation_Horizon2020">
faqja wiki përkatëse</a>.</p>
<p><strong>Konsulta është e hapur për këdo, deri më
15.01.2017</strong>.</p>
</body>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag content="Standarde të Hapura">OpenStandards</tag>
<tag content="Shkencë e Hapur">OpenScience</tag>
<tag content="politika">policy</tag>
<tag content="Komisioni Europian">EuropeanCommission</tag>
<tag content="Horizon 2020">Horizon2020</tag>
</tags>
</html>

Loading…
Cancel
Save