- Moved address and blockquote (and .quote) to the general definition list.

- Added CSS class .spaced, for creating spaced ul and ol listings.
- Improved HTML for AGNULA project page.

svn path=/trunk/; revision=11131
pull/8/head
att 15 years ago
parent 9d5c623d68
commit c459a36c8b

@ -67,9 +67,17 @@ a[name], a[name]:hover, a.gl img, a.gl:link, a.gl:visited, a.gl:hover {
}
/* attempts to resemble typographical block quotations */
blockquote {
font-size: 90%;
line-height: 115%;
/* FIXME: Use blockquote instead for real quotations */
blockquote, .quote {
font-size: 90%;
font-style: italic;
line-height: 115%;
margin-left: 5em;
margin-right: 5em;
}
address {
margin-left: 1em;
}
/* ------------------------------------------------------------------------- */
@ -250,7 +258,7 @@ td.newsdate {
.newsleft dt, .newsright dt {
padding: 0 0 1em 0;
font-weight: bold;
}
}
.newsleft dt span, .newsright dt span {
float: right;
@ -293,17 +301,6 @@ td.projects {
margin-left: 40px;
}
/* FIXME: Use blockquote instead for real quotations */
.quote, blockquote {
font-style:italic;
margin-right: 5em;
margin-left: 5em;
}
address{
margin-left: 1em;
}
p.footnote {
margin-right: 30px;
margin-left: 40px;
@ -316,15 +313,19 @@ code.footnote {
/* FIXME: Use <strong> instead */
span.emph {
font-weight: bold;
font-weight: bold;
}
ul.spaced li, ol.spaced li { /* Spaced listings, use this instead of <br /> */
margin-bottom: 0.8em;
}
.background{ /* For background information */
margin-left: 1.5em;
margin-right:2em;
.background { /* For background information */
margin-left: 1.5em;
margin-right: 2em;
}
.aboutfsfe{ /* For press release section "About the FSFE" */
font-style:italic;
margin-left: 2em;
font-style: italic;
margin-left: 2em;
}

@ -2,103 +2,102 @@
<html>
<head>
<title>FSFE - Projectes - AGNULA: A GNU/Linux Audio distribution - portant la llibertat en multimèdia</title>
<title>FSFE - Projectes - AGNULA: A GNU/Linux Audio distribution - portant
la llibertat en multimèdia</title>
</head>
<body>
<p class="postit">
Aquest projecte es va finalitzar amb èxit. Es mantenen aquestes planes
com a històric.
</p>
<center>
<img src="agnula_logo_big.png" border="0" alt="AGNULA" />
<h1>Llibertat en Multimèdia</h1>
</center>
<p>Multimèdia en general i àudio en particular eren àrees dominades
gairebé exclusivament per programari privatiu. Amb el projecte "A GNU/Linux
Audio distribution" (AGNULA), un grup d'universitats europees,
empreses i organitzacions -entre elles la <a
href="/index.html">Free Software Foundation Europa</a> (FSFE)- es van
proposar de canviar la situació al 2001.</p>
<p class="postit">
Aquest projecte es va finalitzar amb èxit. Es mantenen aquestes planes com a
històric.
</p>
<div class="centre">
<img src="agnula_logo_big.png" alt="AGNULA" />
<h1>Llibertat en Multimèdia</h1>
</div>
<p>Multimèdia en general i àudio en particular eren àrees dominades gairebé
exclusivament per programari privatiu. Amb el projecte "A GNU/Linux Audio
distribution" (AGNULA), un grup d'universitats europees, empreses i
organitzacions -entre elles la <a href="/">Free Software Foundation Europa</a>
(FSFE)- es van proposar de canviar la situació al 2001.</p>
<p>La versió 1.0 d'AGNULA va sortir a primers de 2004.</p>
<h2>Usant AGNULA</h2>
<ul>
<li><b>Si sou un usari:</b><br /><br />Tothom hi és benvingut, fins i tot se us convida
a usar i participar a AGNULA. El millor punt de partida és la pàgina web del
projecte AGNULA i la seva comunitat a
<ul><pre>
<a href="http://www.agnula.info">http://www.agnula.info</a>
</pre></ul>
</li><br />
<li><b>Si sou un venedor:</b><br/><br />Tothom pot proveir
distribucions, productes o serveis basats en AGNULA o sota la
seva designació, mentre que compliu les regles de la <a
href="license.html">llicència de marca d'AGNULA</a>.
</li><br />
</ul>
<h3>Si sou un usari</h3>
<p>Tothom hi és benvingut, fins i tot se us convida a usar i participar a
AGNULA. El millor punt de partida és <a href="http://www.agnula.info/">la
pàgina web del projecte AGNULA i la seva comunitat</a>.</p>
<h3>Si sou un venedor</h3>
<p>Tothom pot proveir distribucions, productes o serveis basats en AGNULA o
sota la seva designació, mentre que compliu les regles de la <a
href="license.html">llicència de marca d'AGNULA</a>.</p>
<h2>Rerefons</h2>
<ul><p>Aquesta secció conté alguna de la informació històrica i de rerefons
sobre AGNULA.</p>
<p>Aquesta secció conté alguna de la informació històrica i de rerefons sobre
AGNULA.</p>
<h3>Tecnologies de la Societat de la Informació</h3>
<p><img src="ist_logo.png" border="0" align="right" /> AGNULA ha aconseguit
ser acceptada com el projecte de la Comissió Europea IST-2001-34879 i en va rebre
fons des del primer d'abril de 2002 fins el 31 de març de 2004. El projecte el va
coordinar en Nicola Bernardini del Centro Tempo Reale, Florència,
Itàlia.</p>
<img src="ist_logo.png" alt="IST, International Technology Societies" class="right" />
<p>El projecte es va finalitzar per completa satisfacció de la Comissió
Europea i podeu llegir l'article final sobre AGNULA a la pàgina
de resultats IST de la Comissió Europea a <a
<p>AGNULA ha aconseguit ser acceptada com el projecte de la Comissió Europea
IST-2001-34879 i en va rebre fons des del primer d'abril de 2002 fins el 31 de
març de 2004. El projecte el va coordinar en Nicola Bernardini del Centro Tempo
Reale, Florència, Itàlia.</p>
<p>El projecte es va finalitzar per completa satisfacció de la Comissió Europea
i podeu llegir l'article final sobre AGNULA a la pàgina de resultats IST de la
Comissió Europea a <a
href="http://istresults.cordis.lu/index.cfm?section=news&amp;tpl=article&amp;BrowsingType=Features&amp;ID=64618">http://istresults.cordis.lu/index.cfm?section=news&amp;tpl=article&amp;BrowsingType=Features&amp;ID=64618</a>.</p>
<h3>Contribucions de l'FSFE</h3>
<p>Un rol seminal de l'FSFE dins dels projecte AGNULA de la UE era
el de cuidar-se dels aspectes legals, decidir sobre les polítiques acceptables
de llicències i tenir cura del manteniment legal. Altres tasques eren les d'assegurar
que s'escolten els interessos de la comunitat del Programari Lliure, ajudar que
la informació es doni de la millor manera possible i treballar en la
difusió dels resultats finals.</p>
<p>Un rol seminal de l'FSFE dins dels projecte AGNULA de la UE era el de
cuidar-se dels aspectes legals, decidir sobre les polítiques acceptables de
llicències i tenir cura del manteniment legal. Altres tasques eren les
d'assegurar que s'escolten els interessos de la comunitat del Programari
Lliure, ajudar que la informació es doni de la millor manera possible i
treballar en la difusió dels resultats finals.</p>
<ul>
<ul class="spaced">
<li>Deliverable 1.3.1: "Drets d'autor del Programari Lliure i recomanacions
de llicències" <br /> Disponible com a <a
href="/projects/agnula/deliverable-1.3.1.html">HTML</a> i <a
href="1.3.1-Licensing-Copyright.pdf">PDF (57k)</a></li><br />
<li>Deliverable 1.3.1: "Drets d'autor del Programari Lliure i recomanacions
de llicències" <br /> Disponible com a <a
href="/projects/agnula/deliverable-1.3.1.html">HTML</a> i <a
href="1.3.1-Licensing-Copyright.pdf">PDF (57k)</a></li><br />
<li><a href="/projects/fla/">Fiduciary Licence Agreement (FLA)</a><br />
La implementació de la política descrita a deliverable 1.3.1</li><br />
<li><a href="/projects/fla/">Fiduciary Licence Agreement (FLA)</a><br /> La
implementació de la política descrita a deliverable 1.3.1</li><br />
<li><a href="/projects/agnula/java.html">Python GUI for jMax</a><br />
Una descripció dels problemes amb la interfície basada en Java de jMax i crida
per a voluntaris.</li>
<li><a href="/projects/agnula/java.html">Python GUI for jMax</a><br /> Una
descripció dels problemes amb la interfície basada en Java de jMax i crida
per a voluntaris.</li>
</ul>
</ul>
<!-- Final de la informació específica de l'FSFE -->
<h2>Més Informació</h2>
<ul>
<p>Per a més informació i per a unir-vos a la comunitat AGNULA, si us plau visiteu
la pàgina principal del projecte AGNULA:
<ul><pre>
<a href="http://www.agnula.info">http://www.agnula.info</a>
</pre></ul></p>
</ul>
</body>
<p>Per a més informació i per a unir-vos a la comunitat AGNULA, si us plau
visiteu <a href="http://www.agnula.info/">la pàgina principal del projecte
AGNULA</a>.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Rafael Carreras</translator>
</html>

@ -2,103 +2,109 @@
<html>
<head>
<title>FSFE - Projekte - AGNULA: A GNU/Linux Audio distribution - Multimediale Freiheit</title>
<title>FSFE - Projekte - AGNULA: A GNU/Linux Audio distribution -
Multimediale Freiheit</title>
</head>
<body>
<p class="postit">
Dieses Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen. Diese Seiten dienen als
Archiv für die darauf befindlichen Informationen.
</p>
<center>
<img src="agnula_logo_big.png" border="0" alt="AGNULA" />
<h1>Multimediale Freiheit</h1>
</center>
<p class="postit">
Dieses Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen. Diese Seiten dienen als
Archiv für die darauf befindlichen Informationen.
</p>
<div class="centre">
<img src="agnula_logo_big.png" alt="AGNULA" />
<h1>Multimediale Freiheit</h1>
</div>
<p>Multimedia im Allgemeinen und Audio im Besonderen waren Bereiche, die fast
ausschließlich von proprietärer Software dominiert wurden. Innerhalb des
Projektes "A GNU/Linux Audio Distribution" (AGNULA) machte sich im
Jahr 2001 eine Gruppe europäischer Universitäten, Firmen und Organisationen
- darunter die <a href="/index.html">Free Software Foundation Europe
(FSFE)</a> - auf den Weg, dies zu ändern.</p>
Projektes "A GNU/Linux Audio Distribution" (AGNULA) machte sich im Jahr 2001
eine Gruppe europäischer Universitäten, Firmen und Organisationen darunter
die <a href="/">Free Software Foundation Europe (FSFE)</a> auf den Weg, dies
zu ändern.</p>
<p>Version 1.0 von AGNULA ist schließlich Anfang 2004 erschienen.</p>
<h2>AGNULA benutzen</h2>
<ul>
<li><b>Wenn Sie Anwender sind:</b><br /><br />Jeder darf AGNULA benutzen und am Projekt teilzunehmen. Wir ermutigen Sie ausdrücklich dazu. Der beste Anlaufpunkt ist die AGNULA Projekt- und Gemeinschaftswebseite auf
<ul><pre>
<a href="http://www.agnula.info/">http://www.agnula.info/</a>.
</pre></ul>
</li><br />
<li><b>Wenn Sie Verkäufer sind:</b><br/><br /> Wir freuen uns über jeden, der
Distributionen, Produkte oder Service für und unter der Bezeichnung von AGNULA
zur Verfügung stellt, vorausgesetzt, er erfüllt die Regeln der <a
href="license.html">AGNULA trademark license</a>. </li><br /> </ul>
<h3>Wenn Sie Anwender sind</h3>
<p>Jeder darf AGNULA benutzen und am Projekt teilzunehmen. Wir ermutigen Sie
ausdrücklich dazu. Der beste Anlaufpunkt ist <a
href="http://www.agnula.info/">die AGNULA Projekt- und
Gemeinschaftswebseite</a>.</p>
<h3>Wenn Sie Verkäufer sind</h3>
<p>Wir freuen uns über jeden, der Distributionen, Produkte oder Service für und
unter der Bezeichnung von AGNULA zur Verfügung stellt, vorausgesetzt, er
erfüllt die Regeln der <a href="license.html">AGNULA trademark license</a>.</p>
<h2>Hintergrund</h2>
<ul><p>Dieses Kapitel beinhaltet einige historische Hintergrund-Informationen über AGNULA.</p>
<p>Dieses Kapitel beinhaltet einige historische Hintergrund-Informationen über
AGNULA.</p>
<h3>Information Society Technologies (IST, Technologien der
Informationsgesellschaft)</h3>
Informationsgesellschaft)</h3>
<img src="ist_logo.png" alt="IST, Information Society Technologies"
class="right" />
<p><img src="ist_logo.png" border="0" align="right" /> AGNULA schaffte es, als
Projekt IST-2001-34879 von der EU-Kommission akzeptiert zu werden und wurde
vom 1. April 2002 bis zum 31. März 2004 finanziert. Es wurde von Nicola
Bernardini vom Centro Tempo Reale in Florenz (Italien) koordiniert.</p>
<p>AGNULA schaffte es, als Projekt IST-2001-34879 von der EU-Kommission
akzeptiert zu werden und wurde vom 1. April 2002 bis zum 31. März 2004
finanziert. Es wurde von Nicola Bernardini vom Centro Tempo Reale in Florenz
(Italien) koordiniert.</p>
<p> Das Projekt wurde zur vollen Zufriedenheit der EU-Kommission abgeschlossen.
Sie könnnen den abschließenden Artikel über AGNULA auf der
IST-Ergebnisseite der EU-Kommission auf <a
<p>Das Projekt wurde zur vollen Zufriedenheit der EU-Kommission abgeschlossen.
Sie könnnen den abschließenden Artikel über AGNULA auf der IST-Ergebnisseite
der EU-Kommission auf <a
href="http://istresults.cordis.lu/index.cfm?section=news&amp;tpl=article&amp;BrowsingType=Features&amp;ID=64618">http://istresults.cordis.lu/index.cfm?section=news&amp;tpl=article&amp;BrowsingType=Features&amp;ID=64618</a>
nachlesen.</p>
<h3>Beiträge der FSFE</h3>
<p>Eine grundlegende Rolle der Free Software Foundation Europe innerhalb des
AGNULA EU-Projekts war es, sich um Rechtsangelegenheiten zu kümmern, über
akzeptable Lizenzpolitik zu entscheiden und juristische Wartbarkeit
sicherzustellen.
sicherzustellen.</p>
Andere Aufgaben waren es, sicher zu stellen, dass die Interessen der Freien
Software-Gemeinschaft berücksichtigt wurden, zu helfen, dass Informationen
auf dem bestmöglichen Weg bereitgestellt werden, und an der Verbreitung dieser
<p>Andere Aufgaben waren es, sicher zu stellen, dass die Interessen der Freien
Software-Gemeinschaft berücksichtigt wurden, zu helfen, dass Informationen auf
dem bestmöglichen Weg bereitgestellt werden, und an der Verbreitung dieser
abschließenden Ergebnisse zu arbeiten:</p>
<ul>
<li>"Urheberrechts- und Lizenzempfehlungen für Freie Software"<br />
Verfügbar als <a
href="/projects/agnula/deliverable-1.3.1.html">HTML</a> und <a
href="1.3.1-Licensing-Copyright.pdf">PDF (57k)</a></li><br />
<ul class="spaced">
<li><a href="/projects/fla/">Treuhänderische Lizenzvereinbarung (FLA)</a><br />
Die Implementierung des im oben genannten Dokument beschriebenen Regelwerks</li><br />
<li>"Urheberrechts- und Lizenzempfehlungen für Freie Software"<br />
Verfügbar als <a href="/projects/agnula/deliverable-1.3.1.html">HTML</a> und
<a href="1.3.1-Licensing-Copyright.pdf">PDF (57k)</a></li>
<li><a href="/projects/agnula/java.html">Python GUI für jMax</a><br />
Eine Beschreibung der Probleme mit der Java basierenden GUI von jMax und ein
Aufruf für Freiwillige.
<li><a href="/projects/fla/">Treuhänderische Lizenzvereinbarung (FLA)</a><br
/> Die Implementierung des im oben genannten Dokument beschriebenen
Regelwerks</li>
</li>
<li><a href="/projects/agnula/java.html">Python GUI für jMax</a><br /> Eine
Beschreibung der Probleme mit der Java basierenden GUI von jMax und ein
Aufruf für Freiwillige.</li>
</ul>
</ul>
<!-- End FSFE specific information -->
<h2>Weiterführende Information</h2>
<ul><p>Für mehr Informationen, und um der AGNULA-Gemeinschaft beizutreten, besuchen Sie bitte die Webseite des AGNULA-Projekts:
<ul><pre>
<a href="http://www.agnula.info/">http://www.agnula.info/</a>
</pre></ul></p>
</ul>
</body>
<p>Für mehr Informationen, und um der AGNULA-Gemeinschaft beizutreten, besuchen
Sie bitte <a href="http://www.agnula.info/">die Webseite des
AGNULA-Projekts</a>.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Manuel Lausch und Thomas Demmel</translator>
</html>

@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
@ -6,100 +6,95 @@
</head>
<body>
<p class="postit">
This project has been successfully finished. These pages are kept here
for archiving purposes.
</p>
<center>
<img src="agnula_logo_big.png" border="0" alt="AGNULA" />
<h1>Freedom in Multimedia</h1>
</center>
<p>Multimedia in general and audio in particular were areas dominated
almost exclusively by proprietary software. Within the "A GNU/Linux
Audio distribution" (AGNULA) project, a group of European
universities, companies and organisations -- among them the <a
href="/index.html">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE) -- set
out to change this in 2001.</p>
<p class="postit">
This project has been successfully finished. These pages are kept here for
archiving purposes.
</p>
<div class="centre">
<img src="agnula_logo_big.png" alt="AGNULA" />
<h1>Freedom in Multimedia</h1>
</div>
<p>Multimedia in general and audio in particular were areas dominated almost
exclusively by proprietary software. Within the "A GNU/Linux Audio
distribution" (AGNULA) project, a group of European universities, companies and
organisations — among them the <a href="/">Free Software Foundation Europe</a>
(FSFE) — set out to change this in 2001.</p>
<p>Version 1.0 of AGNULA was finally released in early 2004.</p>
<h2>Using AGNULA</h2>
<ul>
<li><b>If you are a user:</b><br /><br />Anyone is welcome, even encouraged
to use and participate in AGNULA. The best starting point is the
AGNULA project and community web site at
<ul><pre>
<a href="http://www.agnula.info">http://www.agnula.info</a>
</pre></ul>
</li><br />
<li><b>If you are a vendor:</b><br/><br />Anyone is welcome to provide
distributions, products or services based upon and under the
designation AGNULA, provided you comply with the rules of the <a
href="license.html">AGNULA trademark license</a>.
</li><br />
</ul>
<h3>If you are a user</h3>
<p>Anyone is welcome, even encouraged to use and participate in AGNULA. The
best starting point is <a href="http://www.agnula.info/">the AGNULA project and
community web site</a>.</p>
<h3>If you are a vendor</h3>
<p>Anyone is welcome to provide distributions, products or services based upon
and under the designation AGNULA, provided you comply with the rules of the <a
href="license.html">AGNULA trademark license</a>.</p>
<h2>Background</h2>
<ul><p>This section contains some of the background and historical
information about AGNULA.</p>
<p>This section contains some of the background and historical information
about AGNULA.</p>
<h3>Information Society Technologies</h3>
<p><img src="ist_logo.png" border="0" align="right" /> AGNULA managed
to be accepted as European Commission project IST-2001-34879 and was
funded from April 1st, 2002 until March 31st, 2004. The project was
coordinated by Nicola Bernardini from Centro Tempo Reale, Florence,
Italy.</p>
<img src="ist_logo.png" class="right" alt="IST, International Society
Technologies" />
<p>The project was finished to the full satisfaction of the European
Commission and you can read the final article about AGNULA on the IST
results page of the European Commission at <a
<p>AGNULA managed to be accepted as European Commission project IST-2001-34879
and was funded from April 1st, 2002 until March 31st, 2004. The project was
coordinated by Nicola Bernardini from Centro Tempo Reale, Florence, Italy.</p>
<p>The project was finished to the full satisfaction of the European Commission
and you can read the final article about AGNULA on the IST results page of the
European Commission at <a
href="http://istresults.cordis.lu/index.cfm?section=news&amp;tpl=article&amp;BrowsingType=Features&amp;ID=64618">http://istresults.cordis.lu/index.cfm?section=news&amp;tpl=article&amp;BrowsingType=Features&amp;ID=64618</a>.</p>
<h3>FSFE Contributions</h3>
<p>One seminal role of the FSFE inside the AGNULA EU project was
to take care of the legal issues, decide upon acceptable licensing
policies and care about legal maintainability. Other tasks were making
sure that Free Software community interests are heard, helping that
information is provided in the best possible way and work on the
dissemination of the final results:</p>
<p>One seminal role of the FSFE inside the AGNULA EU project was to take care
of the legal issues, decide upon acceptable licensing policies and care about
legal maintainability. Other tasks were making sure that Free Software
community interests are heard, helping that information is provided in the best
possible way and work on the dissemination of the final results:</p>
<ul>
<ul class="spaced">
<li>Deliverable 1.3.1: "Free Software Copyright and Licensing
Recommendations" <br /> Available as <a
href="/projects/agnula/deliverable-1.3.1.html">HTML</a> and <a
href="1.3.1-Licensing-Copyright.pdf">PDF (57k)</a></li><br />
<li>Deliverable 1.3.1: <em>Free Software Copyright and Licensing
Recommendations</em><br /> Available as <a
href="/projects/agnula/deliverable-1.3.1.html">HTML</a> and <a
href="/projects/agnula/1.3.1-Licensing-Copyright.pdf">PDF (57k)</a></li>
<li><a href="/projects/fla/">Fiduciary Licence Agreement (FLA)</a><br />
The implementation of the policy described in deliverable 1.3.1</li><br />
<li><a href="/projects/fla/">Fiduciary Licence Agreement (FLA)</a><br /> The
implementation of the policy described in deliverable 1.3.1</li>
<li><a href="/projects/agnula/java.html">Python GUI for jMax</a><br />
A description of the problems with the Java based GUI of jMax and call
for volunteers.</li>
<li><a href="/projects/agnula/java.html">Python GUI for jMax</a><br /> A
description of the problems with the Java based GUI of jMax and call for
volunteers.</li>
</ul>
</ul>
<!-- End FSFE specific information -->
<h2>More Information</h2>
<ul>
<p>For more information and to join the AGNULA community, please visit
the AGNULA project home page:
<ul><pre>
<a href="http://www.agnula.info">http://www.agnula.info</a>
</pre></ul></p>
</ul>
<a href="http://www.agnula.info/">the AGNULA project home page</a>.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--

@ -2,99 +2,104 @@
<html>
<head>
<title>FSFE - Progetti - AGNULA: A GNU/Linux Audio distribution - portare la libertà nella multimedialità</title>
<title>FSFE - Progetti - AGNULA: A GNU/Linux Audio distribution - portare
la libertà nella multimedialità</title>
</head>
<body>
<p class="postit">
Il progetto è stato portato a termine con successo. Queste pagine rimangono online per
la consultazione.</p>
<center>
<img src="agnula_logo_big.png" border="0" alt="AGNULA" />
<h1>Libertà nella multimedialità</h1>
</center>
<p class="postit">
Il progetto è stato portato a termine con successo. Queste pagine rimangono
online per la consultazione.
</p>
<div class="centre">
<img src="agnula_logo_big.png" alt="AGNULA" />
<h1>Libertà nella multimedialità</h1>
</div>
<p>L'area multimediale in generale e quella dell'audio in particolare sono
state a lungo dominate quasi esclusivamente dal software proprietario.
Nel 2001, con il progetto AGNULA - "A GNU/Linux Audio distribution", un gruppo
di università, aziende e organizzazioni europee, tra cui la
<a href="/index.html">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE), ha posto le
basi per cambiare questa situazione.</p>
state a lungo dominate quasi esclusivamente dal software proprietario. Nel
2001, con il progetto AGNULA "A GNU/Linux Audio distribution", un gruppo di
università, aziende e organizzazioni europee, tra cui la <a href="/">Free
Software Foundation Europe</a> (FSFE), ha posto le basi per cambiare questa
situazione.</p>
<p>Finalmente, all'inizio del 2004 è stata rilasciata la versione 1.0 di
AGNULA.</p>
<p>Finalmente, all'inizio del 2004 è stata rilasciata la versione 1.0 di AGNULA.</p>
<h2>Usare AGNULA</h2>
<ul>
<li><b>Per gli utenti:</b><br /><br />Tutti sono incoraggiati a usare AGNULA e
a partecipare al progetto. Il miglior punto di partenza è la home page del
progetto AGNULA:
<ul><pre>
<a href="http://www.agnula.info">http://www.agnula.info</a>
</pre></ul>
</li><br />
<li><b>Per i distributori:</b><br/><br />Tutti sono incoraggiati a distribuire
AGNULA e prodotti o servizi basati su di esso, a patto di rispettare le regole
contenute nalla <a href="license.html">licenza del marchio AGNULA</a>.
</li><br />
</ul>
<h3>Per gli utenti</h3>
<p>Tutti sono incoraggiati a usare AGNULA e a partecipare al progetto. Il
miglior punto di partenza è <a href="http://www.agnula.info/">la home page del
progetto AGNULA</a>.</p>
<h3>Per i distributori</h3>
<p>Tutti sono incoraggiati a distribuire AGNULA e prodotti o servizi basati su
di esso, a patto di rispettare le regole contenute nalla <a
href="license.html">licenza del marchio AGNULA</a>.</p>
<h2>Approfondimenti</h2>
<ul><p>Questa sezione contiene alcuni approfondimenti e informazioni storiche
sul progetto AGNULA.</p>
<p>Questa sezione contiene alcuni approfondimenti e informazioni storiche sul
progetto AGNULA.</p>
<h3>Information Society Technologies</h3>
<p><img src="ist_logo.png" border="0" align="right" /> AGNULA è stato
accettato come progetto della Commissione Europea IST-2001-34879 ed è stato
finanziato dal primo aprile 2002 fino al 31 marzo 2004. Il progetto è stato
coordinato da Nicola Bernardini del Centro Tempo Reale di Firenze (Italia).</p>
<img src="ist_logo.png" alt="IST, Information Society Technologies"
class="right" />
<p>AGNULA è stato accettato come progetto della Commissione Europea
IST-2001-34879 ed è stato finanziato dal primo aprile 2002 fino al 31 marzo
2004. Il progetto è stato coordinato da Nicola Bernardini del Centro Tempo
Reale di Firenze (Italia).</p>
<p>Il progetto si è concluso con piena soddisfazione della Commissione Europea:
è possibile leggere la relazione finale riguardante AGNULA sulla pagina dei
risultati IST della Commissione Europea: <a
href="http://istresults.cordis.lu/index.cfm?section=news&amp;tpl=article&amp;BrowsingType=Features&amp;ID=64618">http://istresults.cordis.lu/index.cfm?section=news&amp;tpl=article&amp;BrowsingType=Features&amp;ID=64618</a>.</p>
<p>Il progetto si è concluso con piena soddisfazione della Commissione
Europea: è possibile leggere la relazione finale riguardante AGNULA sulla
pagina dei risultati IST della Commissione Europea:
<a href="http://istresults.cordis.lu/index.cfm?section=news&amp;tpl=article&amp;BrowsingType=Features&amp;ID=64618">http://istresults.cordis.lu/index.cfm?section=news&amp;tpl=article&amp;BrowsingType=Features&amp;ID=64618</a>.</p>
<h3>I contributi della FSFE</h3>
<p>La FSFE ha avuto un ruolo seminale nel progetto AGNULA per quanto
riguarda gli aspetti legali, le decisioni sulle politiche di licenza e la
"manutenzione legale" del progetto. Inoltre, la FSFE si è impegnata a
salvaguardare gli interessi della comunità del Software Libero e a disseminare
nel modo più efficace i risultati finali del progetto:</p>
<p>La FSFE ha avuto un ruolo seminale nel progetto AGNULA per quanto riguarda
gli aspetti legali, le decisioni sulle politiche di licenza e la "manutenzione
legale" del progetto. Inoltre, la FSFE si è impegnata a salvaguardare gli
interessi della comunità del Software Libero e a disseminare nel modo più
efficace i risultati finali del progetto:</p>
<ul>
<ul class="spaced">
<li>Deliverable 1.3.1: "Free Software Copyright and Licensing
Recommendations" <br /> Disponibile in formato <a
href="/projects/agnula/deliverable-1.3.1.html">HTML</a> e <a
href="1.3.1-Licensing-Copyright.pdf">PDF (57k)</a></li><br />
<li>Deliverable 1.3.1: "Free Software Copyright and Licensing
Recommendations" <br /> Disponibile in formato <a
href="/projects/agnula/deliverable-1.3.1.html">HTML</a> e <a
href="1.3.1-Licensing-Copyright.pdf">PDF (57k)</a></li>
<li><a href="/projects/fla/">Fiduciary Licence Agreement (FLA)</a><br />
L'implementazione della politica di licenza descritta nel deliverable 1.3.1</li><br />
<li><a href="/projects/fla/">Fiduciary Licence Agreement (FLA)</a><br />
L'implementazione della politica di licenza descritta nel deliverable
1.3.1</li>
<li><a href="/projects/agnula/java.html">Interfaccia grafica in Python per jMax</a><br />
Una descrizione dei problemi dell'interfaccia grafica in Java per jMax e una
richiesta di aiuto per i volontari.</li>
<li><a href="/projects/agnula/java.html">Interfaccia grafica in Python per
jMax</a><br /> Una descrizione dei problemi dell'interfaccia grafica in Java
per jMax e una richiesta di aiuto per i volontari.</li>
</ul>
</ul>
<!-- End FSFE specific information -->
<h2>Altre informazioni</h2>
<ul>
<p>Per ulteriori informazioni e per partecipare alla comunità di AGNULA, è
possibile visitare la home page del progetto AGNULA:
<ul><pre>
<a href="http://www.agnula.info">http://www.agnula.info</a>
</pre></ul></p>
</ul>
possibile visitare <a href="http://www.agnula.info/">la home page del progetto
AGNULA</a>.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--

@ -73,7 +73,7 @@ lisensieringsvaner og se til vedlikehold av juridiske emner. Andre oppgaver var
blant annet sørge for at informasjon ble distribuert på best mulig måte, og
bearbeiding av de ferdige resultatene:</p>
<ul>
<ul class="spaced">
<li><em>Free Software Copyright and Licensing Recommendations</em><br />
Tilgjengelig som <a href="/projects/agnula/deliverable-1-3-1.html">HTML</a>

Loading…
Cancel
Save