Browse Source

Please review! Use .html for the link, otherwise language in use is not respected but goes to English page instead.

svn path=/trunk/; revision=33054
pull/8/head
mirv 5 years ago
parent
commit
a22a5dca40
7 changed files with 7 additions and 7 deletions
 1. +1
  -1
    freesoftware/freesoftware.da.xhtml
 2. +1
  -1
    freesoftware/freesoftware.el.xhtml
 3. +1
  -1
    freesoftware/freesoftware.en.xhtml
 4. +1
  -1
    freesoftware/freesoftware.nl.xhtml
 5. +1
  -1
    freesoftware/freesoftware.ru.xhtml
 6. +1
  -1
    freesoftware/freesoftware.sq.xhtml
 7. +1
  -1
    freesoftware/freesoftware.sv.xhtml

+ 1
- 1
freesoftware/freesoftware.da.xhtml View File

@ -15,7 +15,7 @@
<p>Adgang til software afgør hvem der kan deltage i et digitalt
samfund. Fri software giver frihederne til at
<a href="/about/basics/freesoftware">anvende, undersøge, dele og
<a href="/about/basics/freesoftware.html">anvende, undersøge, dele og
forbedre</a> software. Det muliggør ligeværdig deltagelse og
påvirker mange aspekter ved det moderne samfund. Følgende
afsnit introducerer fri softwares rolle inden for nøgleområder


+ 1
- 1
freesoftware/freesoftware.el.xhtml View File

@ -15,7 +15,7 @@
<p>Η πρόσβαση στο λογισμικό καθορίζει τη συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία.
Το Ελεύθερο Λογισμικό παρέχει τις ελευθερίες να
<a href="/about/basics/freesoftware"> χρησιμοποιήσετε, μελετήσετε,
<a href="/about/basics/freesoftware.html"> χρησιμοποιήσετε, μελετήσετε,
μοιραστείτε και να βελτιώσετε</a> το λογισμικό. Αυτό επιτρέπει
την ισότιμη συμμετοχή και επηρεάζει πολλές πτυχές της σύγχρονης κοινωνίας.
Οι ενότητες αυτές αποτελούν μια εισαγωγή στο ρόλο του Ελεύθερου Λογισμικού


+ 1
- 1
freesoftware/freesoftware.en.xhtml View File

@ -15,7 +15,7 @@
<p>Access to software determines who may participate in a
digital society. Free Software gives you the freedoms
to <a href="/about/basics/freesoftware"> use, study, share, and
to <a href="/about/basics/freesoftware.html"> use, study, share, and
improve</a> software. This allow equal participation and
affects many apects of modern society. These sections introduce
the role of Free Software in key areas and provide links to


+ 1
- 1
freesoftware/freesoftware.nl.xhtml View File

@ -14,7 +14,7 @@
</div>
<p>De toegang tot software bepaalt wie mag deelnemen aan een digitale samenleving.
Vrije Software geeft u de vrijheden om software <a href="/about/basics/freesoftware"> te gebruiken,
Vrije Software geeft u de vrijheden om software <a href="/about/basics/freesoftware.html"> te gebruiken,
te bestuderen, verder te verspreiden en te verbeteren</a>. Hiermee wordt gelijkwaardig deelnemen mogelijk en dit heeft invloed op veel aspecten van de hedendaagse samenleving. Deze secties introduceren de rol van Vrije Software op essentiële gebieden en bieden links naar verdere informatie.</p>
</div>


+ 1
- 1
freesoftware/freesoftware.ru.xhtml View File

@ -15,7 +15,7 @@
<p>Доступ к программам определяет, кто может участвовать в цифровом
обществе. Свободные программы дают вам свободу <a
href="/about/basics/freesoftware"> применять, изучать, передавать и
href="/about/basics/freesoftware.html"> применять, изучать, передавать и
улучшать</a> программы. Это обеспечивает возможность равноправного
участия и влияет на многие аспекты современного общества. В этих
разделах представлена их роль в ключевых областях и даны ссылки


+ 1
- 1
freesoftware/freesoftware.sq.xhtml View File

@ -15,7 +15,7 @@
<p>Aksesi te software-i përcakton cilët mund të marrin pjesë
te një shoqëri dixhitale. Software-i i Lirë ju jep liritë për
ta <a href="/about/basics/freesoftware"> përdorur, studiuar,
ta <a href="/about/basics/freesoftware.html"> përdorur, studiuar,
ndarë me të tjerët, dhe përmirësuar</a> software-in. Kjo lejon
pjesëmarrje të barabartë dhe prek shumë aspekte të shoqërisë
moderne. Këto ndarje ju njohin me rolin e Software-it të Lirë


+ 1
- 1
freesoftware/freesoftware.sv.xhtml View File

@ -15,7 +15,7 @@
<p>Åtkomst till programvara avgör vem som kan delta i ett
digitalt samhälle. Fri programvara ger dig friheterna att
<a href="/about/basics/freesoftware">använda, studera, dela med sig
<a href="/about/basics/freesoftware.html">använda, studera, dela med sig
av, och förbättra</a> programvara. Detta tillåter lika deltagande och
påverkar flera aspekter av ett modernt samhälle. Dessa sektioner
introducerar Fri Programvaras roll inom nyckelområden och tillhandahåller


Loading…
Cancel
Save