Browse Source

Translation of English version

svn path=/trunk/; revision=7485
pull/8/head
rolf_camps 15 years ago
parent
commit
972d3b8fde
  1. 119
      projects/igf/igf.nl.xhtml
  2. 15
      projects/igf/project.nl.xml

119
projects/igf/igf.nl.xhtml

@ -0,0 +1,119 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Verenigde Naties Internet Governance Forum (IGF)</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Internet Governance Forum (IGF)</h1>
</center>
<p>Als gevolg van de <a href="/projects/wsis/">World Summit on the
Information Society</a> van de Verenigde Naties, en als opvolging voor de
<a href="wgig.html">Working Group on Internet Governance (WGIG)</a>, werd op de
topconferentie in Tunis, november 2005, beslist om de Verenigde Naties
<a href="http://www.intgovforum.org" target="_blank">Internet Governance Forum (IGF)</a>
op te richten.</p>
<p>Het is belangrijk om weten dat het IGF geen beslissingen kan nemen. Het IGF werd
opgericht als een discussieforum voor een beleidslijn. Het zal ook grote betrokkenheid
en deelname vragen van alle belanghebbenden. Het mandaat werd verleend in paragraaf 72
van de "Tunis Agenda of WSIS":</p>
<p class="indent">
<strong>72. We vragen de VN secretaris-generaal</strong> om, in een open en inclusief proces, tegen
het tweede kwartaal van 2006, een vergadering bijeen te roepen van het nieuwe
discussieforum voor een beleidslijn met alle belanghebbenden -- genoemd het Internet
Governance Forum (IGF). Het mandaat dat het Forum krijgt: </p>
<ol type="a">
<li>Bespreken van publieke beleidsproblemen die verband houden met de cruciale delen
van het internetbeleid, met als doel het internet beheersbaar, robust, veilig en stabiel te
houden, zodat verdere ontwikkeling mogelijk blijft;</li>
<li>Vereenvoudigen van besprekingen tussen verschillende organisaties die werken aan
het grensoverschrijdend internationaal internetbeleid. Bespreken van zaken die niet zijn
toegewezen aan andere bestaande instanties;</li>
<li>Communiceren met de bevoegde inter-gouvernementele organisaties en andere
instellingen, over zaken die binnen hun bevoegdheden liggen;
</li>
<li>Vereenvoudigen van de uitwisseling van informatie en goede praktijken, door volop
gebruik te maken van de kennis van academische, wetenschappelijke en technische
groeperingen;</li>
<li>Belanghebbenden adviseren over de mogelijkheden en middelen die nodig zijn om het
internet sneller beschikbaar (en betaalbaar) te maken in de ontwikkelingslanden; </li>
<li>Versterken en verbeteren van het engagement van de belanghebbenden in bestaande
en/of toekomstige mechanismen van het internetbeleid, in het bijzonder deze in
ontwikkelingslanden; </li>
<li>Herkennen van opkomende problemen, deze rapporteren aan de bevoegde instanties en
publiek bekend maken, indien gepast, ook aanbevelingen formuleren;</li>
<li>Helpen opbouwen van structuren voor internetbeleid in ontwikkelingslanden, volledig
opgebouwd met lokale bronnen van kennis en expertise; </li>
<li>Stimuleren, en voortdurend evalueren, van de uitvoering van de WSIS-principes in het
internetbeleid.; </li>
<li>Algemene discussies over zaken die verband houden met de cruciale internetbronnen;
</li>
<li>Helpen bij het zoeken naar oplossing voor de problemen die ontstaan door het gebruik en
misbruik van het internet, in het bijzonder problemen die de gewone gebruiker ervaart;
</li>
<li>Publiceren van de werkzaamheden</li>
</ol>
<p>Alhoewel ze zelf geen beleid kunnen bepalen, kan het nationaal en internationaal beleid
bepaald worden door hun werk. Aangezien mensen het IGF sturen in de richting van
problemen zoals spam, cybercrime, auteursrecht, patenten, handelsmerk en dergelijke, is het
nuttig voor de Vrije Softwaregemeenschap om het IGF op te volgen, zodat ze niet verrast
moeten zijn als het internetbeleid gaat bijdragen tot de monopolisering van het internet, maar
wel zal bijdragen aan de vrijheid van de gebruikers, ontwikkelaars en bedrijven op het
internet.</p>
<h3>Verloop</h3>
<p>Het Internet Governance Forum is een jaarlijkse vergadering, in verschillende landen,
toegankelijk voor regeringen, de private sector en burgerorganisaties.</p>
<ul>
<li><b>2006</b>: De inaugurale vergadering van het <a href="http://www.igfgreece2006.gr"
target="_blank">IGF vond plaats in Athene, Griekenland</a> van 30 oktober - 2 november.
</li>
<li><b>2007</b>: Het IGF 2007 vindt plaats in Rio de Janeiro, Brazilië</li>
</ul>
<h3>Documenten</h3>
<ul>
<li><b><a href="sovsoft.html">Sovereign Software: Open Standards, Free
Software, and the Internet</a></b><br />FSFE's bijdrage aan de eerste vergadering van
het IGF door hun voorzitter, Georg Greve.</li>
</ul>
<h3>Externe Links</h3>
<ul>
<li>Officiële website van het IGF:<br />
<a href="http://www.intgovforum.org" target="_blank">http://www.intgovforum.org</a></li>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

15
projects/igf/project.nl.xml

@ -0,0 +1,15 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<projectset>
<project type="other">
<title>Internet Governance Forum (IGF)</title>
<description>
Het Internet Governance Forum (IGF) is een discussieforum van de Verenigde Naties,
opgericht tengevolge van besluiten van de VN World Summit on the Information Society
(WSIS). De FSFE volgt het IGF om er zeker van te zijn dat de beleidsdiscussies geen
gevaar vormen voor de digitale vrijheid in het algemeen en de Vrije Software in het
bijzonder.
</description>
<link>/projects/igf/igf.html</link>
</project>
</projectset>
Loading…
Cancel
Save