diff --git a/news/2013/news-20130702-01.de.xhtml b/news/2013/news-20130703-01.de.xhtml similarity index 99% rename from news/2013/news-20130702-01.de.xhtml rename to news/2013/news-20130703-01.de.xhtml index ff373365b8..7df338ca17 100644 --- a/news/2013/news-20130702-01.de.xhtml +++ b/news/2013/news-20130703-01.de.xhtml @@ -1,5 +1,5 @@ - + Bundestagswahl: Positionen der Parteien zu Freier Software diff --git a/news/2013/news-20130702-01.en.xhtml b/news/2013/news-20130703-01.en.xhtml similarity index 97% rename from news/2013/news-20130702-01.en.xhtml rename to news/2013/news-20130703-01.en.xhtml index 34398d435f..513938f7f6 100644 --- a/news/2013/news-20130702-01.en.xhtml +++ b/news/2013/news-20130703-01.en.xhtml @@ -1,5 +1,5 @@ - + German Parliament elections: The parties' positions on Free Software