NL translation of update of Vrijschrift
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

This commit is contained in:
André Ockers 2021-09-02 11:18:30 +02:00
parent 3a300a4ebf
commit 9382d827f1
1 changed files with 4 additions and 5 deletions

View File

@ -1,18 +1,17 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<associateset>
<version>0</version>
<version>1</version>
<associate id="vrijschrift">
<name>Vrijschrift</name>
<description>
<p>
Stichting Vrijschrift.org wil dat zaken met het karakter van vrije informatie - zoals vrije
software, vrije leermiddelen en literatuur uit het publieke domein - een vaste plaats krijgen
binnen onze samenleving zodat het iedereen kan dienen. Vrijschrift is internationaal
georiënteerd en actief.
Vrijschrift creëert bewustzijn over de economische en sociale betekenis van vrije kennis en cultuur voor onze samenleving. Vrijschrift heeft een beschermende en bevorderende rol. Internationaal werkt ze samen met de Foundation for
a Free Information Infrastructure, de Free Software Foundation Europe, Project Gutenberg en vele andere organisaties.
</p>
</description>
<link>https://www.vrijschrift.org/</link>
</associate>
</associateset>