Browse Source

Translation of Englisch version

svn path=/trunk/; revision=6576
pull/8/head
rolf_camps 14 years ago
parent
commit
7c73b937d3
2 changed files with 168 additions and 0 deletions
  1. +154
    -0
      projects/fla/fla.nl.xhtml
  2. +14
    -0
      projects/fla/project.nl.xml

+ 154
- 0
projects/fla/fla.nl.xhtml View File

@ -0,0 +1,154 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europa - Fiduciary Licence Agreement (FLA)</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Fiduciary Licence Agreement (FLA)</h1>
</center>
<h3>Versie 1.0</h3>
<ul>
English: <a href="FLA-1.0.en.pdf">PDF(96k)</a><br />
German: <a href="FLA-1.0.de.pdf">PDF(94k)</a><br />
</ul>
<h2>Wat is de FLA?</h2>
<p>De Fiduciary Licence Agreement (FLA) wil de juridische fundamenten van Vrije
Software versterken door Vrije Software auteurs de kans te geven om de FSFE
bewaarnemer te maken van de juridische zaken.</p>
<p>Dit lijkt in principe sterk op wat de FSF Noord-Amerika doet met zijn
Copyright Assignment voor het <a href="http://www.gnu.org"> GNU-project</a> , om
de juridische basis waarop waarop het besturingssysteem gebouwd is te
beveiligen.</p>
<p>Sommige lezers weten allicht dat de continentaal Europese benadering van het
auteursrecht op verschillende vlakken sterk verschilt van de angelsaksische
benadering.</p>
<p>Door speciale aandacht te besteden aan deze verschillen, is de FLA perfect
op maat gesneden om in Europa dezelfde zaken aan te pakken als de Copyright
Assignment in Noord-Amerika.</p>
<h3>Gevolgen</h3>
<p>De gevolgen van het gebruik van de Fiduciary Licence Agreement kunnen op de
volgende wijze samengevat worden:
<ul>
<li>Overdracht van het auteursrecht/exclusieve exploitatierechten naar de
FSFE</li>
<li>Terug overdragen van een onbeperkt gebruiksrecht/enig exploitatierecht
aan de toekennende partij.</li>
<li>Veiligheidsclausule: Mocht de FSFE de overgedragen rechten ooit
gebruiken voor niet-vrije software, dan vervalt de overeenkomst.</li>
</ul>
</p>
<h3>Auteurs</h3>
<p>RA Dr. Till Jaeger, Dr. Axel Metzger, Carsten Schulz (<a
href="http://www.ifross.de">ifross</a>) en Georg Greve (<a
href="http://fsfeurope.org">FSF Europa</a>) schreven, in samenspraak met
verschillende anderen die interesse hebben in de juridische bescherming van
Vrije Software, de Fiduciary Licence Agreement (FLA). Andere personen die op
bepaalde momenten nauw betrokken waren bij dit werk zijn Prof. Eben Moglen, RA
Thorsten Feldmann, LL.M., Werner Koch, Alessandro Rubini, Reinhard Müller en
nog anderen.</p>
<h3>Gebruik</h3>
<p>De Fiduciary Licence Agreement (FLA) is copyright 2002, 2003 Free Software
Foundation Europa. Net zoals de <a
href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">GNU General Public
License</a> (GPL), heeft iedereen het recht de overeenkomst de kopiëren
en de verspreiden, maar ze mag niet veranderd worden.</p>
<p>Als u de FSF Europa bewaarnemer maakt door een overdracht te ondertekenen,
hebben we graag dat u informatie over uw project mailt naar <code><a
href="mailto:fla@fsfeurope.org">fla@fsfeurope.org</a></code>.</p>
<p>Voor de algemene juridische veiligheid van Vrije Software hopen we deze
service aan zo veel mogelijk projecten te kunnen aanbieden, maar onze middelen
zijn beperkt tot de steun die we krijgen van <a
href="/help/help.html">vrijwillige bijdragen</a> en <a
href="/help/donate.html">schenkingen</a>, waardoor we ons engagement geval per
geval moeten bekijken.</p>
<p>Andere Vrije Software organisaties, die de FLA willen overnemen om hun eigen
projecten juridisch te ondersteunen, wordt gevraagd om ons te schrijven
op <code><a href="mailto:fla@fsfeurope.org">fla@fsfeurope.org</a></code>.</p>
<p>Meestal zullen we blij zijn dit verzoek in te willigen, al weten we
natuurlijk graag wat u juist van plan bent en vragen we ook een nota bij te
voegen die verwijst naar de bron van het document.</p>
<h3>Feedback</h3>
<p>Algemene feedback, commentaren en ook vragen over de Fiduciary Licence
Agreement (FLA) kunnen naar
<code><a href="mailto:fla@fsfeurope.org">fla@fsfeurope.org</a></code>
gestuurd worden.</p>
<h2>Achtergrond</h2>
<p>Door zijn groeiende populariteit heeft Vrije Software steeds meer
met juridische zaken te maken. In tegenstelling tot de niet-vrije (proprietary)
software die meestal de eigendom is van één bedrijf en reeds na enkele jaren
verdwijnt, is Vrije Software vaak door zeer veel auteurs gemaakt en wordt
jarenlang gebruikt. Veel hedendaagse Vrije Software programma's worden reeds 10
tot 20 jaar gebruikt en enkelen zelfs al langer.</p>
<p>Het hoge aantal auteurs, die na verloop van tijd vaak
moeilijk te vinden zijn en soms onze planeet zelfs al verlaten hebben,
maken het moeilijker om deze programma's juridisch veilig te stellen. Het
oplossen van dit probleem is dan ook een van de uitdagingen voor de Vrije
Softwaregemeenschap.</p>
<p>De laatste tijd worden personen die Vrije Software maken steeds vaker
geconfronteerd met juridische aanvallen om hen te verplichten hun
softwarepakketten te hernoemen of het verdelen ervan helemaal te verbieden. Wij
als gemeenschap moeten een manier vinden om de mensen die bijdragen leveren aan
Vrije Software beter te beschermen.</p>
<p>Er is ook een probleem met het toenemend aantal bedrijven die een Vrij
Softwareproject hebben maar aan de ontwikkelaars vragen om afstand te doen van
hun rechten zodat ze een niet-vrije (proprietary) versie van het project kunnen
verkopen.</p>
<p>Aangezien een management, de bedrijfspolitiek en ook de markten vaak
onderhevig zijn aan drastische veranderingen, kan geen enkel bedrijf garanderen
dat hun huidige politiek ook binnen 20 jaar nog zal gelden. Elk bedrijf kan
trouwens failliet gaan of overgenomen worden.</p>
<p>De Fiduciary Licence Agreement biedt een oplossing voor deze problemen door
de FSF Europa het recht te geven
<ul>
<li>de software onder een nieuwe Vrije Softwarelicentie te plaatsen als dat
noodzakelijk is door technische of juridische veranderingen.</li>
<li>de software te verdedigen, ook voor een rechtbank, tegen misbruiken mocht
dat nodig zijn</li>
<li>de auteurs van de vrije software te beschermen door hun risico voor
vervolging op juridische gronden over te nemen.</li>
<li>een stabiliserende en gelijkmakende factor te zijn bij commerciële en
gemengd commercieel/vrijwillige Vrije Software-ontwikkeling.</li>
</ul>
</p>
<p>Vooral dit laatste punt wordt steeds belangrijker met de publiek
gefinancierde software in Europa.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 14
- 0
projects/fla/project.nl.xml View File

@ -0,0 +1,14 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<projectset>
<project type="legal">
<title>Fiduciary Licence Agreement (FLA)</title>
<description>
Zoals de FSF Noord-Amerika de zaken probeert aan te pakken met hun Copyright
Assignment, heeft de FSFE gekozen voor de Fudiciary Licence Agreement om de
juridische fundamenten van Vrije Software te versterken, door de programmeurs
in staat te stellen de FSFE bewaarnemer te maken van de juridische zaken.
</description>
<link>/projects/fla/fla.html</link>
</project>
</projectset>

Loading…
Cancel
Save