Browse Source

corrected typo

svn path=/trunk/; revision=21820
tags/stw2018
Eszter 8 years ago
parent
commit
6b022f1bbe
1 changed files with 34 additions and 0 deletions
  1. 34
    0
      campaigns/pdfreaders/parliamentary-questions-eu.nl.xhtml

+ 34
- 0
campaigns/pdfreaders/parliamentary-questions-eu.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,34 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>PDFreaders - Parlementaire vragen</title>
</head>
<body id="pdfreaders">
<p id="category"><a href="pdfreaders.html">Free Software PDF Readers</a></p>
<h1>Parlementaire vragen</h1>
<p>2 December 2011 - E-011374/2011 -Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie Artikel 117 van het Reglement<br />
Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) , Françoise Castex (S&amp;D) , Marietje Schaake (ALDE) , Christian Engström (Verts/ALE) and Francisco Sosa Wagner (NI)<br />
<a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-011374+0+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN">Copyright: European Union, 2011 - Source: European Parliament</a></p>

<blockquote>
<p>Verschillende openbare EU-websites verwijzen naar eigendomssoftware, zoals Acrobat Reader, als de enige manier om pdf-bestanden te lezen, met daarbij een link om te downloaden. Dit is in feite een geval van directe reclame van openbare instellingen en daarmee een concurrentievoordeel voor één bedrijf om zijn producten te verkopen.</p>

<ol>

<li>Op hoeveel websites van de Commissie staan momenteel dergelijke reclames?</li>

<li>Kan de Commissie de links naar deze pagina's verschaffen, met daarbij de namen van de EU-instellingen die dergelijke reclames op hun websites hebben?</li>

<li> Wat zijn de redenen van de Commissie (bijvoorbeeld financieel gewin, gebrek aan andere functionele software, etcetera) voor het maken van reclame voor deze specifieke software als de enige manier om pdf-bestanden te lezen?</li>

<li> Hebben instellingen met dergelijke reclame op hun website toegelicht of zij wel eens andere pdf-readers hebben geprobeerd? Welke software noemden zij?</li>

<li>Welke stappen onderneemt de Commissie om dit probleem op te lossen inzake: a) de eigen website van de Commissie, en b) de websites van overheidsinstellingen in de lidstaten?</li>

</ol>
</blockquote>

</body>
<timestamp>$Date: 2011-12-09 14:52:05 +0000 (Fri, 09 Dec 2011) $ $Author: Eszter $</timestamp>
</html>

Loading…
Cancel
Save