Browse Source

Adding and updating thankgnu pages for 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

svn path=/trunk/; revision=32819
pull/8/head
guest-Besnik_b 6 years ago
parent
commit
62d1c5b7f0
 1. 26
    donate/thankgnus-2012.sq.xhtml
 2. 71
    donate/thankgnus-2013.sq.xhtml
 3. 88
    donate/thankgnus-2014.sq.xhtml
 4. 86
    donate/thankgnus-2015.sq.xhtml
 5. 92
    donate/thankgnus-2016.sq.xhtml
 6. 82
    donate/thankgnus.sq.xhtml

26
donate/thankgnus-2012.sq.xhtml

@ -2,18 +2,18 @@
<html>
<head>
<title>FSFE - Dhuruesit Tanë 2012</title>
<title>FSFE - Dhuruesit Tanë 2012-n</title>
</head>
<body>
<h1>Dhuruesit Tanë 2012</h1>
<body class="article thank-donors">
<h1>Dhuruesit Tanë 2012-n</h1>
<p id="introduction">
Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë. <a
href="/contribute/contribute.html">Kontributet tuaja si vullnetarë</a>, <a
href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarë Shok</a> ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe
është i rëndësishëm çdo dhurim sado i vogël. Tregojeni <a
është i rëndësishëm çdo dhurim, sado i vogël. Tregojeni <a
href="/donate/donate.html">dhurimin tuaj</a> publikisht me <a
href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">elementë grafikë sponsorizimi</a>
ose qëndroni anonim.
@ -40,22 +40,30 @@
<p>
Dhurimet në <i>hardware</i> janë radhitur te
<a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me dhurime materiale të këtij lloji.
gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
</p>
<h2 id="fn">Poshtëshënime</h2>
<ol>
<li id="fn-1">Dhurim <a href="/about/transparency-commitment.html">i më tepër se 10%</a>të buxhetit tonë për këtë vit:
<li id="fn-1">Dhurime <a href="/about/transparency-commitment.html"> më tepër se 10%</a>të buxhetit tonë për këtë vit:
<ul>
<li>Google <a href="#ref-1" class="ref"></a></li>
</ul>
</li>
</ol>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Fonde të FSFE-së</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Para</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Dhurime në hardware</a></li>
<li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Grafikë sponsorizimesh</a></li>
</ul>
</sidebar>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<timestamp>$Date: 2015-12-08 12:56:31 +0200 (Tue, 08 Dec 2015) $ $Author: nicola.feltrin $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***

71
donate/thankgnus-2013.sq.xhtml

@ -0,0 +1,71 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Dhuruesit Tanë në 2013-n</title>
</head>
<body class="article thank-donors">
<h1>Dhuruesit Tanë në 2013-n</h1>
<p id="introduction">
Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë. <a
href="/contribute/contribute.html">Kontributet tuaja si vullnetarë</a>, <a
href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarë Shok</a> ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe
është i rëndësishëm çdo dhurim, sado i vogël. Tregojeni <a
href="/donate/donate.html">dhurimin tuaj</a> publikisht me <a
href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">elementë grafikë sponsorizimi</a>
ose qëndroni anonim.
</p>
<localmenu id="2012" style="number">2013</localmenu>
<h2>Dhurues të Artë<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
<dynamic-content group="gold"/>
<h2>Dhurues të Argjendtë</h2>
<dynamic-content group="silver"/>
<h2>Dhurues të Bronztë</h2>
<dynamic-content group="bronze"/>
<h2>Dhurues</h2>
<dynamic-content group="donors"/>
<p>
Dhurimet në <i>hardware</i> janë radhitur te
<a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
</p>
<h2 id="fn">Poshtëshënime</h2>
<ol>
<li id="fn-1">Dhurime <a href="/about/transparency-commitment.html">në më tepër se 10%</a>të buxhetit tonë për këtë vit:
<ul>
<li>Google <a href="#ref-1" class="ref"></a></li>
</ul>
</li>
</ol>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Fonde të FSFE-së</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Para</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Dhurime në hardware</a></li>
<li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Grafikë sponsorizimesh</a></li>
</ul>
</sidebar>
<timestamp>$Date: 2015-12-08 12:56:31 +0200 (Tue, 08 Dec 2015) $ $Author: nicola.feltrin $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

88
donate/thankgnus-2014.sq.xhtml

@ -0,0 +1,88 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Dhuruesit Tanë në 2014-n</title>
</head>
<body class="article thank-donors">
<h1>Dhuruesit Tanë në 2014-n</h1>
<p id="introduction">
Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë. <a
href="/contribute/contribute.html">Kontributet tuaja si vullnetarë</a>, <a
href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarë Shok</a> ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe
është i rëndësishëm çdo dhurim, sado i vogël. Tregojeni <a
href="/donate/donate.html">dhurimin tuaj</a> publikisht me <a
href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">elementë grafikë sponsorizimi</a>
ose qëndroni anonim.
</p>
<localmenu id="2014" style="number">2014</localmenu>
<h2>Dhurues të Artë<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
<p>
Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 12000 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="gold"/>
<h2> Dhurues të Argjendtë</h2>
<p>
Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 200 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 2400 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="silver"/>
<h2> Dhurues të Bronztë</h2>
<p>
Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 40 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 480 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="bronze"/>
<h2> Dhurues të Tjerë</h2>
<p>
Do të donim të falënderonim ata dhurues që parapëlqyen të mbesin anonimë, dhe qindra dhurues
dhe anëtarë shok që kanë dhuruar shuma më të vogla, shumë prej tyre gjatë vitesh. Çdo kontribut
financiar, pa dallim sa i vogël apo i madh, është i rëndësishëm për veprën tonë, dhe në fakt,
këto dhurime të shumta të vogla përbëjnë një të tretën e fondeve tona gjithsej.
</p>
<p>
Dhurimet në <i>hardware</i> janë radhitur te
<a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
</p>
<h2 id="fn">Poshtëshënime</h2>
<ol>
<li id="fn-1">Dhurime <a href="/about/transparency-commitment.html">në më tepër se 10%</a>të buxhetit tonë për këtë vit:
<ul>
<li>Google <a href="#ref-1" class="ref"></a></li>
</ul>
</li>
</ol>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Fonde të FSFE-së</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Para</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Dhurime në hardware</a></li>
<li><a href="/order/order.html">Artikuj tregtarë</a></li>
</ul>
</sidebar>
<timestamp>$Date: 2015-12-08 12:56:31 +0200 (Tue, 08 Dec 2015) $ $Author: nicola.feltrin $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

86
donate/thankgnus-2015.sq.xhtml

@ -0,0 +1,86 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Dhuruesit Tanë në 2015-n</title>
</head>
<body class="article thank-donors">
<h1>Dhuruesit Tanë në 2015-n</h1>
<p id="introduction">
Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë. <a
href="/contribute/contribute.html">Kontributet tuaja si vullnetarë</a>, <a
href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarë Shok</a> ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe
është i rëndësishëm çdo dhurim, sado i vogël. Tregojeni <a
href="/donate/donate.html">dhurimin tuaj</a> publikisht me <a
href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">elementë grafikë sponsorizimi</a>
ose qëndroni anonim.
</p>
<localmenu id="2014" style="number">2015</localmenu>
<h2>Dhurues të Artë<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
<p>
Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 12000 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="gold"/>
<h2> Dhurues të Argjendtë</h2>
<p>
Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 200 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 2400 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="silver"/>
<h2> Dhurues të Bronztë</h2>
<p>
Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 40 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 480 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="bronze"/>
<h2> Dhurues të Tjerë</h2>
<p>
Do të donim të falënderonim ata dhurues që parapëlqyen të mbesin anonimë, dhe qindra dhurues
dhe anëtarë shok që kanë dhuruar shuma më të vogla, shumë prej tyre gjatë vitesh. Çdo kontribut
financiar, pa dallim sa i vogël apo i madh, është i rëndësishëm për veprën tonë, dhe në fakt,
këto dhurime të shumta të vogla përbëjnë një të tretën e fondeve tona gjithsej.
</p>
<p>
Dhurimet në <i>hardware</i> janë radhitur te
<a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
</p>
<h2 id="fn">Poshtëshënime</h2>
<ol>
<li id="fn-1">Dhurime <a href="/about/transparency-commitment.html">në më tepër se 10%</a>të buxhetit tonë për këtë vit:
<ul>
<li>Google <a href="#ref-1" class="ref"></a></li>
</ul>
</li>
</ol>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Fonde të FSFE-së</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Para</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Dhurime në hardware</a></li>
<li><a href="/order/order.html">Artikuj tregtarë</a></li>
</ul>
</sidebar>
<timestamp>$Date: 2016-02-17 12:58:50 +0200 (Wed, 17 Feb 2016) $ $Author: nicola.feltrin $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

92
donate/thankgnus-2016.sq.xhtml

@ -0,0 +1,92 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Dhuruesit Tanë në 2016-n</title>
</head>
<body class="article thank-donors">
<h1>Dhuruesit Tanë në 2016-n</h1>
<p id="introduction">
Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë. <a
href="/contribute/contribute.html">Kontributet tuaja si vullnetarë</a>, <a
href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarë Shok</a> ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe
është i rëndësishëm çdo dhurim, sado i vogël. Tregojeni <a
href="/donate/donate.html">dhurimin tuaj</a> publikisht me <a
href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">elementë grafikë sponsorizimi</a>
ose qëndroni anonim.
</p>
<localmenu id="2014" style="number">2016</localmenu>
<h2>Dhurues të Artë<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
<p>
Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 12000 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="gold"/>
<h2> Dhurues të Argjendtë</h2>
<p>
Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 200 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 2400 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="silver"/>
<h2> Dhurues të Bronztë</h2>
<p>
Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 40 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 480 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="bronze"/>
<h2> Dhurues të Tjerë</h2>
<p>
Do të donim të falënderonim ata dhurues që parapëlqyen të mbesin anonimë, dhe qindra dhurues
dhe anëtarë shok që kanë dhuruar shuma më të vogla, shumë prej tyre gjatë vitesh. Çdo kontribut
financiar, pa dallim sa i vogël apo i madh, është i rëndësishëm për veprën tonë, dhe në fakt,
këto dhurime të shumta të vogla përbëjnë një të tretën e fondeve tona gjithsej.
</p>
<p>
Dhurimet në <i>hardware</i> janë radhitur te
<a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
</p>
<h2 id="fn">Poshtëshënime</h2>
<ol>
<!-- Use the following when no donor is expected to donate more than 10% of our budget-->
<li id="fn-1">Nuk presim që një dhurues i vetëm të dhurojë <a href="/about/transparency-commitment.html">më shumë se 10%</a> të buxhetit tonë për këtë vit.<a href="#ref-1" class="ref"></a></li>
<!-- Use the following when a donor donates more than 10% of our budget
<li id="fn-1">Dhurime <a href="/about/transparency-commitment.html">në më tepër se 10%</a>të buxhetit tonë për këtë vit:
<ul>
<li>DONOR_NAME <a href="#ref-1" class="ref"></a></li>
</ul>
</li>
-->
</ol>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Fonde të FSFE-së</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Para</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Dhurime në hardware</a></li>
<li><a href="/order/order.html">Artikuj tregtarë</a></li>
</ul>
</sidebar>
<timestamp>$Date: 2016-02-17 12:58:50 +0200 (Wed, 17 Feb 2016) $ $Author: nicola.feltrin $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

82
donate/thankgnus.sq.xhtml

@ -0,0 +1,82 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Dhuruesit Tanë</title>
</head>
<body class="article thank-donors">
<h1>Dhuruesit Tanë</h1>
<p id="introduction">
Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë. <a
href="/contribute/contribute.html">Kontributet tuaja si vullnetarë</a>, <a
href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarë Shok</a> ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe
është i rëndësishëm çdo dhurim, sado i vogël. Tregojeni <a
href="/donate/donate.html">dhurimin tuaj</a> publikisht me <a
href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">elementë grafikë sponsorizimi</a>
ose qëndroni anonim.
</p>
<localmenu id="9999" style="number">12 muajt e fundit</localmenu>
<h2>Dhurues të Artë<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a></h2>
<p>
Dhuruesit e artë kanë dhuruar 1000 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 12000 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="gold"/>
<h2>Dhurues të Argjendtë</h2>
<p>
Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 200 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 2400 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="silver"/>
<h2>Dhurues të Bronztë</h2>
<p>
Dhuruesit e argjendtë kanë dhuruar 40 euro ose më shumë për çdo muaj, ose 480 Euro ose më shumë në vit.
</p>
<dynamic-content group="bronze"/>
<h2>Dhurues të Tjerë</h2>
<p>
Do të donim të falënderonim ata dhurues që parapëlqyen të mbesin anonimë, dhe qindra dhurues
dhe anëtarë shok që kanë dhuruar shuma më të vogla, shumë prej tyre gjatë vitesh. Çdo kontribut
financiar, pa dallim sa i vogël apo i madh, është i rëndësishëm për veprën tonë, dhe në fakt,
këto dhurime të shumta të vogla përbëjnë një të tretën e fondeve tona gjithsej.
</p>
<p>
Dhurimet në <i>hardware</i> janë radhitur te
<a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me hardware.
</p>
<h2 id="fn">Poshtëshënime</h2>
<ol>
<li id="fn-1">Për të parë se cilët dhurues kontribuojnë me <a href="/about/transparency-commitment.html">më shumë se 10%</a> ju lutemi, vizitoni faqen tonë të dhuruesve të përvitshëm.<a href="#ref-1" class="ref"></a></li>
</ol>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Fonde të FSFE-së</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Para</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Dhurime në hardware</a></li>
<li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Grafikë sponsorizimesh</a></li>
</ul>
</sidebar>
<timestamp>$Date: 2014-01-13 17:57:48 +0100 (Mon, 13. Jän 2014) $ $Author: reinhard $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->
Loading…
Cancel
Save