diff --git a/about/basics/freesoftware.bg.xhtml b/about/basics/freesoftware.bg.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..5338c29bd5 --- /dev/null +++ b/about/basics/freesoftware.bg.xhtml @@ -0,0 +1,141 @@ + + + + + ФССЕ - Какво е Свободен софтуер? + + + +

Какво е свободен софтуер?

+ +

„Свободен“ в „Свободен софтуер“ се отнася до свободата, а + не до цената (на английски думата „free“ означава „свободен“, но и + „безплатен“, Б.пр.). Използвана с това си значение от 80-те, първата документирана + завършена дефиниция се явява бюлетинът на GNU, vol. 1 no.1 [1], публикуван през Февруари 1986. В частност, четири свободи + определят [2] Свободния софтуер:

+ + + +

Тези свободи са права, а не задължения, въпреки че спазването + им за обществото може понякога да задължи индивида. Всеки може да избере да не + се възползва от тях, но може също така да избере да се възползва от всичките. + В частност, трябва да се разбере, че Свободният софтуер не изключва търговска + употреба. Ако една програма не позволява търговска употреба и търговско + разпространение, тя не е Свободен софтуер. Несъмнено нарастващ брой компании + основават бизнес модела си изцяло, или поне частично, върху Свободния софтуер, + включително някои от най-големите разпространители на собственически софтуер. + Свободният софтуер прави законно осигуряването на помощ, не го прави задължително.

+ +

Терминология

+

Английският изглежда е единственият език, в които съществува + такова силно двусмислие между свобода и цена. Когато се преведе на други езици + Свободният софтуер се превръща в „logiciels libre“ на френски, „software libre“ + на испански, „software libero“ на италиански, „Fri Software“, или какъвто и да + е еквивалентния термин в местния език, отнасящ се до свободата.

+ +Отворен код +

На 3 февруари 1998, по времето, когато Netscape обявили, че ще + пуснат своя браузър като Свободен софтуер, група хора се срещнали в Пало Алто, + Силициевата долина и предложили да започнат маркетингова кампания за Свободния + софтуер, използвайки термина „Отворен код“. Целта била бърза комерсиализация + на Свободния софтуер и възприеманото му от компании и рискуващи капиталисти на + избухващата нова икономика. Като средства за целта, те направили съзнателното + решение да оставят настрана всички дългосрочни въпроси (като философия, етика + и социални ефекти) свързани със Свободния софтуер, тъй като чувствали, че те са + препятствие по пътя на бързото приемане от икономиката. Те предложили да се + акцентира само върху технологичните преимущества. [3]

+ +

Често използван от хора, които се отнасят към това което + означава Свободния софтуер, терминът „Отворен код“ – първоначално дефиниран + да означава същото като Свободния софтуер по отношение на лицензи и + изпълнение – е пострадал от неправилна употреба. В наши дни той редовно се + употребява за всичко между Свободния софтуер и силно собственическата + „Програма за правителствена сигурност“ („Governmental Security Program“ (GSP)) + на Microsoft. [4]

+ +Libre Software +

Когато Европейската комисия започнали да се занимават със + Свободния софтуер на редовни начала, те потърсили как да избегнат двусмислието + на английското словосъчетание „Free Software“ и погрешните разбирания на израза + „Отворен код“, което довело до приемането на трети термин, който изскочил + случайно около 1992 – „Libre Software“.Терминът се е доказал като устойчив на + неправилна употреба и все още се използва по сходен начин за Свободния софтуер. + Така че, той може да представи решение на тези, които се страхуват, че няма да + бъдат разбрани правилно, когато говорят английски.

+ +

Справки

+ +

[1] +http://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt (page 8) +

+ +

[2] За пълното определение вижте + http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html +

+ +

[3] За справка вижте http://www.opensource.org/advocacy/faq.html: + Каква е връзката между „отворения код“ и „Свободния софтуер“? Инициативата + за Отворен код (The Open Source Initiative) е маркетинг за Свободния софтуер. + OSI просто изнася на преден план технологичните предимства на Свободния софтуер, + оставяйки въпросите, касаещи свободата на по-заден.

+ +

[4] В тази програма правителства + и вътреправителствени организации плащат значителни такси за повърхностен поглед + върху някои части на изходния код на Windows във специални съоръжения на Microsoft. + Това може да увеличи „осезаемата сигурност“, но по същество е безполезно – особено + след като те дори не знаят дали видяното от тях е същото, като това, което + имат на компютрите си. И разбира се, това не им дава свобода.

+ +

Повече информация за важността на Свободния софтуер може да се намери + тук.

+ + + + $Date$ $Author$ + Пламен Стоев + + diff --git a/about/basics/freesoftware.ca.xhtml b/about/basics/freesoftware.ca.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..9e4bebc76f --- /dev/null +++ b/about/basics/freesoftware.ca.xhtml @@ -0,0 +1,141 @@ + + + + + FSFE - Què és el programari lliure? + + + +

Què és el programari lliure?

+ +

Lliure en Programari Lliure es refereix a la llibertat, no al preu. + Es ve usant amb aquest significat des dels anys 80 i la primera definició + completa documentada sembla que és el Butlletí GNU, vol. 1 núm. 6 [1], publicat el gener de 1989. Concretament, el + [2] Programari Lliure està definit per quatre llibertats:

+ + + +

Aquestes llibertats són drets, no obligacions, malgrat que respectar aquestes + llibertats per a la societat pot obligar l'individu, de vegades. Qualsevol persona pot + escollir no fer-ne ús, però també pot fer ús de totes + elles. Particularment, s'ha d'entendre que el Programari Lliure no + exclou l'ús comercial. Si un programa no permet l'ús comercial i la + distribució comercial, no és Programari Lliure. De fet, un número creixent + d'empreses basen el seu model de negoci completament o almenys parcialment en Programari + Lliure, incloent-hi alguns dels més grans venedors de programari privatiu. El Programari + Lliure permet donar ajuda i assistència de manera legal, no ho fa + obligatori.

+ +

Terminologia

+

Sembla que l'anglès sigui l'única llengua en la que hi ha una forta ambigüitat + entre llibertat i preu. Quan es tradueix a d'altres idiomes, Free + Software es converteix en «logiciels libre» en francès, «software libre» en + espanyol, «software libero» en italià, «Fri Software» en danès o + el que sigui el terme equivalent en la llengua local que fa referència a la + llibertat.

+ +Codi font obert +

El 3 de febrer de 1998, arran de l'anunci de Netscape del llançament del seu + navegador com a Programari Lliure, un grup de gent es trobava a Palo Alto, a Silicon + Valley, i va proposar de començar una campanya de màrqueting de Programari Lliure usant el + terme «Codi font obert (Open Source)». L'objectiu era cercar una comercialització ràpida del + Programari Lliure i l'acceptació del Programari Lliure per part de les empreses i les entitats de + capital risc de l'emergent nova economia. Per tal d'aconseguir-ho, van prendre la + decisió conscient de deixar de banda tots els temes a llarg termini (com ara la filosofia, + l'ètica i els efectes socials) relacionats amb el Programari Lliure, pensant que aquests són + obstacles a l'acceptació ràpida per part de l'economia. Van proposar centrar-se només + en els avantatges tècnics. [3]

+ +

Sovint usat de bona voluntat referint-se al que vol dir Programari + Lliure, el terme «Open Source» - originalment definit com el mateix que el + Programari Lliure en termes de llicències i implementació, ha rebut un ús més + ample. Actualment, s'usa regularment per a tot, tant Programari Lliure + com l'altament privatiu «Governmental Security Program» (GSP) de + Microsoft. [4]

+ +Libre Software +

Quan la Comissió Europea va començar a tractar el Programari Lliure + regularment, van mirar d'evitar l'ambigüitat de l'expressió anglesa «Free + Software» i els malentesos d'«Open Source» alhora, la qual cosa va portar a + l'adopció d'un tercer terme que ha sortit ocasionalment des de l'any + 1992: «Libre Software». Aquest terme ha provat resistència a l'ús abusiu + i encara s'usa de manera idèntica a «Free Software». Així que podria ser una + solució per a aquells que temen ser malinterpretats quan parlen anglès.

+ +

Referències

+ +

[1] +http://www.gnu.org/bulletins/bull1.html +

+ +

[2] Per a la definició completa, si us plau, vegeu + http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ca.html +

+ +

[3] Per a referència, vegeu http://www.opensource.org/advocacy/faq.html: + De quina manera estan relacionats l'«open source» i el «programari lliure»? L'Open Source + Initiative és un programa de màrqueting per al programari lliure. És un llençament per al + «programari lliure» en terrenys sòlids i pragmàtics més que demagògia + ideològica. La substància guanyadora no ha canviat, l'actitud de pèrdua + i el simbolisme sí.

+ +

[4] En aquest programa + on els governs i les organitzacions intergovernamentals paguen sumes substantials per a + poder donar un cop d'ull superficial a algunes parts del codi de Windows a dependències especials + de Microsoft. Això pot augmentar la «sensació de seguretat» però és essencialment inútil - + especialment perquè no poden saber si el que miren és el que tenen + als seus ordinadors. I, per suposat, no els dóna cap + llibertat.

+ + + + $Date$ $Author$ + Rafael Carreras + + diff --git a/about/basics/freesoftware.cs.xhtml b/about/basics/freesoftware.cs.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..0fac056edf --- /dev/null +++ b/about/basics/freesoftware.cs.xhtml @@ -0,0 +1,128 @@ + + + + + FSFE - Co je Svobodný software? + + + +

Co znamená pojem Svobodný software?

+ +

Svobodný software je záležitostí svobody, nikoliv ceny. V tomto významu se užívá od 80. let, + poprvé se jeho definice objevila v GNU zpravodaji, svazek 1 č. 1 [1], vydaném v únoru 1986. Konkrétně, Svobodný software definuje + [2] tyto čtyři svobody:

+ + + +

Tyto svobody jsou právy, nikoliv povinnostmi, i když dodržování těchto svobod +společností může občas zavazovat jednotlivce. Kdokoliv si může vybrat nevyužívat ani jednu z nich nebo naopak využívat všech. + Mělo by být ujasněno, že Svobodný software nevylučuje komerční užití. Naopak, pokud software zakazuje komerční využívání, není Svobodným + softwarem. Ve skutečnosti čím dál větší počet společností staví svůj obchodní model zcela nebo alespoň částečně + na Svobodném softwaru, včetně některých z těch největších proprietárních dodavatelů softwaru. Svobodný software pouze umožňuje + legální poskytnutí pomoci a podpory, nevynucuje ji. +

+ +

Terminologie

+

V angličtině je Svobodný software překládán jako "Free software", kde slovo 'Free' znamená jak svobodný, tak i zdarma. +Zdá se, že angličtina je jediný jazyk, ve kterém existuje taková silná nejednoznačnost. + Když se přeloží do jiných jazyků, Svobodný software se stane + "logiciels libre" ve francouzštině, "software libre" ve španělštině + , "software libero" v italštině, "Fri Software" v dánštině nebo podobným + termínem, který v místním jazyku znamená svobodu.

+ +Open Source +

3. února 1998, jakmile Netscape ohlásil uvolnění svého prohlížeče jako Svobodný software, se skupina +lidí sešla v Palo Alto v Silicon Valley a navrhli začít marketingovou kampaň, ve které Svobodný software nazývají +"Open Source"[Otevřený kód, pozn. překl.]. Cílem byla rychlá komercializace Svobodného softwaru +a jeho přijmutí mezi společnosti a investory rizikového kapitálu v nové vzkvétající části trhu. +Aby toho dosáhli, vědomě přijali rozhodnutí k odstranění všech dlouhodobých záležitostí +(jako jsou filozofie, etika a společenské dopady) vztahující se k Svobodného softwaru, jelikož cítili, že by stály v cestě + rychlému přijmutí ekonomiky. Navrhli zaměřit se pouze na technické výhody. + [3]

+ +

+ Užíváním (často v dobré víře lidmi, kteří se odkazují na Svobodný software) termínu "Open Source" - původně + stvořenému k tomu, aby znamenal stejný význam jako Svobodný software, když přijde na otázky licencí a implementací - došlo k + degradaci jeho významu. V dnešní době je často užíván pro všechno od Svobodného softwaru až po silně proprietární "Vládní Bezpečnostní Program" (GSP) + od Microsoftu. [4]

+ +Libre Software +

Když se Evropská komise začala zabývat Svobodným softwarem, snažili se přijít + s anglickým slovem, které by se vyhnulo dvojsmyslnosti "Free Software" (Svobodný vs. zdarma) + a nepochopení významu "Open Source", což vedlo k přijetí třetího termínu, který se občas objevuje od roku 1992: "Libre Software". + Tento termín se osvědčil, jako odolný vůči opětovné degradaci významu a má stále stejný význam jako Svobodný software. Může tedy + poskytovat řešení pro ty, kteří se obávají nedorozumění, které s sebou nese použití anglického výrazu "Free Software".

+ +

Reference

+ +

[1] +http://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt (strana 8) +

+ +

[2] Pro kompletní definici viz. + http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html +

+ +

[3]Pro referenci viz. http://www.opensource.org/advocacy/faq.html: + Jak je "open source" spojen se "svobodným softwarem"? Iniciativa Open Source + je marketingový program pro svobodný software. Je to kampaň pro Svobodný software, postavená na solidních pragmatických základech + místo na vášnivých ideologických projevech. Ta vítězící substance se nezměnila, jen ty prohrávající stanoviska a symbolismus ano. +

+ +

[4] V tomto programu vládní a + mezinárodní organizace platí velké poplatky za povrchní pohled na některé části + zdrojového kódu Windows na speciálním microsoftím vybavení. Tohle může zvýšit 'pocit bezpečí', ale + je to v podstatě k ničemu - obzvláště díky tomu, že se dokonce ani nemusí dívat + na to, co opravdu běží na jejich počítačích. A samozřejmě jim to neposkytuje žádnou svobodu. +

+ +

Více informaci o důležitosti Svobodného softwaru můžete najít + zde.

+ + + + $Date$ $Author$ + Michael Hrabánek + + diff --git a/about/basics/freesoftware.de.xhtml b/about/basics/freesoftware.de.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..0889087ef1 --- /dev/null +++ b/about/basics/freesoftware.de.xhtml @@ -0,0 +1,214 @@ + + + + + FSFE - Was ist Freie Software? + + + +

Was ist Freie Software?

+ +

+ "Frei" in "Freie Software" bezieht sich auf Freiheit, nicht auf den + Preis. Whrend diese Bedeutung seit den 80er Jahren verwendet wurde, + scheint die erste dokumentierte vollstndige Definition im GNU's + Bulletin, vol. 1 no. + 11, herausgegeben im + Januar 1986, enthalten zu sein. Insbesondere definieren vier + Freiheiten2 Freie + Software: +

+ + + +

+ Diese Freiheiten sind Rechte, keine Pflichten, auch wenn die Beachtung + dieser Freiheiten der Gesellschaft von Zeit zu Zeit eine Verpflichtung + fr den Einzelnen darstellt. Jede Person kann whlen, auf die + Freiheiten zu verzichten oder sie in Anspruch zu nehmen. Insbesondere + ist es wichtig zu verstehen, dass Freie Software kommerzielle Anwendung + nicht ausschliet. Wenn ein Programm kommerzielle Anwendung und + kommerzielle Verbreitung nicht zulsst, ist es nicht Freie Software. In + der Tat grndet eine wachsende Anzahl von Unternehmen ihr + Geschftsmodell vollstndig oder zumindest teilweise auf Freie + Software, einschlielich einige der grten proprietren + Softwarehersteller. Freie Software erlaubt, Hilfe und Untersttzung + anzubieten, sie erzwingt es aber nicht. +

+ +
+
+
+
+ +

Terminologie

+ +

+ In der deutschen Sprache besteht eine starke Verwechslungsgefahr + zwischen "frei" im Sinne von "Freiheit" und "frei" im Sinne von + "kostenlos". In andere Sprachen bersetzt wird "Freie Software" zu + "logiciels libre" auf franzsisch, "software libre" auf spanisch, + "software libero" auf italienisch, "fri software" auf dnsich, oder + was auch immer das entsprechende quivalent fr "Freiheit" ist. +

+
+ Open Source +
+

+ Am 3. Februar 1998, aufgerttelt von Netscapes Ankndigung, ihren + Browser als Freie Software weiterzugeben, traf sich eine Gruppe von + Leuten in Palo Alto in Silicon Valley und schlug vor, eine + Marketing-Kampagne fr Freie Software zu starten und dafr den Ausdruck + "Open Source" zu verwenden. Das Ziel war eine schelle + Kommerzialisierung der Freien Software und die Akzeptanz Freier + Software durch Unternehmen und Kapitalgeber der boomenden "New + Economy". Als Mittel zu diesem Zweck wurde die bewusste Entscheidung + getroffen, smtliche langfristigen berlegungen zu Freier Software + (wie Philosophie, Ethik und gesellschaftliche Effekte) beiseite zu + lassen, da befrchtet wurde, diese wrden Hindernisse fr die schnelle + Akzeptanz in der Wirtschaft darstellen. Sie schlugen vor, sich + ausschlielich auf die technischen Vorteile zu + konzentrieren3. +

+ +

+ Obwohl er oft wohlmeinend von Leuten verwendet wird, die sich auf das + beziehen, wofr Freie Software steht, hat der Begriff "Open Source" - + ursprnglich im Sinne von Lizenzen und Umsetzung gleichwertig mit + Freier Software definiert - eine abwertende Verwendung erfahren. + Heutzutage wird er fr alles verwendet, was irgendwo zwischen Freier + Software und dem hochgradig proprietren "Governmental Security + Program" (GSP) von + Microsoft4 liegt. +

+ +

+ Mehr ber dieses Thema erfahren Sie auch auf der Seite unserer Kampagne + "Wir sprechen von Freier Software". +

+ +
+ + Libre Software + +
+ +

+ Als die Europische Kommission begann, sich regelmig mit Freier + Software zu beschftigen, versuchten sie, die Zweideutigkeit von "Freier + Software" und die Missverstndnisse rund um "Open Source" gleichermaen + zu vermeiden, und griffen auf einen Begriff, der seit 1992 immer wieder + auftauchte: "Libre Software". Dieser Ausdruck hat sich widerstandsfhig + gegen abwertende Verwendung gezeigt und wird immer noch als Synonym fr + Freie Software verwendet. So knnte das eine Lsung fr jene sein, die + befrchten, mit dem Begriff der "Freien Software" missverstanden zu + werden. +

+ +

References

+ +

+ [1] + http://www.gnu.org/bulletins/bull1.html +

+ +

+ [2] + Eine vollstndige Definition finden Sie auf + http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html +

+ +

+ [3] Siehe + http://www.opensource.org/advocacy/faq.html: + + How is "open source" related to "free software"? The Open Source + Initiative is a marketing program for free software. It's a pitch for + "free software" on solid pragmatic grounds rather than ideological + tub-thumping. The winning substance has not changed, the losing + attitude and symbolism have. + +

+ +

+ [4] + Im Rahmen dieses Programms bezahlen Regierungen und + Regierungsorganisationen magebliche Betrge fr einen oberflchlichen + Blick auf Teile des Windows-Quellcodes in speziellen Einrichtungen von + Microsoft. Das mag das Sicherheitsgefhl erhhen, ist aber im + wesentlichen nutzlos - vor allem da sie nicht einmal wissen, ob das was + sie sehen, wirklich auch das ist, was auf ihren Computern installiert + ist. Und natrlich gibt es ihnen auch keine Freiheit. +

+ +

+ Weitere Informationen ber die Wichtigkeit von Freier Software finden Sie + hier. +

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/freesoftware.el.xhtml b/about/basics/freesoftware.el.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..8f265f7bff --- /dev/null +++ b/about/basics/freesoftware.el.xhtml @@ -0,0 +1,149 @@ + + + + + FSFE - Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό; + + + +

Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό;

+ +

Η λέξη Ελεύθερο στο Ελεύθερο Λογισμικό αναφέρεται στην ελευθερία + του χρήστη, όχι στην αγοραία τιμή. Με αυτή την έννοια που χρησιμοποιείται από + τη δεκαετία του '80, ο πρώτος τεκμηριωμένος πλήρης ορισμός εμφανίζεται + δημοσιευμένος στο GNU's Bulletin, τόμος 1 αρ. 1 [1], τον Φεβρουάριο του 1986. Ειδικότερα, τέσσερις ελευθερίες + για τον χρήστη ορίζουν [2] το Ελεύθερο + Λογισμικό:

+ + + +

Οι ελευθερίες αυτές είναι δικαιώματα, όχι υποχρεώσεις, αν και + ο σεβασμός προς αυτές, υπέρ της κοινωνίας, ενδέχεται να υποχρεώσει το άτομο. + Καθένας μπορεί να επιλέξει να μην κάνει χρήση τους, όπως επίσης μπορεί να + επιλέξει τη χρήση όλων. Ειδικότερα, πρέπει να γίνει κατανοητό πως το Ελεύθερο + Λογισμικό δεν αποκλείει την εμπορική χρήση. Αν ένα πρόγραμμα δεν επιτρέπει την + εμπορική χρήση και την εμπορική διανομή, δεν είναι Ελεύθερο Λογισμικό. Πράγματι + ένας αυξανόμενος αριθμός εταιριών, βασίζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο + πλήρως ή τουλάχιστον μερικώς σε Ελεύθερο Λογισμικό, μεταξύ αυτών και μερικοί + από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ιδιοκτησιακού λογισμικού. Το Ελεύθερο + Λογισμικό καθιστά νόμιμη την παροχή βοήθειας και υποστήριξης, δεν την καθιστά + υποχρεωτική.

+ +

Ορολογία

+

Τα αγγλικά φαίνεται ότι είναι η μοναδική γλώσσα στην οποία + υπάρχει σε τέτοια ένταση το διφορούμενο μεταξύ ελευθερίας και τιμής αγοράς. + Σε άλλες γλώσσες, το Ελεύθερο Λογισμικό μεταφράζεται σε "logiciels libre" + στα γαλλικά, "software libre" στα ισπανικά, "software libero" στα ιταλικά, + "Fri Software" στα δανικά ή σε οποιoνδήποτε ισοδύναμο όρο της γλώσσας μεταφοράς + που αναφέρεται στην ελευθερία.

+ +Ανοικτός Κώδικας +

Στις 3 Φεβρουαρίου του 1998, με την ανακοίνωση της Netscape + να κυκλοφορήσει τον δικό της περιηγητή ως Ελεύθερο Λογισμικό, μία ομάδα + ανθρώπων συναντήθηκε στο Palo Alto της Silicon Valley και πρότεινε το + ξεκίνημα μίας εκστρατείας εμπορικής εκμετάλλευσης για το Ελεύθερο Λογισμικό, + χρησιμοποιώντας τον όρο "Open Source" (Ανοικτός Κώδικας). Στόχος ήταν η + ταχεία εμπορευματοποίηση του Ελεύθερου Λογισμικού και η αποδοχή του από τις + εταιρίες και τις κοινοπραξίες της ραγδαία αναπτυσσόμενης νέας οικονομίας. + Ως μέσο για το σκοπό αυτό, έλαβαν συνειδητά την απόφαση να παραμερίσουν όλα + τα μακροπρόθεσμα ζητήματα (όπως φιλοσοφικά, ηθικά, κοινωνικές επιπτώσεις) τα + σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό, θεωρώντας ότι αυτά έθεταν εμπόδια στη + διαδικασία της γρήγορης αποδοχής από την αγορά. Πρότειναν να εστιάσουν σε + τεχνικά μόνο πλεονεκτήματα. [3]

+ +

Αν και συχνά χρησιμοποιείται καλόπιστα από όσους αναφέρονται + στη σημασία του Ελεύθερου Λογισμικού, ο όρος "Ανοικτός κώδικας", που αρχικά + ορίστηκε να σημαίνει ό,τι και το Ελεύθερο Λογισμικό σε σχέση με τις άδειες + χρήσης και τις εφαρμογές, έχει γίνει πληθωριστικός. Σήμερα χρησιμοποιείται + συνεχώς για όλα από το Ελεύθερο Λογισμικό μέχρι και το αυστηρά ιδιοκτησιακό + "Governmental Security Program" (GSP) της Microsoft. [4]

+ +Ελεύθερο (Libre) Λογισμικό +

Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να ασχολείται με το Ελεύθερο + Λογισμικό σε σταθερή βάση, επιδίωξε να αποφύγει τη σύγχυση που προκαλεί ο + αγγλικός όρος "Free Software" και τις παρερμηνείες του όρου "Open Source", + υιοθετώντας έναν τρίτο όρο, ο οποίος εμφανιζόταν περιστασιακά από το 1992: + "Libre Software." Ο όρος αυτός αποδείχθηκε ανθεκτικός απέναντι σε πληθωριστική + χρήση και χρησιμοποιείται ως ταυτόσημος με τον όρο Free Software. Επομένως, + μπορεί να αποτελέσει μία λύση για όσους ανησυχούν μήπως παρερμηνευτούν όταν + μιλούν στα αγγλικά.

+ +

Παραπομπές

+ +

[1] +http://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt (page 8) +

+ +

[2] Για τον πλήρη ορισμό, παρακαλούμε δείτε + http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html +

+ +

[3] Ως παραπομπή, δείτε http://www.opensource.org/advocacy/faq.html: + Πώς σχετίζεται ο ''ανοικτός κώδικας'' με το ''ελεύθερο λογισμικό''; + Η πρωτοβουλία του ανοικτού κώδικα είναι ένα μάρκετινγκ για το ελεύθερο + λογισμικό. Είναι ένα είδος προώθησης του ''ελεύθερου λογισμικού'' σε + πραγματιστική βάση, αντί ιδεολογική. Το επικερδές συστατικό δεν έχει + αλλάξει, αλλά η στάση και ο συμβολισμός έχουν διαφοροποιηθεί.

+ +

[4] Σε αυτό το πρόγραμμα, + κυβερνήσεις και διακυβερνητικοί οργανισμοί, πληρώνουν σημαντικές αμοιβές + σε επιφανειακές επιθεωρήσεις ορισμένων τμημάτων του πηγαίου κώδικα των Windows, + σε εξειδικευμένα κέντρα της Microsoft. Αυτό μπορεί να ενισχύει το ''αίσθημα + ασφάλειας'' αλλά ουσιαστικά είναι περιττό, ειδικά από την στιγμή που δεν + γνωρίζουν αν ό,τι έχουν επιθεωρήσει είναι αυτό που διαθέτουν στους + υπολογιστές τους. Και φυσικά αυτό δεν τους παρέχει καμία ελευθερία.

+ +

Περισσότερες πληροφορίες για τη σημασία του Ελεύθερου Λογισμικού μπορούν να βρεθούν + εδώ.

+ + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/freesoftware.en.xhtml b/about/basics/freesoftware.en.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..753e0f5c67 --- /dev/null +++ b/about/basics/freesoftware.en.xhtml @@ -0,0 +1,143 @@ + + + + + FSFE - What is Free Software? + + + +

What is Free Software?

+ +

Free in Free Software is referring to freedom, not price. Having been used + in this meaning since the 80s, the first documented complete definition + appears to be the GNU's Bulletin, vol. 1 no. 1 [1], published February 1986. In particular, four freedoms + define [2] Free Software:

+ + + +

These freedoms are rights, not obligations, although respecting these + freedoms for society may at times oblige the individual. Any person can + choose to not make use of them, but may also choose to make use of all of + them. In particular, it should be understood that Free Software does not + exclude commercial use. If a program fails to allow commercial use and + commercial distribution, it is not Free Software. Indeed a growing number of + companies base their business model completely or at least partially on Free + Software, including some of the largest proprietary software vendors. Free + Software makes it legal to provide help and assistance, it does not make it + mandatory.

+ +

Terminology

+

English seems to be the only language in which such a strong ambiguity + exists between freedom and price. When translated into other languages, Free + Software becomes "logiciels libre" in French, "software libre" in + Spanish, "software libero" in Italian, "Fri Software" in Danish or + whatever is the equivalent term in the local language referring to + freedom.

+ +Open Source +

On February 3rd 1998, in the wake of Netscapes announcement to release their + browser as Free Software, a group of people met in Palo Alto in the Silicon + Valley and proposed to start a marketing campaign for Free Software using the + term ``Open Source.'' The goal was to seek fast commercialisation of Free + Software and acceptance of Free Software by the companies and venture + capitalists of the booming new economy. As a means to this end, they made a + conscious decision to leave aside all long-term issues (such as philosophy, + ethics and social effects) related to Free Software, feeling these posed + obstacles in the way of rapid acceptance by economy. They proposed to focus + on technical advantages only. [3]

+ +

Often used in good faith by people who refer to what Free Software stands + for, the term "Open Source" - originally defined to mean the same thing as + Free Software in terms of licenses and implementation - has seen inflationary + usage. Nowadays, it is regularly used for everything between Free Software + and the highly proprietary "Governmental Security Program" (GSP) by + Microsoft. [4]

+ +Libre Software +

When the European Commission started dealing with Free Software on a + regular basis, they sought to avoid the ambiguity of the English word "Free + Software" and the misunderstandings of "Open Source" alike, which led to + the adoption of a third term which has popped up occasionally since around + 1992: "Libre Software." This term has proven resistant to inflationary usage + and is still used in an identical way to Free Software. So it may pose a + solution for those who fear being misunderstood when speaking English.

+ +

References

+ +

[1] +http://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt (page 8) +

+ +

[2] For the full definition, please see + http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html +

+ +

[3] For reference, see http://www.opensource.org/advocacy/faq.html: + How is "open source" related to "free software"? The Open Source + Initiative is a marketing program for free software. It's a pitch for + "free software" on solid pragmatic grounds rather than ideological + tub-thumping. The winning substance has not changed, the losing attitude + and symbolism have.

+ +

[4] In this program + governments and intergovernmental organisations pay substantial fees for a + superficial look at some parts of Windows sourcecode in special Microsoft + facilities. This may increase "felt security" but is essentially useless - + especially since they do not even know whether what they looked at is what + they have on their computers. And of course it does not give them + freedom.

+ +

More information about the importance of Free Software can be found + here.

+ + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/freesoftware.es.xhtml b/about/basics/freesoftware.es.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..c1b8b4fd22 --- /dev/null +++ b/about/basics/freesoftware.es.xhtml @@ -0,0 +1,148 @@ + + + + + FSFE - Qu es el Software Libre? + + + +

Qu es el Software Libre?

+ +

Libre, en Software Libre se refiere a libertad, no a precio. + Se ha utilizado en este sentido desde la dcada de 1980, la primera + definicin completa y documentada parece ser la que apareci en el Boletn de + GNU, Vol.1 Nro. 6, [1], publicado en enero de + 1989. En concreto las cuatro libertades que definen al [ + 2] Software Libre:

+ + + +

Estas libertades son derechos, no obligaciones, an cuando + respetar estas libertades para la sociedad puede obligar algunas veces a los + individuos. Cada persona puede elegir no usarlas, pero tambin puede elegir + usar todas ellas. Cabe destacar que aceptar las libertades del Software + Libre no excluye de su uso comercial. Si un programa impide el uso o + distribucin comercial, entonces no es Software Libre. En efecto, un creciente + nmero de empresas basan su modelo de negocios completa o al menos parcialmente + en Software Libre, incluyendo algunas de los ms grandes proveedores de software + privativo. En el Software Libre es legal la proporcionar ayuda y asistencia, aunque + no es obligatorio.

+ +

Terminologa

+

El ingls parece ser la nica lengua con una ambigedad tan +marcada entre libertad y precio (free puede significar tanto libre como +gratuito). Cuando lo traducimos a otros lenguajes, +Free Software se convierte en logiciels libre en francs, software libre +en castellano, software libero en portugus, Fri Software en dans o cualquiera +que sea el trmino en el idioma local equivalente que se refiera a libertad.

+ +

Cdigo Abierto

+

El 3 de febrero de 1998, aprovechando el anuncio del +lanzamiento del navegador de Netscape como Software Libre, un grupo de +personas se reunieron en Palo Alto, en Silicon Valley, y propusieron empezar +una campaa de marketing para el Software Libre usando el trmino Cdigo +Abierto (Open Source). El objetivo era lograr la rpida comercializacin y aceptacin del +Software Libre por parte de las empresas y los capitales de inversin de la +expansiva nueva economa. Como medio para ese fin, tomaron la decisin +consciente de dejar a un lado los asuntos de largo plazo (como la filosofa, +la tica y los efectos sociales) relativos al Software Libre, sintiendo que +ponan obstculos a una rpida aceptacin por parte de los inversores y empresarios. Propusieron +centrar la cuestin exclusivamente en las ventajas tcnicas. [3]

+ +

Con frecuencia y de buena f algunas personas se +refieren al Software Libre con el trmino Cdigo Abierto, originalmente +qued definido del mismo modo que el Software Libre en cuanto a +trminos de licencia e implementacin, que est siendo usado cada vez ms. Hoy, +se usa regularmente para cualquier cosa entre el Software Libre y el privativo +Governmental Security Program (GSP) de Microsoft. +[4]

+ +

Libre Software

+ +

Cuando la Comisin Europea abord la forma de legislar el Software +Libre, buscaron la forma de evitar la ambigedad entre la expresin inglesa +Free Software y la tergiversada Open Source, lo que condujo a la adopcin +de un tercer trmino, que haba estado apareciendo ocasionalmente desde +alrededor de 1992: Libre Software. El trmino ha conservado su significado +y se usa de forma idntica a Software Libre. As que puede ser una solucin +para quienes temen ser mal entendidos cuando hablan ingls.

+ +

Referencias

+ +

[1] http://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt

+ +

[2] Para la definicin +completa, vea http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html

+ +

[3] Para referencias, vea + +http://www.opensource.org/advocacy/faq.html +: Cmo se relaciona el Cdigo Abierto con el Software Libre? +La Open Source Initiative es un programa de marketing de Software Libre, un +lanzamiento para su uso desde bases pragmticas en lugar de la naturaleza +ideolgica. Su esencia ganadora no ha cambiado, su actitud y +simbolismo perdedores si.

+ +

[4] En este programa, los +gobiernos y organizaciones intergubernamentales pagan derechos sustanciales por +una mirada superficial a algunas partes del cdigo fuente de Windows en +instalaciones especiales de Microsoft. Esto puede incrementar la sensacin de +seguridad, pero es esencialmente intil, especialmente porque no hay manera +de saber si lo que han visto es lo que efectivamente tienen en sus computadoras. +Y por supuesto, no les otorga libertad.

+ +

Ms informacin acerca de la importancia del Software Libre puede verla +aqu.

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/freesoftware.fi.xhtml b/about/basics/freesoftware.fi.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..f6a2b2501a --- /dev/null +++ b/about/basics/freesoftware.fi.xhtml @@ -0,0 +1,124 @@ + + + + + FSFE - mitä vapaat ohjelmistot ovat? + + + +

Mitä vapaat ohjelmistot ovat?

+ +

Vapaissa ohjelmistoissa vapaus (engl. free) viittaa vapauksiin, ei hintaan. Tässä merkityksessä käsitettä on käytetty 80-luvulta asti, ensimmäisen täydellisen määritelmän ilmeisesti oltua GNU:n Bulletin-tiedotteen ensimmäisen vuosikerran ensimmäisessä numerossa [1], joka julkaistiin helmikuussa 1986. Erityisesti vapaat ohjelmistot määrittelee [2] neljä vapautta:

+ + + +

Nämä vapaudet ovat oikeuksia, eivät vaatimuksia, vaikkakin + näiden vapauksien kunnioittaminen yhteiskunnan kannalta saattaa ajoittain + velvoittaa yksilöä. Kuka tahansa voi valita olla käyttämättä vapauksia, + mutta voi myös hyödyntää kaikkia niitä. Erityisesti on syytä ymmärtää, että + vapaat ohjelmat eivät sulje pois kaupallista käyttöä. Jos ohjelma ei + salli kaupallista käyttöä tai jakelua, se ei ole vapaa ohjelma. Kasvava + joukko yrityksiä rakentavat liiketoimintamallinsa täysin tai vähintäänkin + osittain vapaille ohjelmistoille, mukaan lukien joitain suurimmista + suljettujen ohjelmien toimittajista. Vapaat ohjelmistot tekevät avun + tarjoamisesta ja antamisesta laillista, ei pakollista.

+ +

Termistö

+

Englanti vaikuttaa olevan ainoa kieli, jossa vallitsee suuri monitulkintaisuus vapauden ja hinnan välillä. Käännettäessä muille kielille, vapaista ohjelmistoista (engl. Free Software) tulee ranskaksi "logiciels libre", espanjaksi "software libre", italiaksi "software libero", tanskaksi "Fri Software", tai mikä onkaan vapautta merkitsevä vastaava paikallisen kielen termi.

+ +Avoin lähdekoodi +

3. helmikuuta 1998, Netscapen kerrottua julkaisevansa selaimensa vapaana ohjelmistona, ryhmä ihmisiä tapasi Palo Altossa Piilaaksossa ja esitti vapaiden ohjelmistojen markkinointikampanjan aloittamista käyttämällä termiä avoin lähdekoodi ("open source"). Tavoitteena oli hakea vapaiden ohjelmistojen nopeaa kaupallistumista ja niiden hyväksyntää yrityksiltä ja riskisijoittajilta uuden talouden korkeasuhdanteessa. Tarkoituksen pyhittäessä keinot he tekivät tietoisen valinnan jättää sivuun kaikki vapaiden ohjelmistojen pidempiaikaiset kysymykset (kuten filosofian, etiikan ja sosiaaliset vaikutukset), kokien että nämä olisivat esteitä ripeälle hyväksynnälle. He esittivät keskittymistä ainoastaan teknologisiin hyötyihin.[3]

+ +

"Avoin lähdekoodi" -termi – joka alun perin on määritelty + tarkoittamaan samaa asiaa kuin vapaat ohjelmistot lisenssien ja + toteutuksien suhteen – on kokenut merkitykseltään inflaatiota. Nykyään + sitä usein käytetään mistä tahansa asiasta, joka on vapaiden ohjelmistojen + ja hyvin suljetun Microsoftin "Hallituksellisen turvaohjelman" (GSP) + välimaastossa. [4]

+ +Libre Software +

Kun Euroopan komissio aloitti säännöllisen työskentelyn + vapaiden ohjelmistojen parissa, etsittiin tapa välttää englanninkielisten + termien "Free Software" ja "Open Source" monitulkintaisuus sekä niihin + liittyvät väärinkäsitykset. Tämä johti siihen, että käyttöön + otettiin kolmas termi, jota on nähty käytössä silloin tällöin noin vuoden + 1992 jälkeen: "Libre Software" (libre = vapaa). Tämä termi on havaittu + sietokykyiseksi aiemmin mainitulle inflaatiolle, ja sitä käytetään edelleen + vapaiden ohjelmistojen kanssa yhtäläisessä merkityksessä. Se voi siis + tarjota ratkaisun tahoille, jotka pelkäävät tulevansa väärinymmärretyiksi + käyttäessään englannin kieltä.

+ +

Viitteet

+ +

[1] +http://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt (sivu 8) +

+ +

[2] Katso täysi määritelmä osoitteesta + http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html +

+ +

[3] Lähde, katso http://www.opensource.org/advocacy/faq.html: + How is "open source" related to "free software"? The Open Source + Initiative is a marketing program for free software. It's a pitch for + "free software" on solid pragmatic grounds rather than ideological + tub-thumping. The winning substance has not changed, the losing attitude + and symbolism have.

+ + +

[4] Tässä ohjelmassa + hallitukset ja hallitustenväliset järjestöt maksavat huomattavia maksuja + joidenkin Windows-lähdekoodin ylimalkaisesta katselmuksesta erityisillä + Microsoftin palveluilla. Tämä saattaa lisätä "turvallisuudentunnetta" + mutta on käytännössä hyödytöntä – erityisesti koska ei ole edes tiedossa + vastaako heidän katselmoimansa ohjelma sitä jota heillä on tietokoneillaan. + Ja luonnollisestikaan tämä ei anna heille vapauksia.

+ +

Lisätietoja vapaiden ohjelmistojen tärkeydestä löytyy + täältä.

+ + + + $Date$ $Author$ + Timo Jyrinki + + diff --git a/about/basics/freesoftware.fr.xhtml b/about/basics/freesoftware.fr.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..c6e748cc46 --- /dev/null +++ b/about/basics/freesoftware.fr.xhtml @@ -0,0 +1,159 @@ + + + + + FSFE - Qu'est-ce que le Logiciel Libre ? + + + +

Qu'est-ce que le Logiciel Libre ?

+ +

Libre dans Logiciel Libre fait référence à la liberté +et non pas au prix. Bien qu'utilisé depuis les années 80 dans ce sens, +la première définition complète de l'expression Logiciel Libre apparaît +dans le GNU's Bulletin, vol. 1 no. 6 +[1], publié en février 1986. Plus +particulièrement, le Logiciel Libre est caractérisé [2] par quatre libertés :

+ + + +

Ces libertés sont un droit, pas une obligation, bien que le +respect de ces libertés par une société entraine l'obligation +de ce respect par ses salariés. Chacun peut décider de ne pas en faire usage, +mais chacun peut aussi choisir de les utiliser toutes. En +particulier, il est nécessaire de comprendre que le Logiciel Libre +n'interdit pas une utilisation commerciale de celui-ci. Ainsi, l'abandon d'un +logicel du fait d'une utilisation ou d'une distribution commerciale insuffisante +n'en fait pas un Logiciel Libre. En fait, un grand nombre d'entreprises, +dont certains des plus grands distributeurs de logiciels, basent totalement +ou partiellement leur modèle économique sur le Logiciel Libre. Le Logiciel Libre rend +légaux l'aide et l'assistance, il ne les rend pas obligatoires.

+ +

Terminologie

+

En anglais, l'expression « Free Software » souffre d'une +ambiguïté entre les sens « logiciel libre de droits » et « logiciel gratuit ». Il +semblerait que ce soit la seule langue touchée par ce problème. +Traduit dans d'autres langues, l'expression Logiciel Libre devient +« software libre » en espagnol, « software libero » en italien, « Fri +Software » en danois ou n'importe quel autre terme équivalent à l'idée +de liberté dans la langue locale.

+ +Open Source +

Le 3 février 1998, suite à l'annonce de Netscape de +publier leur navigateur sous la forme de Logiciel Libre, un groupe de +personnes s'est réuni à Palo Alto dans la Silicon Valley et a proposé de +débuter une campagne marketing pour le Logiciel Libre en utilisant +l'expression «Open Source». Le but était d'atteindre rapidement une +commercialisation et une acception du terme Logiciel Libre par des +entreprises et des capitaux risqueurs de la nouvelle économie en pleine +expansion. Dans ce but, ils décidèrent de mettre de côté les questions de +fond (telles que la philosophie, l'éthique ou les effets sociaux) liées au +Logiciel Libre, sentant qu'elles représentaient des obstacles à l'acceptation +rapide par cette économie. Ils proposèrent de se pencher uniquement +sur les avantages techniques. [3]

+ +

Souvent utilisée de bonne foi par les personnes se rapportant aux +idées véhiculées par le Logiciel Libre, l'expresion «Open Source» - au +départ définie pour représenter la même chose que Logiciel Libre au +niveau des licences et des mises en œuvre - a vu son emploi dévier. +De nos jours, elle est régulièrement employée pour désigner tout ce +qui se situe entre le Logiciel Libre et les logiciels hautement +propriétaires du «Governmental Security Program» (GSP) de Microsoft. +[4]

+ +Libre Software + +

Quand la Commission Européenne a commencé à s'intéresser +aux Logiciels Libres, elle a cherché un moyen d'éviter l'ambiguïté de +l'expression anglaise «Free Software» et la mauvaise compréhension +d'« Open Source », ce qui mena à la création d'une nouvelle expression : +«Libre Software», qui a été utilisée de temps à autre depuis 1992. Cette +expression n'a subi aucune altération et est toujours utilisée de +la même manière que «Logiciel Libre». Il pourrait donc s'agir d'une solution +pour ceux qui craignent une mauvaise compréhension dans les discussions en +anglais.

+ +

Références

+ +

[1] +http://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt (page 8) +

+ +

[2] Pour une définition complète, reportez-vous à + http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html +

+ +

[3] Différences entre Open Source et Logiciel Librehttp://www.opensource.org/advocacy/faq.html: + Qu'est ce que l'Open Source comparativement au Logiciel Libre ? + L'initiative Open Source est un programme marketing pour le logiciel + libre basé sur un discours commercial selon une logique pragmatique + plutôt que sur une idéologie démagogique. Ce qu'on y a gagné en substance + n'a pas changé, mais le symbolisme et une certaine façon de voir les + choses ont évolué.

+ +

[4] Dans ce programme, des gouvernements et des organisations +intergouvernementales payent une redevance pour avoir un droit de +regard superficiel sur quelques parties du code source de Windows. +Cela peut provoquer une impression de sécurité accrue mais est +globalement inutile - surtout car ils ne savent pas si ce qu'ils ont +regardé correspond à ce qu'ils retrouvent sur leurs propres machines. +Et bien sûr cela ne leur donne aucune liberté.

+ +

De plus amples informations à propos des Logiciels Libres peuvent être trouvées ici.

+ + + + $Date$ $Author$ + Michel Roche (Vercors - France) + + diff --git a/about/basics/freesoftware.it.xhtml b/about/basics/freesoftware.it.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..a92a775e1f --- /dev/null +++ b/about/basics/freesoftware.it.xhtml @@ -0,0 +1,149 @@ + + + + + FSF Europe - Cos' il Software Libero? + + + +

Cos' il Software Libero?

+ +

La parola "Free" nell'espressione inglese "Free Software" si riferisce alla +libert, non al prezzo. stata usata in questo senso fin dagli anni '80, ma +la prima definizione completa documentata sembra trovarsi nel +GNU's Bulletin, vol. 1 no. 1 [1], +pubblicato nel febbraio 1986. In particolare, quattro libert definiscono +[2] il Software Libero:

+ + + +

Queste libert sono diritti, non obblighi, anche se a volte rispettare +queste libert per la societ implica un obbligo per un individuo. +Chiunque pu scegliere di non approfittarne o di utilizzarle tutte. In +particolare dev'essere chiaro che il Software Libero non esclude l'uso +commerciale: se un programma non consente l'uso e la distribuzione +commerciale, non Software Libero. In verit un numero crescente di aziende +basa il loro modello di business completamente o parzialmente sul Software +Libero, compresi alcuni dei maggiori fornitori di software proprietario. +Il Software Libero rende possibile fornire aiuto e assistenza, non lo rende +obbligatorio.

+ +

Terminologia

+

L'inglese sembra essere l'unica lingua in cui esiste una forte ambiguit +tra libert e prezzo. Quando tradotta in altre lingue, l'espressione "free +software" diventa "logiciel libre" in francese, "software libre" in spagnolo, +"software libero" in portoghese, "fri software" in danese; in genere viene +usato il termine della lingua locale che si riferisce alla libert.

+ +
+Open Source +

Il 3 febbraio 1998, sulla scia dell'annuncio di Netscape di rilasciare il +proprio browser come Software Libero, un gruppo di persone si riun a +Palo Alto nella Silicon Valley e propose di iniziare una campagna di marketing +per il Software Libero usando il termine "Open Source". Lo scopo era quello di +raggiungere una veloce commercializzazione del Software Libero e una sua +accettazione da parte delle societ e degli investitori della new economy +allora in espansione. Come mezzo per questo scopo, decisero coscientemente di +lasciare da parte i temi tradizionali collegati al Software Libero (come la +filosofia. l'etica e gli effetti sociali), pensando che questi fossero +d'ostacolo a un'accettazione rapida da parte del mondo economico. Proposero di +concentrarsi solo sui vantaggi di tipo tecnico [3].

+ +

Spesso usato in buona fede da chi vuole riferirsi al Software Libero, il +termine "Open Source", che in origine era stato definito per intendere la +stessa cosa del Software Libero in termini di licenze e implementazione, +diventato ormai inflazionato. Al giorno d'oggi usato in modo corrente per +indicare qualsiasi cosa che sta tra il Software Libero e l'ultra-proprietario +"Governmental Security Program" (GSP) di Microsoft [4].

+ +Libre Software +

+Quando la Commissione Europea ha iniziato a occuparsi di Software Libero in +modo regolare, ha cercato di evitare sia l'ambiguit insita nell'espressione +inglese "Free Software" sia i fraintendimenti di "Open Source", creando un +nuovo termine: "Libre Software". Questo termine si rivelato resistente +all'uso inflazionistico ed ancora usato come sinonimo di Software Libero, +quindi pu rappresentare una soluzione per chi teme di essere frainteso mentre +parla inglese.

+ +

Riferimenti

+ +

[1] +http://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt +(page 8) +

+ +

[2] Per la definizione completa, si veda + http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html +

+ +

[3] Come riferimento, si veda http://www.opensource.org/advocacy/faq.html: + Che relazione c' tra "open source" e "free software"? La Open Source + Initiative un programma di marketing per il software libero. + un modo di sostenere il "free software" con solide basi pragmatiche invece + che con proclami ideologici. La sostanza vincente non cambiata, sono + cambiati gli atteggiamenti e i simbolismi perdenti.

+ +

[4] +In questo programma, i governi e le organizzazioni intergovernative +pagano somme rilevanti per dare un'occhiata superficiale ad alcune parti del +codice sorgente di Windows, in strutture specializzate di Microsoft. Questo +pu rafforzare la "sicurezza percepita", ma praticamente inutile, visto che + impossibile sapere se ci che si vede ci che si ha sul proprio computer, +e che ovviamente non si ottiene nessuna libert.

+ +

possibile trovare altre informazioni sull'importanza del Software Libero in questo + documento redatto per il WSIS.

+ + + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/freesoftware.nb.xhtml b/about/basics/freesoftware.nb.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..bfeb5db1c2 --- /dev/null +++ b/about/basics/freesoftware.nb.xhtml @@ -0,0 +1,151 @@ + + + + + FSF Europe - Hva er fri programvare? + + + +

Hva er fri programvare?

+ +

Fri, som i fri programvare, refererer til frihet og ikke til + pris. Denne definisjonen har vært i bruk siden midten av 80-tallet, men den + første dokumenterte definisjonen kom i GNUs nyhetsbrev, vol. 1 nr. 6 + [1], som ble publisert i januar 1989. Det er + spesielt fire friheter som definierer [2] fri + programvare:

+ + + +

Disse frihetene er rettigheter, ikke irettesettelser, men for + å respektere disse frihetene stilles det visse krav til en person. Enhver kan + velge å ikke nyttegjøre seg av disse frihetene, men man kan også velge å + nyttegjøre seg av dem alle. Det må poengteres at fri programvare ikke + ekskulderer kommersiell bruk. Hvis et program ikke tillater kommersiell bruk + og kommersiell distribusjon er det ikke et fritt program. Et voksende antall + foretak baserer sin modell på helt eller delvis på fri programvare, inklusive + de største proprietære programvareleverendørene. Fri programvare gjør det + lovlig å tilby hjelp – det gjøres ikke til en tvang.

+ + +

Terminologi

+ +

Engelsk ser ut til å være det eneste språket hvor det er + en sterk tvetydighet mellom frihet og pris. Når man oversetter fri + programvare til andre språk blir det «logiciels libre»; på + fransk, «software libre»; på spansk, «software libero» på + portugisisk, «fri software» på dansk eller tilsvarende terme for frihet + i det lokale språket.

+ +Åpen kildekode (open source) + +

3. februar 1998, i kjølvannet av Netscapes kunngjøring om + å slippe deres vevleser som fri programvare, samlet det seg en gruppe folk + i Palo Alto, Silicon Valley, og foreslo å starte en markedsføringskampanje + for fri programvare gjennom å bruke termen «åpen kildekode» + (en. «open source»). Målet var å raskt kommersiallisere fri + programvare og forbedre hvordan foretak og eventyrlystne kapitalister anså + fri programvare i den raske, nye økonomien. Som et ledd i dette valgte de + fullt bevisste å forbise de langsiktige spørsmålene (som filosofi, etikk + og sosiale effekter) som er relaterte til fri programvare. Disse ble kun + sett på som hinder for å nå et raskt akseptansenivå i økonomien. De foreslo + at man kun skulle fokusere på de tekniske fordelene. + [3]

+ +

Ofte anvendes, med gode hensikter, begrepet «åpen + kildekode» (en. «open source») – som fra begynnelsen + betydde det samme som fri programvare ifh. til lisenser og implementering – + av folk som egentlig refererte til fri programvare. Idag har begrepet + forandret definisjon og blir brukt til alt fra fri programvare til det i all + høyeste grad propritiære «Governmental Security Program» (GSP) + fra Microsoft. [4]

+ +Libre Software + +

Når Europakommisjonen startet å behandle fri programvare på + et regelmessig grunnlag forsøkte de å unngå tvetydigheten i det engelske + språkets «free software» og misforståelsen «open source». + De definerte derfor ett nytt begrep kallt «libre software». + Denne termen har vist seg å holde uten å bli mistolket og + misbrukt og brukes fortsatt som en synonym til fri programvare. Dette + begrepet kan vare en løsning for de som er redd for å bli misforstått når + man snakker engelsk.

+ +

References

+ +

[1] +http://www.gnu.org/bulletins/bull6.html +

+ +

[2] For den fullstendige definisjonen, se + http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html +

+ +

[3] For referanse, se http://www.opensource.org/advocacy/faq.html: + How is "open source" related to "free software"? The Open Source + Initiative is a marketing program for free software. It's a pitch for + "free software" on solid pragmatic grounds rather than ideological + tub-thumping. The winning substance has not changed, the losing attitude + and symbolism have.

+ +

[4] I dette programmet + betaler myndigheter og en rekke statlige foretak betydlige summer for et + overfladisk innblikk i noen deler av operativsystemet Windows sin kildekode + fra Microsoft sine kontorer. Det er mulig dette øker den «følte + sikkerheten» men det er essensielt ubrukelig – spesielt siden + de ikke vet om hva de har sett på faktisk det som er på maskinene deres. + Og dette gir dem selvsagt heller ikke frihet.

+ +

Mer informasjon om viktigheten av fri programvare finner du + her.

+ + + Andreas Tolfsen + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/freesoftware.nl.xhtml b/about/basics/freesoftware.nl.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..80bc683bb1 --- /dev/null +++ b/about/basics/freesoftware.nl.xhtml @@ -0,0 +1,156 @@ + + + + + FSFE - Wat is Vrije Software? + + + +

Wat is Vrije Software?

+ +

"Free" in "Free Software" verwijst naar vrijheid, niet naar de + prijs. Alhoewel deze betekenis gebruikt wordt sinds de jaren + tachtig, blijkt de eerste gedocumenteerde complete definitie die van + de GNU's Bulletin, vol. 1 no. 1 [1], + gepubliceerd in februari 1986, te zijn. In het bijzonder, vier vrijheden + definieren [2]Vrije Software:

+ + + +

Deze vrijheden zijn rechten, geen plichten, alhoewel het respecteren + van deze vrijheden soms de individu verplichtingen geeft. Iedereen kan + kiezen om deze vrijheden niet te gebruiken, maar kan ook kiezen om ze + allemaal te gebruiken. In het bijzonder moet het duidelijk zijn dat + Vrije Software commercieel gebruik niet uitsluit. Als een programma + geen commercieel gebruik en commerciële distributie toestaat is het + geen Vrije Software. In werkelijkheid baseert een groeiend aantal + bedrijven hun business model compleet of op zijn minst gedeeltelijk op + Vrije Software, inclusief sommige grote onvrije software + leveranciers. Vrije Software maakt het legaal om hulp te bieden, maar + maakt het niet verplicht.

+ +

Terminologie

+

De Engelse taal lijkt de enige taal te zijn waarbij een grote + dubbelzinnigheid bestaat tussen vrijheid en prijs. Als "Free + Software" vertaalt wordt naar andere talen, dan wordt het "logiciels + libre" in het Frans, "software libre" in het Spaans, "software + libero" in het Italiaans, "Fri Software" in het Deens of wat de + gelijke, naar vrijheid verwijzende term in de lokale taal dan ook + is.

+ +Open Source +

Op 3 februari 1998, volgend op Netscape's aankondiging hun browser + als Vrij Software beschikbaar te stellen, kwam in Palo Alto in + Silicon Valley een groep mensen bijeen en stelde voor om een + marketing campagne voor Vrije Software te starten met de term "Open + Source." Het doel was snelle commercialisatie van Vrije Software en + acceptatie van Vrije Software door bedrijven en investeerders van de + groeiende nieuwe economie. Om dit te bereiken maakte ze de bewuste + keus alle lange termijn zaken (zoals filosofie, ethiek en sociale + effecten) van Vrije Software weg te laten, omdat ze voelde dat dit + obstakels waren voor snelle acceptatie door de economie. Ze stelde + voor om alleen op de technische voordelen te concentreren. + [3]

+ + +

Vaak met goede bedoelingen gebruikt door mensen die + verwijzen naar hetgeen Vrije Software voor staat, wordt de term "Open + Source" - oorspronkelijk gedefinieerd als hetzelfde als Vrije Software + in zaken als licenties en implementatie - voor steeds meer zaken + gebruikt. Tegenwoordig zelfs voor alles wat tussen Vrij Software en + Microsoft's zeer proprietaire "Governmental Security Program" + (GSP).[4]

+ +Libre Software +

Toen de Europese commissie begon met het op reguliere + basis behandelen van Vrije Software, probeerde ze de dubbelzinnigheid + van de Engelse term "Free Software" en de misverstanden van "Open + Source" te vermijden. Dit leidde tot de omarming van een derde term + die sinds ongeveer 1992 zo nu en dan gebruikt werd: "Libre Software." + Deze term heeft bewezen niet gevoelig te zijn voor misbruik en wordt + nog steeds op dezelfde manier gebruikt als Vrije Software. Het biedt + dus een uitkomst voor mensen die vrezen verkeerd begrepen te worden + wanneer ze Engels spreken.

+ + +

Referenties

+ +

[1] +http://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt (pagina 8) +

+ +

[2] Voor de volledige definitie, zie + http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html +

+ +

[3] Voor referentie, zie http://www.opensource.org/advocacy/faq.html: + How is "open source" related to "free software"? The Open Source + Initiative is a marketing program for free software. It's a pitch for + "free software" on solid pragmatic grounds rather than ideological + tub-thumping. The winning substance has not changed, the losing attitude + and symbolism have.

+ +

[4] In dit programma + betalen regeringen en overheidsorganisaties aanzienlijke bedragen voor + een oppervlakkige blik op sommige delen van de Windows broncode in + speciale Microsoft faciliteiten. Dit kan het "gevoel van veiligheid" + verhogen maar is eigenlijk nutteloos - helemaal omdat ze niet eens + weten of dat waar ze naar gekeken hebben ook werkelijk de code is die op + hun computers draait. En dit geeft hun natuurlijk ook geen vrijheid.

+ +

Extra informatie over het belang van Vrije Software kan je + hier vinden.

+ + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/freesoftware.sr.xhtml b/about/basics/freesoftware.sr.xhtml new file mode 100755 index 0000000000..6e0b79fbaf --- /dev/null +++ b/about/basics/freesoftware.sr.xhtml @@ -0,0 +1,110 @@ + + + + + FSS Evrope - Šta je slobodan softver? + + + +

Šta je slobodan softver?

+ +

Reč "free" u terminu "free software" se odnosi na slobodu, a ne na cenu. Srpski + jezik, na sreću, nema ovakvih problema, pa je reč "slobodan" jasan pokazatelj sustine. + Ovo značenje pomenutog termina je u upotrebi od 80-ih godina, a prvi put je + dokumentovano u Biltenu GNU projekta, broj 1. deo 6. [1] + januara 1989. U suštini, slobodan softver definišu šetiri slobode:

+ + + +

Navedene slobode predstavljaju prava, ne obaveze, ali poštovanje ovih sloboda u društvu + u perspektivi može biti obavezujuće za pojedinca. Suština je da slobodan softver + ne mora značiti nekomercijanu upotrebu. Broj kompanija koje deo svog + poslovanja ili kompletno poslovanje baziraju na slobodnom softveru raste. Slobodan + softver pravno omogućava pružanje tehničke podrške, ali onemogućava stvaranje monopola + na istu.

+ +

Terminologija

+

+ Engleski je verovatno jedini jezik koji termin free koristi podjednako za označavanje + slobode i cene. Zato se u terminu "free software", "free" koristi za označavanje slobode.

+ +Otvoreni kod (Open Source) +

Trećeg februara 1998. godine, u vreme Netscapeovog objavljivanja otvaranja koda + svog web browsera, grupa ljudi se sastala i Palo Altu, Silikonska dolina, + kako bi započela marketinšku kampanju za promociju slobodnog softvera koristeći + termin "open source", u cilju što brže komercijalizacije slobodnog softvera + i njegovog prihvatanja u kapitalističkoj eri moderne ekonomije. U svrhu ostvarenja + svojih ciljeva, ostavili su po strani suštinske i dugoročne principe (filotofija, + etika i društveni uticaj slobodnog softvera) osvrćući se na tehničke prednosti + slobodnog softvera.[3]

+ +

Termin "otvoreni kod" je služio za označavanje softvera u istom smislu kao i termin + "slobodan softver". No, danas se ovaj termin koristi u različite namene, počevši od + slobodnog softvera do Microsoftovog programa za sigurnost državnih institucija.[4]

+ +Libre Software +

U cilju da ispravi pogrešno razumevanje engleskog termina "free" i raznoliko + korišćenja termima otvoreni kod, Evropska komisija je povela inicijativu koja je + 1992 ustanovila novi termin "Libre Software". Ovaj termin je uspeo da se suprotstavi + pogrešnom tumačenju prethodna dva i može služiti kao odlična alternativa + za zaobilaženje pomenutih problema.

+ +

Reference

+ +

[1] +http://www.gnu.org/bulletins/bull6.html +

+ +

[2] Za potpunu definiciju pogledajte + http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html +

+ +

[3] Za referencu pogledajte http://www.opensource.org/advocacy/faq.html: + Kako je "open source" povezan sa "free software"? + Inicijativa za otvoreni kod (The Open Source Initiative) je marketing za slobodan + softver. OSI u prvi plan stavlja tehnološke prednosti softver, zanemarujući + pitanja slobode.

+ +

[4]U ovom programu vladine institucije plaćaju Microsoftu određenu naknadu kako bi + imale uvid u određene delove sistema. Na prvi pogled ovo može biti korisno, ali + u suštini nije, jer nikada ne mogu znati u šta postoji uvid, a koji softver + se nalazi na sistemima. Naravno ovaj pristup ne obezbeđuje slobodu.

+ + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/freesoftware.sv.xhtml b/about/basics/freesoftware.sv.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..1a015c5224 --- /dev/null +++ b/about/basics/freesoftware.sv.xhtml @@ -0,0 +1,179 @@ + + + + + FSF Europe - Vad r fri programvara? + + + +

Vad r fri programvara?

+ +

Fri i fri programvara refererar till frihet och inte till pris. Trots +att det haft denna betydelse sedan 80-talet s verkar det som om den +frsta kompletta definitionen finns i GNU's Bulletin, vol. 1 +nr. 61, som +publicerades i Januari 1989. Det r framfr allt fyra friheter som +definierar2 fri +programvara:

+ + + +

Dessa friheter r rttigheter, inte skyldigheter, men fr att flja +dem stlls ibland vissa krav p en person. Vem som helst kan vlja att +inte nyttja dessa friheter, men kan ocks vlja att nyttja dem alla. Det +skall pongteras att fri programvara inte exkluderar kommersiell +spridning. Om ett program inte tillts att anvndas och spridas i +kommersiellt syfte r det inte ett fritt program. Ett vxande antal fretag +baserar sin affrsmodell helt eller tminstone delvis p fri +programvara, inklusive en del av de strsta proprietra +programvaruleverantrerna. Fri programvara gr det lagligt att erbjuda +hjlp och assistans, det gr det inte till ett tvng. +

+ +
+
+
+ +
+

Terminologi

+

Engelska verkar vara det enda sprk som har en sdan stark +tvetydighet mellan frihet och pris (detsamma gller svenska, vers. +anm.). Nr man verstter fri programvara till andra sprk blir det +``logiciels libre'' p franska, ``software libre'' p spanska ``software +libero'' p portugisiska, ``Fri Software'' p danska eller vad som r +motsvarande term fr frihet i det lokala sprket. +

+ +
+ppen Kllkod (Open Source)
+

Den 3:e februari 1998, i klvattnet efter Natescapes meddelat att de +slpper sin webblsare som fri programvara, mttes en grupp i Palo Alto +i Silicon Valley och diskuterade att pbrja en kampanj fr fri +programvara genom att anvnda termen "ppen Kllkod" (Open Source). +Mlet vara att snabbt kommersialisera fri programvara och hja +acceptansen fr den bland fretagen och riskkapitalbolagen i den snabba, +nya ekonomin. Som ett led i detta, valde de medvetet att frbise de +lngsiktiga frgorna (s som filosofi, etik och sociala effekter) som r +relaterade till Fri Programvara eftersom de knde att dessa var +hinder fr att f en snabb acceptans i mlgruppen. De freslog att man +skulle fokusera enbart p de tekniska frdelarna.3

+ +

Ofta anvnds, med goda avsikter, termen ``Open Source'' - som frn +brjan definierades till att betyda samma sak som Fri Programvara vad +gller licenser och implementation - av folk som egentligen refererar +till Fri Programvara. Termen har numera glidit i sin definition och +anvnds regelbundet fr allt mellan Fri Programvara och det i allra +hgsta grad proprietra ``Governmental Security Program'' (GSP) frn +Microsoft.4

+ +

Fr mer information om detta problem, se "Vi talar om Fri Programvara" +kampanjen.

+ + +
+Libre Software
+

+Nr Europakommisionen brjade behandla Fri Programvara regelbundet +frskte de undvika tvetydigheten i engelskans ``Free Software'' och +missfrstnden med ``Open Source''. De definierade en ny term ``Libre +Software.'' Denna term har visat sig hlla utan att misstolkats eller +glida och r i betydelsen identisk med Fri Programvara. Den kan vara en +lsning nr man r rdd fr att bli misstolkad nr man talar engelska +(eller svenska). +

+ +
+
+
+ +
+
... +no. 61 +
http://www.gnu.org/bulletins/bull6.html
+ +
... define2 +
Fr en fullstndig definition, se +http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
+ +
... bara.3 +
Fr referens, se +http://www.opensource.org/advocacy/faq.html: How is ''open +source'' related to ''free software''? The Open Source Initiative is a +marketing program for free software. It's a pitch for ''free software'' +on solid pragmatic grounds rather than ideological tub-thumping. The +winning substance has not changed, the losing attitude and symbolism +have.
+ +
... +Microsoft.4 +
In this program governments and intergovernmental +organizations pay substantial fees for a superficial look at some parts +of Windows sourcecode in special Microsoft facilities. This may increase +``felt security'' but is essentially useless - especially since they do +not even know whether what they looked at is what they have on their +computers. And of course it does not give them freedom.
+ + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/gnuproject.bg.xhtml b/about/basics/gnuproject.bg.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..13c114cb54 --- /dev/null +++ b/about/basics/gnuproject.bg.xhtml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + ФССЕ - Какво е проектът ГНУ? + + + +

Какво е проектът ГНУ?

+ +

+Проектът ГНУ беше стартиран през Септември 1983 от Ричард М. Столман +с цел от Свободен софтуер +да се създаде цялостна операционна система. Разработването на софтуера +започна през следващия Януари. +

+ +

+Столман основал Фондацията за Свободен Софтуер (FSF) през Октомври +1985 за да подпомага административните, правни и организационни страни +на проекта ГНУ, също така да разпространява знанието за Свободния софтуер +и да разшири употребата му. Основните лицензи на проекта ГНУ са Общият +Публичен Лиценз на ГНУ (GNU General Public License, GPL), Второстепенният +Общ Публичен Лиценз на ГНУ (GNU Lesser General Public License, LGPL, +преди известен като GNU Library General Public License). През годините +те се утвърдиха като най-широко употребяваните лицензи за Свободен софтуер. +

+ +

+Проектът ГНУ се състои от множество по-малки подпроекти, поддържани от +доброволци или служби, или комбинации от двете. Самите подпроекти +наричат себе си "ГНУ Проекти" или "ГНУ Пакети". +

+ +

+Името на проекта е получено от рекурсивния акроним "GNU's Not Unix" +(ГНУ не е Юникс). Юникс е била много популярна операционна система +през 80-те, тъй че Столман проектирал ГНУ да бъде съвместима +с Юникс, така че да бъде удобно за хората да се прехвърлят на ГНУ. +Името потвърждава, че ГНУ е поучен от техническия модел на Юникс, но +също така важно отбелязва, че двете неща нямат връзка. За разлика от +Юникс ГНУ е Свободен софтуер. +

+ +

+Бидейки Юникс-подобен ГНУ е модулен по устройство. Това означава, че +компоненти разработени от трети страни могат да бъдат вмъкнати в ГНУ. +Днес е доста обичайно за хората да използват ядро, разработено от трети +страни, наречено Линукс с ГНУ системи. Много хора използват името +"Линукс" за този вариант на ГНУ, но това попречва на хората да разберат +за проекта ГНУ и целта му за свобода на софтуера. ФССЕ приканва хората +да използват термина "ГНУ/Линукс" или "ГНУ+Линукс", когато споменават +за такива системи. +

+ +

+За повече информацията вижте уебсайта на проекта ГНУ на +www.gnu.org. +

+ + + $Date$ $Author$ + Пламен Стоев + + diff --git a/about/basics/gnuproject.ca.xhtml b/about/basics/gnuproject.ca.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..2aaaf45b9f --- /dev/null +++ b/about/basics/gnuproject.ca.xhtml @@ -0,0 +1,61 @@ + + + + + FSFE - Què és el projecte GNU? + + + +

Què és el projecte GNU?

+

+ El projecte GNU es va iniciar al setembre de 1983 + per Richard M. Stallman per tal de + crear un sistema operatiu complet de Programari Lliure. Les feines van començar al gener següent. +

+

+ Stallman va iniciar la Free Software Foundation en 1985 per a tractar amb els + aspectes jurídics i organitzatius del projecte GNU i també per a + estendre l'ús i el coneixement sobre el Programari Lliure. Les llicencies més importans + del projecte GNU són la General Public License de GNU i la Lesser + General Public License de GNU (originalment anomenada + Library Public License de GNU). Amb el pas del temps s'han establert com les + llicències per a Programari Lliure més usades. +

+

+ El projecte GNU el formen subprojectes més petits mantinguts per + voluntaris o corporacions, normalment amb l'objectiu de crear o mantenir un + component funcional. Aquests mateixos subprojectes s'anomenen "GNU + Projects" o "GNU packages". +

+

+ El nom del projecte GNU deriva de l'acrònim recursiu GNU's + Not Unix ("GNU No és Unix"). Unix era un sistema operatiu + molt popular en els anys 80; i per aquest motiu, en Stallman va dissenyar + GNU per tal que fos compatible amb Unix i facilités d'aquesta manera + la migració a GNU. El nom reconeix que GNU va aprendre del disseny + tècnic d'Unix, però també destaca que no estan relacionats. A diferència + d'Unix, GNU és programari lliure. +

+

Al ser similar a Unix, GNU té un disseny modular, això implica + que components externs poden afegir-se a GNU. Avui en dia, es molt + freqüent que s'usi en un sistema GNU un nucli extern anomenat Linux. + Majoritariament s'usa el nom "Linux" per aquesta variant de GNU, però + això evita que les persones coneguin el projecte GNU i els seu + objectiu per la llibertat del programari. La FSFE suggereix que s'usi + les expressions "GNU/Linux" o "GNU+Linux" quan es parli d'aquests sistemes. +

+

+ Si vol obtenir més informació, visiti la plana web del projecte GNU a + http://www.gnu.org/home.ca.html +

+ + + $Date$ $Author$ + Rafael Carreras + + diff --git a/about/basics/gnuproject.da.xhtml b/about/basics/gnuproject.da.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..2820d5985e --- /dev/null +++ b/about/basics/gnuproject.da.xhtml @@ -0,0 +1,59 @@ + + + + + FSFE - Hvad er GNU-projektet? + + + +

Hvad er GNU-projektet?

+

+ GNU-projektet blev startet i september 1983 af Richard M. Stallman, for at + skabe et komplet Unix-lignende styresystem bestende af + fri software. I januar ret + efter begyndte softwareudviklingen. +

+

+ Stallman stiftede Free Software Foundation i oktober 1985, som en hjlp + til de administrative, juridiske og organisatoriske aspekter ved + GNU-projektet, og ogs for at sprede brugen af og viden om fri software. + GNU-projektets primre licenser GNU General Public License (GPL) og GNU + Lesser General Public License (LGPL, oprindelig kaldet GNU Library Public + License). I rernes lb har de etableret sig som de mest anvendte licenser + til fri software. +

+

+ GNU-projektet bestr talrige mindre underprojekter, der vedligeholdes af + frivillige eller selskaber, eller kombinationer af de to. Disse + underprojekter kaldes ogs "GNU-projekter" eller "GNU-pakker." +

+

+ GNU-projektets navn stammer fra det rekursive akronym "GNU's Not Unix" + ("GNU er ikke Unix"). Unix var et meget populrt styresystem i 1980'erne, + hvorfor Stallman designede GNU til at vre overvejende kompatibelt med + Unix, s det ikke ville vre svrt for folk at skifte til GNU. Navnet + symbolisere, at GNU tog ved lre af Unix' tekniske design, men gr + samtidig ogs opmrksom p det vsentlige faktum, at de ellers ikke har + noget med hinanden at gre. I modstning til Unix, er GNU fri software. +

+

+ Da GNU er Unix-lignende, er det modulrt opbygget. Det betyder at + tredjepartskomponenter kan fjes til GNU. I dag er det meget almindeligt, + at anvende tredjepartskernen ved navn Linux sammen med GNU-systemer. + Mange bruger navnet "Linux" for denne variant af GNU, men dermed hrer + folk ikke om GNU-projektet og det ml med softwarefrihed. FSFE beder folk + om at anvende udtrykket "GNU/Linux" eller "GNU+Linux", nr de refererer + til sdanne systemer. +

+

+ For flere oplysninger, se GNU-projektets websted p + www.gnu.org. +

+ + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/gnuproject.de.xhtml b/about/basics/gnuproject.de.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..816d8896bf --- /dev/null +++ b/about/basics/gnuproject.de.xhtml @@ -0,0 +1,63 @@ + + + + + FSFE - Was ist das GNU Projekt? + + + +

Was ist das GNU Projekt?

+

+ Das GNU Projekt wurde im September 1983 vom Richard M. Stallman + ins Leben gerufen, um ein vollständiges Betriebssystem auf der Basis von + Freier Software zu schaffen. + Die Entwicklung begann im darauffolgenden Januar. +

+

+ Um die juristischen und organisatorischen Aspekte des GNU Projektes zu + betreuen sowie um die Verbreitung von Freier Software und das Verständnis + dafür zu fördern, gründete Stallman 1985 die Free Software Foundation. + Die Hauptlizenzen des GNU Projekts sind die GNU General Public License + (GPL) und die GNU Lesser General Public License (LGPL, ursprünglich die + GNU Library General Public License genannt). Über die Jahre etablierten + sich diese Lizenzen als die weltweit meistverwandten Lizenzen für Freie + Software. +

+

+ Das GNU Projekt setzt sich zusammen aus Unterprojekten, die von + Freiwilligen, Unternehmen oder einer Kombination aus beiden betreut + werden. Diese Unterprojekte werden ebenfalls als "GNU Projekte" + oder "GNU Pakete" bezeichnet. +

+

+ Der Name des GNU Projektes leitet sich von dem rekursiven Akronym "GNU's + Not Unix", also "GNU ist nicht Unix", ab. Unix war in den 80ern ein sehr + beliebtes Betriebssystem, deshalb entwarf Stallman GNU so, dass es + möglichst kompatibel zu Unix war, um es anderen einfach zu machen, nach GNU + zu migrieren. Der Name erkennt an, dass GNU vom technischen Design von + Unix gelernt hat, stellt aber auch heraus, dass sie nicht verwandt + sind. Anders als Unix ist GNU Freie Software. +

+

+ Das GNU System ist, wie es für Unix Systeme üblich ist, modular + angelegt. Das erlaubt es, Komponenten von Dritten in GNU zu + verwenden. Heutzutage ist es für viele üblich, einen Kernel namens Linux + mit dem GNU System zu verwenden. Viele verwenden den Namen "Linux" für + diese Variante des GNU Systems, allerdings verhindert dieser Name, dass + Menschen vom GNU Projekt und dessen Ziel der Freiheit von Software hören. + Die FSFE schlägt daher vor, den Begriff "GNU/Linux" oder "GNU+Linux" zu + verwenden, wenn man auf ein solches System verweist. +

+

+ Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Internetseite des GNU + Projekts unter www.gnu.org. +

+ + $Date$ $Author$ + + + diff --git a/about/basics/gnuproject.el.xhtml b/about/basics/gnuproject.el.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..1f396ca6aa --- /dev/null +++ b/about/basics/gnuproject.el.xhtml @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + FSFE - Τι είναι το GNU-Project; + + + +

Τι είναι το έργο GNU;

+ +

+Το έργο GNU (GNU project) ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1983 από τον Richard M. Stallman +για τη δημιουργία ενός πλήρους λειτουργικού συστήματος +Ελεύθερου Λογισμικού. Οι εργασίες +για την ανάπτυξη του λογισμικού ξεκίνησαν τον Ιανουάριο τoυ επόμενου έτους. +

+ +

+Ο Stallman ίδρυσε το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation, FSF) τον Οκτώβριο +του 1985 για να αντιμετωπίσει τα νομικά και οργανωτικά προβλήματα του έργου GNU και επίσης +για να διαδώσει τη χρήση και γνώση του Ελεύθερου Λογισμικού. Οι κύριες άδειες χρήσης του +έργου GNU είναι η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU General Public License, GPL) και +η Κατώτερη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU Lesser General Public License, LGPL, που +αρχικά ονομαζόταν GNU Library General Public License). Με τα χρόνια καθιερώθηκαν ως οι πιο +διαδεδομένες άδειες χρήσης για το Ελεύθερο Λογισμικό. +

+ +

+Το έργο GNU αποτελείται από πολυάριθμα μικρότερα υπο-έργα που συντηρούνται από +εθελοντές ή εταιρίες ή κάποιον συνδυασμό των δύο. Αυτά τα υπο-έργα επίσης +καλούνται "έργα GNU" ή "πακέτα GNU". +

+ +

+Το όνομα του έργου GNU προέρχεται από το αναδρομικό ακρωνύμιο "GNU's Not Unix". +Το Unix ήταν ένα πολύ δημοφιλές λειτουργικό σύστημα στη δεκαετία του '80, έτσι +ο Stallman σχεδίασε το GNU ως επί το πλείστον συμβατό με το Unix, ώστε να +διευκολύνει την μετάβαση των χρηστών στο GNU. Το όνομα είναι η αναγνώριση ότι +το GNU διδάχτηκε από τον τεχνικό σχεδιασμό του Unix, αλλά επίσης με σημασία +σημειώνει ότι δεν συσχετίζονται. Αντίθετα με το Unix, το GNU είναι Ελεύθερο +Λογισμικό. +

+ +

+Αφού είναι παρόμοιο με το Unix, το GNU είναι αρθρωτό στη σχεδίασή του. Αυτό +σημαίνει ότι τμήματα λογισμικού άλλων κατασκευαστών μπορούν να εισαχθούν στο +GNU. Σήμερα είναι διαδεδομένη η χρήση του πυρήνα Linux στα συστήματα GNU. +Πολλοί χρησιμοποιούν το όνομα "Linux" για αυτήν την παραλλαγή του GNU, αλλά +αυτό είναι αποτρεπτικό για να ακουστεί το έργο GNU και ο στόχος του σχετικά με +την ελευθερία στο λογισμικό. Το FSFE ζητά από το κοινό να χρησιμοποιεί τον όρο +"GNU/Linux" ή "GNU+Linux" όταν αναφέρεται σε αυτά τα συστήματα. +

+ +

+Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον ιστότοπο του έργου GNU στη διεύθυνση +www.gnu.org. +

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/gnuproject.en.xhtml b/about/basics/gnuproject.en.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..f4a62eda7c --- /dev/null +++ b/about/basics/gnuproject.en.xhtml @@ -0,0 +1,67 @@ + + + + + FSFE - What is the GNU-Project? + + + +

What is the GNU project?

+ +

+The GNU project was launched in September 1983 by Richard M. Stallman +to create a complete operating system +of Free Software. Software +development work started the following January. +

+ +

+Stallman established the Free Software Foundation in October 1985 to +assist administrative, legal, and organisational aspects of the GNU +project and also to spread the use and knowledge of Free Software. +The main licences of the GNU project are the GNU General Public +License (GPL) and the GNU Lesser General Public License (LGPL, +originally called GNU Library General Public License). Over the years +they have become established as the most widely used licences for Free +Software. +

+ +

+The GNU project consists of numerous smaller sub-projects maintained +by volunteers or businesses or combinations of the two. These +sub-projects themselves are also called "GNU projects" or "GNU +packages." +

+ +

+The name of the GNU project is derived from the recursive acronym +"GNU's Not Unix." Unix was a very popular operating system in the +80s, so Stallman designed GNU to be mostly compatible with Unix so +that it would be convenient for people to migrate to GNU. The name +acknowledges that GNU learned from Unix's technical design, but also +importantly notes that they are unrelated. Unlike Unix, GNU is Free +Software. +

+ +

+Being Unix-like, GNU is modular in design. This means that third +party components can be inserted into GNU. Today, it is very common +for people to use a third party kernel called Linux with GNU systems. +Many people use the name "Linux" for this variant of GNU, but this +prevents people from hearing of the GNU project and its goal of +software freedom. FSFE asks people to use the term "GNU/Linux" or +"GNU+Linux" when refering to such systems. +

+ +

+For more information, see the GNU project's website at www.gnu.org. +

+ + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/gnuproject.es.xhtml b/about/basics/gnuproject.es.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..067c51a9b8 --- /dev/null +++ b/about/basics/gnuproject.es.xhtml @@ -0,0 +1,69 @@ + + + + + FSFE - Qu es el Proyecto GNU? + + + +

Qu es el Proyecto GNU?

+

+ El Proyecto GNU se fund en septiembre de 1983 por + Richard M. Stallman para crear un + sistema operativo completo de + Software Libre. + Empez a trabajar en ello en enero del ao siguiente. +

+

+ Stallman puso en marcha la Free Software Fundation + (Fundacin para el Software Libre) en octubre de 1985 + para ocuparse de los aspectos administrativos, organizativos + y legales del Proyecto GNU y tambin para difundir el uso + y el conocimiento del Software Libre. + Las principales licencias del proyecto GNU son la + Licencia Pblica General de GNU (GPL, General Public + License en ingls), y la Licencia Pblica General Reducida + de GNU (LGPL, GNU Lesser General Public License en ingls), + aunque el nombre original de esta ltima era Licencia Pblica General de Bibliotecas de GNU. + Con los aos, se han establecido como las licencias de Software Libre ms utilizadas. +

+

+ El Proyecto GNU consta de una serie de pequeos + subproyectos mantenidos por voluntarios, empresas o combinaciones + de ambos. Estos subproyectos tambin se denominan + Proyectos de GNU o Paquetes GNU. +

+

+ El nombre del Proyecto GNU proviene del acrnimo + recursivo GNU's Not Unix (GNU No es Unix). + Unix era un sistema operativo muy popular en los aos 80, + as que Stallman dise GNU para ser muy + compatible con Unix, para que la migracin a GNU fuese cmoda. + El nombre reconoce que GNU aprendi del diseo tcnico de Unix, pero tambin indica + claramente que no estn relacionados.A diferencia de Unix, GNU es Software Libre. +

+

+ Al ser como Unix, el diseo de GNU es modular. + Esto significa que se le pueden aadir a GNU + componentes de terceras partes. Hoy en da, + es comn utilizar un ncleo de terceros, + llamado Linux, con los sistemas GNU. + Mucha gente emplea el nombre Linux para esta variante de + GNU, pero esto evita que se conozca el Proyecto GNU + y sus metas para la libertad del software. + La FSFE pide que se use el trmino GNU/Linux o GNU+Linux + al referirse a dichos sistemas. +

+

+ Para ms informacin, visite la pgina del Proyecto GNU en www.gnu.org. +

+ + $Date$ $Author$ + + + diff --git a/about/basics/gnuproject.fr.xhtml b/about/basics/gnuproject.fr.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..13575130cd --- /dev/null +++ b/about/basics/gnuproject.fr.xhtml @@ -0,0 +1,65 @@ + + + + + FSFE - Qu'est-ce que le projet GNU? + + + +

Qu'est-ce que le Projet GNU?

+

+ Le Projet GNU a t dmarr en septembre 1983 par Richard M. + Stallman afin de crer un systme d'exploitation complet + utilisant du logiciel libre. Le dveloppement du logiciel a dbut + en janvier de l'anne suivante. +

+ +

+ Stallman fonda la "Free Software Foundation" en octobre 1985 pour grer + les aspects administratifs, juridiques et organisationnels du Projet GNU et + pour dvelopper l'utilisation et la connaissance du Logiciel Libre. + Les principales licences issues du projet GNU sont la Licence Publique + Gnrale GNU (GPL) et la Licence Publique Gnrale GNU Restreinte (LGPL + nomme l'origine Licence Publique Gnrale de Librairie). Au fil des ans, + elles sont devenues les licences de Logiciel Libre les plus utilises. +

+ +

+ Le Projet GNU consiste en de nombreux sous-projets maintenus + par des volontaires, des socits ou une combinaison des deux. Ces sous-projets + sont appels "Projets GNU" ou "paquets GNU" ("GNU packages" en anglais). +

+ +

+ Le nom du Projet GNU provient d'un acronyme rcursif "GNU is Not UNIX" + ("GNU ce n'est pas UNIX"). UNIX tait un systme d'exploitation trs rpandu + dans les annes 80, pour cette raison Stallman a conu GNU pour de sorte qu'il soit + trs compatible avec UNIX pour permettre une migration aise vers GNU. Ce nom permet + de reconnatre que GNU a appris de la conception technique UNIX, mais il met galement + en avant que ces deux systmes n'ont pas de liens de parent. A l'inverse d'UNIX, GNU + est un Logiciel Libre. +

+ +

+ Etant un systme de type UNIX, GNU est de conception modulaire. Ce qui signifie que + des modules tiers peuvent tre adjoints GNU. Aujourd'hui, il est d'usage courant + d'utiliser avec les systmes GNU le noyau appel Linux, qui est un module tiers. De + nombreuses personnes utilisent le terme "Linux" pour cette variante de GNU, cela a pour + consquences d'empcher d'entendre parler du projet GNU et de son projet de libert du + logiciel. La FSFE a demand ce que soit utilis les termes "GNU/Linux" ou "GNU+Linux" + lorsqu'il est fait rfrence a un tel systme. +

+ +

+ Pour de plus amples informations vous pouvez consulter le site Web du projet GNU + l'adresse suivante : www.gnu.org. +

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/gnuproject.it.xhtml b/about/basics/gnuproject.it.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..338a945d06 --- /dev/null +++ b/about/basics/gnuproject.it.xhtml @@ -0,0 +1,60 @@ + + + + + FSFE - Cosa il Progetto GNU? + + + +

Cosa il Progetto GNU?

+

+ Il Progetto GNU stato lanciato nel Settembre 1983 da Richard M. Stallman, con + lo scopo di creare un sistema operativo completo basato su Software Libero. Il lavoro di + sviluppo iniziato nel gennaio seguente. +

+

+ Nell'ottobre 1985 Stallman ha anche fondato la "Free Software Foundation", + per affronatare gli aspetti giuridici e organizzativi del Progetto GNU e + anche per diffondere l'uso e la conoscenza del Software Libero. Le licenze + principali usate dal Progetto GNU sono la GNU General Public + License (GPL) e la GNU Lesser General Public License (LGPL, originariamente + chiamata GNU Library Public License). Negli anni, esse si sono affermate + come le licenze pi usate per il Software Libero. +

+

+ Il Progetto GNU consiste di molti piccoli sottoprogetti, curati da + volontari, aziende, o combinazioni dei due. Questi sottoprogetti sono + chiamati essi stessi "Progetti GNU" o "Pacchetti GNU". +

+

+ Il nome del Progetto GNU derivato dall'acronimo ricorsivo "GNU's Not + Unix". Unix era un sistema operativo molto popolare negli anni '80, quindi + Stallman progett GNU in modo da essere il pi possibile compatibile con + Unix, in modo da facilitare la migrazione da un sistema all'altro. + Il nome scelto riconosce che GNU si ispira a Unix per quanto riguarda la sua + architettura, ma mette in chiaro che i due sistemi sono diversi: a + differenza di Unix, GNU Software Libero. +

+

+ Poich si ispira a Unix, il sistema GNU modulare, quindi possibile + inserirvi componenti sviluppati da terzi. Al giorno d'oggi molto + frequente l'uso del sistema GNU con il kernel Linux, e molte persone + chiamano "Linux" queste varianti di GNU, dimenticandosi del progetto GNU e + del suo scopo, la libert del software. La FSFE raccomanda di usare il + termine "GNU/Linux" o "GNU+Linux" per indicare questi sistemi. +

+ +

+Per maggiori informazioni, si veda il sito web del progetto GNU su www.gnu.org. +

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/gnuproject.nl.xhtml b/about/basics/gnuproject.nl.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..3622f6fecd --- /dev/null +++ b/about/basics/gnuproject.nl.xhtml @@ -0,0 +1,43 @@ + + + + + FSFE - Wat is het GNU-project? + + + +

Wat is het GNU-project?

+ +

+Het GNU-project werd in september 1983 opgestart door Richard M. Stallman om een besturingssysteem te creëren met alleen Vrije Software. De softwareontwikkeling begon in januari. +

+ +

+Om het GNU-project administratief, juridisch en logistiek te ondersteunen richtte Stallman in oktober 1985 de FSF op. Deze organisatie helpt ook om het GNU-project te verspreiden en beter bekend te maken. De belangrijkste licenties van het GNU-project zijn de GNU General Public License (GPL) en de GNU Lesser General Public License (LGPL, oorspronkelijk was dit de GNU Library General Public License). Dit zijn ondertussen veruit de meest gebruikte licenties voor Vrije Software. +

+ +

+Het GNU-project bestaat uit een groot aantal subprojecten die worden beheerd door vrijwilligers, bedrijven of een combinatie van beide. Deze subprojecten noemt men "GNU projecten" of "GNU packages". +

+ +

+De naam van het GNU-project komt van het recursieve acroniem "GNU's Not Unix". Unix was een zeer populair besturingssysteem in de jaren '80. Stallman maakte GNU zo compatibel mogelijk met Unix om de overgang naar GNU voor de gebruikers te vergemakkelijken, al stelt het acroniem heel duidelijk dat ze niet verwant zijn. In tegenstelling tot Unix is GNU Vrije Software. +

+ +

+Aangezien GNU Unix-achtig is, kreeg het een modulaire structuur. Hierdoor kan software van derden makkelijk ingevoegd worden. Tegenwoordig gebruiken veel mensen een kernel, Linux genoemd, van een derde partij in hun GNU-systeem. Veel mensen noemen deze GNU-variant "Linux", waardoor het GNU-project en zijn strijd voor Vrije Software te weinig genoemd worden. FSFE vraagt dan ook om de term "GNU/Linux" of "GNU+Linux" te gebruiken als je naar deze systemen verwijst. +

+ +

+Veel meer informatie vind je op de website van het GNU-project +www.gnu.org. +

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/gnuproject.pt.xhtml b/about/basics/gnuproject.pt.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..010935ea22 --- /dev/null +++ b/about/basics/gnuproject.pt.xhtml @@ -0,0 +1,67 @@ + + + + + FSFE - O que o Projecto-GNU? + + + +

O que o projecto GNU?

+ +

+O projecto GNU foi lanado em Setembro de 1983 por Richard M. Stallman +para criar um sistema operativo completo +de Software Livre. O trabalho +de desenvolvimento de software iniciou-se em Janeiro seguinte. +

+ +

+Stallman fundou a "Free Software Foundation" (Fundao de Software Livre) em Outubro de 1985 para +suportar aspectos administrativos, legais e organizacionais do projecto GNU +e tambm para difundir o uso e conhecimento do Software Livre. +As principais licenas do projecto GNU so a "GNU General Public +License (GPL)" (Licena Pblica Geral) e a "GNU Lesser General Public License" (LGPL, + Licena Pblica Geral Menor, originalmente designada por "GNU Library General Public License"). Ao longo dos anos +tornaram-se nas licenas mais utilizadas para o Software +Livre. +

+ +

+O projecto GNU consiste em inmeros pequenos sub-projectos mantidos +por voluntrios ou empresas ou combinaes destas duas. Estes +mesmos sub-projectos so tambm designados por "GNU projects" (projectos GNU) ou "GNU +packages" (pacotes GNU). +

+ +

+O nome do projecto GNU resultado do acrnimo redundante +"GNU's Not Unix." O Unix era um sistema operativo muito conhecido e utilizado nos +anos 80, por isso Stallman desenvolveu o GNU por forma a ser o mais compatvel possvel com o Unix +porque assim seria vantajoso para as pessoas migrarem para o GNU. O autor +reconhece que o GNU aprendeu com o projecto tcnico Unix, mas tambm +existem notas muito importantes as quais no esto relacionadas. Contrriamente ao Unix, o GNU Software +Livre. +

+ +

+Sendo semelhante ao Unix, o GNU desenvolvido por mdulos. Isto significa que componentes +de terceiros podem ser inseridos no GNU. Hoje em dia, muito comum +as pessoas utilizarem um "kernel" (ncleo) de terceiros designado por Linux com os sistemas GNU. +Muitas pessoas utilizam o nome "Linux" para esta variante do GNU, mas isto +impede que as pessoas saibam do projecto GNU e o seu propsito da +liberdade do software. A FSFE pede s pessoas para utilizarem os termos "GNU/Linux" ou +"GNU+Linux" quando fazem referncia a estes mesmos sistemas. +

+ +

+Para mais informaes, ver o website do projecto GNU em www.gnu.org. +

+ + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/whatwedo.cs.xhtml b/about/basics/whatwedo.cs.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..58de2db25a --- /dev/null +++ b/about/basics/whatwedo.cs.xhtml @@ -0,0 +1,61 @@ + + + + + Evropsk Nadace pro svobodn software - Co dlme? + + + +

Co dlme?

+ + + + $Date$ $Author$ + + + diff --git a/about/basics/whatwedo.da.xhtml b/about/basics/whatwedo.da.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..4500ec6aae --- /dev/null +++ b/about/basics/whatwedo.da.xhtml @@ -0,0 +1,57 @@ + + + + + FSFE - Hvad laver vi? + + + +

Hvad laver vi?

+ + + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/whatwedo.de.xhtml b/about/basics/whatwedo.de.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..ae7905d04e --- /dev/null +++ b/about/basics/whatwedo.de.xhtml @@ -0,0 +1,59 @@ + + + + + FSFE - Was machen wir? + + + +

Was machen wir?

+ + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/whatwedo.el.xhtml b/about/basics/whatwedo.el.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..995ec4eb4e --- /dev/null +++ b/about/basics/whatwedo.el.xhtml @@ -0,0 +1,59 @@ + + + + + FSFE - Με τι ασχολούμαστε; + + + +

Με τι ασχολούμαστε;

+ + + + + $Date$ $Author$ + + + diff --git a/about/basics/whatwedo.en.xhtml b/about/basics/whatwedo.en.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..3d1f320556 --- /dev/null +++ b/about/basics/whatwedo.en.xhtml @@ -0,0 +1,55 @@ + + + + + FSFE - What do we do? + + + +

What do we do?

+ + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/whatwedo.es.xhtml b/about/basics/whatwedo.es.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..46414501a6 --- /dev/null +++ b/about/basics/whatwedo.es.xhtml @@ -0,0 +1,44 @@ + + + + + FSFE - ¿Qué hacemos? + + + +

¿Qué hacemos?

+ + + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/whatwedo.fi.xhtml b/about/basics/whatwedo.fi.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..7d88f4b7cb --- /dev/null +++ b/about/basics/whatwedo.fi.xhtml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + FSFE - mitä teemme? + + + +

Mitä teemme?

+ + + + $Date$ $Author$ + Timo Jyrinki + + diff --git a/about/basics/whatwedo.fr.xhtml b/about/basics/whatwedo.fr.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..1ce9c14538 --- /dev/null +++ b/about/basics/whatwedo.fr.xhtml @@ -0,0 +1,50 @@ + + + + + FSFE - Que faisons nous ? + + + +

Que faisons nous ?

+ + + + + $Date$ $Author$ + Michel Roche (Vercors - France) + + diff --git a/about/basics/whatwedo.it.xhtml b/about/basics/whatwedo.it.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..86c394ee8b --- /dev/null +++ b/about/basics/whatwedo.it.xhtml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + FSFE - Cosa facciamo? + + + +

Cosa facciamo?

+ + + + + $Date$ $Author$ + + + diff --git a/about/basics/whatwedo.nl.xhtml b/about/basics/whatwedo.nl.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..f07f2d0b3c --- /dev/null +++ b/about/basics/whatwedo.nl.xhtml @@ -0,0 +1,83 @@ + + + + + FSFE - Wat doen we? + + + +

Wat doen we?

+ + + + + $Date$ $Author$ + + + diff --git a/about/basics/whatwedo.pt.xhtml b/about/basics/whatwedo.pt.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..bbe6ad0d13 --- /dev/null +++ b/about/basics/whatwedo.pt.xhtml @@ -0,0 +1,56 @@ + + + + + FSFE - O que é que nós fazemos? + + + +

O que é que nós fazemos?

+ + + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/whatwedo.sv.xhtml b/about/basics/whatwedo.sv.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..5dfe53d74a --- /dev/null +++ b/about/basics/whatwedo.sv.xhtml @@ -0,0 +1,58 @@ + + + + + FSF Europe - Vad gr vi? + + + +

Vad gr vi?

+ + + + + $Date$ $Author$ + + + diff --git a/about/basics/whyweexist.cs.xhtml b/about/basics/whyweexist.cs.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..42d4b2d13e --- /dev/null +++ b/about/basics/whyweexist.cs.xhtml @@ -0,0 +1,106 @@ + + + + + FSFE - Pro existujeme? + + + +

Pro existujeme?

+

Evropsk Nadace pro svobodn software byla zaloena v roce 2001 + jako sestersk organizace americk Nadace pro svobodn software. kolem Nadace pro svobodn software + je starat se o vechny aspekty svobodnho software v Evrop.

+ +

Dvody, pro se stalo zaloen nadace v Evrop nezbytnost.

+ + + +

Dal vahy k tmatu o svobodnm software najdete v etin + na strnkch + http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.cs.html + +

+ +

Georg C. F. Greve + <greve@gnu.org>, + Hamburg, June 23rd 2001

+ + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/whyweexist.da.xhtml b/about/basics/whyweexist.da.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..73425615d6 --- /dev/null +++ b/about/basics/whyweexist.da.xhtml @@ -0,0 +1,103 @@ + + + + + FSFE - Hvorfor er vi til? + + + +

Hvorfor er vi til?

+

Free Software Foundation Europe (FSFE) blev grundlagt i 2001, som + en ssterorganisation til Free Software Foundation (FSF) i USA, og tager sig + af alle aspekter ved fri software i + Europa.

+ +

Flere faktorer har gjort dette ndvendigt.

+ + + +

Yderligere betragtninger om emnet fri software findes p: + + http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html + +

+ +

Georg C. F. Greve + <greve@gnu.org>, + Hamburg, 23. juni 2001

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/whyweexist.de.xhtml b/about/basics/whyweexist.de.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..5ed3949f50 --- /dev/null +++ b/about/basics/whyweexist.de.xhtml @@ -0,0 +1,112 @@ + + + + + FSFE - Warum gibt es uns? + + + +

Warum gibt es uns?

+ +

Die Free Software Foundation Europe (FSFE) wurde 2001 als + Schwesterorganisation der Free Software Foundation (FSF) in den USA + gegrndet, um sich um die Belange Freier Software in Europa zu + kmmern.

+ +

Dieser Schritt wurde durch mehrere Faktoren bedingt.

+ + + +

Weitere berlegungen zum Thema Freie Software finden sich unter: + + http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html + +

+ +

Georg C. F. Greve + <greve@gnu.org>, + Hamburg, June 23rd 2001

+ + + $Date$ $Author$ + + + diff --git a/about/basics/whyweexist.el.xhtml b/about/basics/whyweexist.el.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..93999136ba --- /dev/null +++ b/about/basics/whyweexist.el.xhtml @@ -0,0 +1,104 @@ + + + + + FSFE - Γιατί υπάρχουμε; + + +

Γιατί υπάρχουμε;

+

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) ιδρύθηκε το 2001 ως + ο ομοθυγατρικός οργανισμός του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (FSF) των ΗΠΑ + με στόχο να μεριμνήσει για όλες τις πτυχές σχετικά με το + Ελεύθερο Λογισμικό στην Ευρώπη.

+ +

Πολλοί παράγοντες έκαναν απαραίτητο αυτό το βήμα.

+ + + +

Περαιτέρω εξέταση του θέματος του Ελεύθερου Λογισμικού μπορεί να βρεθεί + στη διεύθυνση: + http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html + +

+ +

Georg C. F. Greve + <greve@gnu.org>, + Αμβούργο, 23 Ιουνίου 2001

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/whyweexist.en.xhtml b/about/basics/whyweexist.en.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..3529ab1315 --- /dev/null +++ b/about/basics/whyweexist.en.xhtml @@ -0,0 +1,105 @@ + + + + + FSFE - Why do we exist? + + + +

Why do we exist?

+

The Free Software Foundation Europe (FSFE) was founded in + 2001 as the sister organisation of the Free Software Foundation + (FSF) in the USA to take care of all aspects of Free Software in + Europe.

+ +

Several factors made this step necessary.

+ + + +

Further considerations on the topic of Free Software can be + found at: + http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html + +

+ +

Georg C. F. Greve + <greve@gnu.org>, + Hamburg, June 23rd 2001

+ + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/whyweexist.es.xhtml b/about/basics/whyweexist.es.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..8f71ad1614 --- /dev/null +++ b/about/basics/whyweexist.es.xhtml @@ -0,0 +1,108 @@ + + + + + FSFE - ¿Por qué existimos? + + +

¿Por qué existimos?

+ +

La Free Software Foundation Europa (FSFE) se fundó en 2001 como + organización hermana de la Free Software Foundation de los + Estados Unidos de América para cuidar de las cuestiones relativas al + Software Libre en Europa.

+ +

Varios factores hicieron necesario este paso.

+ + + +

Puede encontrar más consideraciones sobre el tema del Software Libre + en: + http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.es.html + +

+ +

Georg C. F. Greve + <greve@gnu.org>, + Hamburgo, 23 de junio de 2001

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/whyweexist.fr.xhtml b/about/basics/whyweexist.fr.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..b9af653d42 --- /dev/null +++ b/about/basics/whyweexist.fr.xhtml @@ -0,0 +1,102 @@ + + + + + FSFE - Pourquoi existons nous ? + + + +

Pourquoi existons nous ?

+

La Fondation pour le Logiciel Libre en Europe (Free Software Foundation Europe - FSFE) a été fondée en + 2001 en tant qu'organisation soeur de la Fondation pour le Logiciel Libre + (Free Software Foundation - FSF) aux États-Unis pour gérer tous les aspects des Logiciels Libres en Europe.

+ +

Différents facteurs ont rendus cette création nécessaire.

+ + + +

De plus amples considérations au sujet du Logiciel Libre peuvent + être trouvées sur : + http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html + +

+ +

Georg C. F. Greve + <greve@gnu.org>, + Hambourg, le 23 Juin 2001

+ + $Date$ $Author$ +Michel Roche (Vercors - France) + + diff --git a/about/basics/whyweexist.it.xhtml b/about/basics/whyweexist.it.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..0bc46e8f0e --- /dev/null +++ b/about/basics/whyweexist.it.xhtml @@ -0,0 +1,108 @@ + + + + + FSFE - Perché esistiamo? + + + +

Perché esistiamo?

+

Free Software Foundation Europe (FSFE) è stata fondata + nel 2001 come organizzazione consociata di Free Software Foundation + (FSF) negli Stati Uniti per occuparsi di tutti gli aspetti del + Software Libero in Europa.

+ +

Molti fattori hanno reso necessario questo passo.

+ + + +

Ulteriori considerazioni sul tema del Software Libero possono + essere trovate su: + http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.it.html + +

+ +

Georg C. F. Greve + <greve@gnu.org>, + Amburgo, 23 Giugno 2001

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/whyweexist.nl.xhtml b/about/basics/whyweexist.nl.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..a6e9f06fad --- /dev/null +++ b/about/basics/whyweexist.nl.xhtml @@ -0,0 +1,145 @@ + + + + + FSFE - Waarom bestaan we? + + + +

Waarom bestaan we?

+ +

+ De Free Software Foundation Europe (FSFE) is opgericht in 2001 + als zusterorganisatie van de Free Software Foundation (FSF) uit + de VS om zich over alle aspecten van Vrije Software in Europa te + ontfermen. +

+ +

Dit werd noodzakelijk voor verschillende redenen.

+ + + +

+ U kan nog veel meer bedenkingen rond het onderwerp Vrije + Software vinden op: + + http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html +

+ +

Georg C. F. Greve + <greve@gnu.org>, + Hamburg, 23 juni 2001

+ + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/whyweexist.pt.xhtml b/about/basics/whyweexist.pt.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..c7a5843c21 --- /dev/null +++ b/about/basics/whyweexist.pt.xhtml @@ -0,0 +1,106 @@ + + + + + FSFE - Porque que ns existimos? + + + +

Porque que ns existimos?

+

A Free Software Foundation Europe (FSFE) foi fundada em 2001 + como organizao irm da Free Software Foundation (FSF) dos EUA para tratar + de todos os assuntos relacionados com o Software Livre na + Europa.

+ +

Vrios factores tornaram este passo necessrio.

+ + + +

Outras consideraes sobre o tpico do Software Livre podem ser + encontradas em: + http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.pt.html + +

+ +

Georg C. F. Greve + <greve@gnu.org>, + Hamburg, 23 de Junnho de 2001

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/whyweexist.sr.xhtml b/about/basics/whyweexist.sr.xhtml new file mode 100755 index 0000000000..52caa07d27 --- /dev/null +++ b/about/basics/whyweexist.sr.xhtml @@ -0,0 +1,104 @@ + + + + + FSFE - Zašto postojimo? + + + +

Zašto postojimo?

+

Fondacija za slobodan softver Evrope (FSFE) je nastala + 2001. godine kao sestrinska organizacija Fondacije za slobodan softver (FSS, eng. FSF) + čije je sedište u SAD, u cilju podrške svim aspektima slobodnog softvera + u Evropi.

+ +

Faktori zbog kojih je osnivanje FSFE bilo neophodno.

+ + + +

Više informacija na temu slobodnog softvera možete naći + na adresi: + http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html + +

+ +

Georg C. F. Greve + <greve@gnu.org>, + Hamburg, 23. Jun 2001.

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/basics/whyweexist.sv.xhtml b/about/basics/whyweexist.sv.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..1bce27b8d1 --- /dev/null +++ b/about/basics/whyweexist.sv.xhtml @@ -0,0 +1,104 @@ + + + + + FSFE - Varfr finns vi? + + + +

Varfr finns vi?

+

Free Software Foundation Europe (FSFE) grundades + 2001 som systerorganisation till Free Software Foundation + (FSF) i USA fr att arbeta med frgor rrande fri programvara i + Europa.

+ +

Flera faktorer gjorde detta steg ndvndigt.

+ + + +

Vidare tankar om fri programvara hittar du p: + + http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html + +

+ +

Georg C. F. Greve + <greve@gnu.org>, + Hamburg, June 23rd 2001

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/history/doi.cs.xhtml b/about/history/doi.cs.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..1f9615f876 --- /dev/null +++ b/about/history/doi.cs.xhtml @@ -0,0 +1,154 @@ + + + + + Evropsk Nadace pro svobodn software - Deklarace cle + + + +
+

Deklarace cle - Evropsk Nadace pro svobodn software

+ Georg C. F. Greve <greve@gnu.org> +
22. listopadu 2000
+
+

+ Jist skupina lid zaala pracovat na koncepci ,,Evropsk Nadace + pro svobodn software'', kter bude v podstat sesterskou + organizac Nadace pro svobodn software, zaloen Richardem M. + Stallmanem. +

+

+ Ukzalo se, e Nadace pro svobodn software v USA, + kter existuje ve zcela jin asov a + kulturn zn, me jen tko bt ve styku se silnm hnutm a vvojem + svobodnho software v Evrop. Prvn nezvisle na FSF v Americe + se tak bude Evropsk Nadace snait poskytnout organizan + pte pro svobodn software v + Evrop; pevn pro (ale ne vhradn) projekt GNU. Krom toho bude + poskytovat nezbytnou mstn organizaci pro politickou prci + a distribuci finannch prostedk. +

+

Pro dosaen cl

+ +

+chpeme jako nadazen zachovat pravou podstatu a ducha svobodnho +software. +

+

+ + Tak by jsme se rdi vyhnuli vytvoen dal odtpen skupiny v rmci + hnut. Z tohoto dvodu jsme v kontaktu s Richardem M. Stallmanem, protoe + clem je doshnout uznn statutu ,,evropsk sestersk organizace'' + Nadace pro svobodn software -- to by tak umonilo evropanm + dvat pvodn Nadaci dary odeitateln z dan. +

+

+ Bt oficiln sesterskou organizac vak pin odpovdnost za ochranu + jejich + filosofickch stanovisek a hodnot. V naich och je to stlost vech + rozhodnut a prac FSF, kter ji in tak zvltn; budeme tud aplikovat + stejn dlouhodob vahy i na vechny nae kroky. +

+

+ Jak ukzala nedvn minulost, je velmi velmi lehk odklonit se z cesty a + ztratit stopu tchto dlouhodobch cl. Proto je dleit mt pouze + leny dobe chpajc hnut, jeho pvod a cle. +

+

+ Poctili jsme, e tato odpovdnost vyaduje vyvarovat se monch nstrah a + past, kter na ns ekaj, ped tm, ne nae plny zveejnme. + Po vce ne roce diskus a budovn dvry ve vzjemnou + integritu ctme, e je as uvst tyto plny v ivot. +

+

Doposud se jdro organizace skld z tchto lid

+ +

+ a pro zatek zalome organizaci Evropsk Nadace pro svobodn software + v Nmecku. Odtud budeme + krok za krokem postupovat do dalch evropskch zem, abychom nakonec mli + v Evrop silnou a spolehlivou organizaci, kter bude pracovat v souladu s + cli svobodnho software. +

+

+ Jako prvn krok k naemu opravdovmu evropanstv budeme hledat +jin lidi se silnm povdomm o GNU a svobodnm softwaru, a to pevn +ve Francii, Britnii a panlsku. Jestlie ctte, e byste mli +bt kontaktovni a my jsme tak jet neuinili, nezoufejte. Mete +ns zkusit kontaktovat sami. Berte vak prosm na vdom, e bt soust +tto organizace vyaduje relativn vysokou rove zavzn se a e +vybudovn nezbytn rovn vzjemn dvry je pomal proces. +

+

+ Hodlme dlat vci podn, protoe patn pstup by mohl pinst + patn vsledky. Pokud nm chcete pomoci, beze veho ns kontaktujte na +

+

+ <team@fsfeurope.org> +

+

+ nebo se zapite + do veejn diskusnho skupiny <discussion@fsfeurope.org>. +

+

+ Pokud chcete bt pouze informovni o novinkch, mete se pihlsit + do + + diskusn skupiny <announce@fsfeurope.org>. +

+

+ Do vech diskusnch skupin se mete zapsat zaslnm e-mailu na +

+

+ [name]-request@fsfeurope.org +

+

+ s pedmtem "subscribe", nebo pomoc webovho rozhran na +

+

+ http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo. +

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/history/doi.de.xhtml b/about/history/doi.de.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..a2b421d0c5 --- /dev/null +++ b/about/history/doi.de.xhtml @@ -0,0 +1,168 @@ + + + + + FSFE - Absichtserklrung + + + +
+

Absichtserklrung - Free Software Foundation Europe

+ Georg C. F. Greve <greve@gnu.org> +
22 Nov 2000
+
+

+ Eine Gruppe hat damit begonnen, an dem Konzept der "Free + Software Foundation Europe" zu arbeiten. Diese strebt an, + die Schwesterorganisation der durch Richard M. Stallman + gegrndeten Free Software Foundation zu werden. +

+

+ Es wird zunehmend offensichtlich, da die FSF in den USA + aufgrund der Tatsache, da sie in einer anderen Zeit- und + Kulturzone liegt, Schwierigkeiten damit hat, den Kontakt zur + europischen Freien Software Szene und deren starken + Entwicklungen zu halten. Rechtlich von dieser unabhngig, wird + die FSFE daher das organisatorische Rckgrat Freier + Software bilden. Schwerpunkt ist dabei das GNU-Projekt, wobei + sich die Aktivitten nicht auf dieses beschrnken. Weiterhin + wird die FSFE die dringend bentigte politische Arbeit vor + Ort und die Verwaltung der Finanzen bernehmen. +

+

Es werden u.A. folgende Ziele verfolgt:

+ +

+ Dabei ist es fr uns wesentlich, den wahren Geist und das Wesen + Freier Software zu bewahren. +

+

+ Wir mchten vermeiden, eine weitere Splittergruppe innerhalb der + Bewegung zu erzeugen. Daher sind wir in engem Kontakt mit + Richard M. Stallman und unser Ziel ist, als "europische + Schwesterorganisation" der FSF anerkannt zu werden. Dies + wird auch Europern die Mglichkeit geben, Spenden an + "die" FSF von der Steuer abzusetzen. +

+

+ Als offizielle Schwesterorganisation der FSF bernehmen wir die + Verantwortung, die philosophischen Standpunkte und Werte zu + bewahren. Speziell die Nachhaltigkeit ihrer Entscheidungen und + ihres Wirkens ist es, die das Besondere der FSF ausmacht. Daher + werden wir unsere Unternehmungen hnlich langfristig anlegen. +

+

+ Wie sich in jngerer Vergangenheit gezeigt hat, ist es leicht, + vom Pfad abzuweichen und dabei die langfristigen Ziele aus den + Augen zu verlieren. Aus diesem Grund ist es ausschlaggebend, da + Mitglieder ein fundiertes Verstndnis fr die Bewegung, ihre + Ursprnge und Ziele aufweisen. +

+

+ Wir waren der Ansicht, da diese immense Verantwortung es + notwendig machte, sich vor dem Schritt an die ffentlichkeit der + mglichen Fallen und Stolpersteine bewut zu werden. Nach + nunmehr einem Jahr der Diskussionen und berlegungen, in dem wir + eine gemeinsame Vertrauensbasis geschaffen habe, ist es nunmehr + Zeit geworden, diese Plne zum Leben zu erwecken. +

+

Augenblicklich besteht die Keimzelle aus

+ +

+ und wir haben vor, ausgehend von Deutschland die Organisation + der "FSF Europe" aufzubauen. Wir streben dabei eine + gesunde und starke Struktur fr Freie Software in Europa an und + werden dieses Ziel mit schrittweiser Erweiterung auf andere + Lnder verfolgen. +

+

+ Dabei ist es uns wichtig, im Team unmittelbar europisch zu + werden und wir suchen nach weiteren Leuten mit einem + ausgeprgten Verstndnis fr das GNU-Projekt und Freie Software + insbesondere in Frankreich, Grobritannien und Spanien. Wer + meint, darber zu verfgen und bisher nicht angesprochen wurde, + den bitten wir, nicht zu verzweifeln und sich stattdessen an uns + zu wenden. Wir mchten vorab jedoch darauf hinweisen, da die + Mitarbeit einen hohes Ma an Engagement erfordert. Auerdem ist + nach unserem Verstndnis eine solide Vertrauensbasis zwischen + den Mitgliedern unabdingbar und ein Aufbau derselben nimmt Zeit + in Anspruch. +

+

+ Da Fehler im Aufbau einer FSF Europe fatale Folgen haben + knnten, beabsichtigen wir, vorsichtig und mit Bedacht + vorzugehen. Wer mit uns in Kontakt treten mchte, kann dies + unter +

+

+ <team@fsfeurope.org> +

+

+ tun oder sich in die allgemeine Diskussionsliste <discussion@fsfeurope.org> + + eintragen. +

+

+ Wer nur ber den aktuellen Stand informiert werden mchte, kann + sich in die Ankndigungsliste <announce@fsfeurope.org> + eintragen . +

+

+ Sie knnen sich in die Mailinglisten eintragen, indem Sie eine E-Mail + an +

+

+ [name]-request@fsfeurope.org +

+

+ mit "subscribe" als Betreff schicken oder das Web-Interface unter +

+

+ http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo. +

+

+ benutzen. +

+
+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/history/doi.el.xhtml b/about/history/doi.el.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..fcfc0bee60 --- /dev/null +++ b/about/history/doi.el.xhtml @@ -0,0 +1,155 @@ + + + + + FSFE - Δήλωση Πρόθεσης + + + +
+

Δήλωση Πρόθεσης - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

+ Georg C. F. Greve <greve@gnu.org> +
22 Νοεμβρίου 2000
+
+

+ Μία ομάδα ανθρώπων έχει αρχίσει να εργάζεται πάνω στην ιδέα ενός + ''Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού'' το οποίο θα είναι + κατά βάση ένας ομοθυγατρικός οργανισμός του Ιδρύματος Ελεύθερου + Λογισμικού (FSF) που ιδρύθηκε από τον Richard M. Stallman. +

+

+ Έχει γίνει αποδεκτό ότι το FSF στις ΗΠΑ, ευρισκόμενο σε μία εντελώς + διαφορετική χρονική και πολιτισμική ζώνη, δύσκολα μπορεί να βρίσκεται + σε επαφή με τις ταχείες εξελίξεις και ρεύματα στο Ευρωπαϊκό Ελεύθερο + Λογισμικό. Νομικά ανεξάρτητο από το FSF της Αμερικής θα επιδιώξει να + στηρίξει ένα οργανωτικό θεμέλιο για το Ελεύθερο Λογισμικό στην Ευρώπη + - ιδιαίτερα για, αν και όχι μόνο για, το έργο GNU. Επιπλέον θα + προμηθεύσει την απαραίτητη τοπική οργανωτική δομή για την πολιτική + εργασία και την κατανομή των πόρων. +

+

Για την επιτυχία των στόχων

+ +

+ θεωρούμε απόλυτα υψίστης σημασίας να συντηρήσουμε το αληθινό πνεύμα και + ουσία του Ελεύθερου Λογισμικού. +

+

+ Επίσης θα θέλαμε να αποφύγουμε να δημιουργηθεί άλλη διασπαστική ομάδα + στο κίνημα. Για αυτό το λόγο είμαστε σε επαφή με τον Richard M. Stallman + καθώς ο στόχος είναι να γίνουμε ο αναγνωρισμένος ''Ευρωπαϊκός ομοθυγατρικός + οργανισμός'' του FSF - αυτό θα επιτρέψει επίσης στους Ευρωπαίους να κάνουν + δωρεές ''στο'' FSF που εκπίπτουν των φόρων. +

+

+ Το να είσαι ο επίσημος ομοθυγατρικός οργανισμός φέρει την ευθύνη της + διατήρησης των φιλοσοφικών στάσεων και αξιών. Από τη δική μας οπτική + είναι η διάρκεια όλων των αποφάσεων και διεργασιών του FSF που το κάνει + τόσο ξεχωριστό· έτσι θα εφαρμόσουμε τις ίδιες μακρόπνοες διαδικασίες σε + όλα τα βήματα που θα ακολουθήσουμε. +

+

+ Όπως το πρόσφατο παρελθόν έχει δείξει, είναι πολύ εύκολη η εκτροπή από + την πορεία και η απώλεια της κατεύθυνσης για αυτούς τους μακροπρόθεσμους + στόχους. Άρα είναι κρίσιμο τα μέλη να έχουν μία σταθερή δέσμευση στο + κίνημα, την προέλευση και τους στόχους του. +

+

+ Συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή η ευθύνη καθιστά απαραίτητη την ευαισθητοποίηση + για πιθανές παγίδες και αφανείς κινδύνους στη διαδρομή πριν δημοσιοποιήσουμε + τα σχέδιά μας. Μετά από ένα χρόνο συζητήσεων και το χτίσιμο της μεταξύ μας + εμπιστοσύνης στην ακεραιότητά μας, διαισθανθήκαμε ότι είναι καιρός να κάνουμε + αυτά τα σχέδια πραγματικότητα. +

+

Μέχρι τώρα ο πυρήνας αποτελείται από τους

+ +

+ και θα δημιουργήσουμε έναν οργανισμό ''FSFEurope'' στη Γερμανία ως + αφετηρία. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουμε μία βήμα-προς-βήμα + διαδικασία σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με τελικό σχέδιο να έχουμε μία + ισχυρή και προσεγμένη δομή στην Ευρώπη για την εργασία που απαιτείται + για την πραγματοποίηση των στόχων του Ελεύθερου Λογισμικού. +

+

+ Θα αναζητούμε και άλλους ανθρώπους με σταθερή συνειδητοποίηση του GNU + και του Ελεύθερου Λογισμικού ιδιαίτερα στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο + και την Ισπανία ως το πρώτο μας βήμα για να γίνουμε αληθινά Ευρωπαίοι. + Αν θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας και δεν το έχουμε + κάνει ήδη, μην απογοητεύεστε. Μπορείτε να έρθετε εσείς σε επαφή μαζί + μας, αλλά παρακαλούμε αναλογιστείτε ότι συμμετέχοντας σε αυτό τον + οργανισμό απαιτεί ένα σχετικά υψηλό επίπεδο δέσμευσης και την απόκτηση + του απαραίτητου επιπέδου της μεταξύ μας εμπιστοσύνης σε μία αργή διαδικασία. +

+

+ Είναι στις προθέσεις μας να κάνουμε το σωστό, καθώς μία ελαττωματική + προσέγγιση θα μπορούσε να έχει ολέθρια αποτελέσματα. Αν θέλετε να μας + βοηθήσετε, ελάτε σε επαφή μαζί μας στη διεύθυνση +

+

+ <team@fsfeurope.org> +

+

+ ή εγγραφείτε + στον κατάλογο γενικής συζήτησης <discussion@fsfeurope.org>. +

+

+ Αν θέλετε απλώς να είστε ενήμεροι για την πρόοδο που έχουμε κάνει + εγγραφείτε + στον κατάλογο παραληπτών αλληλογραφίας μόνο για ανακοινώσεις + <announce@fsfeurope.org>. +

+

+ Μπορείτε να εγγραφείτε στους καταλόγους παραληπτών αλληλογραφίας στέλνοντας + μήνυμα στη διεύθυνση +

+

+ [name]-request@fsfeurope.org +

+

+ με τη λέξη ''subscribe'' στο Θέμα ή χρησιμοποιώντας τη διεπαφή ιστού στη θέση +

+

+ http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo. +

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/history/doi.en.xhtml b/about/history/doi.en.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..a423768658 --- /dev/null +++ b/about/history/doi.en.xhtml @@ -0,0 +1,152 @@ + + + + + FSFE - Declaration of Intent + + + +
+

Declaration of Intent - Free Software Foundation Europe

+ Georg C. F. Greve <greve@gnu.org> +
22 Nov 2000
+
+

+ A group of people have begun working on the concept of a "Free + Software Foundation Europe" which will essentially be a sister + organisation of the Free Software Foundation founded by Richard + M. Stallman. +

+

+ It has become evident that the FSF in the U.S., being in a totally + different time and culture zone, can hardly keep in touch with the + strong developments and currents in European Free Software. Legally + independent of the FSF in America it will seek to grant an + organisational backbone for Free Software in Europe - especially for + (although not limited to) the GNU Project. Furthermore it will provide + the necessary local organisation for political work and distribution of + funds. +

+

In achieving the goals

+ +

+ we perceive it as absolutely paramount to maintain the true spirit and + essence of Free Software. +

+

+ We also would like to avoid creating another splinter group in the + movement. For this reason we are in contact with Richard M. Stallman as + the goal is to become the acknowledged "European sister + organisation" of the FSF - this will also allow Europeans to make + tax-deductible donations to "the" FSF. +

+

+ Being the official sister organisation brings the responsibility to + preserve its philosophical standpoints and values. In our eyes it is the + lastingness of all decisions and workings of the FSF that makes it so + special; so we will apply the same long-term considerations in all our + steps. +

+

+ As the recent past has shown, it is quite quite easy to stray off the + path and lose track of those long-term goals. Hence it is crucial only + to have members with a firm grasp on the movement, its origins and the + goals. +

+

+ We felt that this responsibility made it necessary to become aware of + the possible traps and pitfalls along the way before making our plans + public. After over a year of discussions and building trust into each + others integrity, we feel that it is time to bring those plans to + life. +

+

So far the core consists of

+ +

+ and we will set up a "FSF Europe" organisation in Germany as a starting + point. From there on we will follow a step-by-step to other European + countries with the final plan to have a strong and sound structure in + Europe that will work towards the goals of Free Software. +

+

+ We will be looking for other people with a firm GNU and Free Software + awareness especially in France, the U.K. and Spain as our first step of + becoming truly European. If you feel you should be contacted and we + haven't done so already, don't despair. You might consider getting in + touch with us, but please bear in mind that being part of this + organisation requires a relatively high level of commitment and + establishing the necessary level of trust into each other is a slow + process. +

+

+ We intend to do things right as a flawed approach might reap hideous + results. If you want to help us, feel free to get in touch with us at +

+

+ <team@fsfeurope.org> +

+

+ or subscribe + to the general discussion list <discussion@fsfeurope.org>. +

+

+ If you just want to be kept update of the progress, feel free to + subscribe + to the announcement-only mailing list <announce@fsfeurope.org>. +

+

+ You can subscribe to the mailing lists by sending mail to +

+

+ [name]-request@fsfeurope.org +

+

+ with "subscribe" in the subject or by using the web + interface at +

+

+ http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo. +

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/history/doi.fr.xhtml b/about/history/doi.fr.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..4b126c72cf --- /dev/null +++ b/about/history/doi.fr.xhtml @@ -0,0 +1,153 @@ + + + + + FSFE - Dclaration d'Intention + + + +
+

Dclaration d'Intention - Free Software Foundation Europe

+ Georg C. F. Greve <greve@gnu.org> +
22 Nov 2000
+
+

+ Un groupe de personnes a commenc travailler sur le concept de la + "Free Software Foundation Europe", qui sera essentiellement + une organisation soeur de la Free Software Foundation fonde par Richard + M. Stallman. +

+

+ Il est devenu vident que la FSF aux Etats-Unis, tant dans un fuseau + horaire et une culture totalement diffrents, peut difficilement rester + en contact avec les dveloppements et les courants forts du Logiciel + Libre europen. Juridiquement indpendante de la FSF en Amrique, la + FSFE cherchera offrir une infrastructure organisationnelle pour le + Logiciel Libre en Europe - tout particulirement (mais pas seulement) + pour le projet GNU. De plus, elle offrira l'organisation locale + ncessaire des dmarches politiques et la distribution de fonds. +

+

En visant les objectifs suivants:

+ +

+ nous percevons qu'il est absolument indispensable de conserver le + vritable esprit et l'essence du Logiciel Libre. +

+

+ Nous voudrions aussi viter de crer un nouveau groupe dissident dans le + mouvement du Libre. Pour cette raison, nous sommes en contact avec + Richard M. Stallman, puisque le but est de devenir l'"organisation + soeur europenne" reconnue de la FSF - ceci permettra aussi aux Europens + de faire des dons "la" FSF dductibles des impts. +

+

+ Etre l'organisation soeur officielle de la FSF impose la responsabilit + de prserver ses convictions et valeurs philosophiques. A nos yeux, + c'est la prennit des dcisions et actions de la FSF qui la rend si + spciale; ainsi, nous appliquerons la mme vision long terme dans + toutes nos actions. +

+

+ Comme le pass rcent l'a montr, il est assez facile de quitter le + chemin et de perdre la trace de ces objectifs long terme. C'est + pourquoi il est crucial pour la FSFE d'avoir des membres ayant une + comprhension profonde du mouvement, de ses origines et de ses buts. +

+

+ Nous avons dcid que cette responsabilit ncessitait de mettre en + vidence les piges et embches que l'on pouvait rencontrer sur notre + chemin avant de rendre notre projet public. Aprs plus d'un an de + discussions et de construction d'un rapport de confiance rciproque, + nous pensons qu'il est temps de donner vie notre projet. +

+

A ce jour, le directoire est compos de

+ +

+ et la localisation gographique de l'organisation "FSF Europe" + est en Allemagne pour commencer. Nous nous tendrons + ensuite progressivement d'autres pays d'Europe avec comme objectif + final d'avoir une structure forte et saine en Europe qui travaillera + dans l'intrt du Logiciel Libre. +

+

+ Nous aurons besoin d'autres personnes ayant une connaissance approfondie + de GNU et du Logiciel Libre, surtout en France, au Royaume-Uni et en + Espagne, afin de mener bien notre premire tape qui est de devenir + vraiment europens. Si vous pensez devoir tre contact, et que vous ne + l'avez pas encore t, ne dsesprez pas. Vous pouvez entrer en contact avec + nous, mais surtout prenez conscience que faire partie de cette + organisation demande un niveau relativement lev d'implication et + qu'tablir une relation de confiance rciproque prend du temps mais est + ncessaire. +

+

+ Nous avons l'intention d'avoir une action rigoureuse, car une approche + errone pourrait donner des rsultats pouvantables. Si vous voulez nous + aider, n'hsitez pas nous contacter +

+

+ <team@fsfeurope.org> +

+

+ ou bien souscrire notre + forum de discussion <discussion@fsfeurope.org>. +

+

+ Si vous dsirez juste tre tenu au courant de l'avancement, + vous pouvez souscrire + notre liste de diffusion d'annonces <announce@fsfeurope.org>. +

+

+ Vous pouvez souscrire aux listes de diffusion en envoyant un ml +

+

+ [name]-request@fsfeurope.org +

+

+ avec le mot "subscribe" comme objet du message ou en utilisant + l'interface web +

+

+ http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo. +

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/history/doi.it.xhtml b/about/history/doi.it.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..7a2dc9425f --- /dev/null +++ b/about/history/doi.it.xhtml @@ -0,0 +1,148 @@ + + + + + FSFE - Dichiarazione di intenti + + + +
+

Dichiarazione di intenti - Free Software Foundation Europe

+ Georg C. F. Greve <greve@gnu.org> +
22 Novembre 2000
+
+

+ Un gruppo di persone ha iniziato a lavorare all'idea di una "Free + Software Foundation Europe", che sar essenzialmente un'organizzazione + sorella della Free Software Foundation fondata da Richard M. Stallman. +

+

+ diventato evidente che la FSF statunitense, appartenendo a un'area culturale + molto diversa, pu difficilmente tenere il passo con gli sviluppi veloci del + Software Libero europeo. La FSFE, legalmente indipendente dalla FSF + americana, cercher di essere la spina dorsale del Software Libero in Europa, + in particolare (ma non limitatamente) per il Progetto GNU. Inoltre fornir + a livello locale l'organizzazione necessaria per il lavoro politico e la + distribuzione delle risorse. +

+

Per raggiungere i seguenti obiettivi:

+ +

+ pensiamo che sia di importanza assoluta conservare il vero spirito e + l'essenza del Software Libero. +

+

+ Vorremmo anche evitare di creare un gruppo che sia l'ennesima scheggia del + movimento. Per questo motivo, siamo in contatto con Richard M. Stallman + con lo scopo di diventare ufficialmente "l'organizzazione europea sorella + della FSF", cosa che permetter anche agli europei di effettuare donazioni + "alla FSF" deducibili dalle tasse. +

+

+ Essere l'organizzazione sorella ufficiale comporta la responsabilit di + preservare i punti di vista filosofici e i valori della FSF. Secondo noi + ci che rende speciale la FSF il carattere di lunga durata delle sue + decisioni e delle sue attivit: cercheremo di adottare lo stesso punto di + vista di lungo periodo in tutti i nostri passi. +

+

+ Come ha dimostrato il passato recente, molto facile deviare dal sentiero + e perdere di vista gli obiettivi di lungo termine, quindi cruciale che i + membri abbiano una solida conoscenza del movimento, delle sue origini e + dei suoi scopi. +

+

+ Abbiamo pensato che questa responsabilit richiedeva di essere consapevoli + dei possibili trabocchetti prima di rendere pubblici i nostri piani. + Dopo oltre un anno di discussioni e di costruzione di fiducia reciproca, + pensiamo sia venuto il momento di attuare questi piani. +

+

Finora il nucleo costituito da

+ +

+ Creeremo un'organizzazione "FSF Europe" in Germania come punto di + partenza, poi muoveremo i passi successivi in altri paesi europei, con lo + scopo finale di avere in Europa una struttura forte e funzionante, che + lavori per gli obiettivi del Software Libero. +

+

+ Il primo passo per diventare veramente europei sar la ricerca di altre + persone con una forte consapevolezza del Progetto GNU e del Software + Libero, specialmente in Francia, Regno Unito e Spagna. Se pensate di dover + essere contattati e non l'abbiamo ancora fatto, non disperate: considerate + la possibilit di contattarci, tenendo in mente che far parte di questa + organizzazione richiede un alto livello di impegno, e costruire il livello + di fiducia reciproca necessario un processo lento. +

+

+ Vogliamo fare le cose per bene, visto che un approccio sbagliato + produrrebbe pessimi risultati. Se volete aiutarci, contattateci + liberamente a +

+

+ <team@fsfeurope.org> +

+

+ o iscrivetevi + alla lista di discussioni generali <discussion@fsfeurope.org>. +

+

+ Se volete semplicemente restare al corrente dei progressi, + iscrivetevi + alla lista di annunci <announce@fsfeurope.org>. +

+

+ Potete iscrivervi alle mailing list spedendo una mail a +

+

+ [nome]-request@fsfeurope.org +

+

+ con "subscribe" come oggetto, o usando l'interfaccia web a +

+

+ http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo. +

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/history/doi.pt.xhtml b/about/history/doi.pt.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..68901e1793 --- /dev/null +++ b/about/history/doi.pt.xhtml @@ -0,0 +1,152 @@ + + + + + FSFE - Declarao de Intenes + + + +
+

Declarao de Intenes - Free Software Foundation Europe

+ Georg C. F. Greve <greve@gnu.org> +
22 Nov 2000
+
+

+ Um grupo de pessoas comeou a trabalhar no conceito de uma "Free + Software Foundation Europe" que essencialmente ser uma organizao + irm da "Free Software Foundation" fundada por Richard + M. Stallman. +

+

+ Torna-se evidente que a FSF nos E.U.A., estando numa zona horria e + cultural totalmente diferentes, dificilmente pode manter-se em contacto + com o forte desenvolvimento e actualidade no Software Livre Europeu. + Juridicamente independente da FSF na Amrica, a FSFE procurar + oferecer uma infra-estrutura organizacional para o Software Livre na + Europa - especialmente (mas no s) para o Projecto GNU. Alm disso, + ela oferecer a organizao local necessria ao trabalho poltico e + distribuio de fundos. +

+

Realizao dos objectivos

+ +

+ consideramos como de suprema importncia manter o verdadeiro esprito e + essncia do Software Livre. +

+

+ Tambm gostaramos de evitar criar outra faco no movimento. Por esta + razo encontramo-nos em contacto com Richard M. Stallman, j que o + objectivo sermos reconhecidos como a "organizao irm Europeia" da + FSF - o que tambm permitir aos Europeus fazer doaes FSF dedutveis + nos impostos. +

+

+ Ser a organizao irm oficial traz a responsabilidade de + preservar a sua posio filosfica e valores. No nosso ponto de vista + o perdurar das decises e obras da FSF que a torna to especial. + Assim, aplicaremos as mesmas consideraes de longo prazo em todos os + nossos passos. +

+

+ Como o passado recente tem mostrado, bastante fcil desviar-se do + caminho e perder de vista esses objectivos de longo prazo. Assim, + crucial apenas aceitar membros com um conhecimento firme do movimento, + as suas origens e objectivos. +

+

+ Sentimos que esta responsabilidade torna necessrio ficar consciente dos + possveis ardis e ciladas ao longo do caminho antes de dar a conhecer + os nossos planos. Aps um ano de debates e construo da confiana na + integridade de cada um, sentimos que chegou o momento de trazer esses + planos vida. +

+

Por enquanto o ncleo consiste em

+ +

+ e montaremos uma organizao "FSF Europe" na Alemanha como ponto de + partida. Da em diante seguiremos passo a passo a outros pases Europeus + com o plano final de ter uma estrutura forte e slida na Europa que + trabalhar em direco aos objectivos do Software Livre. +

+

+ Estaremos procura de outras pessoas cientes da GNU e do Software Livre + especialmente na Frana, Reino Unido e Espanha, como o nosso primeiro + passo em sermos verdadeiramente Europeus. Se pensa que devia ser + contactado e ainda no o fizemos, no desespere. Pode considerar entrar + em contacto connosco, mas por favor tenha em mente que pertencer a + esta organizao requere um grande nvel de empenhamento e estabelecer + o nvel de confiana necessrio entre as partes um processo lento. +

+

+ Tencionamos fazer as coisas correctamente, j que uma aproximao defeituosa + pode originar resultados hediondos. Se nos quiser ajudar, sinta-se vontade + para nos contactar em +

+

+ <team@fsfeurope.org> +

+

+ ou subscreva + a lista de discusso geral <discussion@fsfeurope.org>. +

+

+ Se apenas quiser ser mantido actualizado no progresso, + subscreva apenas + a nossa lista de correios de anncios <announce@fsfeurope.org>. +

+

+ Pode subscrever as listas de correio enviando um e-mail para +

+

+ [nome]-request@fsfeurope.org +

+

+ com "subscribe" no assunto da mensagem, ou pode usar a interface + web em +

+

+ http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo. +

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/history/preamble.pt.xhtml b/about/history/preamble.pt.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..6b2928af0a --- /dev/null +++ b/about/history/preamble.pt.xhtml @@ -0,0 +1,105 @@ + + + + + FSF Europe - Prembulo + + + +
+

Prembulo da Free Software Foundation Europe

+ Georg C. F. Greve <greve@gnu.org> +
+
+

+Ao entrarmos na era digital, na qual o espao real e o espao virtual iro +ambos influenciar o desenvolvimento social, cultural e cientfico da +humanidade, novos desafios se avizinham. Dar resposta a estes desafios o +objectivo a longo prazo da Free Software Foundation Europe. +

+

+A funo principal da FSFE ser a contribuio desinteressada para o progresso +do Software Livre (em ingls, "Free Software"), bem como formular e disseminar +as questes filosficas e sociais que lhe esto associadas. +

+

+Tendo as suas razes na Free Software Foundation fundada por Richard M. +Stallman nos Estados Unidos da Amrica, a FSF Europe ir unir esforos com +a sua organizao irm para a prossecuo dos objectivos que as unem. +A FSF, organizao sem fins lucrativos sediada nos EUA, dedica-se desde 1984 + divulgao e distribuio de software Livre, em particular do Sistema-GNU, +um sistema operativo tipo Unix. Este sistema conhecido principalmente por uma +das suas variantes, GNU/Linux, que est a ser utilizado com sucesso em vrios +computadores desde 1993. +

+

+O termo "Software Livre" a traduo do termo ingls "Free Software". O termo +em ingls ambguo uma vez que a palavra "Free" tem dois significados; livre +e grtis. Embora em portugus este problema no se coloque, no entanto +conveniente esclarecer que o conceito de Software Livre utilizado pela FSF +Europe engloba as seguintes quatro liberdades: +

+ +

+Esta definio de Software Livre inspirada no conceito da livre troca de +conhecimentos e ideias que tradicionalmente se encontra na comunidade +cientfica. O software, tal como o pensamento, uma entidade imaterial que +pode ser duplicada sem perdas. A sua partilha alimenta um processo evolutivo +de desenvolvimento contnuo de ideias e de software. +

+

+Apenas o Software Livre permite a possibilidade de estudar e aperfeioar +resultados cientficos. Para os cientistas, este o nico tipo de software +que corresponde aos ideais de uma cincia +livre. O desenvolvimento do Software Livre contribui, portanto, para o +desenvolvimento da cincia. +

+

+A disseminao de informao e a formao de opinies, so cada vez mais +efectuadas atravs de meios digitais. reconhecida a importncia que estes +meios tm ao possibilitar uma participao mais directa do cidado no processo +democrtico. Uma das actividades principais da FSF Europe ser a formao de +cidados nas tecnologias digitais, contribuindo assim para a consolidao da democracia. +

+

+O espao digital ("ciber-espao"), onde o software o meio e a linguagem, +possui um enorme potencial no desenvolvimento de todos os domnios de +interesse espiritual e cultural da humanidade. Ao tornar este meio disponvel +e aberto a todos, o Software Livre garante a igualdade de oportunidades e a +proteco da privacidade. +

+

+A sensibilizao de todos os quadrantes da sociedade para os problemas +relacionados com a era digital um dos objectivos de longo prazo e uma +caracterstica crucial do trabalho da FSF Europe. +

+

+A FSF Europe tentar a aumentar a utilizao de Software Livre nas escolas +e universidades, de modo a complementar a educao tradicional no espao +real com a sensibilizao para as caractersticas e problemas do +espao virtual. +

+

+O Software Livre garante resultados e processos de tomada de deciso +transparentes nas cincias e na vida pblica, assim como garante o direito do +indivduo ao livre desenvolvimento da sua personalidade e liberdade de +opinio. misso da FSF Europe levar o Software Livre a todas as reas relacionadas +com a vida pblica e com os "direitos humanos informao" dos cidados. +

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/printable/Makefile b/about/printable/Makefile new file mode 100644 index 0000000000..75be215e1a --- /dev/null +++ b/about/printable/Makefile @@ -0,0 +1,33 @@ +sources := $(wildcard folder.??.xhtml) $(wildcard ../../projects/*/leaflet-*.??.xhtml) + +# FIXME: Sorry, no support for other character sets than Latin-1 yet +foldersources := $(filter-out %.el.xhtml,$(wildcard folder.??.xhtml)) +leafletsources := $(filter-out %.el.xhtml,$(sources)) + +pdfs_F := $(foldersources:.xhtml=.F.pdf) +pdfs_G := $(leafletsources:.xhtml=.G.pdf) +pdfs_0 := $(leafletsources:.xhtml=.0.pdf) + +# FIXME: How can we cause the rebuild to be run also when a file is deleted? + +.PHONY: all + +all: printable.en.xml $(pdfs_F) $(pdfs_G) $(pdfs_0) + +printable.en.xml: $(sources) mk-printable-en-xml.sh + /bin/bash mk-printable-en-xml.sh $(sources) + +%.F.pdf: %.xhtml mk-tex-a3.xsl + xsltproc --stringparam language $(subst .,,$(suffix $*)) mk-tex-a3.xsl $< | sed -e 's/ /~/' > $*.F.tex + pdflatex -interaction=nonstopmode -output-directory $(*D) $*.F.tex || exit 0 + rm --force $*.F.tex $*.F.log $*.F.aux + +%.G.pdf: %.xhtml mk-tex-a4.xsl + xsltproc --stringparam language $(subst .,,$(suffix $*)) --stringparam style G mk-tex-a4.xsl $< | sed -e 's/ /~/' > $*.G.tex + pdflatex -interaction=nonstopmode -output-directory $(*D) $*.G.tex || exit 0 + rm --force $*.G.tex $*.G.log $*.G.aux + +%.0.pdf: %.xhtml mk-tex-a4.xsl + xsltproc --stringparam language $(subst .,,$(suffix $*)) --stringparam style 0 mk-tex-a4.xsl $< | sed -e 's/ /~/' > $*.0.tex + pdflatex -interaction=nonstopmode -output-directory $(*D) $*.0.tex || exit 0 + rm --force $*.0.tex $*.0.log $*.0.aux diff --git a/about/printable/background-a3-inner.pdf b/about/printable/background-a3-inner.pdf new file mode 100644 index 0000000000..775e4c73e0 Binary files /dev/null and b/about/printable/background-a3-inner.pdf differ diff --git a/about/printable/background-a3-outer.pdf b/about/printable/background-a3-outer.pdf new file mode 100644 index 0000000000..07cdd886e4 Binary files /dev/null and b/about/printable/background-a3-outer.pdf differ diff --git a/about/printable/background-a4.pdf b/about/printable/background-a4.pdf new file mode 100644 index 0000000000..a05927adfa Binary files /dev/null and b/about/printable/background-a4.pdf differ diff --git a/about/printable/folder.de.xhtml b/about/printable/folder.de.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..29cb450652 --- /dev/null +++ b/about/printable/folder.de.xhtml @@ -0,0 +1,167 @@ + + + + + FSFE - Informationsmappe + + + + Free Software Foundation Europe + +
+

Free Software Foundation Europe

+ +

+ Der Zugang zu Software entscheidet, wer an der digitalen Gesellschaft + teilnehmen kann. Um gleichberechtigten Zugang, Teilnahme und Wettbewerb + im Informationszeitalter sicherzustellen, setzt sich die Free Software + Foundation Europe (FSFE) für digitale Freiheit in der Form von Freier + Software ein. Kein Mensch sollte jemals in einer Situation sein, in der + er Software einsetzen muss, die ihm nicht die Freiheit der Nutzung, des + Studiums, der Modifikation und der Weitergabe ermöglicht. +

+ +

+ Die FSFE wurde 2001 als eine gemeinnützige und regierungsunabhängige + Organisation gegründet, um die soziale, politische, juristische und + technische Grundlage von Freier Software in Europa zu stärken. Sie ist + in einem starken Netzwerk gleichgesinnter, auf der ganzen Welt + verteilter Organisationen aktiv und hat Teams in vielen europäischen + Ländern. +

+ + http://www.fsfe.org/ +
+ +
+

Was ist Freie Software?

+ +

+ Freie Software bezieht sich auf die Freiheit und nicht auf den Preis. + Freie Software bietet vier essentielle Freiheiten: +

+ +
  +
 • + Die Freiheit, das Programm für jeden Zweck auszuführen. + Einschränkungen bezüglich der Verwendbarkeit von Software, bezogen + auf Zeit ("30 Tage Testphase", "Lizenz endet am 1. Januar 2004") oder + Zweck ("Verwendung gestattet für Forschung und nichtkommerzielle + Anwendung") machen ein Programm unfrei. +
 • + +
 • + Die Freiheit, die Funktionsweise eines Programms zu untersuchen + und es an seine Bedürfnisse anzupassen. + Rechtliche oder praktische Einschränkungen der Einsicht in die + Programmfunktion oder der Modifikation eines Programms, wie der + zwingende Erwerb spezieller Lizenzen, die Unterzeichnung eines + Stillschweigeabkommens oder - bei Programmiersprachen, die mehrere + Formen der Repräsentation bieten - die Zurückhaltung der + üblicherweise bevorzugten Bearbeitungsform ("Quellcode") machen es + ebenfalls proprietär (unfrei). Ohne die Freiheit, ein Programm zu + ändern, bleiben die Anwender vom Wohlwollen eines einzigen Anbieters + abhängig. +
 • + +
 • + Die Freiheit, Kopien weiterzugeben und damit seinen Mitmenschen zu + helfen. + Software kann praktisch ohne Kosten kopiert und weitergegeben werden. + Das Verbot, ein Programm an eine Person weiterzugeben, die es + braucht, macht dieses Programm unfrei. Die Weitergabe kann wahlweise + auch gegen ein Entgelt erfolgen. +
 • + +
 • + Die Freiheit, ein Programm zu verbessern, und die Verbesserungen + an die Öffentlichkeit weiterzugeben, sodass die gesamte + Gesellschaft profitiert. + Nicht jeder ist in allen Bereichen ein guter Programmierer. Manche + Leute können überhaupt nicht selbst programmieren. Diese Freiheit + erlaubt jenen, die nicht die Zeit oder die Fähigkeit haben, ein + Problem selbst zu lösen, indirekt von der Freiheit ein Programm zu + ändern, Gebrauch zu machen. Auch das kann gegen ein Entgelt + geschehen. +
 • +
+ +

+ Diese Freiheiten sind Rechte, keine Pflichten, auch wenn die Beachtung + dieser Freiheiten der Gesellschaft von Zeit zu Zeit eine Verpflichtung + für den Einzelnen darstellt. Jede Person kann wählen, auf die + Freiheiten zu verzichten oder sie in Anspruch zu nehmen. Insbesondere + ist es wichtig zu verstehen, dass Freie Software kommerzielle Anwendung + nicht ausschließt. Wenn ein Programm kommerzielle Anwendung oder + kommerzielle Verbreitung nicht zulässt, ist es keine Freie Software. In + der Tat gründet eine wachsende Anzahl von Unternehmen - einschließlich + einige der größten Softwarehersteller - ihr Geschäftsmodell vollständig + oder zumindest teilweise auf Freier Software. Freie Software erlaubt, + Hilfe und Unterstützung anzubieten, sie erzwingt es aber nicht. +

+
+ +
+

Helfen Sie mit!

+ +

+ Ihre Unterstützung ermöglicht es, dass sich die FSFE auch weiterhin für + Freie Software einsetzen kann. Es hilft uns außerdem, unsere Strukturen + zu erweitern und neue Projekte zu starten, von denen die ganze + Gemeinschaft profitiert. +

+ +

Machen Sie mit!

+ +

+ Der direkteste Weg, die FSFE zu unterstützen, ist, sich an unserer + Arbeit zu beteiligen. Wir sind eine Gemeinschaft, die auf Kooperation + ausgerichtet ist, und unsere Arbeit ist das Ergebnis von Beiträgen + hunderter Menschen. Sie könnten einer davon sein, indem Sie sich einem + unserer Teams anschließen. Vielleicht können Sie sich im + Übersetzungs-Team, Messestand-Team oder in einem der vielen anderen + Teams beteiligen. +

+ + http://www.fsfe.org/contribute/ + +

Schließen Sie sich dem Fellowship der FSFE an!

+ +

+ Das ist der einfachste Weg, um an unseren Aktivitäten teilzunehmen. Als + Fellow machen Sie Ihre Unterstützung und Ihren Beitrag zu allen + Aktivitäten der FSFE sichtbar. Sie werden auch viele Gleichgesinnte + treffen, über das Internet oder durch eines der vielen + Fellowship-Treffen in ganz Europa. +

+ + http://fellowship.fsfe.org/ + +

Spenden Sie, oder überzeugen Sie ihren Arbeitgeber, ein Mäzen der + FSFE zu werden!

+ +

+ Unsere Möglichkeiten, für Freie Software aktiv zu werden, hängen zu + einem großen Teil von unseren finanziellen Möglichkeiten ab. Durch + Spenden können Sie und Ihr Unternehmen direkt dazu beitragen. +

+ + http://www.fsfe.org/donate/ +
+ +
+ Free Software Foundation Europe
+ Talstraße 110, 40217 Düsseldorf, Deutschland
+ E-Mail: office@fsfeurope.org
+ Telefon: +49 700 373387673
+ http://www.fsfe.org/
+
+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/printable/folder.el.xhtml b/about/printable/folder.el.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..8cff2475db --- /dev/null +++ b/about/printable/folder.el.xhtml @@ -0,0 +1,169 @@ + + + + + FSFE - Φάκελος + + + + Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού + +
+

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

+ +

+ Η πρόσβαση στο λογισμικό κσθορίζει τη συμμετοχή σε μια ψηφιακή + κοινωνία. Για να εξασφαλίσει την ισότητα στην πρόσβαση, τη συμμετοχή + και τον ανταγωνισμό στην εποχή της πληροφορίας, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα + Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) έχει αφιερωθεί στην ψηφιακή ελευθερία με τη + μορφή του Ελεύθερου Λογισμικού. Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει ποτέ να + βρεθεί στη θέση να χρησιμοποιεί λογισμικό το οποίο δεν προσφέρει τις + ελευθερίες να χρησιμοποείται, να μελετάται, να τροποποιείται και να + διανέμεται. +

+ +

+ Το FSFE ιδρύθηκε το 2001 ως μια μη-κερδοσκοπική και μη-κυβερνητική + οργάνωση για να ενισχύσει την κοινωνική, πολιτική, νομική και τεχνική + θεμελίωση του Ελεύθερου Λογισμικού στην Ευρώπη. Δραστηριοποιείται σε + ένα ισχυρό παγκόσμιο δίκτυο από οργανισμούς με παρόμοιους στόχους και + έχει ομάδες σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. +

+ + http://www.fsfe.org/ +
+ +
+

Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό;

+ +

+ Το Ελεύθερο στο Ελεύθερο Λογισμικό αναφέρεται στην ελευθερία, όχι στην + τιμή αγοράς. Το Ελεύθερο Λογισμικό παρέχει στον χρήστη τέσσερις βασικές + ελευθερίες: +

+ +
  +
 • + Την ελευθερία να εκτελέσει το πρόγραμμα, για οποιονδήποτε + σκοπό. + Με την επιβολή περιορισμών στη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού, για + παράδειγμα στο χρόνο (''δοκιμαστική περίοδος 30 ημερών'', ''η άδεια + λήγει την 1η Ιανουαρίου 2004'') ή στον σκοπό (''η άδεια παρέχεται για + ερευνητική και μη εμπορική χρήση'') ένα πρόγραμμα γίνεται μη + ελεύθερο. +
 • + +
 • + Την ελευθερία να μελετήσει πώς δουλεύει το πρόγραμμα, και να το + προσαρμόσει στις ανάγκες του. + Με την επιβολή νομικών ή πρακτικών περιορισμών στην κατανόηση ή + τροποποίηση ενός προγράμματος, όπως η υποχρεωτική αγορά ειδικών + αδειών, η υπογραφή συμφωνίας μη κοινοποίησης (Non Disclosure + Agreement, NDA) ή - στην περίπτωση των γλωσσών προγραμματισμού που + διαθέτουν πολλαπλούς τύπους αναπαράστασης - η μη διάθεση του πηγαίου + κώδικα του προγράμματος, του προτιμότερου τύπου για την κατανόηση και + την επεξεργασία του, το πρόγραμμα επίσης γίνεται ιδιοκτησιακό. Χωρίς + την ελευθερία μετατροπής ενός προγράμματος, θα παραμένουμε στο έλεος + του μοναδικού προμηθευτή. +
 • + +
 • + Την ελευθερία να αναδιανείμει αντίγραφα ώστε να βοηθήσει τον + διπλανό του. + Το λογισμικό μπορεί να αντιγραφεί/διανεμηθεί με πρακτικά μηδενικό + κόστος. Αν δεν σας επιτρέπεται να δώσετε ένα πρόγραμμα σε άλλο + πρόσωπο, το πρόγραμμα αυτό δεν είναι ελεύθερο. Η διάθεσή του μπορεί + να γίνει και επί πληρωμής, αν το επιλέξετε. +
 • + +
 • + Την ελευθερία να βελτιώσει το πρόγραμμα και να το επανεκδόσει + δημόσια, ώστε όλη η κοινότητα να ωφεληθεί. + Δεν είναι όλοι εξίσου καλοί προγραμματιστές. Αλλοι δεν γνωρίζουν + καθόλου να προγραμματίζουν. Αυτή η ελευθερία επιτρέπει σε όσους δεν + έχουν το χρόνο ή τις ικανότητες να λύσουν ένα πρόβλημα, να αποκτήσουν + πρόσβαση στο βελτιωμένο λογισμικό. Αυτό μπορεί να γίνει και με κάποιο + αντίτιμο. +
 • +
+ +

+ Οι ελευθερίες αυτές είναι δικαιώματα, όχι υποχρεώσεις, αν και ο + σεβασμός προς αυτές, υπέρ της κοινωνίας, ενδέχεται να υποχρεώσει το + άτομο. Καθένας μπορεί να επιλέξει να μην κάνει χρήση τους, όπως επίσης + μπορεί να επιλέξει τη χρήση όλων. Ειδικότερα, πρέπει να γίνει κατανοητό + πως το Ελεύθερο Λογισμικό δεν αποκλείει την εμπορική χρήση. Αν ένα + πρόγραμμα δεν επιτρέπει την εμπορική χρήση και την εμπορική διανομή, + δεν είναι Ελεύθερο Λογισμικό. Ένας αυξανόμενος αριθμός εταιριών, + βασίζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο στο Ελεύθερο Λογισμικό, μεταξύ + αυτών και μερικοί από τους μεγαλύτερους προμηθευτές λογισμικού. Το + Ελεύθερο Λογισμικό καθιστά νόμιμη την παροχή βοήθειας και υποστήριξης, + δεν την καθιστά υποχρεωτική. +

+
+ +
+

Συνέβαλλε και εσύ

+ +

+ Η υποστήριξή σας επιτρέπει στο FSFE να συνεχίσει να δραστηριοποιείται + για το Ελεύθερο Λογισμικό. Βοηθάει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων σας και + μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε νέα προγράμματα που ωφελούν όλη την + κοινότητα. +

+ +

Ασχοληθείτε και εσείς!

+ +

+ Ο πιο άμεσος τρόπος να υποστηρίξετε το FSFE είναι να ασχοληθείτε με + ό,τι κάνουμε. Είμαστε μια συνεργατική κοινότητα και η εργασία μας είναι + το αποτέλεσμα των συνεισφορών εκατοντάδων ανθρώπων. Μπορείτε να είστε + ένας από αυτούς εντασσόμενοι σε μία από τις ομάδες μας. Ίσως μπορείτε + να βοηθήσετε την μεταφραστική ομάδα, τις ομάδες περιπτέρων ή κάποια από + πολλές άλλες. +

+ + http://www.fsfe.org/contribute/ + +

Γίνετε μέλη της Κοινότητας του FSFE!

+ +

+ Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος να ασχοληθείτε με τις δραστηριότητές + μας. Ως μέλος, κάνετε ορατή την υποστήριξη και συμβολή σας, η οποία + προστίθεται σε όλες τις δραστηριότητες του FSFE. Επίσης θα είστε σε + επαφή με πολλούς ομοϊδεάτες στο Διαδίκτυο και σε πολλές συναντήσεις της + Κοινότητας από όλη την Ευρώπη. +

+ + http://fellowship.fsfe.org/ + +

Κάνετε χρηματικές δωρεές και πείσετε τον εργοδότη σας να γίνει + Ευεργέτης του FSFE!

+ +

+ Η αποτελεσματικότητα του FSFE εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους + χρηματοδοτικούς πόρους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να + εργαστούμε για το Ελεύθερο Λογισμικό. Δωρίζοντας, εσείς και η εταιρία + σας είναι δυνατό να έχετε άμεση συμβολή. Οι λεπτομέρειες του τραπεζικού + μας λογαριασμού: +

+ + http://www.fsfe.org/donate/ +
+ +
+ Free Software Foundation Europe
+ Talstraße 110, 40217 Düsseldorf, Germany
+ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: office@fsfeurope.org
+ Τηλέφωνο: +49 700 373387673
+ http://www.fsfe.org/
+
+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/printable/folder.en.xhtml b/about/printable/folder.en.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..a91b2cd3ea --- /dev/null +++ b/about/printable/folder.en.xhtml @@ -0,0 +1,153 @@ + + + + + FSFE - Information Folder + + + + Free Software Foundation Europe + +
+

Free Software Foundation Europe

+ +

+ Access to software determines participation in a digital society. To + ensure equal access, participation and competition in the information + age, Free Software Foundation Europe (FSFE) is dedicated to digital + freedom in the form of Free Software. No person should ever be in a + position to use software that does not offer the freedoms to be used, + studied, modified and distributed. +

+ +

+ FSFE was founded in 2001 as a non-profit and non-governmental + organisation to strengthen the social, political, legal and technical + foundation of Free Software in Europe. It is active in a strong global + network of like-minded organisations and has teams in many European + countries. +

+ + http://www.fsfe.org/ +
+ +
+

What is Free Software?

+ +

+ Free in Free Software refers to freedom, not price. Free Software + provides four essential freedoms: +

+ +
  +
 • + The freedom to run the program, for any purpose. + Placing restrictions on the use of Free Software, such as time ("30 + days trial period", "license expires January 1st, 2004") or purpose + ("permission granted for research and non-commercial use") makes a + program non-free. +
 • + +
 • + The freedom to study how the program works, and adapt it to your + needs. + Placing legal or practical restrictions on the comprehension or + modification of a program, such as mandatory purchase of special + licenses, signing of a Non-Disclosure-Agreement (NDA) or - for + programming languages that have multiple forms or representations - + making the preferred human way of comprehending and editing a program + ("source code") inaccessible also makes it proprietary (non-free). + Without the freedom to modify a program, people will remain at the + mercy of a single vendor. +
 • + +
 • + The freedom to redistribute copies so you can help others. + Software can be copied/distributed at virtually no cost. If you are + not allowed to give a program to another person, that makes a program + non-free. This can be done for a charge, if you so choose. +
 • + +
 • + The freedom to improve the program, and release your improvements + to the public, so that the whole community benefits. + Not everyone is a good programmer. Some people do not know how to + program at all. This freedom allows those who do not have the time or + skills to solve a problem to gain access to improved software. This + can be done for a charge. +
 • +
+ +

+ These freedoms are rights, not obligations. Respecting these freedoms + for society may at times oblige the individual. Any person can choose + not to make use of them, but may also choose to make use of all of + them. In particular, it should be understood that Free Software does + not prevent commercial use. If a program fails to allow commercial use + and commercial distribution, it is not Free Software. A growing number + of companies base their business model on Free Software, including some + of the largest software vendors. Free Software makes it legal to + provide help and assistance, it does not make it mandatory. +

+
+ +
+

Contribute

+ +

+ Your support allows FSFE to continue working for Free Software. It + helps to increase our profile and allows us to launch new projects that + benefit the entire community. +

+ +

Get involved!

+ +

+ The most direct way to support FSFE is by getting involved in what we + do. We are a collaborative community and our work is the result of + contributions by hundreds of people. You can be one of them by joining + one of our teams. Perhaps you can help with the translation team, the + booth teams, or one of many others. +

+ + http://www.fsfe.org/contribute/ + +

Join the Fellowship of FSFE!

+ +

+ This is the easiest way to become involved in our activities. As a + Fellow, you add your visible support and contribution to all activities + of FSFE. You will also meet many like-minded people online and in the + many Fellowship meetings across Europe. +

+ + http://fellowship.fsfe.org/ + +

Donate money and convince your employer to become a Patron of + FSFE!

+ +

+ The effectiveness of FSFE depends to a large degree on the financial + resources that we can use to work for Free Software. By donating, you + and your company can contribute directly to this. Our bank details: +

+ + http://www.fsfe.org/donate/ +
+ +
+ Free Software Foundation Europe
+ Talstraße 110, 40217 Düsseldorf, Germany
+ E-Mail: office@fsfeurope.org
+ Phone: +49 700 373387673
+ http://www.fsfe.org/
+
+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/printable/folder.es.xhtml b/about/printable/folder.es.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..061101cb04 --- /dev/null +++ b/about/printable/folder.es.xhtml @@ -0,0 +1,106 @@ + + + + Dossier + + + + Free Software Foundation Europa + +
+

Free Software Foundation Europa

+ +

+ El acceso al software determina la participación en la sociedad digital. Para asegurar un acceso, participación y competición igualitarias en la era de la información, la Free Software Foundation Europa se encuentra dedicada a la libertad digital en forma de Software Libre. Nadie debería estar en la posición de usar un software que no le ofrece las libertades de ser usado, estudiado, modificado y distribuido. +

+ +

+ La FSFE se fundó en el 2001 como una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro para fortalecer la base social, política, legal y técnica del Software Libre en Europa. Se encuentra activa a través una fuerte red global de organizaciones concienciadas y con equipos en muchos países europeos. +

+ + http://www.fsfe.org/ +
+ +
+

¿Qué es el Software Libre?

+ +

+ Libre en el Software Libre se refiere a libertad, no a una cuestión de precio. El Software Libre provee cuatro libertades esenciales: +

+ +
  +
 • + La libertad de usar el programa con cualquier propósito. Poner restricciones en el uso del Software Libre, tal como el tiempo («Período de prueba 30 días», «La licencia caduca el 1 de Enero de 2004») o el propósito («se permite el uso para la investigación y con fines no comerciales») hacen al programa no-libre. +
 • + +
 • + La libertad de estudiar cómo funcionan los programas y adaptarlos a sus necesidades. + Poner restricciones legales o prácticas en la comprensión o modificación de un programa, tal como la compra obligatoria de licencias especiales, la firma de un acuerdo de no revelación (NDA - Non-Disclosure-Agreement) o -para lenguajes de programación que tienen múltiples formas o representaciones- hacer inaccesible el modo humano por defecto de comprender y editar un programa («el código fuente») e incluso hacerlo propietario (no-libre). Sin la libertad para modificar un programa, la gente se quedará a merced de un único vendedor. +
 • + +
 • + La Libertad de redistribuir copias para ayudar a otros. + El Software puede ser copiado/distribuido virtualmente sin coste alguno. Si no se le permite dar un programa a otra persona, esto hace que el programa no sea libre. Se puede cobrar por ello, si así lo deseas. +
 • + +
 • + La Libertad de mejorar el programa y publicar sus mejoras al público, lo cual beneficia al conjunto de la comunidad. + No todo el mundo es un buen programador. Algunas personas no saben programar en absoluto. Esta libertad permite a aquellos que no tienen el tiempo o las habilidades para resolver un problema, conseguir una vía para mejorar el software. Se puede cobrar por ello. +
 • +
+ +

+ Estas libertades son derechos, no obligaciones. El respeto de estas libertades por la sociedad puede a veces obligar al individuo. Cualquier persona puede elegir no hacer uso de ellas, pero puede incluso, hacer uso de todas ellas. En particular, debería entenderse que el Software Libre no impide un uso comercial. Si un programa no logra permitir un uso y distribución comercial, no es Software Libre. Un número creciente de empresas basan sus modelos de negocio en el Software Libre, incluyendo algunas de las más grandes distribuidoras de software. El Software Libre, lo hace legal al proveer ayuda y asistencia, no lo hace obligatorio. +

+
+ +
+

Contribuir

+ +

+ Su apoyo permite a la FSFE continuar trabajando por el Software Libre. Lo que ayuda a incrementar nuestro perfil y permite lanzar nuevos proyectos que beneficien al conjunto de la comunidad. +

+ +

¡Involúcrate!

+ +

+ El modo más directo de apoyar a la FSFE es estar involucrado en lo que hacemos. Somos una comunidad colaborativa y nuestro trabajo es el resultado de las contribuciones de cientos de personas. Puedes ser uno de ellos uniéndote a uno de nuestros equipos. Quizás puedas ayudar en el equipo de traducción, los equipos de organización de eventos, o alguno del resto. +

+ + http://www.fsfe.org/contribute/ + +

¡Únete al Fellowship de la FSFE!

+ +

+ Este es el modo más sencillo de llegar a estar involucrado en nuestras actividades. Como Fellow, sumas tu apoyo visible y tu contribución a todas las actividades de la FSFE. Incluso conocerás mucha gente con el mismo pensamiento a través de la red y en muchas de las reuniones del Fellowship a lo largo de toda Europa. +

+ + http://fellowship.fsfe.org/ + +

¡Done dinero y convenza a su jefe para que se convierta en un Patrón de la FSFE!

+ +

+ La efectividad de la FSFE depende en gran medida de los recursos financieros que podemos usar para trabajar por el Software Libre. A través de las donaciones, usted y su empresa pueden contribuir directamente a esto. +Nuestros datos bancarios son: +

+ + http://www.fsfe.org/donate/ +
+ +
+ Free Software Foundation Europe
+ Talstraße 110, 40217 Düsseldorf, Germany
+ E-Mail: office@fsfeurope.org
+ Phone: +49 700 373387673
+ http://www.fsfe.org/
+
+ + + $Date$ $Author$ +Cristina Suárez + + diff --git a/about/printable/folder.fi.xhtml b/about/printable/folder.fi.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..433d0432d6 --- /dev/null +++ b/about/printable/folder.fi.xhtml @@ -0,0 +1,159 @@ + + + + + FSFE - esittelylehtinen + + + + Free Software Foundation Europe + +
+

Free Software Foundation Europe

+ +

+ Pääsy ohjelmistoihin määrää, ketkä voivat osallistua digitaaliseen + yhteiskuntaan. Free Software Foundation Europe (FSFE) on omistautunut + digitaalisille vapauksille vapaiden ohjelmistojen muodossa + varmistaakseen tasa-arvoisen pääsyn, osallistumisen ja kilpailun + informaatioajassa. Kenenkään ei tulisi olla asemassa, jossa täytyy + käyttää ohjelmistoa joka ei tarjoa vapauksia ohjelman käyttöön, + tutkimiseen, muokkaamiseen ja jakamiseen. +

+ +

+ FSFE perustettiin vuonna 2001 voittoa tavoittelemattomaksi + kansalaisjärjestöksi, vahvistamaan vapaiden ohjelmistojen + sosiaalista, poliittista, juridista ja teknistä perustaa + Euroopassa. Se toimii aktiivisesti vahvassa, kansainvälisessä + samanhenkisten järjestöjen verkostossa, ja sillä on tiimejä + useissa Euroopan maissa. +

+ + http://www.fsfe.org/ +
+ +
+

Mitä vapaat ohjelmistot ovat?

+ +

+ Vapaissa ohjelmistoissa vapaus (engl. free) viittaa vapauksiin, + ei hintaan. Vapaat ohjelmistot tarjoavat neljä tärkeää vapautta: +

+ +
  +
 • + Vapaus käyttää ohjelmaa mihin tahansa tarkoitukseen. + Rajoitteiden asettaminen vapaiden ohjelmistojen käytölle tekee + ohjelmasta epävapaan. Rajoitteita voivat olla esimerkiksi aika + ("30 päivän kokeilujakso", "lisenssi vanhenee 1. tammikuuta 2004") + tai tarkoitus ("lupa annettu tutkimus- ja epäkaupalliseen käyttöön"). +
 • + +
 • + Vapaus opiskella ohjelman toimintaa, ja soveltaa sitä. + Juridisten tai käytännöllisten rajoitteiden asettaminen ohjelman + ymmärrettävyydelle tai muokkaukselle tekevät myös ohjelmasta + suljetun (epävapaan). Näitä voivat olla pakollinen erityisten + lisenssien ostaminen, tiedon jakamisen rajoittamisen sopimukset + (NDA) tai – ohjelmointikielille joilla on useampia esitysmuotoja + – pääsyn estäminen parhaimpana pidettävään, ihmisluettavaan + ohjelman ("lähdekoodin") muotoon ja sen muokkaamiseen. Ilman + ohjelmien muokkaamisen vapautta ihmiset pysyvät yhden + toimittajan armoilla. +
 • + +
 • + Vapaus levittää kopioita auttaaksesi muita. + Ohjelmia voidaan kopioida ja jakaa lähes ilman kustannuksia. + Jos sinulla ei ole oikeutta antaa ohjelmaa toiselle henkilölle + ohjelma on epävapaa. Ohjelmaa voi halutessaan jakaa myös maksua + vastaan. +
 • + +
 • + Vapaus parantaa ohjelmaa, ja antaa muutokset levitykseen, + jotta koko yhteisö hyötyy. + Kaikki eivät ole yhtä hyviä ohjelmoijia. Jotkut eivät osaa + ohjelmoida lainkaan. Tämä vapaus mahdollistaa pääsyn parannettuun + ohjelmaan niille henkilöille, joilla ei ole aikaa tai taitoja + ratkaista jotakin ongelmaa. Tämä voidaan tehdä maksua vastaan. +
 • +
+ +

+ Nämä vapaudet ovat oikeuksia, eivät vaatimuksia. Näiden vapauksien + kunnioittaminen yhteiskunnan kannalta saattaa ajoittain velvoittaa + yksilöä. Kuka tahansa voi valita olla käyttämättä vapauksia, + mutta voi myös hyödyntää kaikkia niitä. Erityisesti on syytä ymmärtää, + että vapaat ohjelmat eivät sulje pois kaupallista käyttöä. Jos + ohjelma ei salli kaupallista käyttöä tai jakelua, se ei ole vapaa + ohjelma. Kasvava joukko yrityksiä rakentavat liiketoimintamallinsa + vapaille ohjelmistoille, mukaan lukien joitain suurimmista + suljettujen ohjelmien toimittajista. Vapaat ohjelmistot tekevät avun + tarjoamisesta ja antamisesta laillista, ei pakollista. +

+
+ +
+

Osallistu

+ +

+ Tukesi mahdollistaa FSFE:n vapaiden ohjelmistojen puolesta tekemän + työn jatkamisen. Se auttaa nostamaan profiiliamme ja mahdollistaa + koko yhteisöä hyödyttävien uusien projektien käynnistämisen. +

+ +

Tule mukaan!

+ +

+ Suorin tapa tukea FSFE:tä on osallistua siihen mitä me teemme. + Olemme yhteistyötä tekevä yhteisö, ja työmme tulokset ovat satojen + ihmisten aikaansaannos. Voit tulla yhdeksi meistä liittymällä + johonkin tiimeistämme. Ehkä voit auttaa käännöstiimiä, + messuosallistujatiimiä tai jotain monista muista? +

+ + http://www.fsfe.org/contribute/ + +

Liity FSFE:n Fellowship-jäseneksi!

+ +

+ Tämä on helpoin tapa osallistua toimintaamme. Fellow-jäsenenä + lisäät näkyvän tuen ja avustuksen kaikelle FSFE:n toiminnalle. + Tapaat myös muita samanhenkisiä ihmisiä verkossa tai jossain + monista Euroopassa tapahtuvista Fellowship-tapaamisista. +

+ + http://fellowship.fsfe.org/ + +

Lahjoita rahaa tai vakuuta työnantajasi tulemaan FSFE:n + suojelijaksi (Patron)!

+ +

+ FSFE:n tehokkuus riippuu suurelta osin vapaiden ohjelmistojen + puolesta tehtävään työhön käytettävissä olevista taloudellisista + voimavaroista. Lahjoittamalla sinä tai yrityksesi voi tukea + tätä suoraan. Pankkitiedot: +

+ + http://www.fsfe.org/donate/ +
+ +
+ Free Software Foundation Europe
+ Talstraße 110, 40217 Düsseldorf, Germany
+ Sähköposti: office@fsfeurope.org
+ Puhelin: +49 700 373387673
+ http://www.fsfe.org/
+
+ + + $Date$ $Author$ + Timo Jyrinki + + diff --git a/about/printable/folder.fr.xhtml b/about/printable/folder.fr.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..66a9963450 --- /dev/null +++ b/about/printable/folder.fr.xhtml @@ -0,0 +1,173 @@ + + + + + FSFE - Dossier + + + + Free Software Foundation Europe + +
+

Free Software Foundation Europe

+ +

+ L'accès aux logiciels est déterminant dans la participation de chacun à + la société numérique. La Free Software Foundation Europe (FSFE) se + consacre à la liberté numérique sous la forme du Logiciel Libre dans le + but de garantir à chacun une possibilité égale d'accéder, de + participer, voire de jouer de la concurrence dans l'ère de + l'information. Aucune personne ne devrait jamais se trouver en + situation de ne pouvoir utiliser qu'un logiciel ne possédant pas les + libertés d'utilisation, d'étude, de modification et de redistribution. +

+ +

+ La FSFE est une organisation à but non lucratif et non gouvernementale, + fondée en 2001 pour renforcer les fondements sociaux, politiques, + juridiques et techniques des Logiciels Libres en Europe. Elle est + active au sein d'un réseau mondial fort d'organisations poursuivant des + buts similaires, et possède des groupes dans la plupart des pays + européens. +

+ + http://www.fsfe.org/ +
+ +
+

Qu'est-ce que le Logiciel Libre ?

+ +

+ Le Logiciel Libre ne se caractérise pas par son éventuelle gratuité, + mais par ses quatre libertés essentielles : +

+ +
  +
 • + La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages. + Imposer des restrictions concernant l'utilisation d'un Logiciel + Libre, par exemple dans le temps (« période d'essai de 30 jours », « + cette licence expire le 1er janvier 2004 »), ou par domaine + d'application (« autorisation accordée pour l'utilisation dans les + programmes de recherche et pour une utilisation non-commerciale ») a + pour conséquence de rendre un programme non-libre. +
 • + +
 • + La liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de + l'adapter à vos besoins. + Soumettre la compréhension d'un programme à des restrictions légales + ou pratiques, telles que l'obligation d'acheter des licences, de + signer un accord de non-divulgation (NDA, Non-Disclosure-Agreement en + anglais) ou - pour un langage de programmation ayant différentes + représentations possibles - rendre inaccessible la façon la plus + simple de comprendre et d'éditer un programme (« le code source ») en + font un programme propriétaire (non-libre). Sans la liberté de + modifier le programme, les gens restent à la merci d'un fournisseur + unique. +
 • + +
 • + La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider votre + voisin. + Le coût de la copie et de la distribution des logiciels est + dérisoire. Vous pouvez cependant choisir d'en distribuer moyennant + rémunération. Si vous n'avez pas le droit de donner un programme à + une personne, cela en fait un programme non-libre. +
 • + +
 • + La liberté d'améliorer le programme et de diffuser vos + améliorations, pour le bien de toute la communauté. + Tout le monde n'est pas un bon programmeur. Certaines personnes ne + savent pas du tout programmer. Cette liberté permet à tous de + contribuer à l'œuvre commune. Ainsi, quelqu'un peut résoudre un + problème par lui-même, ou le faire résoudre par autrui, et en faire + profiter l'entière communauté, ce qui peut se faire en échange d'une + rémunération. +
 • +
+ +

+ Ces libertés sont des droits, pas des obligations. Leur respect par la + société peut cependant impliquer des obligations pour les individus. + Chacun peut décider de ne pas en faire usage, mais chacun peut aussi + choisir de les utiliser toutes. En particulier, il est important de + comprendre que le Logiciel Libre n'interdit pas une utilisation + commerciale de celui-ci. Ainsi, un logiciel qui n'autoriserait pas une + utilisation et une distribution commerciale ne serait pas un Logiciel + Libre. En fait, un nombre croissant d'entreprises, dont certains des + plus grands distributeurs de logiciels, basent totalement ou + partiellement leur modèle économique sur le Logiciel Libre. Le Logiciel + Libre rend légaux l'aide et l'assistance, il ne les rend pas + obligatoires. +

+
+ +
+

Contribuer

+ +

+ Votre soutien permet à la FSFE de continuer son travail en faveur du + Logiciel Libre. Il nous permet de nous développer et de lancer de + nouveaux projets pour le bénéfice de la communauté toute entière. +

+ +

Impliquez vous !

+ +

+ La manière la plus directe de soutenir la FSFE est de vous impliquer + dans ce que nous faisons. Nous sommes une communauté basée sur la + collaboration et notre travail est le résultat des contributions de + centaines de personnes. Vous pouvez être l'une d'entre elles en + rejoignant l'une de nos équipes. Peut-être pouvez-vous apporter votre + aide à l'équipe de traduction, ou à celle des stands, ou encore à l'une + des nombreuses autres. +

+ + >http://www.fsfe.org/contribute/ + +

Rejoignez la Fellowship de la FSFE !

+ +

+ En tant que Fellow, ou sympathisant, vous apportez un soutien visible à + la FSFE et apportez également votre contribution à toutes ses + activités. Vous aurez en outre l'occasion de rencontrer beaucoup + d'autres personnes partageant votre point de vue, que ce soit en ligne + ou à l'occasion de l'une des nombreuses réunions de la Fellowship à + travers l'Europe. +

+ + http://fellowship.fsfe.org/ + +

Faites un don et convainquez votre employeur de faire de même et de + devenir un mécène de la FSFE !

+ +

+ L'efficacité de la FSFE dépend dans une large mesure des ressources + financières que nous pouvons allouer à nos travaux en faveur du + Logiciel Libre. En effectuant un don, vous et votre entreprise y + contribuez directement. Le détail de nos coordonnées bancaires se + trouve ici : +

+ + http://www.fsfe.org/donate/ +
+ +
+ Free Software Foundation Europe
+ Talstraße 110, 40217 Düsseldorf, Germany
+ E-Mail: office@fsfeurope.org
+ Téléphone: +49 700 373387673
+ http://www.fsfe.org/
+
+ + + $Date$ $Author$ + Michel Roche (Vercors - France), Jil Larner (Mont-Blanc - France) + + diff --git a/about/printable/folder.it.xhtml b/about/printable/folder.it.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..23bec6846a --- /dev/null +++ b/about/printable/folder.it.xhtml @@ -0,0 +1,162 @@ + + + + + FSFE - Cartellina + + + + Free Software Foundation Europe + +
+

La Free Software Foundation Europe

+ +

+ L'accesso al software determina la possibilità di partecipare a una + società digitale. Per assicurare eguale accesso, partecipazione e + concorrenza nell'era dell'informazione, la Free Software Foundation + Europe (FSFE) si dedica alla libertà digitale nella forma del Software + Libero. Nessuno dovrebbe essere mai essere costretto a usare del + software senza avere la libertà di poterlo usare per qualsiasi scopo, + studiarlo, modificarlo e distribuirlo. +

+ +

+ La FSFE è stata fondata nel 2001 come organizzazione non profit e non + governativa per rafforzare le fondamenta sociali, politiche, legali e + tecniche del Software Libero in Europa. Fa parte di una solida rete + globale di organizzazioni impegnate sugli stessi obiettivi ed ha gruppi + attivi in molti paesi europei. +

+ + http://www.fsfe.org/ +
+ +
+

Cos'è il Software Libero?

+ +

+ Il termine "Libero" nel "Software Libero" si riferisce alla libertà, + non al prezzo. Il Software Libero fornisce quattro libertà + essenziali: +

+ +
  +
 • + La libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo. + Imporre restrizioni sull'uso del Software Libero, in termini di tempo + ("periodo di prova di 30 giorni", "la licenza scade il 1 Gennaio + 2004") o di scopo ("il permesso è accordato per usi di ricerca o non + commerciali"), o limitazioni arbitrarie di area geografica ("non può + essere usato nel paese X") rende un programma non libero. +
 • + +
 • + La libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle + proprie necessità. + Anche imporre restrizioni di fatto o di diritto sulla comprensione o + la modifica di un programma, ad esempio richiedendo l'acquisto di + licenze speciali o la firma di un "Non-Disclosure-Agreement" (NDA) o, + per i linguaggi di programmazione che sono rappresentabili in più + forme, vietando l'accesso al mezzo più naturale per comprendere o + modificare un programma ("codice sorgente"), rende un programma + proprietario (non libero). Senza la libertà di modificare un + programma, la gente sarebbe alla mercé di un singolo fornitore. +
 • + +
 • + La libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il + prossimo. + Il software può essere copiato e distribuito praticamente senza + costi: se non si ha il permesso di dare un programma a qualcuno che + ne ha bisogno (anche dietro pagamento, se lo si vuole), il programma + non è libero. +
 • + +
 • + La libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente + i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga + beneficio. + Non tutti sono bravi programmatori, qualcuno non sa programmare del + tutto. Questa libertà permette a chi non ha il tempo o le capacità + per risolvere un problema di accedere ad un software migliore. Anche + questo può avvenire dietro un compenso. +
 • +
+ +

+ Queste libertà sono diritti, non obblighi, anche se a volte rispettare + queste libertà per la società implica un obbligo per un individuo. + Ognuno può scegliere di non approfittarne ma può anche scegliere di + utilizzarle tutte. In particolare dev'essere chiaro che il Software + Libero non esclude l'uso commerciale: se un programma non consente + l'uso e la distribuzione commerciale, non è Software Libero. Un numero + crescente di aziende basa il proprio modello di business sul Software + Libero, inclusi alcuni dei maggiori fornitori di software. Il Software + Libero permette di fornire aiuto e assistenza, non lo rende + obbligatorio. +

+
+ +
+

Contribuire

+ +

+ Il tuo supporto permette alla FSFE di continuare a lavorare per il + Software Libero. Aiuta ad accrescere il nostro profilo e ci permette + di lanciare nuovi progetti a beneficio dell'intera comunità. +

+ +

Partecipa!

+

+ Il modo più diretto per sostenere la FSFE consiste nel partecipare alle + nostre attività. Siamo una comunità collaborativa ed il nostro lavoro è + il risultato del contributo di centinaia di persone. Puoi diventare una + di queste unendoti ad uno dei nostri team, ad esempio quello che si + occupa delle traduzioni, quello che organizza gli stand, o uno dei + molti altri. +

+ + http://www.fsfe.org/contribute/ + +

Unisciti alla Fellowship della FSFE!

+ +

+ È il modo più facile per partecipare alle nostre attività. Essere + Fellow significa contribuire e dare un supporto visibile a tutte le + attività della FSFE. Potrai inoltre conoscere molti altri che la + pensano come te, in rete e nei molti incontri della Fellowship in giro + per l'Europa. +

+ + http://fellowship.fsfe.org/ + +

Fai una donazione e convinci il tuo datore di lavoro a diventare un + Patron della FSFE!

+ +

+ L'efficacia del lavoro della FSFE dipende in larga misura dalle risorse + finanziarie che possiamo dedicare al lavoro per il Software Libero. + Donando, tu e la tua azienda potete contribuirvi direttamente. I + nostri dettagli per le donazioni: +

+ + http://www.fsfe.org/donate/ +
+ +
+ Free Software Foundation Europe
+ Talstraße 110, 40217 Düsseldorf, Germania
+ E-Mail: office@fsfeurope.org
+ Telefono: +49 700 373387673
+ http://www.fsfe.org/
+
+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/printable/folder.nl.xhtml b/about/printable/folder.nl.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..9de8b99a9e --- /dev/null +++ b/about/printable/folder.nl.xhtml @@ -0,0 +1,165 @@ + + + + + FSFE - Brochure + + + + Free Software Foundation Europe + +
+

Free Software Foundation Europe

+ +

+ Toegang tot software bepaalt wie kan deelnemen aan een digitale + samenleving. Om voor iedereen gelijke toegang te verzekeren, alle + mensen dezelfde kansen te bieden en om concurrentie mogelijk te maken + in het informatietijdperk, heeft de Free Software Foundation Europe + (FSFE) zich geëngageerd in de bescherming van deze digitale vrijheden + in de vorm van Vrije Software. Geen enkele persoon zou zich ooit in de + positie mogen bevinden dat hij software moet gebruiken die hem de + vrijheden om de software te gebruiken, te bestuderen, te veranderen of + te verdelen, verbiedt. +

+ +

+ De FSFE werd opgericht in 2001 als een niet-gouvernementele non-profit + organisatie om de sociale, politieke, juridische en technologische + grondvesten van Vrije Software te versterken. We werken in een mondiaal + netwerk van gelijkgestemde organisaties en hebben teams in + verschillende Europese landen. +

+ + http://www.fsfe.org +
+ +
+

Wat is Vrije Software?

+ +

+ Vrij in Vrije Software staat voor vrijheid, het zegt niets over de + prijs. Vrije Software geeft u vier essentiële vrijheden: +

+ +
  +
 • + De vrijheid een programma te gebruiken voor elk doel. + Het plaatsen van beperkingen op het gebruik van Vrije Software, zoals + in tijd ("30 dagen uitprobeerperiode", "licentie verloopt 1 januari + 2004")of doel ("toestemming verleend voor onderzoek en + niet-commercieel gebruik") maken een programma onvrij. +
 • + +
 • + De vrijheid om de manier waarop het programma werkt te + bestuderen en het aan te passen aan je behoeften. + Het plaatsen van juridische of praktische beperkingen op het + begrijpen of veranderen van een programma, zoals het verplicht kopen + van een speciale licentie, het ondertekenen van een + Non-Disclosure-Agreement (NDA) of - voor programmeertalen die + meerdere vormen van presentatie kennen - het ontoegankelijk maken van + de voor mensen makkelijkste manier om programma's te begrijpen en te + veranderen ("de broncode") maakt het ook propriëtair (onvrij). Zonder + de vrijheid om een programma te veranderen blijven mensen in de macht + van één leverancier. +
 • + +
 • + De vrijheid het programma te verspreiden zodat u uw naasten kan + helpen. + Software kan vrijwel zonder kosten worden gekopieerd/verspreid. Als u + geen toestemming hebt om een programma te geven aan iemand die het + nodig heeft, dan maakt het een programma onvrij. U mag hiervoor een + vergoeding vragen als u dat wil. +
 • + +
 • + De vrijheid om het programma te verbeteren en te verspreiden, + zodat de hele gemeenschap er voordeel uit kan halen. + Niet iedereen is een even goede programmeur. Sommige mensen kunnen + niet eens programmeren. Deze vrijheid biedt mensen die de tijd of + kennis niet hebben om een probleem op te lossen toch indirect de + vrijheid het programma aan te passen. Ook hiervoor mag men een + vergoeding vragen. +
 • +
+ +

+ Deze vrijheden zijn rechten, geen plichten, alhoewel het respecteren + van deze vrijheden soms verplichtingen geeft. Iedereen kan kiezen om + deze vrijheden niet te gebruiken, maar kan ook kiezen om ze allemaal te + benutten. In het bijzonder moet het duidelijk zijn dat Vrije Software + commercieel gebruik niet uitsluit. Als een programma geen commercieel + gebruik en commerciële distributie toestaat is het geen Vrije Software. + In werkelijkheid baseert een groeiend aantal bedrijven hun + businessmodel compleet of op zijn minst gedeeltelijk op Vrije Software, + inclusief sommige grote onvrije software leveranciers. Vrije Software + maakt het legaal om hulp te bieden, maar stelt het niet verplicht. +

+
+ +
+

Uw steentje bijdragen

+ +

+ Dankzij uw steun kan de FSFE blijven werken voor Vrije + Software. Het maakt het makkelijker om ons te profileren en + het geeft ons mogelijkheden om nieuwe projecten op te + starten die de hele gemeenschap ten goede komen. +

+ +

Engageer u!

+ +

+ De meest directe manier om de FSFE te ondersteunen is uzelf engageren + in onze activiteiten. Wij zijn een colloboratieve gemeenschap, ons werk + is het resultaat van de bijdragen van honderden mensen. U kan daar één + van zijn door lid te worden van één van onze teams. Misschien kan u het + team van vertalers versterken of mee de standen bemannen. U vindt vast + wel iets dat u boeit in één van de vele taken. +

+ + http://www.fsfe.org/contribute/ + +

Word lid van de Fellowship of FSFE!

+ +

+ Dit is wellicht de eenvoudigste manier om betrokken te raken bij onze + activiteiten. Als Fellow levert u een duidelijke bijdrage en + ondersteunt u alle activiteiten van de FSFE. U krijgt de kans om veel + gelijkgezinde personen te ontmoeten zowel online als op de vele + Fellowshipvergaderingen over heel Europa. +

+ + http://fellowship.fsfe.org/ + +

Schenk geld en overtuig uw werkgever om Patroon van de FSFE te + worden!

+ +

+ De slagkracht van de FSFE is in grote mate afhankelijk van de + financiële middelen die we kunnen besteden aan ons werk voor Vrije + Software. Door geld te schenken kunnen u en uw werkgever een directe + bijdrage leveren. Meer details: +

+ + http://www.fsfe.org/donate/ +
+ +
+ Free Software Foundation Europe
+ Talstraße 110, 40217 Düsseldorf, Duitsland
+ e-mail: office@fsfeurope.org
+ Telefoon: +49 700 373387673
+ http://www.fsfe.org/
+
+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/printable/get_h1.xsl b/about/printable/get_h1.xsl new file mode 100644 index 0000000000..ac2eacc32e --- /dev/null +++ b/about/printable/get_h1.xsl @@ -0,0 +1,16 @@ + + + + + + + + + - + - + + + + + + diff --git a/about/printable/get_moreinfo.xsl b/about/printable/get_moreinfo.xsl new file mode 100644 index 0000000000..059ff4cb88 --- /dev/null +++ b/about/printable/get_moreinfo.xsl @@ -0,0 +1,13 @@ + + + + + + + + + + + + + diff --git a/about/printable/mk-printable-en-xml.sh b/about/printable/mk-printable-en-xml.sh new file mode 100755 index 0000000000..2087f258fc --- /dev/null +++ b/about/printable/mk-printable-en-xml.sh @@ -0,0 +1,69 @@ +#!/bin/bash +# ----------------------------------------------------------------------------- +# Script to rebuild printable.en.xml +# ----------------------------------------------------------------------------- + +lang_bg="Български" +lang_ca="Català" +lang_cs="Česky" +lang_da="Dansk" +lang_de="Deutsch" +lang_el="Ελληνικά" +lang_en="English" +lang_es="Español" +lang_fi="Suomi" +lang_fr="Français" +lang_hu="Magyar" +lang_it="Italiano" +lang_ku="Kurdî" +lang_mk="Mакедонски" +lang_nl="Nederlands" +lang_no="Norsk" +lang_pl="Polski" +lang_pt="Português" +lang_ro="Română" +lang_ru="Русский" +lang_sl="Slovenščina" +lang_sq="Shqip" +lang_sr="Srpski" +lang_sv="Svenska" +lang_tr="Türkçe" + +rm --force printable.en.xml + +echo "" >> printable.en.xml +lastfile="" +for i in $*; do + dir=$(dirname $i) + base=$(basename $i) + file=$(echo -n $base | cut --delimiter="." --fields="1") + lang=$(echo -n $base | cut --delimiter="." --fields="2") + if [ "${lang}" == "el" ]; then + # Skip Greek since our LaTeX magic doesn't work for non-lating languages + # yet. + continue + fi + thetype=$(echo -n ${file} | cut --delimiter="-" --fields="1") + langvar="lang_${lang}" + moreinfo=$(xsltproc get_moreinfo.xsl $i) + if [ "${file}" != "${lastfile}" ]; then + if [ -n "${lastfile}" ]; then + echo " " >> printable.en.xml + fi + echo -n " > printable.en.xml + echo -n " type=\"${thetype}\"" >> printable.en.xml + echo -n " id=\"${dir}/${file}\"" >> printable.en.xml + if [ -n "${moreinfo}" ]; then + echo -n " moreinfo=\"${moreinfo}\"" >> printable.en.xml + fi + echo ">" >> printable.en.xml + fi + echo -n " > printable.en.xml + echo -n " lang=\"${lang}\"" >> printable.en.xml + echo -n " langname=\"${!langvar}\">" >> printable.en.xml + xsltproc get_h1.xsl $i >> printable.en.xml + echo "" >> printable.en.xml + lastfile=${file} +done +echo " " >> printable.en.xml +echo "" >> printable.en.xml diff --git a/about/printable/mk-tex-a3.xsl b/about/printable/mk-tex-a3.xsl new file mode 100644 index 0000000000..5ebeb4880b --- /dev/null +++ b/about/printable/mk-tex-a3.xsl @@ -0,0 +1,138 @@ + + + + + + + + + + + + + + + \documentclass[11pt]{article} +\usepackage[a3paper]{geometry} +\usepackage[utf8]{inputenc} +\usepackage[T1]{fontenc} +\usepackage{helvet} +\usepackage{graphics} +\usepackage{color} +\usepackage[absolute]{textpos} + +% Switch to A3 paper +\setlength\paperwidth{420mm} +\setlength\paperheight{297mm} + +% No chapter numbering +\setcounter{secnumdepth}{-2} + +% Colors +\definecolor{bluedark}{cmyk}{.9,.2,.1,.05} +\definecolor{fsfeblue}{cmyk}{1,.7,.05,.2} + +\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault} + +% Section and subsection formatting +\makeatletter +\renewcommand{\section}{\@startsection{section}{2}{\z@}% + {-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}% + {2.3ex \@plus.2ex}% + {\fontsize{16pt}{18pt}\selectfont\bfseries\color{fsfeblue}}} +\renewcommand{\subsection}{\@startsection{section}{3}{\z@}% + {\bigskipamount}% + {\smallskipamount}% + {\fontsize{12pt}{14.4pt}\selectfont\bfseries\itshape\color{fsfeblue}}} +\makeatother + + + + + \begin{document} + \pagestyle{empty} + + + \begin{textblock*}{170mm}(20mm,70mm) + \raggedright + + + + + + \bigskip \scriptsize This is an inofficial translation. Please see + http://www.fsfeurope.org/documents/printable/printable.en.html for the + original text. + + + + \end{textblock*} + \begin{textblock*}{\paperwidth}(-32pt,0pt) + \includegraphics{background-a3-outer.pdf} + \end{textblock*} + ~\pagebreak + + + \begin{textblock*}{170mm}(20mm,55mm) + \raggedright + + \end{textblock*} + \begin{textblock*}{170mm}(230mm,55mm) + \raggedright + + \end{textblock*} + \begin{textblock*}{\paperwidth}(-32pt,0pt) + \includegraphics{background-a3-inner.pdf} + \end{textblock*} + + + \end{document} + + + + + + + + \section{ + + } + + + + \subsection{ + + } + + + + + \par + + + + + \bigskip + + + + + + + + \subsection{ + + } + + + + {\color{bluedark} + + } + + + \\ + + + + diff --git a/about/printable/mk-tex-a4.xsl b/about/printable/mk-tex-a4.xsl new file mode 100644 index 0000000000..620ac66568 --- /dev/null +++ b/about/printable/mk-tex-a4.xsl @@ -0,0 +1,167 @@ + + + + + + + + + + + + + + + + \documentclass[a4paper]{article} +\usepackage[utf8]{inputenc} +\usepackage[T1]{fontenc} +\usepackage{helvet} +\usepackage{fancyhdr} +\usepackage{multicol} +\usepackage{graphics} +\usepackage[absolute]{textpos} + +% Page layout +\setlength{\topmargin}{58pt} +\setlength{\headheight}{12pt} +\setlength{\headsep}{36pt} +\setlength{\textheight}{530pt} +\setlength{\footskip}{48pt} +\setlength{\oddsidemargin}{-32pt} +\setlength{\columnsep}{10pt} +\setlength{\textwidth}{514pt} +\raggedright + +% Header and footer +\chead{} +\rhead{\fontseries{bc}\selectfont ( + +)} +\cfoot{} +\rfoot{} +\renewcommand{\headrulewidth}{0pt} +\renewcommand{\footrulewidth}{0pt} + +% No chapter numbering +\setcounter{secnumdepth}{-2} + +\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault} + +% Section and subsection formatting +\makeatletter +\renewcommand{\section}{\@startsection{section}{2}{\z@}% + {-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}% + {2.3ex \@plus.2ex}% + {\fontsize{12pt}{14.4pt}\selectfont\bfseries\itshape}} +\renewcommand{\subsection}{\@startsection{section}{3}{\z@}% + {-3ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}% + {3pt}% + {\fontsize{11pt}{12pt}\selectfont\bfseries\itshape}} +\makeatother + + + + + \begin{document} + \pagestyle{fancy} + + + + + + + + + \begin{bfseries} + + \end{bfseries} + \begin{multicols}{2} + + \end{multicols} + + + \end{document} + + + + \lhead{ + + \begin{textblock*}{\paperwidth}(0pt,0pt) + \includegraphics{background-a4.pdf} + \end{textblock*} + + \fontseries{bc}\selectfont + + } + + + + \lfoot{\fontsize{8pt}{9.5pt}\selectfont + + + + This is an inofficial translation. Please see + http://www.fsfeurope.org/documents/printable/printable.en.html + for the original text. + + } + + + + + \break + + + + + \begin{bfseries} + + \end{bfseries}\smallskip + + + + + \section{ + + } + + + + \subsection{ + + } + + + + + \par + + + + \begin{itemize} + \itemsep 3pt + + \end{itemize} + + + + \item + + + + + {\bfseries + + } + + + + + + + \\ + + + + diff --git a/about/printable/printable.it.xhtml b/about/printable/printable.it.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..89dd5c90ae --- /dev/null +++ b/about/printable/printable.it.xhtml @@ -0,0 +1,45 @@ + + + + + FSFE - Materiale informativo stampabile + + + +

Materiale informativo stampabile

+ +

Cartella

+ + + Versione online + Versione PDF A3 con grafiche (da stampare a doppia facciata su carta semplice + e ripiegata in due). Una versione ridotta stampata a doppia facciata su A4, e piegata in due, + produce una bella cartella A5 di 4 pagine. + Versione PDF A4 con grafiche (da stampare su carta semplice, in due pagine) + Versione PDF A4 senza grafiche (da stampare su carta pre-stampata, in due pagine) + + +

Volantini

+ + + Versione online + Versione PDF con grafiche (da stampare su carta semplice) + Versione PDF senza grafiche (da stampare su carta pre-stampata) + Maggiori informazioni + + +

Ordinare volantini

+ +

+ E' anche possibile ordinare volantini stampati all'indirizzo: + office@fsfeurope.org. +

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/printable/printable.sources b/about/printable/printable.sources new file mode 100644 index 0000000000..6dd2baf561 --- /dev/null +++ b/about/printable/printable.sources @@ -0,0 +1 @@ +about/printable/printable:global diff --git a/about/printable/printable.xsl b/about/printable/printable.xsl new file mode 100644 index 0000000000..19bf528723 --- /dev/null +++ b/about/printable/printable.xsl @@ -0,0 +1,141 @@ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .html + + + + + + + + + + + + + + + : + + + + . + + .F.pdf + + + + + + + + + + + + + + + + + + : + + + + . + + .G.pdf + + + + + + + + + + + + + + + + + : + + + + . + + .0.pdf + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + diff --git a/about/reports/document-es-2003.de.xml b/about/reports/document-es-2003.de.xml new file mode 100644 index 0000000000..39956c5fcd --- /dev/null +++ b/about/reports/document-es-2003.de.xml @@ -0,0 +1,12 @@ + + + + + Bericht des Vorstandes + + Bericht ber die Arbeit der FSFE whrend der Jahre 2001 bis 2003 fr die + Generalversammlung 2003 + + /documents/reports/es-2003.html + + diff --git a/about/reports/document-es-2003.el.xml b/about/reports/document-es-2003.el.xml new file mode 100644 index 0000000000..62667ac445 --- /dev/null +++ b/about/reports/document-es-2003.el.xml @@ -0,0 +1,11 @@ + + + + + Συνοπτική περίληψη για τη διετία + + Έκθεση στη γενική συνέλευση του 2003 για τα δύο πρώτα χρόνια δραστηριότητας του FSFE + + /documents/reports/es-2003.html + + diff --git a/about/reports/document-es-2003.en.xml b/about/reports/document-es-2003.en.xml new file mode 100644 index 0000000000..899ab57124 --- /dev/null +++ b/about/reports/document-es-2003.en.xml @@ -0,0 +1,12 @@ + + + + + Two year executive summary + + Report about the first two years of work of the FSF Europe for the 2003 + general assembly + + /documents/reports/es-2003.html + + diff --git a/about/reports/document-es-2003.fr.xml b/about/reports/document-es-2003.fr.xml new file mode 100644 index 0000000000..8a1bbe22f0 --- /dev/null +++ b/about/reports/document-es-2003.fr.xml @@ -0,0 +1,12 @@ + + + + + Rcapitulatif des actions engages depuis deux ans + + Rapport sur les deux premires annes de travail de la FSF Europe pour + l'assemble gnrale 2003 + + /documents/reports/es-2003.html + + diff --git a/about/reports/document-es-2003.it.xml b/about/reports/document-es-2003.it.xml new file mode 100644 index 0000000000..8797e96fc0 --- /dev/null +++ b/about/reports/document-es-2003.it.xml @@ -0,0 +1,12 @@ + + + + + Two year executive summary + + Rapporto sui primi due anni di lavoro della FSFE, in occasione + dell'assemblea generale del 2003 + + /documents/reports/es-2003.html + + diff --git a/about/reports/document-es-2003.nl.xml b/about/reports/document-es-2003.nl.xml new file mode 100644 index 0000000000..6ed8f6b576 --- /dev/null +++ b/about/reports/document-es-2003.nl.xml @@ -0,0 +1,12 @@ + + + + + Tweejaarlijks samenvattend verslag + + Het samenvattend verslag voor de algemene vergadering van 2003 over de + activiteiten van FSFE tijdens haar eerste twee jaren. + + /documents/reports/es-2003.html + + diff --git a/about/reports/document-es-2003.sq.xml b/about/reports/document-es-2003.sq.xml new file mode 100644 index 0000000000..848d2b99a7 --- /dev/null +++ b/about/reports/document-es-2003.sq.xml @@ -0,0 +1,12 @@ + + + + + Prmbledhje ekzekutive dyvjetore + + Raport asamblen e prgjithshme t 2003 rreth dy viteve t par t puns + s FSF Europs + + /documents/reports/es-2003.html + + diff --git a/about/reports/document-es-2005.de.xml b/about/reports/document-es-2005.de.xml new file mode 100644 index 0000000000..33fc349c0f --- /dev/null +++ b/about/reports/document-es-2005.de.xml @@ -0,0 +1,12 @@ + + + + + Bericht des Vorstandes + + Bericht ber die Arbeit der FSFE whrend der Jahre 2003 bis 2005 fr die + Generalversammlung 2005 + + /documents/reports/es-2005.html + + diff --git a/about/reports/document-es-2005.el.xml b/about/reports/document-es-2005.el.xml new file mode 100644 index 0000000000..d4d4c587fb --- /dev/null +++ b/about/reports/document-es-2005.el.xml @@ -0,0 +1,12 @@ + + + + + Συνοπτική περίληψη για τη διετία + + Έκθεση σχετικά με την εργασία του FSFE της περιόδου 2003-2005 για τη + γενική συνέλευση του έτους 2005 + + /documents/reports/es-2005.html + + diff --git a/about/reports/document-es-2005.en.xml b/about/reports/document-es-2005.en.xml new file mode 100644 index 0000000000..185aaa0c05 --- /dev/null +++ b/about/reports/document-es-2005.en.xml @@ -0,0 +1,12 @@ + + + + + Two year executive summary + + Report about FSFE's work during the years 2003-2005 for the 2005 general + assembly + + /documents/reports/es-2005.html + + diff --git a/about/reports/document-es-2005.it.xml b/about/reports/document-es-2005.it.xml new file mode 100644 index 0000000000..e2609fe121 --- /dev/null +++ b/about/reports/document-es-2005.it.xml @@ -0,0 +1,12 @@ + + + + + Two year executive summary + + Rapporto sull'attivit della della FSFE nel periodo 2003-2005, in + occasione dell'assemblea generale del 2005 + + /documents/reports/es-2005.html + + diff --git a/about/reports/document-es-2005.nl.xml b/about/reports/document-es-2005.nl.xml new file mode 100644 index 0000000000..022b03e26c --- /dev/null +++ b/about/reports/document-es-2005.nl.xml @@ -0,0 +1,12 @@ + + + + + Tweejaarlijks samenvattend verslag + + Het samenvattend verslag voor de algemene vergadering van de + activiteiten van FSFE tijdens de jaren 2003 tot 2005. + + /documents/reports/es-2005.html + + diff --git a/about/reports/document-es-2007.el.xml b/about/reports/document-es-2007.el.xml new file mode 100644 index 0000000000..3d91e8583b --- /dev/null +++ b/about/reports/document-es-2007.el.xml @@ -0,0 +1,12 @@ + + + + + Συνοπτική περίληψη για τη διετία + + Έκθεση σχετικά με την εργασία του FSFE της περιόδου 2005-2007 για τη + γενική συνέλευση του έτους 2007 + + /documents/reports/es-2007.html + + diff --git a/about/reports/document-es-2007.en.xml b/about/reports/document-es-2007.en.xml new file mode 100644 index 0000000000..2557eb70fe --- /dev/null +++ b/about/reports/document-es-2007.en.xml @@ -0,0 +1,12 @@ + + + + + Two year executive summary + + Report about FSFE's work during the years 2005-2007 for the 2007 general + assembly + + /documents/reports/es-2007.html + + diff --git a/about/reports/document-es-2007.nl.xml b/about/reports/document-es-2007.nl.xml new file mode 100644 index 0000000000..b7d51592af --- /dev/null +++ b/about/reports/document-es-2007.nl.xml @@ -0,0 +1,12 @@ + + + + + Tweejaarlijks samenvattend verslag + + Het samenvattend verslag voor de algemene vergadering van de + activiteiten van FSFE tijdens de jaren 2005 tot 2007. + + /documents/reports/es-2007.html + + diff --git a/about/reports/document-es-2009.el.xml b/about/reports/document-es-2009.el.xml new file mode 100644 index 0000000000..b8360e679f --- /dev/null +++ b/about/reports/document-es-2009.el.xml @@ -0,0 +1,12 @@ + + + + + Συνοπτική περίληψη για τη διετία + + Έκθεση σχετικά με την εργασία του FSFE της περιόδου 2007-2009 για τη + γενική συνέλευση του έτους 2009 + + /documents/reports/es-2009.html + + diff --git a/about/reports/document-es-2009.en.xml b/about/reports/document-es-2009.en.xml new file mode 100644 index 0000000000..ab6f64b77a --- /dev/null +++ b/about/reports/document-es-2009.en.xml @@ -0,0 +1,12 @@ + + + + + Two year executive summary + + Report about FSFE's work during the years 2007-2009 for the 2009 general + assembly + + /documents/reports/es-2009.html + + diff --git a/about/reports/es-2003.el.xhtml b/about/reports/es-2003.el.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..5af6b13897 --- /dev/null +++ b/about/reports/es-2003.el.xhtml @@ -0,0 +1,465 @@ + + + + + FSFE - Συνοπτική περίληψη για τη διετία - 21 Ιουνίου 2003 + + + + +
+

Συνοπτική περίληψη για τη διετία

+

Έκθεση για τη γενική συνέλευση του έτους 2003

+
+
+Μιλάνο, Ιταλία, 21 Ιουνίου 2003
+
+ +

Αφού το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) ανακοινώθηκε με μία +"Διακήρυξη Πρόθεσης - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού" [1] +με την οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι υπέρμαχοι του Ελεύθερου Λογισμικού κλήθηκαν +να συμμετάσχουν στη δημιουργία αυτού του κοινού οράματος, το FSFE ξεκίνησε +επίσημα τη δραστηριότητά του στις 10 Μαρτίου 2001 και ολοκλήρωσε τη διαδικασία +ίδρυσης στις 24 Απριλίου 2001.

+ +

Η γενική συνέλευση του έτους 2003 στο Μιλάνο, Ιταλία στις 21 Ιουνίου 2003 +φαίνεται να είναι μια καλή ευκαιρία για μια συνοπτική ανασκόπηση κάποιων από +τα γεγονότα των δύο αυτών ετών.

+ +

Αρχικά, αρκετή εργασία γινόταν για θέματα γραφειοκρατίας, νομικά ερωτήματα και +ενημέρωση σχετικά με το FSFE. Αυτό πραγματοποιήθηκε με τον ιστό, με καταλόγους +παραληπτών αλληλογραφίας, σε εμπορικές εκθέσεις και συνέδρια.

+ + +

Το συνέδριο του ΟΟΣΑ στο Τόκιο

+ +

Σύντομα αφού το FSFE ανέλαβε εργασία, είχε γίνει ήδη δεκτό από μεγάλους παίκτες +της πολιτικής. Ένα παράδειγμα ήταν όταν το Γερμανικό υπουργείο οικονομίας (BMWi) +ζήτησε από τον Γερμανό αντιπρόσωπο του FSFE, Bernhard Reiter, να μιλήσει σχετικά +με το Ελεύθερο Λογισμικό σε ένα συνέδριο του ΟΟΣΑ στο Τόκιο τον Σεπτέμβριο του +2001. Στην ευκαιρία που του δόθηκε, ο Bernhard Reiter είχε επίσης την υποστήριξη +από τα LinuxTag, Linux Verband, German Unix User Group να μιλήσει για τη γερμανική +σκηνή του Ελεύθερου Λογισμικού.

+ + +

Η εκστρατεία ''Μιλάμε για το Ελεύθερο Λογισμικό''

+ +

Με το ξεκίνημά του, οι εταιρίες Ελεύθερου Λογισμικού προσέγγισαν το FSFE για να +ζητήσουν μια εκστρατεία για να αυξηθεί η διακριτότητα του Ελεύθερου Λογισμικού και +να εξηγηθούν τα πλεονεκτήματα της ορολογίας του Ελεύθερου Λογισμικού σε σύγκριση με +τον Ανοικτό Κώδικα.

+ +

Ένας από τους κύριους λόγους για αυτό το αίτημα ήταν ότι βίωναν μια εισβολή στην +αγορά τους από προμηθευτές ιδιοκτησιακού λογισμικού, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την +κοινότυπη παρεξήγηση ''είναι ανοικτός κώδικας αν μπορείς να δεις τον πηγαίο κώδικα'', +ισχυρίζονταν ότι προσφέρουν κάτι παρόμοιο με ό,τι παρέχουν οι εταιρίες Ελεύθερου +Λογισμικού.

+ +

Οπότε, το Νοέμβριο του 2001, το FSFE ξεκίνησε την εκστρατεία ''Μιλάμε για το +Ελεύθερο Λογισμικό'' [2] με υποστήριξη από εταιρίες Ελεύθερου +Λογισμικού από όλη την Ευρώπη.

+ +

Ενώ η αρχική πρόθεση ήταν να ισχύει μόνο για εταιρίες, κάναμε μια εξαίρεση +προσθέτοντας ένα φυσικό πρόσωπο στον κατάλογο, όταν ο Bruce Perens, δημιουργός του +Ορισμού του Ανοικτού Κώδικα, μας ζήτησε να προστεθεί σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη +της εκστρατείας.

+ + +

Bürgertum (''Πύργος Πολιτών'')

+ +

Το FSFE επίσης προσέφερε στοιχεία και ιστορικό για το Ελεύθερο Λογισμικό σε έργα +τα οποία δεν ήταν άμεσα συσχετισμένα με το λογισμικό, όπως το πρόγραμμα Bürgertum +(''Πύργος Πολιτών'') [3] στο Βερολίνο, Γερμανία.

+ +

Το όραμα πίσω από αυτό το έργο ήταν να επιτραπεί σε μια ελεύθερη και συνεργατική +σχεδιαστική διαδικασία να οικοδομήσει ένα κτήριο από τους πολίτες για τους πολίτες +στην καρδιά του Βερολίνου. Σύμφωνα με την αρχική ιδέα, η σχεδιαστική διαδικασία +καθώς επίσης και το ολοκληρωμένο κτήριο θα έπρεπε να ακολουθούν τη φιλοσοφία του +Ελεύθερου Λογισμικού, δημιουργώντας μια διακριτή και απτή εφαρμογή του πνεύματος +του Ελεύθερου Λογισμικού.

+ +

Στο τέλος, η ομάδα είχε την ελπίδα να δημιουργήσει ένα κτήριο πολλαπλών +λειτουργιών το οποίο θα ήταν και πραγματικό και εικονικό και θα ήταν ανοικτό +όλο το εικοσιτετράωρο για όλους τους πολίτες.

+ +

Αν και η ιδέα αποδείχθηκε αρκετά φιλόδοξη για την ομάδα που συγκεντρώθηκε γύρω +από αυτήν, οι ιδέες και τα κείμενα παραμένουν διαθέσιμα και ελπίζουμε ότι μια μέρα +κάποιος θα τα μαζέψει και θα τους δώσει ζωή

+ + +

Ελεύθερο Λογισμικό για το Γερμανικό Κοινοβούλιο

+ +

Πολλοί παρακολούθησαν τον διάλογο σχετικά με μια πιθανή μετάβαση του Γερμανικού +Κοινοβουλίου στο GNU/Linux. Το FSFE συμμετείχε ενεργά σε αυτή τη συζήτηση τον +Δεκέμβριο του 2001 [4] και παρείχε τον φιλοσοφικά θεμελιώδη λίθο +για το πρόγραμμα Bundestux [5], το οποίο είναι ακόμη ενεργό για +την επέκταση του Ελεύθερου Λογισμικού στη δημόσια διοίκηση.

+ + +

Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

+ +

Στις 21 Ιανουαρίου 2002, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας +[6] συνήλθε στο Λονδίνο. Εκτός των συμμετεχόντων από τη +Microsoft και τη βιομηχανία των μέσων, ο Georg Greve, πρόεδρος του FSFE, είχε +προσκληθεί στο τεχνικό συνέδριο ειδικών ''Πνευματικά Δικαιώματα, Λογισμικό +και το Διαδίκτυο''.

+ +

Όταν η τελική έκθεση ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002, περιείχε τη σύσταση +ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να εξετάσουν τη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού. +[7][8]

+ + +

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον της Microsoft

+ +

Επίσης τον Ιανουάριο του 2001, από το FSFE ζητήθηκαν στοιχεία σχετικά με τη +συνεχιζόμενη έρευνα εναντίον της Microsoft από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χάρη στην +έγκυρη και έγκαιρη αντίδραση της ομάδας SAMBA, ο Dr. Peter Gerwinski, επικεφαλής +του Γραφείου του FSFE, κατάφερε να προσφέρει αποδεικτικό υλικό για τον τρόπο με το +οποίο η Microsoft προσπαθεί να κρατήσει τους ανταγωνιστές εκτός αγοράς.

+ + +

Η αναθεώρηση του Γερμανικού νόμου για τα Πνευματικά Δικαιώματα

+ +

Άλλο ένα θέμα βρήκε λύση αυτόν τον μήνα. Το Γερμανικό υπουργείο Δικαιοσύνης +σχεδιάζει μια αναθεώρηση του νόμου περί Πνευματικών Δικαιωμάτων για να προστατέψει +του καλλιτέχνες από την εκμετάλλευση της βιομηχανίας των ΜΜΕ μέσα από την +υποχρεωτική πληρωμή για τη μεταφορά δικαιωμάτων. Δυστυχώς, αυτή η προοπτική θα +μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη νομική ασφάλεια του εμπορικού Ελεύθερου Λογισμικού, +καθώς το Ελεύθερο Λογισμικό θεωρείται δώρο υπό τον Γερμανικό νόμο.

+ +

Χάρη στην καλά θεμελιωμένη συνεργασία με το ifross [9] -- ένα +Γερμανικό θεσμικό όργανο σχετικό με νομικά ζητήματα του Ελεύθερου Λογισμικού -- το +FSFE κατάφερε να στηρίξει το ifross στο αίτημά του για μια προσθήκη στο +συγκεκριμένο νόμο, η οποία έγινε αποδεκτή τον Ιανουάριο του 2002. [10]

+ +

Τώρα ο νόμος -- ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 2002 -- περιέχει μια +εξαίρεση για το Ελεύθερο Λογισμικό.

+ + +

Μια GNU/Linux διανομή ηχητικών μέσων (AGNULA)

+ +

Μετά από πολλούς μήνες προετοιμασίας και διατυπώσεων, το πρόγραμμα AGNULA +[11] τελικά ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2002 με στόχο τη δημιουργία +μιας εντελώς Ελεύθερου Λογισμικού GNU/Linux διανομή ηχητικών μέσων για +επαγγελματίες. Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, το FSFE έγινε επίσημος συνεταίρος της +Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα σε ένα έτος από το ξεκίνημα.

+ +

Στο πρόγραμμα AGNULA, το FSFE αποφασίζει για τα Πνευματικά Δικαιώματα και την +πολιτική αδειοδότησης, επιλέγει τις άδειες χρήσης και τα πακέτα λογισμικού που +είναι αποδεκτά και διασφαλίζει ότι τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της κοινότητας +λαμβάνονται υπόψη. [12]

+ + +

Το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

+ +

Όπως ορισμένοι μπορεί να γνωρίζουν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προγράμματα για +την επέκταση της πανευρωπαϊκής έρευνας και ανάπτυξης, τα οποία καλούνται +''προγράμματα πλαίσια'' με χρονική διάρκεια τεσσάρων ετών. Σε αυτά τα προγράμματα +πλαίσια, υπάρχουν ορισμένες περιοχές, μία από τις οποίες είναι εκείνη με τις +''Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας'' (IST), που αφορά την Πληροφορική. Το +AGNULA για παράδειγμα ήταν τμήμα της περιοχής IST του 5ου Προγράμματος Πλαισίου.

+ +

Το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP6) ήταν έτοιμο να ξεκινήσει προς το τέλος του 2002 +και αρχικά, δεν υπήρχε αναφορά στο Ελεύθερο Λογισμικό.

+ +

Έτσι το FSFE συνέταξε μία σύσταση [13] για το 6ο Πρόγραμμα +Πλαίσιο, με την οποία εξηγούνταν τα πλεονεκτήματα του Ελεύθερου Λογισμικού για την +Ευρώπη ως γεωγραφική περιοχή και για τις Ευρωπαϊκές χώρες και προτείνονταν τρόποι +κεφαλαιοποίησής τους. Αυτή η πρόταση υποστηρίχθηκε από περισσότερους από 50 +εταίρους από όλη την Ευρώπη και κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2002.

+ +

Τον Ιούνιο του 2002, το FSFE στήριξε επίσης τη σύσταση καταθέτοντας δύο +προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την FOCAL ("FOcusing Competence for Advantages +of Liberty") [14] και LAFIS ("LAying the Foundations for +Information Society") [15] με κάποιους από τους εταίρους που +υπόγραψαν τη σύσταση για να αποδειχθεί ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον να γίνει +κάτι σχετικό με το Ελεύθερο Λογισμικό στο FP6.

+ +

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2002, η πρόταση του FSFE -- να δοθεί σε προγράμματα +Ελεύθερου Λογισμικού bonus στη διαδικασία αξιολόγησης, αυξάνοντας τις πιθανότητες +των προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού σε σύγκριση με το ιδιοκτησιακό λογισμικό -- +έγινε μέρος του προγράμματος-έργου IST. [16]

+ +

Σαν αποτέλεσμα, όλος ο προϋπολογισμός του προγράμματος-έργου IST, περίπου 1725 +εκατομμύρια ευρώ, είναι διαθέσιμος με προτίμηση για το Ελεύθερο Λογισμικό.

+ +

Το FSFE τώρα εργάζεται για να βοηθήσει κοινοπραξίες να συσταθούν και να +οργανωθούν για να διασφαλιστεί ότι όσα το δυνατό περισσότερα προγράμματα θα +αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. [17]

+ + +

Ο ιστότοπος

+ +

Τον Ιανουάριο του 2003, μετά από διαδικασία ενός και πλέον έτους, ο Jonas Öberg, +αντιπρόεδρος του FSFE, κατάφερε τελικά να οργανώσει τον ιστότοπο on-line με ένα +μάλλον μοναδικό λειτουργικό σχήμα. [18]

+ +

Για να γίνει αντιληπτό το σκεπτικό που υλοποιεί το σχέδιο, πρέπει να είναι +γνωστό ότι το FSFE ακολουθεί μια ομοσπονδιακή προσέγγιση με παράλληλα τοπικά και +Ευρωπαϊκά/διεθνή επίπεδα. Επίσης όλα μεταφράζονται σε όσες το δυνατό περισσότερες +γλώσσες, ενώ η απουσία ή η παλαιότητα των μεταφράσεων δεν πρέπει να θέτει +προβλήματα.

+ +

Αυτό δημιουργεί μια αρκετά πολύπλοκη κατάσταση -- αλλά προσπαθώντας να +επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια, η πολυπλοκότητα δεν πρέπει να ανησυχεί τον +επισκέπτη του ισοτόπου. Επίσης ο επισκέπτης θα πρέπει πάντα να κάνει τον καλύτερο +συνδυασμό σε όρους επιλεγείσας γλώσσας ανεξαρτήτως των μεταφράσεων που υπάρχουν ή +αν θα ήταν παλαιότερες.

+ +

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η προσέγγιση ''εστίασης''. Αν δεν επιλεγεί η +εστίαση, ο επισκέπτης θα βλέπει όλες τις ειδήσεις και τα προγράμματα με Ευρωπαϊκό +και διεθνές ενδιαφέρον. Αλλά αν επιλεγούν συγκεκριμένες περιοχές ειδικού +ενδιαφέροντος -- όπως Ιταλία, Γαλλία ή Γερμανία -- θα είναι ορατές επίσης και οι +πληροφορίες ειδικού ενδιαφέροντος γι' αυτές τις χώρες.

+ +

Ωστόσο αντίθετα με την κατάσταση άλλων ιστοτόπων, η τοπικού ενδιαφέροντος +πληροφορία δεν κρύβει άλλη με Ευρωπαϊκό ή διεθνές ενδιαφέρον -- παρέχεται επιπλέον. +Έτσι ανεξάρτητα από την εστίαση, οι διεθνείς πληροφορίες παραμένουν πάντα ορατές και +προσβάσιμες.

+ +

Βεβαίως, όπως πάντα, έχουμε ανάγκη από περισσότερους μεταφραστές και +μεταφράσεις.

+ + +

Συμφωνητικό Άδειας Εμπιστευτικότητας (FLA)

+ +

Με αυξανόμενο ενδιαφέρον για το Ελεύθερο Λογισμικό από εταιρίες και κυβερνήσεις, +το ερώτημα της νομικής ασφάλειας και διατηρησιμότητας γίνεται επίσης περισσότερο +σημαντικό. Την ίδια στιγμή, για τους δημιουργούς γίνεται δυσκολότερο το έργο της +μέριμνας για τις νομικές ανάγκες των έργων τους και επίσης μερικές φορές βρίσκονται +σε θέση άμυνας με βάση το νόμο.

+ +

Για να προστατευτούν ενάντια σε αυτή την προοπτική και για να αυξηθεί η νομική +ασφάλεια του Ελεύθερου Λογισμικού, το FSFE έχει εργαστεί για το Συμφωνητικό Άδειας +Εμπιστευτικότητας (FLA) [19] με ειδικούς σε νομικά θέματα +Ελεύθερου Λογισμικού, το οποίο εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2003.

+ +

Αυτή το συμφωνητικό επιτρέπει στους δημιουργούς να ορίσουν το FSFE ως τον +θεματοφύλακά τους για όλα τα νομικά ζητήματα και παρέχει μια πιθανή λύση για τις +ανάγκες πολλών έργων λογισμικού τα οποία χρειάζεται να καθιερώσουν κάποια μορφή +διαχείρισης δικαιωμάτων.

+ + +

ίδρυμα bridge

+ +

Τον Ιούνιο του 2003, το ίδρυμα bridge [20] ιδρύθηκε στο +Βερολίνο, Γερμανία με στόχο να αναπτύξει τα ζητήματα των δικαιωμάτων ψηφιακής +υπηκοότητας στην κοινωνία της πληροφορίας.

+ +

Το FSFE υποστηρίζει αυτό το ίδρυμα και προσωπικά μέσω του προέδρου του, +Georg Greve, ο οποίος είναι μέλος της κριτικής επιτροπής για τον διαγωνισμό +ιδεών bridge, στον οποίο 15000 ευρώ είναι διαθέσιμα στο πρόγραμμα που δείχνει +τις καλύτερες προοπτικές διάδοσης της συνειδητοποίησης για αυτά τα ζητήματα.

+ +
+
+[1] http://fsfeurope.org/documents/doi.en.html
+[2] http://fsfeurope.org/documents/whyfs.en.html
+[3] http://www.germany.fsfeurope.org/de/projects/buergerturm/
+[4] http://www.germany.fsfeurope.org/de/news/2001/article-13.12.2001.de.html
+[5] http://www.bundestux.de
+[6] http://www.iprcommission.org/
+[7] http://www.heise.de/newsticker/data/anw-13.09.02-007/
+[8] http://www.iprcommission.org/papers/text/final_report/chapter5htmfinal.htm
+[9] http://www.ifross.de
+[10] http://www.ifross.de/ifross_html/home1_2002.html#ARTIKEL01
+[11] (υπερσύνδεσμος όχι πια διαθέσιμος)
+[12] http://fsfeurope.org/projects/agnula/
+[13] http://fsfeurope.org/documents/fp6/recommendation.html
+[14] http://fsfeurope.org/documents/fp6/focal.en.html
+[15] http://fsfeurope.org/documents/fp6/focal.en.html
+[16] http://www.cordis.lu/fp6/ist.htm
+[17] http://fsfeurope.org/projects/fp6/
+[18] http://fsfeurope.org
+[19] http://fsfeurope.org/projects/fla/
+[20] (υπερσύνδεσμος όχι πια διαθέσιμος)
+
+
+ +

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

+ +

Φυσικά, εκτός των συγκεκριμένων προγραμμάτων υπάρχουν και άλλες συνεχιζόμενες +δραστηριότητες στις οποίες το FSFE συμμετείχε ενεργά ή παρείχε βοήθεια ή κάποια +πλατφόρμα για τους ακτιβιστές αυτών των δραστηριοτήτων.

+ +

Στα παραδείγματα περιλαμβάνεται η εργασία ενάντια στο Ευρωπαϊκό ισοδύναμο της +Πράξης Πνευματικών Δικαιωμάτων Ψηφιακής Χιλιετίας (Digital Millennium Copyright +Act, DMCA), της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πνευματικά Δικαιώματα (European Copyright +Directive, EUCD) [21]. Αυτός ο νόμος -- ο οποίος προς το παρόν +μεταφέρεται στις εθνικές νομοθεσίες -- περιέχει νομικά μέτρα για δημιουργία +μονοπωλίων στους τύπους αρχείων και στο κλείδωμα σε προμηθευτές, σιωπηλή απόσυρση +των όρων δίκαιης χρήσης, τεράστιο έλλειμμα στην ελευθερία του λόγου και λογοκρισία.

+ +

Άλλη μια περιοχή είναι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας λογισμικού [22], +με τα οποία ομάδες πίεσης προσπαθούν να στεγανοποιήσουν την αγορά και να διανείμουν +την πίτα της κοινωνίας των πληροφοριών μεταξύ τους εξασφαλίζοντας ότι κανείς άλλος +δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχει. Κατά συνέπεια, αυτή η προοπτική όχι μόνο +περιορίζει την καινοτομία και τον ανταγωνισμό, οι ομάδες αυτές επίσης παρέχουν +τα μέσα επιβολής μονοπωλίων στους τύπους αρχείων και το κλείδωμα στους προμηθευτές.

+ +

Στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του FSFE, η εκπαίδευση ορίστηκε ως μία από +τις πιο σημαντικές περιοχές δραστηριότητας, ώστε νέοι άνθρωποι και φοιτητές να έχουν +την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη γνώση αντί με μία απλή κατάρτιση σε προϊόντα. +Έτσι το FSFE ξεκίνησε την ομάδα εργασίας για το Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση +[23].

+ +

Επίσης, το FSFE είχε την ευχαρίστηση να δώσει στέγη στη στήλη Tux&GNU@School +[24] μια στήλη αυτής της ομάδας εργασίας σχετική με το +εκπαιδευτικό Ελεύθερο Λογισμικό.

+ +

Σε μια λιγότερο σοβαρή σημείωση, το FSFE επίσης ήθελε να διατηρήσει την παράδοση +του t-shirt και όχι μόνο προμηθεύτηκε τα πρώτα Ευρωπαϊκά FSF μπλουζάκια, αλλά επίσης +δημιούργησε τα πρώτα μπλουζάκια για κορίτσια με τον πρόλογο της GPL στην πλάτη καθώς +επίσης και τις πρώτες καρφίτσες GNU που φτιάχτηκαν ποτέ. [25]

+ +
+
+[21] http://fsfeurope.org/projects/eucd/
+[22] http://fsfeurope.org/projects/swpat/
+[23] http://fsfeurope.org/projects/education/
+[24] http://fsfeurope.org/projects/education/tgs/
+[25] http://fsfeurope.org/order/
+
+
+ +

Συνεργάτες

+ +

Ένα από τα βασικά σημεία του Ελεύθερου Λογισμικού είναι ότι δεν είμαστε μόνοι +μας. Και όπως αυτό ισχύει για φυσικά πρόσωπα, το FSFE επίσης πιστεύει ότι ισχύει +και για οργανισμούς, οι οποίοι κτίζουν τη βάση για την ιδιότητα του συνεργαζόμενου +οργανισμού [26].

+ +

Οι μέχρι σήμερα συνεργάτες είναι +

+ +

Τα μέλη αυτών των οργανισμών μπορούν να ασχοληθούν άμεσα με όλες τις δραστηριότητες +του FSFE και χωρίς αυτούς, πολλή από την εργασία δεν θα ήταν δυνατή.

+ +

Αν επιθυμείτε να ασχοληθείτε με το FSFE, συμμετέχοντας σε έναν από τους +υπάρχοντες συνεργαζόμενους οργανισμούς, ή δίνοντας στον οργανισμό στον οποίο +ανήκετε την ιδιότητα του συνεργαζόμενου ή δημιουργώντας έναν συνεργαζόμενο +οργανισμό είναι σίγουρα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος.

+ +
+[26] http://fsfeurope.org/associates/
+[27] http://www.affs.org.uk
+[28] http://www.ansol.org
+[29] http://www.april.org
+[30] http://www.softwarelibero.it
+[31] http://www.ffii.org
+[32] http://www.ffs.or.at
+[33] http://www.fsij.org
+[34] http://www.ofset.org
+
+ +

Παρουσιάσεις/Διαλέξεις

+ +

Ένα από τα πιο βαρετά, αλλά επίσης απαραίτητα καθήκοντα είναι οι παρουσιάσεις +σε εμπορικές εκθέσεις, η εκτύπωση και διανομή υλικού, οι ομιλίες για την ενημέρωση +του κοινού σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό και την αξία της ελευθερίας σε λόγους +και διαλόγους από βήματος.

+ +

Μερικές εκδηλώσεις και χώροι όπου το FSFE το έχει κάνει στο παρελθόν είναι

+ +
+ Asia OSS Symposium 2003, Phuket, Thailand
+ Associazione Industriali Brescia, Brescia, Italy
+ CECAM (European Center for Atomic and Molecular Computations), Lyon, France
+ CeBIT, Hanover, Germany
+ DANTE (German TeX Users Association) 2003 Conference, Bremen, Germany
+ FOSDEM, Brussels, Belgium
+ Free Software Symposium 2002, Tokyo, Japan
+ GNU/Linux Seminar at the Sheffield Wednesday football stadium, Sheffield, UK
+ IFA, Berlin, Germany
+ IST Infoday "Open Platforms", Brussels, Belgium
+ Information Society Technologies (IST) Conference & Expo, Copenhagen, Denmark
+ Libre Software Meeting, Bordeaux, France
+ Linux Infotage, Berlin, Germany
+ Linux@work, Frankfurt, Germany
+ LinuxDay, Bolzano and Milano, Italy
+ LinuxExpo, Paris, France
+ LinuxTag, Stuttgart & Karlsruhe, Germany
+ LinuxWorldExpo, Milano, Italy
+ Parliamentary Evening, Berlin, Germany
+ Systems, Munich, Germany
+ ThinkAbout-IT, Rostock, Germany
+ Transmediale, Berlin, Germany
+ Universita` di Bari, Politecnico, Bari, Italy
+ Universitat Politecnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spain
+ Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spain
+ University of Bremen, Bremen, Germany
+ Webbit, Padova, Italy
+ Wizards of OS, Berlin, Germany
+ Workshop "Free Software and Multimedia," Centro Tempo Reale, Florence, Italy
+ egovos.org, Washington, U.S.A.
+ hiroshima mon amour cultural center, Torino, Italy
+
+ +

Προοπτικές

+ +

Για τα επόμενα χρόνια, υπάρχει ακόμη αρκετή δουλειά μπροστά μας.

+ +

Προς το παρόν αναμένουμε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης για το +''Δίκτυο Συντονισμού Δράσης GNU ("GNU Coordination Action Network", GNUCAN), +το οποίο κατατέθηκε για την πρώτη ανακοίνωση του προγράμματος IST του FP6. +Επίσης υπάρχει προγραμματισμός για να δουλέψουμε πάνω στην πρόταση +''Ελεύθερο Λογισμικό για έναν Κινητό Κόσμο ("Free Software for a Mobile +World", GNUBILE).

+ +

Για να αποκτήσει το Ελεύθερο Λογισμικό βαθιές ρίζες στην κοινωνία και +να διασφαλιστεί ότι είναι εδώ για να μείνει, χρειάζεται επίσης να το +επεκτείνουμε στο πεδίο των επιχειρήσεων. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα βρούμε +το χρόνο και τους πόρους για να δουλέψουμε στο Δίκτυο Επιχειρήσεων GNU, +το οποίο θα ξεκινήσει με αυτόν ακριβώς το στόχο.

+ +

Καθώς οι εταιρίες ιδιοκτησιακού λογισμικού έχουν αυξήσει τη χρηματοδότηση +των ομάδων πίεσης εναντίον του Ελεύθερου Λογισμικού για να προστατέψουν τη +μονοπωλιακή τους θέση, πρέπει και εμείς να εντατικοποιήσουμε την πολιτική μας +δράση.

+ +

Μία από τις εκδηλώσεις όπου αυτό είναι απαραίτητο είναι η ''Παγκόσμια Σύνοδος +Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας'' (WSIS) [35] στο +τέλος του 2003. Η προετοιμασία είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη και το FSFE έχει για +την περίσταση τεράστια υποστήριξη από άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών +στη Γερμανία για να εκπροσωπήσουν το Γερμανικό κίνημα της κοινωνίας των πολιτών +σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα χρειαστεί να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας.

+ +

Και βέβαια ελπίζουμε να έχουμε περισσότερες χώρες επίσημα και ανεπίσημα +αναμεμειγμένες με το FSFE. Αυτό απαιτεί σημαντική δουλειά από τους τοπικούς +ακτιβιστές, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι περισσότερες χώρες σύντομα θα δηλώσουν συμμετοχή.

+ + +

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας έχετε υποστηρίξει στο +παρελθόν -- χωρίς εσάς να στέκεστε στα περίπτερα των εμπορικών εκθέσεων, να +μιλάτε στον κόσμο, να μεταφράζετε κείμενα, να κάνετε επαφές, να ζητάτε από +εταιρίες να κάνουν δωρεές ή να κάνετε δωρεές εσείς οι ίδιοι, δεν θα είχαμε +καταφέρει τόσα πολλά!

+ +

Και αν δεν μας έχετε υποστηρίξει ακόμη αλλά θα θέλατε να το κάνετε, +πληροφορίες για αυτό είναι δυνατό να βρεθούν online. +[36] [37]

+ +
+[35] http://www.itu.int/wsis/
+[36] http://fsfeurope.org/help/
+[37] http://fsfeurope.org/help/donate.html
+
+ + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/reports/es-2003.en.xhtml b/about/reports/es-2003.en.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..18c80e4088 --- /dev/null +++ b/about/reports/es-2003.en.xhtml @@ -0,0 +1,462 @@ + + + + + FSFE - Two year executive summary - June 21st 2003 + + + + +
+

Two year executive summary

+

Report for the 2003 general assembly

+
+
+Milano, Italy, June 21st, 2003
+
+ +

After the Free Software Foundation Europe was proclaimed with a +"Declaration of Intent - Free Software Foundation Europe" [1] in which +all interested Free Software advocates from all over Europe were +invited to participate in the creation of this common vision, the FSFE +officially began its work March 10th, 2001 and finished the +founding process April 24th, 2001.

+ +

The 2003 general assembly in Milano, Italy on June 21st 2003 seems +like a good opportunity to briefly recap some of the things going on +in these two years.

+ +

Initially, a lot of the work was going into issues of bureaucracy, +legal questions and informing people about the FSFE. This was +done on the web, in mailing lists, at tradeshows and conferences.

+ + +

OECD Conference in Tokyo

+ +

Soon after the FSFE took up its work, it was already accepted by +major political players. An example for this was when the German +representative of the FSFE, Bernhard Reiter, was asked by the +German ministry of economics (BMWi) to speak about Free Software at an +OECD conference in Tokyo in September 2001. At this occasion, Bernhard +Reiter also had the support of LinuxTag, Linux Verband, German Unix +User Group to speak for the German Free Software scene.

+ + +

"We speak about Free Software" campaign

+ +

Soon after it started working, Free Software companies were +approaching the FSFE to ask for a campaign to increase the +visibility of Free Software and explain the advantages of the Free +Software terminology in comparison with Open Source.

+ +

One of the main reasons for this was that they were experiencing an +invasion into their market by proprietary software vendors exploiting +the common "it's open source if you can see the source code" +misunderstanding, claiming to offer something similar to what the Free +Software companies were providing.

+ +

Therefore, in November 2001, the FSFE launched the "We speak +about Free Software" campaign [2] with support of Free Software +companies across Europe.

+ +

Originally only meant for companies, we made one exception by adding +an individual to the list when Bruce Perens, author of the Open Source +Definition, asked us to be added soon after the campaign was launched.

+ + +

Brgerturm ("Citizen Tower")

+ +

The FSFE also provided input and background about Free Software +in projects that were not directly software-related, like the +Brgerturm ("Citizen Tower") project [3] in Berlin, Germany.

+ +

The vision behind this project was to allow a free and cooperative +design process to build a building by the citizens for the citizens in +the heart of Berlin. According to the initial idea, the design process +as well as the finished building should follow the Free Software +philosophy, creating a visible and tangible implementation of the +Free Software spirit.

+ +

In the end, the group hoped to create a multifunctional building that +would be both real and virtual and that would be open to all citizens +24hrs a day.

+ +

Although the idea turned out to be too ambitious for the group that +gathered around it, the ideas and documents remain available and we +hope that one day someone will pick them up and bring them to life.

+ + +

Free Software for German Parliament

+ +

Many people were following the discussion about a possible shift to +GNU/Linux by the German parliament. The FSFE actively +contributed to that discussion in December 2001 [4] and provided the +philosophical stepping stone for the Bundestux [5] project, which is +still working to further Free Software in public administration.

+ + +

Commission on Intellectual Property Rights

+ +

On January 21st, 2002, the Commission on Intellectual Property Rights +[6] took place in London, UK. Besides participants from Microsoft and the +media industry, Georg Greve, president of the FSFE, was invited +to the expert workshop on "Copyright, Software and the Internet."

+ +

When the final report came out in September 2002, it recommended that +developing countries should consider use of Free Software. [7][8]

+ + +

Investigation of the European Commission against Microsoft

+ +

Also in January 2001, the FSFE got asked for input on the +ongoing investigation against Microsoft by the European +Commission. Thanks to the quick and competent reaction of the SAMBA +team, Dr. Peter Gerwinski, Head of Office of the FSFE, was able +to provide concrete material on how Microsoft was trying to keep +competitors out of the market.

+ + +

German Copyright law revision

+ +

Another issue also found its end that month. The German ministry of +justice was planning a revision of Copyright law to protect artists +from exploitation by the media industry through mandatory payment for +transfer of rights. Unfortunately, this might have jeopardised the +legal security of commercial Free Software, as Free Software is +considered a gift under German law.

+ +

Thanks to the well-established cooperation with ifross [9] -- a German +institute for legal questions of Free Software -- the FSFE was +able to support the ifross in requesting a supplement to that specific +law, which got accepted in January 2002. [10]

+ +

Now the law -- which was enacted April 2002 -- contains an exception +for Free Software.

+ + +

A GNU/Linux Audio Distribution (AGNULA)

+ +

After many months of preparation and paperwork, the AGNULA project +[11] finally took off in April 2002 with the goal of creating an +entirely Free Software GNU/Linux Audio distribution for professional +users. Thanks to this, the FSFE became official partner of the +European Commission within a year after being started.

+ +

Within the AGNULA project, the FSFE determines the Copyright and +licensing policy, decides which licenses and software packages are +acceptable and makes sure the long-term and community interests are +taken into account. [12]

+ + +

6th Framework Programme of the European Commission

+ +

As some people may know, the European Commission has programs to +further pan-European research and development, called "framework +programmes", which last for four years. Within these framework +programmes, there are certain areas, one of which is "Information +Society Technologies" (IST), the area concerned with information +technology. AGNULA for instance was part of the 5th framework +programme IST area.

+ +

The 6th framework programme (FP6) was prepared for launch towards the +end of 2002 and originally, there was no mentioning of Free Software.

+ +

So the FSFE wrote a recommendation [13] for the 6th framework +programme in which the advantages of Free Software for Europe as a +region and the European countries were explained and in which +suggestions were made as to how to capitalise on them. This suggestion +was backed by over 50 parties throughout Europe and filed in April +2002.

+ +

In June 2002, the FSFE also backed this up by filing two +expressions of interest, FOCAL ("FOcusing Competence for Advantages of +Liberty") [14] and LAFIS ("LAying the Foundations for Information +Society") [15] with some of the parties who signed the recommendation +in order to show that there was real interest in doing something about +Free software in the FP6.

+ +

As of December 2002, the suggestion of the FSFE -- namely to +give projects with Free Software an evaluation bonus in the rating +process, increasing the chances of Free Software projects in +comparison with proprietary software -- became part of the IST work +programme. [16]

+ +

As a result, the whole budget of the IST work programme, containing +1725 million Euro, is available with a preference for Free Software.

+ +

The FSFE is now working to help consortia for Free Software find +and organise themselves to make sure that as many projects as possible +will make use of this opportunity. [17]

+ + +

Web page

+ +

In January 2003, after a process of over one year, Jonas berg, +vice-president of the FSFE, was finally able to put the new FSFE web +page on-line with a rather unique structural layout. [18]

+ +

In order to appreciate the thought that has gone into the design, one +should know that the FSFE follows a federal approach with +parallel local and European/global level. Also everything is +translated into as many languages as possible, while missing or +outdated translations must not pose problems.

+ +

This makes for a very complex situation -- but trying to achieve the +maximum transparency possible, that complexity should not be the +concern of the web site visitor. Also the visitor should always get +the best match in terms of selected language regardless of which +translations exist or whether they might be outdated.

+ +

The solution for this problem is the "focus" approach. If no focus is +selected, people will see all news and projects that are of European +and global interest. But if they select certain regions of special +interest -- like Italy, France or Germany -- they will also see the +information of specific interest to these countries.

+ +

Unlike the situation for other web pages, that local information does +not hide any European or global information, however -- it is provided +additionally. So regardless of the focus, the global information +always remains visible and accessible.

+ +

Of course we are still in need of more translators and translations, +as always.

+ + +

Fiduciary Licence Agreement (FLA)

+ +

With increasing interest in Free Software by companies and +governments, the question of legal safety and maintainability are also +becoming more important. At the same time, authors have a harder time +taking care of the legal needs of their projects and also sometimes +find themselves in the situation of being attacked legally.

+ +

In order to provide protection against this and increase the legal +security of Free Software, the FSFE has worked on the Fiduciary +Licence Agreement (FLA) [19] with experts in Free Software legal +issues, which was published in February 2003.

+ +

This agreement allows authors to make the FSFE their fiduciary +for all legal issues and provides a possible solution for the needs of +several software projects that need to establish some form of rights +management.

+ + +

bridge foundation

+ +

June 2003, the bridge foundation [20] was founded in Berlin, Germany +with the goal of furthering questions of digital citizenship rights in +the information society.

+ +

The FSFE supports this foundation ideally and personally through +its president, Georg Greve, who is member of the jury for the bridge +ideas contest, in which 15000 EUR will be available to the project +that seems most promising in spreading awareness for these issues.

+ +
+
+[1] http://fsfeurope.org/documents/doi.en.html
+[2] http://fsfeurope.org/documents/whyfs.en.html
+[3] http://www.germany.fsfeurope.org/de/projects/buergerturm/
+[4] http://www.germany.fsfeurope.org/de/news/2001/article-13.12.2001.de.html
+[5] http://www.bundestux.de
+[6] http://www.iprcommission.org/
+[7] http://www.heise.de/newsticker/data/anw-13.09.02-007/
+[8] http://www.iprcommission.org/papers/text/final_report/chapter5htmfinal.htm
+[9] http://www.ifross.de
+[10] http://www.ifross.de/ifross_html/home1_2002.html#ARTIKEL01
+[11] (link no longer available)
+[12] http://fsfeurope.org/projects/agnula/
+[13] http://fsfeurope.org/documents/fp6/recommendation.html
+[14] http://fsfeurope.org/documents/fp6/focal.en.html
+[15] http://fsfeurope.org/documents/fp6/focal.en.html
+[16] http://www.cordis.lu/fp6/ist.htm
+[17] http://fsfeurope.org/projects/fp6/
+[18] http://fsfeurope.org
+[19] http://fsfeurope.org/projects/fla/
+[20] (link no longer available)
+
+
+ +

Ongoing activities

+ +

Of course, besides these concrete projects there were other ongoing +activities in which the FSFE was active or provided assistance +or a platform to the activits in these areas.

+ +

Examples include work against the European equivalent of the Digital +Millennium Copyright Act (DMCA), the European Copyright Directive +(EUCD) [21]. This law -- which is currently transcribed into national +law -- provides legal measures for monopolies on file formats and +vendor lock-in, silent removal of fair use rights, massive reduction +of the freedom of speech and censorship.

+ +

Another area are software patents [22], in which lobby groups are +trying to seal up the market and divide up the shares for the +information society among themselves to make sure noone else will be +in a position to contribute. Consequently, this not only reduces +innovation and competition, they also provide means of enforcing +monopolies on file formats and vendor lock-in.

+ +

During the first general assembly of the FSFE, education was +identified as one of the most important areas for activity so young +people and students would have the chance of getting in touch with +knowledge instead of mere product schooling. Therefore the FSFE +started a Free Software in Education [23] working group.

+ +

Also, the FSFE was very happy to provide a home for the +Tux&GNU@School [24] column by Mario Fux, a column about educational +Free Software, under the roof of this working group.

+ +

On a less serious note, the the FSFE also wanted to uphold the +t-shirt tradition and not only provided the first European FSF shirts, +it also created the first girlie shirts with GPL preamble on the back +as well as the first GNU pins ever. [25]

+ +
+
+[21] http://fsfeurope.org/projects/eucd/
+[22] http://fsfeurope.org/projects/swpat/
+[23] http://fsfeurope.org/projects/education/
+[24] http://fsfeurope.org/projects/education/tgs/
+[25] http://fsfeurope.org/order/
+
+
+ +

Associates

+ +

One of the fundamentals of Free Software is that we do not stand +alone. And just like this is true for individuals, the FSFE also +believes in this with respect to organisations, which builds the basis +of the associate organisation [26] status.

+ +

Current associates are +

+ +

The members of these organisations can get directly involved in all +FSFE activities and without them, a lot of the work would not +have been possible.

+ +

If you wish to become involved in the FSFE, joining one of the +existing associate organisations, making your organisation an +associate or creating an associate organisation is definitely the most +efficient way.

+ +
+[26] http://fsfeurope.org/associates/
+[27] http://www.affs.org.uk
+[28] http://www.ansol.org
+[29] http://www.april.org
+[30] http://www.softwarelibero.it
+[31] http://www.ffii.org
+[32] http://www.ffs.or.at
+[33] http://www.fsij.org
+[34] http://www.ofset.org
+
+ +

Shows/Talks

+ +

One of the most tedious, but very necessary tasks is to be present at +tradeshows, create and spread distribution material, talk to the +people and inform them about Free Software and the value of freedom in +speeches and podium discussions.

+ +

Some events and places where the FSFE has done this in the past +are

+ +
+ Asia OSS Symposium 2003, Phuket, Thailand
+ Associazione Industriali Brescia, Brescia, Italy
+ CECAM (European Center for Atomic and Molecular Computations), Lyon, France
+ CeBIT, Hanover, Germany
+ DANTE (German TeX Users Association) 2003 Conference, Bremen, Germany
+ FOSDEM, Brussels, Belgium
+ Free Software Symposium 2002, Tokyo, Japan
+ GNU/Linux Seminar at the Sheffield Wednesday football stadium, Sheffield, UK
+ IFA, Berlin, Germany
+ IST Infoday "Open Platforms", Brussels, Belgium
+ Information Society Technologies (IST) Conference & Expo, Copenhagen, Denmark
+ Libre Software Meeting, Bordeaux, France
+ Linux Infotage, Berlin, Germany
+ Linux@work, Frankfurt, Germany
+ LinuxDay, Bolzano and Milano, Italy
+ LinuxExpo, Paris, France
+ LinuxTag, Stuttgart & Karlsruhe, Germany
+ LinuxWorldExpo, Milano, Italy
+ Parliamentary Evening, Berlin, Germany
+ Systems, Munich, Germany
+ ThinkAbout-IT, Rostock, Germany
+ Transmediale, Berlin, Germany
+ Universita` di Bari, Politecnico, Bari, Italy
+ Universitat Politecnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spain
+ Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spain
+ University of Bremen, Bremen, Germany
+ Webbit, Padova, Italy
+ Wizards of OS, Berlin, Germany
+ Workshop "Free Software and Multimedia," Centro Tempo Reale, Florence, Italy
+ egovos.org, Washington, U.S.A.
+ hiroshima mon amour cultural center, Torino, Italy
+
+ +

Outlook

+ +

For the next years, there is still a lot of work ahead of us.

+ +

We are currently awaiting the outcome of the evaluation for the "GNU +Coordination Action Network" (GNUCAN) which was filed for the first +call of the FP6 IST program. Also there are plans to start working on +a "Free Software for a Mobile World" (GNUBILE) proposal.

+ +

In order to firmly root Free Software in society and make sure that it +is here to stay, we also need to further it in the business field. Our +hope is that we will soon find the time and resources to work on the +GNU Business Network, which will set out to do that.

+ +

As the proprietary software companies have increased their spendings +on lobbying against Free Software to preserve their monopolies, we +also need to intensify our political work.

+ +

One of the events where this will be necessary is the "World Summit on +the Information Society" (WSIS) [35] at the end of 2003. The +preparation is already in full progress and the FSFE has for +instance major support by other German civil societies to represent +the German civil society movement in this process, but we will need to +intensify our efforts.

+ +

And of course we hope to get more countries officially and +inofficially involved in the FSFE. This does require significant +work by the local activitists, but we are optimistic that more +countries will participate soon.

+ + +

Finally, we would like to thank all of you who have supported us in +the past -- without you to stand at tradeshow booths, talk to the +people, translate documents, make contacts, ask companies to donate or +donate yourself, we could not have done as much as we did!

+ +

And if you haven't supported us yet but would like to do so, +information about this can be found online. [36] [37]

+ +
+[35] http://www.itu.int/wsis/
+[36] http://fsfeurope.org/help/
+[37] http://fsfeurope.org/help/donate.html
+
+ + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/reports/es-2003.nl.xhtml b/about/reports/es-2003.nl.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..44fa4b175d --- /dev/null +++ b/about/reports/es-2003.nl.xhtml @@ -0,0 +1,622 @@ + + + + + FSFE - Tweejaarlijkse samenvatting - 21 juni 2003 + + + + +
+

Tweejaarlijkse samenvatting

+

Verslag voor de algemene vergadering 2003

+
+ +
+ Milaan, Italië, 21 juni 2003
+
+ +

+ Nadat de Free Software Foundation Europe werd aangekondigd met de + "Intentieverklaring - Free Software Foundation Europe" + [1], een document waarvoor alle Vrije + Softwarestrijders uit Europa werden uitgenodigd om mee te werken + aan het creëren van een gemeenschappelijke visie, startte de FSFE + officieel op 10 maart 2001. De hele procedure voor het opstarten + van de FSFE werd voltooid op 24 april 2001. +

+ +

+ De algemene vergadering van 21 juni 2003 in Milaan, Italië, lijkt + een geschikt moment om eens kort samen te vatten wat er de + afgelopen 2 jaar gebeurd is. +

+ +

+ De eerste tijd is er veel werk gestoken in administratieve taken, + juridische vragen en het informeren van mensen over de FSFE. Dit + laatste gebeurde op het web, via mailinglists, op beurzen en + tijdens conferenties. +

+ + +

OECD conferentie in Tokyo

+ +

+ Reeds kort nadat de FSFE aan haar werk begon, werd ze al aanvaard + door grote politieke spelers. Een voorbeeld hiervan: de Duitse + vertegenwoordiger van de FSFE, Bernhard Reiter, werd door het + Duitse ministerie van Economie (BMWi) gevraagd om over Vrije + Software te gaan praten op de OECD conferentie in september 2001 + Bernhard Reiter werd hier ook gesteund door LinuxTag, Linux + Verband en de Duitse Unix User Group, zodat hij kon praten in naam + van de hele Duitse Vrije Softwarebeweging. +

+ + +

"We speak about Free Software" campagne

+ +

+ Vanaf de start van de FSFE werden we benaderd door Vrije + Softwarebedrijven met de vraag om een campagne op te starten die + de zichtbaarheid van Vrije Software zou vergroten en tevens + de voordelen van de Vrije Softwareterminologie ten opzichte van + Open Source kon uitleggen. +

+ +

+ Eén van de hoofdredenen hiervoor was dat hun markt overspoeld werd + met propriëtaire softwareproducenten die misbruik maakten van het + wijd verspreide misverstand "een programma is open source als je + de broncode kan zien". Deze producenten beweerden met een product + op de markt te komen dat gelijkaardig was aan Vrije software. +

+ +

+ Daarom lanceerden de FSFE, met de steun van Vrije + Softwarebedrijven uit heel Europa, in november 2001 de "We speak + about Free Software" campagne [2]. +

+ +

+ Alhoewel deze actie oorspronkelijk alleen bedoeld was voor + bedrijven maakten we één uitzondering toen Bruce Perens, de auteur + van de Open Source definitie, kort na het lanceren van de campagne + aan ons vroeg om aan de campagne deel te kunnen nemen. +

+ + +

Bürgerturm ("Burgertoren")

+ +

+ De FSFE geeft ook informatie over Vrije Software aan projecten die + niet direct in verband staan met software, zoals het Bürgerturm + project [3] in Berlijn, Duitsland. +

+ +

+ Het idee achter dit project was het mogelijk maken van een vrij, + coöperatief ontwerpproces om een gebouw te maken voor de burgers + door de burgers in het hart van Berlijn. Volgens het + oorspronkelijke idee zouden zowel het ontwerpproces als het + afgewerkte gebouw de filosofie van de Vrije Software moeten + volgen, om zo een zichtbare en tastbare implementatie van de + Vrije Softwarefilosofie te krijgen. +

+ +

+ De groep hoopte uiteindelijk een multifunctioneel gebouw te + creëren, zowel reëel als virtueel, dat 24 uur per dag openstaat + voor alle burgers. +

+ +

+ Alhoewel dit idee uiteindelijk veel te ambitieus bleek voor de + groep die zich daar rond verzamelde, blijven de ideeën en + documenten nog steeds beschikbaar in de hoop dat iemand het + project ooit weer nieuw leven inblaast. +

+ + +

Vrije Software voor het Duitse parlement

+ +

+ Veel mensen hebben de discussies gevolgd over een mogelijke + overstap van het Duitse parlement naar GNU/Linux. De FSFE heeft + actief bijgedragen aan deze discussies in december 2001 + [4] en heeft mee de filosofische basis gelegd + voor het Bundestux-project [5], dat nog steeds + bezig is met het verder verdelen van Vrije Software in de + openbare administratie. +

+ + +

Commissie over intellectuele eigendomsrechten

+ +

+ Op 21 januari 2002 vond de commissie over intellectuele + eigendomsrechten [6] plaats in Londen, VK. Naast + deelnemers van Microsoft en de media-industrie werd ook Georg + Greve, voorzitter van de FSFE, uitgenodigd voor de workshop over + "Auteursrechten, Software en het internet". +

+ +

+ Toen het eindrapport verscheen in september 2002, stond daarin een + duidelijke aanbeveling voor ontwikkelingslanden om het gebruik van + Vrije Software in overweging te nemen. [7] + [8] +

+ +

Onderzoek van de Europese Commissie tegen Microsoft

+ +

+ In januari 2001 werd de Free Software Foundation Europe ook + gevraagd om een bijdrage te leveren aan het lopende onderzoek + van de Europese Commissie tegen Microsoft. Dankzij de vlugge en + competente reactie van Dr. Peter Gerwinski, lid van het Samba-team + en hoofd van het kantoor van de FSFE, hebben we concreet + bewijsmateriaal kunnen leveren over de manier waarop Microsoft + probeert om concurrenten uit de markt te houden. +

+ + +

Herziening van de Duitse wetgeving over auteursrechten

+ +

+ Ook in een andere zaak werden die maand besluiten genomen. Het + Duitse ministerie van justitie wilde een herziening van de + auteursrechten om artiesten beter te beschermen tegen uitbuiting + door de mediabedrijven, door middel van een verplichte betaling + bij het overdragen van rechten. Dit zou spijtig genoeg een groot + gevaar gevormd hebben voor de juridische veiligheid van Vrije + Software, aangezien Vrije Software onder de Duitse wetgeving + als een gift wordt beschouwd. +

+ +

+ Dankzij een goed uitgebouwde samenwerking met ifross + [9], het Duitse instituut voor juridische + vragen over Vrije Software, kon de FSFE het ifross steunen bij + haar aanvraag om een supplement aan deze wet toe te voegen, + wat ook werd aanvaard in januari 2002 [10]. +

+ +

+ Nu bevat deze wet, die in voegen trad in april 2002, een + uitzondering voor Vrije Software. +

+ + +

Een GNU/Linux Audio Distributie (AGNULA)

+ +

+ Na vele maanden voorbereiding en tonnen papierwerk kon het + AGNULA-project [11] van start gaan in april + 2002, met als einddoel een volledig uit Vrije Software opgebouwde + GNU/Linux distributie voor professionele gebruikers. Dankzij dit + project werd de FSFE al het eerste jaar van haar oprichting een + officiële partner van de Europese commissie. +

+ +

+ Binnen het AGNULA-project bepaalt de FSFE het beleid voor + auteursrechten en licenties. We beslissen welke licenties en + softwarepakketten aanvaardbaar zijn, en zorgen ervoor dat de + belangen van de gemeenschap ook op lange termijn gevrijwaard + blijven [12] +

+ + +

Het 6de kaderprogramma van de Europese Commissie

+ +

+ Zoals sommigen onder u allicht weten, heeft de Europese Commissie + programma's voor het stimuleren van pan-Europees onderzoek en + ontwikkeling, men noemt dit de kaderprogramma's, die over + verschillende jaren lopen. Binnen deze kaderprogramma's zijn er + verschillende deelgebieden. "Information Society Technologies" + (IST) is zo'n deelgebied dat zich in hoofdzaak bezighoudt met + informatietechnologie. AGNULA was bijvoorbeeld een onderdeel van + het 5de kaderprogramma voor het IST deelgebied. +

+ +

+ Het 6de kaderprogramma (FP6 werd voorbereid om tegen eind 2002 + gelanceerd te worden en in de oorspronkelijke teksten stond geen + enkele vermelding van Vrije Software. +

+ +

+ Daarom schreef de FSFE een aanbeveling [13] voor + het 6de kaderprogramma waarin de voordelen van Vrije Software voor + Europa als regio en voor de individuele Europese landen + afzonderlijk werd uitgelegd. We deden ook voorstellen hoe men + uit deze voordelen munt kan slaan. Deze aanbeveling werd + geruggensteund door meer dan 50 organisaties vanuit heel Europa en + verzonden in april. +

+ +

+ In juni 2002 heeft de FSFE, samen met nog enkele andere + ondertekenaars van de aanbeveling, deze oproep nog eens versterkt + door twee blijken van belangstelling in te dienen, FOCAL + ("FOcusing Competence for Advantages of Liberty") + [14] en LAFIS ("LAying the Foundations for + Information Society") [15]. Hiermee toonden we + aan dat er echt interesse bestond om ook in FP6 iets voor Vrije + Software te doen. +

+ +

+ Vanaf december 2002 werd het voorstel van de FSFE, om projecten + die Vrij Sofware gebruiken een evaluatiebonus te geven zodat de + kansen van deze projecten stegen in vergelijking met die van + propriëtaire software, een deel van het IST werkprogramma. + [16] +

+ +

+ Als gevolg hiervan wordt het hele budget van het IST + werkprogramma, goed voor 1725 miljoen Euro, ter beschikking + gesteld met een voorkeur voor Vrije Software. +

+ +

+ De FSFE probeert nu verschillende Vrije Softwareconsortia bij + elkaar te brengen en alles zo te organiseren dat zo veel + mogelijk projecten gebruik kunnen maken van deze unieke kans. + [17] +

+ + +

Webpagina's

+ +

+ In januari 2003 is Jonas Öberg, ondervoorzitter van de FSFE, er + uiteindelijk in geslaagd om de nieuwe FSFE-webpagina's online te + krijgen. De nieuwe FSFE website heeft een vrij unieke vormgeving. + [18] +

+ +

+ Om te beseffen hoeveel werk in het ontwerp van het design is + gekropen, moet je weten dat voor de website van de FSFE gekozen is + voor een federale benadering met een parallel lokaal en + Europees/globaal niveau. Alles moet ook vertaald kunnen worden in + zoveel mogelijk talen, terwijl gedateerde of ontbrekende + vertalingen niet voor problemen mogen zorgen. +

+ +

+ Dit zorgt voor een zeer complexe situatie, maar om de website ze + duidelijk mogelijk te maken mag de gebruiker daar niets van + merken. De gebruiker zou ook altijd de pagina's moeten krijgen die + het best bij zijn eigen taal passen, indien er vertalingen bestaan + eventueel met een waarschuwing als ze niet geupdated zijn. +

+ +

+ We hebben het systeem met een "focus" gekozen als oplossing voor + dit probleem. Als men geen focus kiest, ziet men alle nieuws en + projecten met een Europees/globaal belang. Maar als men kiest voor + een bepaalde regio -- zoals Italië, Frankrijk of Duitsland -- + krijgt men extra informatie specifiek voor die landen. +

+ +

+ In tegenstelling met veel andere websites, wordt de + Europees/globale informatie niet verborgen als je deze optie + kiest, het wordt bijkomstig aangeboden. Dus welke focus je ook + kiest, de Europees/globale informatie blijft steeds zichtbaar + en toegankelijk. +

+ +

+ We hebben wel nog steeds nood aan meer vertalers en vertalingen. +

+ + +

Fiduciary Licence Agreement (FLA)

+ +

+ Met de toenemende interesse van bedrijven en overheden in Vrije + Software, komen er ook meer vragen over de juridische veiligheid + en stabiliteit. Ook voor de auteurs van de programma's wordt het + steeds moeilijker om de juridische besognes van hun project zelf + te beheren, soms worden ze zelfs juridisch aangeklaagd. +

+ +

+ Om hiertegen bescherming te bieden en om de juridische stabiliteit + van Vrije Software te verbeteren, heeft de FSFE, samen met + juridische specialisten in Vrije Software, de Fiduciary + Licence Agreement (FLA) [19] ontwikkeld. De + tekst werd gepubliceerd in februari 2003. +

+ +

+ Met deze overeenkomst staan de auteurs toe dat de FSFE de voogd + wordt van alle juridische zaken rond hun project. Het biedt ook + een oplossing voor alle projecten die op zoek zijn naar een + manier om hun auteursrechten makkelijker te beheren. +

+ + +

bridge foundation

+ +

+ In juni 2003 werd de bridge foundation [20] + opgericht in Berijn, Duitsland. Zij stellen en beantwoorden + vragen rond het digitale burgerschap in de + informatiemaatschappij. +

+ +

+ De FSFE ondersteunt deze stichting ideologisch en wordt er ook + vertegenwoordigd door haar voorzitter, Georg Greve, die lid is + van de jury van de ideeënwedstrijd. In de wedstrijd wordt + 15000 Euro geschonken aan het project dat het meest beloftevol + lijkt in het beter bekend maken van deze problematiek. +

+ +
+
+[1] http://fsfeurope.org/documents/doi.html
+[2] http://fsfeurope.org/documents/whyfs.html
+[3] http://www.germany.fsfeurope.org/de/projects/buergerturm/
+[4] http://www.germany.fsfeurope.org/de/news/2001/article-13.12.2001.de.html
+[5] http://www.bundestux.de
+[6] http://www.iprcommission.org/
+[7] http://www.heise.de/newsticker/data/anw-13.09.02-007/
+[8] http://www.iprcommission.org/papers/text/final_report/chapter5htmfinal.htm
+[9] http://www.ifross.de
+[10] http://www.ifross.de/ifross_html/home1_2002.html#ARTIKEL01
+[11] (link niet meer beschikbaar)
+[12] http://fsfeurope.org/projects/agnula/
+[13] http://fsfeurope.org/documents/fp6/recommendation.html
+[14] http://fsfeurope.org/documents/fp6/focal.html
+[15] http://fsfeurope.org/documents/fp6/focal.html
+[16] http://www.cordis.lu/fp6/ist.htm
+[17] http://fsfeurope.org/projects/fp6/
+[18] http://fsfeurope.org
+[19] http://fsfeurope.org/projects/fla/
+[20] (link niet meer beschikbaar)
+
+  
+ +

Lopende taken

+ +

+ Naast al deze concrete projecten zijn er natuurlijk ook lopende + taken waarin de FSFE actief is, hulp verleent of aan derden een + platform aanbiedt. +

+ +

+ Een voorbeeld hiervan is het werk tegen het Europese equivalent + van het Digital Millennium Copyright Act (DMCA), het European + Copyright Directive (EUCD) [21]. Deze richtlijn + die momenteel wordt ingeschreven in de nationale wetgevingen + voorziet in juridische maatregelen ten voordelen van monopolies + op bestandsformaten, maakt consumenten nog afhankelijker van + een producent, vermindert op een slinkse manier de "fair use" + rechten, beperkt de vrijheid van spreken en brengt nieuwe vormen + van censuur. +

+ +

+ Een ander voorbeeld zijn softwarepatenten [22], + waar grote spelers met de hulp van lobbyisten de markt proberen + af te sluiten en de verschillende onderdelen van de + informatiemaatschappij onder elkaar willen verdelen zodat ze zeker + zijn dat geen andere spelers meer kunnen deelnemen. Dit geeft niet + alleen beperkingen voor de innovatie en de concurrentie, maar + creëert ook nieuwe mogelijkheden voor het afdwingen van + monopolies op bestandsformaten en helpt bij het afhankelijk maken + van consumenten aan één producent. +

+ +

+ Tijdens de eerste algemene vergadering van de FSFE, werd + onderricht geïdentificeerd als één van onze meest belangrijke + opdrachten. We moeten ervoor zorgen dat jongeren en studenten de + kans krijgen om in contact te komen met kennis in plaats van + geschoold te worden in het gebruiken van een bepaald product. + Daarom startte de FSFE met de werkgroep Free Software in + Education [23]. +

+ +

+ De FSFE was ook blij om, binnen het kader van deze werkgroep, + onderdak te kunnen geven aan de Tux&GNU@School + [24] column van Mario Fux, een column over + educatieve Vrije Software. +

+ +

+ Een minder belangrijke opmerking, de FSFE wil ook vast houden aan + de t-shirt traditie. Naast het aanbieden van de eerste Europese + FSF shirts, hebben we ook de eerste vrouwen t-shirts met de + inleidende tekst van de GPL en de allereerste GNU-pins ooit. + [25] +

+ +
+
+[21] http://fsfeurope.org/projects/eucd/
+[22] http://fsfeurope.org/projects/swpat/
+[23] http://fsfeurope.org/projects/education/
+[24] http://fsfeurope.org/projects/education/tgs/
+[25] http://fsfeurope.org/order/
+
+  
+ +

Geassocieerde organisaties

+ +

+ Het is één van de basisprincipes van Vrije Software dat men er + nooit alleen voorstaat. Dit is geldig voor individuen, en de + FSFE gelooft dat dit ook geldt voor organisaties. deze redenering + vormt de basis voor de geassocieerde organisaties. + [26] +

+ +

Momenteel zijn dit onze geassocieerde organisaties: +

+ +

+ De leden van deze organisaties kunnen onmiddellijk betrokken + worden in de activiteiten van de FSFE. Zonder hen zou veel van + ons werk trouwens onmogelijk geweest zijn. +

+ +

+ Als je betrokken wil raken bij de FSFE, zijn lid worden van een + bestaande geassocieerde organisatie, je eigen organisatie met + ons associëren of zelf een geassocieerde organisatie oprichten, + zonder twijfel de meest efficiënte methoden. +

+ +
+[26] http://fsfeurope.org/associates/
+[27] http://www.affs.org.uk
+[28] http://www.ansol.org
+[29] http://www.april.org
+[30] http://www.softwarelibero.it
+[31] http://www.ffii.org
+[32] http://www.ffs.or.at
+[33] http://www.fsij.org
+[34] http://www.ofset.org
+  
+ +

Shows/Talks

+ +

+ Eén van de meest vervelende, maar ook meest noodzakelijke taken + zijn de presentaties op beurzen, het creëren en verdelen van + promotiemateriaal, praten met mensen en hen informeren over + Vrije Software en de waarde van vrijheid tijdens toespraken en + debatten. +

+ +

+ Enkele plaatsen waar de FSFE het afgelopen jaar aanwezig was:

+ +
+ Asia OSS Symposium 2003, Phuket, Thailand
+ Associazione Industriali Brescia, Brescia, Italië
+ CECAM (European Center for Atomic and Molecular Computations), Lyon, Frankrijk
+ CeBIT, Hanover, Duitsland
+ DANTE (German TeX Users Association) 2003 Conference, Bremen, Duitsland
+ FOSDEM, Brussel, België
+ Free Software Symposium 2002, Tokyo, Japan
+ GNU/Linux Seminar in het Sheffield Wednesday voetbalstadion, Sheffield, VK
+ IFA, Berlijn, Duitsland
+ IST Infoday "Open Platforms", Brussel, België
+ Information Society Technologies (IST) Conference & Expo, Kopenhagen, Denemarken
+ Libre Software Meeting, Bordeaux, Frankrijk
+ Linux Infotage, Berlijn, Duitsland
+ Linux@work, Frankfurt, Duitsland
+ LinuxDay, Bolzano and Milano, Italië
+ LinuxExpo, Parijs, Frankrijk
+ LinuxTag, Stuttgart & Karlsruhe, Duitsland
+ LinuxWorldExpo, Milano, Italië
+ Parlementaire avond, Berlijn, Duitsland
+ Systems, Munchen, Duitsland
+ ThinkAbout-IT, Rostock, Duitsland
+ Transmediale, Berlijn, Duitsland
+ Universita` di Bari, Politecnico, Bari, Italië
+ Universitat Politecnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spanje
+ Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spanje
+ University of Bremen, Bremen, Duitsland
+ Webbit, Padova, Italië
+ Wizards of OS, Berlijn, Duitsland
+ Workshop "Free Software and Multimedia," Centro Tempo Reale, Firenze, Italië
+ egovos.org, Washington, V.S.
+ hiroshima mon amour cultural center, Turijn, Italië
+
+ +

Vooruitblik

+ +

+ Ook de volgende jaren is er nog veel werk voor ons. +

+ +

+ We wachten momenteel nog op de resultaten van de evaluatie van het + "GNU Coordination Action Network" (GNUCAN) die werd samengesteld + voor de eerste oproep van het FP6 IST programma. Er zijn ook + plannen om werk te maken van het "Free Software for a Mobile + World" (GNUBILE)voorstel.

+ +

+ Om Vrije Software stevige wortels te geven in de gemeenschap en + om er zeker van te zijn dat het een blijvende waarde wordt, + moeten we Vrije Software ook promoten in het bedrijfsleven. We + hopen in de nabije toekomst de nodige tijd en middelen te vinden + om te starten met het GNU Business Network.

+ +

+ Aangezien de propriëtaire softwarebedrijven hun uitgaven voor + lobbywerk tegen Vrije Software aanzienlijk vergroot hebben om hun + monopolie te kunnen behouden, moeten wij ons politiek werk ook + aanzienlijk doen toenemen.

+ +

+ Eén van de evenementen waar dit zeker belangrijk wordt is de + "World Summit on the Information Society" (WSIS) + [35], eind 2003. De voorbereidingen hiervoor + zijn al in volle gang en de FSFE krijgt hierbij veel steun van + Duitse burgerorganisaties die willen dat wij de Duitse + burgerorganisaties vertegenwoordigen in dit proces. Wij moeten + onze inspanningen echter nog opdrijven. +

+ +

+ We hopen natuurlijk ook dat meer landen officieel en + niet-officieel betrokken raken bij de FSFE. Dit vraagt aanzienlijk + veel werk van de lokale activisten. We zijn optimistisch dat in de + toekomst meer landen gaan deelnemen. +

+ + +

+ Tenslotte willen we ieder van u, die ons in het verleden gesteund + hebben, bedanken. Zonder personen die de standen bemannen, die + praten met anderen, die documenten vertalen, die contacten + aanbrengen, die bedrijven vragen om te sponsoren en mensen die + zelf sponsoren, hadden we nooit al deze zaken kunnen + verwezenlijken! +

+ +

+ Als u ons tot nu toe nog niet hebt gesteund maar dat wel zou + willen, dan vindt u de nodige informatie online. + [36] [37] +

+ +
+[35] http://www.itu.int/wsis/
+[36] http://fsfeurope.org/help/
+[37] http://fsfeurope.org/help/donate.html
+
+ + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/reports/es-2005.el.xhtml b/about/reports/es-2005.el.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..ad9a041205 --- /dev/null +++ b/about/reports/es-2005.el.xhtml @@ -0,0 +1,347 @@ + + + + + FSFE - Συνοπτική περίληψη για τη διετία, περίοδος 2003-2005 -- 7 Μαΐου 2005 + + + + +
+

Συνοπτική περίληψη για τη διετία

+

περίοδος 2003-2005

+

Έκθεση για τη γενική συνέλευση του έτους 2005

+
+
+Βιέννη, Αυστρία, 7 Μαΐου 2005
+
+ +

Τέσσερα χρόνια μετά το επίσημο ξεκίνημά του στις 10 Μαρτίου 2001 και την +οριστικοποίηση της ιδρυτικής του διαδικασίας στις 24 Απριλίου 2001, η γενική +συνέλευση στις 7 Μαΐου 2005 στη Βιέννη, Αυστρία σημειώνει το τέλος άλλης μιας +εκλογικής περιόδου για τη Διαρκή Εκτελεστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος +Ελεύθερου Λογισμικού.

+ +

Ο οργανισμός έχει καλύψει δύο δραστήριες χρονιές και έχει αναπτυχθεί σε μέγεθος, +δραστηριότητες και απήχηση. Αντί να προσπαθεί να επιτύχει ή να ισχυριστεί την τελειότητα, +αυτή η έκθεση θα συνοψίσει μερικά από τα ορόσημα του FSFE τα δύο προηγούμενα χρόνια.

+ +

Ευρωπαϊκή Ένωση: Αντιμονοπωλιακή διερεύνηση για τη Microsoft

+ +

Συνεχίζοντας την εργασία που είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων +του, το FSFE σε συνεργασία με την Ομάδα Samba παρείχαν ζωτικής σημασίας γνώση στην +αντιμονοπωλιακή διερεύνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Microsoft επειδή επέκτεινε +το μονοπώλιο των εφαρμογών γραφείου της στην αγορά εξυπηρετητών. Μετά από την έφεση που +κατέθεσε η Microsoft στο Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο εναντίον του προστίμου και των υποχρεώσεων +να διαθέσει τις προδιαγραφές των πρωτοκόλλων της, το FSFE μπήκε +[1] στην υπόθεση ως τρίτο μέρος, εκπροσωπώντας και την +Ομάδα Samba. Μαζί, το FSFE και η Samba, εκπροσωπούμενοι στο δικαστήριο από τον Carlo Piana +της Ιταλικής ομάδας του FSFE, κατάφεραν να πείσουν [2] +το δικαστήριο να μην αναστείλλει την απόφαση της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι +διαθέσιμες online [3].

+ +
+[1] http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2004q3/000067.html
+[2] http://fsfeurope.org/projects/ms-vs-eu/intervention-20040930.en.html
+[3] http://fsfeurope.org/projects/ms-vs-eu/
+
+ + +

Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS)

+ +

Η πρώτη φάση της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνία +της Πληροφορίας (WSIS) φιλοξενήθηκε το Δεκέμβριο του 2003 στη Γενεύη, Ελβετία +[4]. Το FSFE συμμετείχε στην πλήρη σειρά των συνεδριάσεων +που κατέληξαν σε αυτήν την εκδήλωση από τις διασυνεδριακές συναντήσεις στο Παρίσι μέχρι +τις τελευταίες Συνόδους Προετοιμασίας στη Γενεύη. Ο πρόεδρος του FSFE, Georg Greve, +συμμετείχε στη Γερμανική κυβερνητική αντιπροσωπεία εκ μέρους του συντονιστικού κύκλου +της Γερμανικής Κοινωνίας των Πολιτών, στην ομάδα συντονισμού της Ομάδας Εργασίας για +τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, τα Πνευματικά Δικαιώματα και τα Εμπορικά Σήματα (PCT) +[5] και βοήθησε να συσταθεί και να συντονιστεί η +Ευρωπαϊκή Ομάδα της Κοινωνίας των Πολιτών [6].

+ +

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, το FSFE διοργάνωσε την παράλληλη εκδήλωση +"Free Software, Free Society" όπου οι Richard Stallman, Lawrence Lessig και άλλοι +μίλησαν για τα ζητήματα της ελευθερίας σε μια ψηφιακή κοινωνία. Συνεργαζόμενοι με +άλλους εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και κυβερνητικούς αντιπροσώπους, το +Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού πέτυχε κάποιες σημαντικές αλλαγές στα τελικά +κείμενα [8].

+ +
+[4] http://fsfeurope.org/projects/wsis/wsis.en.html
+[5] http://www.wsis-pct.org
+[6] http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/wsis-euc
+[7] http://fsfeurope.org/projects/wsis/event-03-12-10.en.html
+[8] http://fsfeurope.org/projects/wsis/debriefing-geneva.en.html
+
+ + +

Προς έναν "Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικού Πλούτου"

+ +

Μετά από μια διάλεξη σε μια από τις διαδικασίες του WIPO και του Πανεπιστημίου του +Τορίνο που έγινε στο Διεθνές Κέντρο Κατάρτισης (ITC) του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας +(ILO) στο Τορίνο, Ιταλία, το FSFE αποφάσισε να γίνει παρατηρητής του Παγκόσμιου Οργανισμού +Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) [9]. Ο WIPO είναι ένας +από τους 16 ειδικούς οργανισμούς του ΟΗΕ και διαχειρίζεται 23 διεθνείς συνθήκες που +αντιμετωπίζουν διάφορες πτυχές των περιοριστικών μονοπωλίων στη γνώση. Συνεπώς κατέχει +κεντρική θέση στη διεθνή διακυβέρνηση και δομή ισχύος σε σχέση ειδικά με τα Πνευματικά +Δικαιώματα, τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και τα Εμπορικά Σήματα.

+ +

Μαζί με άλλες ομάδες, οργανισμούς και κυβερνήσεις, το FSFE εργάζεται για να μετατρέψει +τον WIPO σε έναν οργανισμό προσανατολισμένο στην αύξηση του διανοητικού πλούτου όλης της +ανθρωπότητας [10].

+ +

Ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση ελήφθη στη Διασυνεδριακή, Διακυβερνητική +Συνάντηση (IIM) για τη σύσταση μιας αναπτυξιακής ημερήσιας διάταξης για τον WIPO και τη +Μόνιμη Επιτροπή της Συνεργασίας για την Ανάπτυξη σχετικά με την Πνευματική Ιδιοκτησία +(PCIPD) στην οποία το FSFE είχε τις πρώτες του επίσημες παρουσιάσεις στον WIPO +[11][12].

+ +
+[9] http://fsfeurope.org/projects/wipo/
+[10] http://fsfeurope.org/documents/wiwo.en.html
+[11] http://fsfeurope.org/projects/wipo/statement-20050413.en.html
+[12] http://fsfeurope.org/projects/wipo/statement-20050415.en.html
+
+ + +

Εργασία για τον Τύπο

+ +

Ένα από τα πιο γόνιμα καθήκοντα για το Ελεύθερο Λογισμικό είναι η δημιουργία +ευαισθητοποίησης και η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα της ψηφιακής ελευθερίας. +Ενώ το Ελεύθερο Λογισμικό γίνεται συνεχώς σημαντικότερο στη βιομηχανία Πληροφορικής, +πολλοί δεν το έχουν κατανοήσει ακόμη. Εκτός της βιομηχανίας Πληροφορικής, οι +περισσότεροι δεν έχουν καν ακούσει για αυτό.

+ +

Η αλλαγή αυτής της εικόνας απαιτεί να επιτυγχάνεται η κάλυψη των ζητημάτων και των +θεμάτων από τα ευρείας κυκλοφορίας μέσα σε μια γλώσσα την οποία οι αναγνώστες, οι θεατές +και οι ακροατές να μπορούν να κατανοήσουν. Για αυτόν το λόγο, ο +Joachim Jakobs ανέλαβε την ευθύνη των σχέσεων με τα μέσα +για το FSFE το 2004, με αποτέλεσμα μια πολύ δυνατότερη παρουσία της ελευθερίας στο +λογισμικό στα "παραδοσιακά" μέσα.

+ +

Ορισμένα μέσα στα οποία το FSFE είχε κάλυψη στα προηγούμενα χρόνια είναι: +ARD, Bloomberg, Computerzeitung, DIE ZEIT, Deutschlandfunk, FAZ, Financial +Times Deutschland, Financial Times, FR, Handelsblatt, International +Herald Tribune, Le Figaro, Mediemagasinet(Sveriges Television), ORF +m@trix, ORF Mittagsjournal, Süddeutsche Zeitung, Wall Street Journal, +arte tv.

+ + +

Διεθνής Συνεργασία για το Ελεύθερο Λογισμικό

+ +

Το FSFE όχι μόνο αύξησε τις δραστηριότητές του προς το τμήμα του κόσμου που δεν +είχε ακούσει ποτέ πριν για το Ελεύθερο Λογισμικό, αλλά επίσης ανέπτυξε και ενδυνάμωσε +τις δραστηριότητές του μέσα στην κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού.

+ +

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του FSFE Georg Greve υπηρέτησε ως μεταβατικό μέλος του ΔΣ +του ιδρύματος X.Org [13] κατά τη σύστασή του, προσπαθώντας +να βοηθήσει οργανωτικά, νομικά και πολιτικά. Επίσης συνεργάστηκε με την ομάδα που σχεδίασε +και συντόνισε τη σύσταση του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού Λατινικής Αμερικής +[14] για να βοηθήσει στην ενδυνάμωση του διεθνούς Δικτύου +των FSF.

+ +
+[13] http://www.x.org
+[14] http://www.fsfla.org
+
+ + +

Συνέταιροι & Συμμέτοχοι

+ +

Αυτή η συνεργασία βέβαια έγινε εφικτή επειδή το ίδιο το FSFE αναπτύχθηκε σημαντικά +στη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών. Εκτός του Joachim Jakobs, ο οποίος, με πλήρη +απασχόληση, χειρίζεται τις σχέσεις με τα μέσα, το FSFE προσέλαβε τον +Stefano Maffulli, Συντονιστή της Ιταλικής Ομάδας του FSFE, +με μερική απασχόληση. Μια πρόσφατη προσθήκη στην ομάδα ήταν ο +Ciaran O'Riordan, ο οποίος προς το παρόν εργάζεται με +πλήρη απασχόληση για το FSFE στις Βρυξέλλες πάνω σε ζητήματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή +Ένωση, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας +λογισμικού.

+ +

Άλλες σημαντικές προσθήκες ήταν οι βοηθοί: Matthias Kirschner, ο οποίος ήταν με +το FSFE για οκτώ μήνες, και ο Karsten Gerloff, ο οποίος τώρα βρίσκεται στον τρίτο μήνα +της εργασίας του για το FSFE. Και οι δύο συμμετείχαν πλήρως στις δραστηριότητες του +FSFE: Ενώ ο Matthias Kirschner ήταν πλήρως απορροφημένος με την έναρξη, το σχεδιασμό και +την υλοποίηση της Κοινότητας [15], ο Karsten Gerloff +κυρίως έστησε το Γραφείου του Αμβούργου του FSFE και συμμετείχε στα συνέδρια του WIPO, +όπου βοήθησε στην τεκμηρίωση και τη διαθεσιμότητα των σχετικών πληροφοριών στο ιστολόγιό +του [16].

+ +

Επίσης, το δίκτυο των συνεργαζόμενων οργανισμών [17] +έχει αναπτυχθεί ξανά μέσα στα δύο προηγούμενα χρόνια στους

+ +
+ AFFS, UK            [18]
+ ANSOL, Portugal        [19]
+ ASSOLI, Italy         [20]
+ FFII, Germany         [21]
+ FFIS, Germany         [22]
+ FFS, Austria          [23]
+ FSIJ, Japan          [24]
+ Fundacion Via Libre, Argentina [25]
+ IFSO, Ireland         [26]
+ OFSET, France         [27]
+ Vrijschrift, Netherlands    [28]
+ Wilhelmtux, Switzerland    [29]
+
+ +

από τους οποίους ο IFSO ήταν η πιο πρόσφατη προσθήκη. Αυτοί οι συνεργαζόμενοι +οργανισμοί συχνά παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στη σύσταση και το συντονισμό των +εθνικών ομάδων του FSFE.

+ +
+[15] http://fsfeurope.org/projects/fellowship/
+[16] http://blogs.fsfe.org/gerloff/
+[17] http://fsfeurope.org/associates/
+[18] http://www.affs.org.uk
+[19] http://www.ansol.org
+[20] http://www.softwarelibero.it
+[21] http://www.ffii.org
+[22] http://www.ffis.de
+[23] http://www.ffs.or.at
+[24] http://www.fsij.org
+[25] http://www.vialibre.org.ar
+[26] http://www.ifso.ie
+[27] http://www.ofset.org
+[28] http://www.vrijschrift.org
+[29] http://www.wilhelmtux.ch
+
+ + +

Κοινότητα

+ +

Μετά από πολλούς μήνες προετοιμασίας, το FSFE τελικά ανακοίνωσε την εκστρατεία του +για την Κοινότητα [30] στα τέλη Φεβρουαρίου 2005. Η +Κοινότητα είναι μια κοινότητα ψηφιακής ελευθερίας -- ένας τρόπος να υψώσεις τη σημαία +σου για να δείξεις ότι ενδιαφέρεσαι για αυτά τα ζητήματα και ότι είναι ο ευκολότερος +τρόπος συμβολής στην τρέχουσα δουλειά του FSFE και πολιτικά και οικονομικά για την +προστασία της ελευθερίας σου.

+ +

Όλα τα Μέλη του FSFE έχουν κωδικό πρόσβασης στην πύλη της Κοινότητας, η οποία +εξελίσσεται αργά σε μια πλατφόρμα επικοινωνίας, συντονισμού και συνεργασίας.

+ +

Κάθε Μέλος αποκτά επίσης μια προσωπική OpenPGP Κρυπτοκάρτα με τη δυνατότητα να +έχει στα κλειδιά του ηλεκτρονική υπογραφή από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου +Λογισμικού. Αυτό δίνει σε όλα τα Μέλη ένα τελευταίας τεχνολογίας τεκμήριο κρυπτογράφησης +που επιτρέπει στα Μέλη να προστατεύουν την ιδιωτικότητα και τα δεδομένα τους καθώς +επίσης να ευαισθητοποιούν και άλλους για αυτά τα ζητήματα.

+ +

Χάρη στην επιτυχία της Κοινότητας, το FSFE κατόρθωσε να έχει τον Ciaran O'Riordan +να εργάζεται στις Βρυξέλλες και να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές του -- εγγραφείτε +και προστατέψτε την ελευθερία σας! [31]

+ +
+[30] http://fellowship.fsfe.org
+[31] http://fellowship.fsfe.org/join
+
+ + +

Τρέχουσες δραστηριότητες

+ +

Υπήρχαν πολυάριθμες άλλες δραστηριότητες πάνω στις οποίες το FSFE έχει εργαστεί +κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, από τα μαθήματα κατάρτισης στην Παγκόσμια +Τράπεζα μέχρι τη συνεργασία με τοπικούς ακτιβιστές σε διάφορες δραστηριότητες. Για +να επιτρέψει στο κοινό να παρακολουθεί καλύτερα τα τόσα πολλά που συχνά συμβαίνουν +ταυτόχρονα, το FSFE καθιέρωσε επίσης ένα μηνιαίο δελτίο τύπου, το οποίο είναι ο +ευκολότερος τρόπος για να παραμείνετε ενήμεροι για τις δραστηριότητες του FSFE. +[32]

+ +
+[32] http://fsfeurope.org/news/newsletter.en.html
+
+ +

Παρουσιάσεις/Διαλέξεις

+ +

Καθώς πρόκειται και για μια εκπαιδευτική προσπάθεια και για έναν πολιτικό οργανισμό, +ένα από τα μόνιμα καθήκοντα για όλους στο FSFE είναι η παρουσία σε εμπορικές +εκθέσεις και συνέδρια, η παραγωγή και η διανομή ενημερωτικού υλικού, οι συζητήσεις +σε διάφορα μέρη και fora για να ενημερώνουν για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα ζητήματα +της ελευθερίας στην ψηφιακή εποχή.

+ +

Υπάρχουν ορισμένα μέρη και εκδηλώσεις όπου το FSFE παρουσίασε εργασίες του

+ +
+ ALANTEJO Party 2004, Evora, Portugal
+ Banco Central do Brazil, Brasilia, Brazil
+ BerLINux, Berlin, Germany
+ Bilgi University, Istanbul, Turkey
+ Chamber of Commerce, Vienna, Austria
+ CONISLI, Sao Paulo, Brazil
+ Computerworld Conference, Zurich, Switzerland
+ DRM and alternatives, Berlin, Germany
+ European Social Forum (ESF), London, UK
+ FOSDEM, Brussels, Belgium
+ Florence World Vision, Forence, Italy
+ Free Software Forum, Porto Alegre, Brazil
+ Free Software Seminar, Västerås, Sweden
+ Free Software Summer Event, Caceres, Spain
+ Free Software Workshop, Damascus, Syria
+ Free Software in a Free Society, Sarajevo, Bosnia
+ GNU/Linux Day in Bozen, 
+ GNU/Linux Infoday, European Parliament, Brussels, Belgium
+ GNU/Linux World Expo, Milan, Italy
+ GNU/LinuxTag, Karlsruhe, Germany
+ Handelsblatt Conference, Berlin, Germany
+ Instituto Bruno Leoni, Milan, Italy
+ KDE Community World Summit, Ludwigsburg, Germany
+ KIPA Free Software Conference, Seoul, South Korea
+ LOTS Event, Berne, Switzerland
+ LiMux Project Inauguration, Munich, Germany
+ Linux World Expo & Conference Birmingham, UK
+ Linux World Expo, Frankfurt, Germany
+ LinuxForum, Copenhagen, Denmark
+ Linuxwochen, Eisenstadt, Austria
+ Linuxwochen, Linz, Austria
+ Linuxwochen, Wien, Austria
+ Ministry of Communication, Brasilia, Brazil
+ National Congress, Montevideo, Uruguay
+ National Technical University of Athens, Greece
+ Nordic University Computer Club Conference, Uppsala, Sweden
+ Red Hat World Tour, Munich, Germany
+ Senate of Buenos Aires, La Plata, Argentina
+ South Tyrol Free Software Conference, Bozen, Italy
+ Summit of Italian Free Software Organizations, Avellino, Italy
+ UN World Summit on the Information Society, Geneva, Switzerland
+ UNCTAD expert meeting on Free Software, Geneva, Switzerland
+ USUARIA conference, Buenos Aires, Argentina
+ Universita Bocconi, Milano, Italy
+ University of Cordoba, Cordoba, Argentina
+ University of Dublin, Dublin, Ireland
+ University of Torino & UN WIPO, ITC-ILO, Torino, Italy
+ WIPO IIM, Geneva, Switzerland
+ WIPO PCIPD, Geneva, Switzerland
+ Week of Digital Freedom, Rome, Italy
+ Week of freedom road tour, Italy
+ Wizards of OS, Berlin, Germany
+ World Bank course at ITC-ILO, Torino, Italy
+ World Social Forum (WSF), Porto Alegre, Brazil
+
+ +

Προοπτικές

+ +

Το FSFE τώρα αναπτύσσεται αφήνοντας τη φάση της εκκίνησης και ευρισκόμενο να +απασχολείται σε πολλές δραστηριότητες που πρόκειται να απαιτήσουν προσεκτική +αντιμετώπιση για κάποια χρονική περίοδο στο μέλλον -- όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας +λογισμικού, η υπόθεση της Microsoft εναντίον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή οι +δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών, όπως η +μεταρρύθμιση του WIPO.

+ +

Έχοντας τώρα αναπτυχθεί από πολλές απόψεις, το FSFE θα χρειαστεί να ενοποιήσει +τις δραστηριότητές του για να διασφαλίσει ότι θα είναι βιώσιμες στην επόμενη δεκαετία. +Ταυτόχρονα, το FSFE θα χρειαστεί να αυξήσει τις δραστηριότητές του σε όλην την Ευρώπη +σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

+ +

Η ανακάλυψη μιας ισορροπίας μεταξύ αυτών των δύο αλλά και περισσότερων ατόμων +πρόθυμων να κάνουν και/ή να υποστηρίξουν αυτήν την εργασία, είναι μια αναγκαιότητα +για να πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος.

+ + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/reports/es-2005.en.xhtml b/about/reports/es-2005.en.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..1d9387c468 --- /dev/null +++ b/about/reports/es-2005.en.xhtml @@ -0,0 +1,345 @@ + + + + + FSF Europe - Two year executive summary, period 2003-2005 -- 7th May 2005 + + + + +
+

Two year executive summary

+

period 2003-2005

+

Report for the 2005 general assembly

+
+
+Vienna, Austria, 7th May 2005
+
+ +

Four years after its official start in March 10th, 2001 and the +finalisation of its founding process in April 24th, 2001, the general +assembly on 7 May 2005 in Vienna, Austria marks the end of another +electorial period for the Free Software Foundation Europe Extended +Executive Committee.

+ +

The organisation itself has seen two busy years and has grown in size, +activities and impact. Instead of trying to achieve or claim +completeness, this report will briefly summarize some of FSFE's +milestones of the past two years.

+ +

European Union: Microsoft Antitrust Investigation

+ +

Following up on the work it began during its first two years, FSFE in +cooperation with the Samba Team were delivering crucial expertise in +the antitrust investigation of the European Union against Microsoft +for extending its desktop monopoly into the server market. After +Microsoft filed suit at the European Court of First Instance against +the fine and obligations to make available its protocol +specifications, FSFE entered [1] the court case as third party, also +representing the Samba Team. Together, FSFE and Samba, represented in +court by Carlo Piana of FSFE's Italian team, were able to help +convince [2] the court to not suspend the EU decision. More +information available online. [3]

+ +
+[1] http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2004q3/000067.html
+[2] http://fsfeurope.org/projects/ms-vs-eu/intervention-20040930.en.html
+[3] http://fsfeurope.org/projects/ms-vs-eu/
+
+ + +

UN World Summit on the Information Society (WSIS)

+ +

The first phase of the United Nations World Summit on the Information +Society (WSIS) took place December 2003 in Geneva, Switzerland. [4] +FSFE participated in the complete series of conferences leading up to +this event from the intersessional meeting in Paris to the last +PrepComs in Geneva. FSFE's president, Georg Greve, participated in the +German governmental delegation on behalf of the German Civil Society +coordination circle, co-coordinated the Patents, Copyrights and +Trademarks (PCT) Working Group [5] and helped establish and coordinate +the European Caucus of Civil Society. [6]

+ +

During the summit itself, FSFE organised the "Free Software, Free +Society" side event where Richard Stallman, Lawrence Lessig and others +talked about the issues of freedom in a digital society. Working with +other Civil Society and governmental representatives, Free Software +Foundation Europe was able get some significant changes into the final +documents. [8]

+ +
+[4] http://fsfeurope.org/projects/wsis/wsis.en.html
+[5] http://www.wsis-pct.org
+[6] http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/wsis-euc
+[7] http://fsfeurope.org/projects/wsis/event-03-12-10.en.html
+[8] http://fsfeurope.org/projects/wsis/debriefing-geneva.en.html
+
+ + +

Towards a "World Intellectual Wealth Organisation"

+ +

After speaking at a course of WIPO and the University of Torino held +at the International Training Center (ITC) of the International Labor +Organisation (ILO) in Torino, Italy, FSFE decided to become observer +of the World Intellectual Property Organisation (WIPO). [9] WIPO is +one of the 16 specialised UN organisations and it is administrating 23 +international treates dealing with different aspects of limited +monopolies on knowledge. As such, it has a central position in the +global governance and power structure in relation to Copyrights, +Patents and Trademarks, in particular.

+ +

Together with other groups, organisations and governments, FSFE is +working towards turning WIPO into an organisation oriented at +increasing the intellectual wealth of all of humankind. [10]

+ +

A very important step in this direction was taken at the +Inter-sessional, Inter-governmental Meeting (IIM) for the +establishment of a development agenda for WIPO and the Permanent +Committee on Cooperation for Development related to Intellectual +Property (PCIPD) at which FSFE had its first official appearances +within WIPO. [11][12]

+ +
+[9] http://fsfeurope.org/projects/wipo/
+[10] http://fsfeurope.org/documents/wiwo.en.html
+[11] http://fsfeurope.org/projects/wipo/statement-20050413.en.html
+[12] http://fsfeurope.org/projects/wipo/statement-20050415.en.html
+
+ + +

Press Work

+ +

One of the most seminal tasks for Free Software is creating awareness +and informing people about issues of digital freedom. While Free +Software is becoming increasingly important in the IT industry, many +people do not yet understand it. Outside of the IT industry, most +people will not even have heard of it.

+ +

Changing this requires getting the issues and topics covered in +mainstream media in a language that the readers, viewers and listeners +can relate to. For that reason, Joachim Jakobs took responsibility of +the media relations for FSFE in 2004, allowing for a much higher +presence of software freedom in the "traditional" media.

+ +

Some media in which FSFE was covered within the past years are: ARD, +Bloomberg, Computerzeitung, DIE ZEIT, Deutschlandfunk, FAZ, Financial +Times Deutschland, Financial Times, FR, Handelsblatt, International +Herald Tribune, Le Figaro, Mediemagasinet(Sveriges Television), ORF +m@trix, ORF Mittagsjournal, Süddeutsche Zeitung, Wall Street Journal, +arte tv.

+ + +

International Free Software Cooperation

+ +

FSFE did not only increase its activities towards the part of the +world that had never heard of Free Software before, it also increased +and strengthened its activities inside the Free Software community.

+ +

In particular, FSFE's president Georg Greve served as interim board +member for the X.Org [13] foundation during its establishment, trying +to help in organisationally, legally and politically. He also worked +with the group of people planning and coordinating the establishment +of Free Software Foundation Latin America [14] to help strengthen the +global FSF Network.

+ +
+[13] http://www.x.org
+[14] http://www.fsfla.org
+
+ + +

Associates & Participants

+ +

This of course only became possible because FSFE itself grew +considerably during the past two years. Besides Joachim Jakobs, who is +handling media relations on a full-time basis, FSFE took on Stefano +Maffulli, FSFE's Italian Coordinator, on a part-time basis. A recent +addition to the team was Ciaran O'Riordan, who is currently working +full-time for FSFE in Brussels on European Union issues, such as +software patents.

+ +

Another important addition were the interns: Matthias Kirschner, who +was with the FSFE for eight months, and Karsten Gerloff, who is +currently in his third month working for FSFE. Both participated fully +in the activities of FSFE: While Matthias Kirschner was deeply +involved in the inception, planning and implementation of the +Fellowship, [15] Karsten Gerloff largely set up the Hamburg Office of +FSFE and participated in the WIPO conferences, which he helped +document and make accessible in his blog. [16]

+ +

Also, the network of associate organisations [17] has grown again +within the past two years to

+ +
+ AFFS, UK            [18]
+ ANSOL, Portugal        [19]
+ ASSOLI, Italy         [20]
+ FFII, Germany         [21]
+ FFIS, Germany         [22]
+ FFS, Austria          [23]
+ FSIJ, Japan          [24]
+ Fundacion Via Libre, Argentina [25]
+ IFSO, Ireland         [26]
+ OFSET, France         [27]
+ Vrijschrift, Netherlands    [28]
+ Wilhelmtux, Switzerland    [29]
+
+ +

of which IFSO was the latest addition. These associate organisations +often play a critical role in the establishment and coordination of +the national teams of FSFE.

+ +
+[15] http://fsfeurope.org/projects/fellowship/
+[16] http://blogs.fsfe.org/gerloff/
+[17] http://fsfeurope.org/associates/
+[18] http://www.affs.org.uk
+[19] http://www.ansol.org
+[20] http://www.softwarelibero.it
+[21] http://www.ffii.org
+[22] http://www.ffis.de
+[23] http://www.ffs.or.at
+[24] http://www.fsij.org
+[25] http://www.vialibre.org.ar
+[26] http://www.ifso.ie
+[27] http://www.ofset.org
+[28] http://www.vrijschrift.org
+[29] http://www.wilhelmtux.ch
+
+ + +

Fellowship

+ +

After several months of preparation, the FSFE finally released its +Fellowship [30] campaign in late February 2005. The Fellowship is a +community for digital freedom -- it is a way of raising your flag to +show that you care about these issues and the easiest way of +contributing to the ongoing work of FSFE both politically and +financially to protect your freedom.

+ +

All Fellows of FSFE get a login on the Fellowship portal, which is +slowly evolving into a platform of communication, coordination and +collaboration.

+ +

Each Fellow also gets a personalised OpenPGP SmartCard with the +possibility to have the keys signed by the Free Software Foundation +Europe. This gives all Fellows a state of the art crypto token that +allows Fellows to protect their own privacy and data as well as spread +general awareness for these issues.

+ +

Thanks to the success of the Fellowship, FSFE was able have Ciaran +O'Riordan working full time in Brussels and further increase its +activities -- sign up and protect your freedom! [31]

+ +
+[30] http://fellowship.fsfe.org
+[31] http://fellowship.fsfe.org/join
+
+ + +

Ongoing activities

+ +

There were numerous other activities FSFE has been working on during +the past couple of years, from teaching at World Bank courses to +working with local activists in various activities. In order to allow +people to better follow the many things that are often happening in +parallel, FSFE also established a monthly newsletter, which is the +easiest way of remaining informed about FSFE's activities. [32]

+ +
+[32] http://fsfeurope.org/news/newsletter.en.html
+
+ +

Shows/Talks

+ +

Being an educational effort as well as a political organisation, one +of the permanent tasks for all people in FSFE is being present at +trade shows and conferences, create and distribute information +material, talk to people in various places and fora to inform them +about Free Software and issues of freedom in the digital age.

+ +

These are some of the places and events where FSFE did this work

+ +
+ ALANTEJO Party 2004, Evora, Portugal
+ Banco Central do Brazil, Brasilia, Brazil
+ BerLINux, Berlin, Germany
+ Bilgi University, Istanbul, Turkey
+ Chamber of Commerce, Vienna, Austria
+ CONISLI, Sao Paulo, Brazil
+ Computerworld Conference, Zurich, Switzerland
+ DRM and alternatives, Berlin, Germany
+ European Social Forum (ESF), London, UK
+ FOSDEM, Brussels, Belgium
+ Florence World Vision, Forence, Italy
+ Free Software Forum, Porto Alegre, Brazil
+ Free Software Seminar, Västerås, Sweden
+ Free Software Summer Event, Caceres, Spain
+ Free Software Workshop, Damascus, Syria
+ Free Software in a Free Society, Sarajevo, Bosnia
+ GNU/Linux Day in Bozen, 
+ GNU/Linux Infoday, European Parliament, Brussels, Belgium
+ GNU/Linux World Expo, Milan, Italy
+ GNU/LinuxTag, Karlsruhe, Germany
+ Handelsblatt Conference, Berlin, Germany
+ Instituto Bruno Leoni, Milan, Italy
+ KDE Community World Summit, Ludwigsburg, Germany
+ KIPA Free Software Conference, Seoul, South Korea
+ LOTS Event, Berne, Switzerland
+ LiMux Project Inauguration, Munich, Germany
+ Linux World Expo & Conference Birmingham, UK
+ Linux World Expo, Frankfurt, Germany
+ LinuxForum, Copenhagen, Denmark
+ Linuxwochen, Eisenstadt, Austria
+ Linuxwochen, Linz, Austria
+ Linuxwochen, Wien, Austria
+ Ministry of Communication, Brasilia, Brazil
+ National Congress, Montevideo, Uruguay
+ National Technical University of Athens, Greece
+ Nordic University Computer Club Conference, Uppsala, Sweden
+ Red Hat World Tour, Munich, Germany
+ Senate of Buenos Aires, La Plata, Argentina
+ South Tyrol Free Software Conference, Bozen, Italy
+ Summit of Italian Free Software Organizations, Avellino, Italy
+ UN World Summit on the Information Society, Geneva, Switzerland
+ UNCTAD expert meeting on Free Software, Geneva, Switzerland
+ USUARIA conference, Buenos Aires, Argentina
+ Universita Bocconi, Milano, Italy
+ University of Cordoba, Cordoba, Argentina
+ University of Dublin, Dublin, Ireland
+ University of Torino & UN WIPO, ITC-ILO, Torino, Italy
+ WIPO IIM, Geneva, Switzerland
+ WIPO PCIPD, Geneva, Switzerland
+ Week of Digital Freedom, Rome, Italy
+ Week of freedom road tour, Italy
+ Wizards of OS, Berlin, Germany
+ World Bank course at ITC-ILO, Torino, Italy
+ World Social Forum (WSF), Porto Alegre, Brazil
+
+ +

Outlook

+ +

FSFE is now growing out of the startup phase and find itself involved +in many activities that are going to require attention for some time +in the future -- like software patents, the case of Microsoft against +the European Commission or the United Nations activities, such as a +reform of WIPO.

+ +

Having grown up now in many aspects, FSFE will need to consolidate its +activities to make sure they will be sustainable for the next decade +to come. At the same time, FSFE will need to increase its activities +throughout Europe on the national and European Union level.

+ +

Finding a balance between these two and finding more people who are +willing to do and/or support this work will be a necessity in order to +make this happen.

+ + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/reports/es-2007.el.xhtml b/about/reports/es-2007.el.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..eb55154df4 --- /dev/null +++ b/about/reports/es-2007.el.xhtml @@ -0,0 +1,424 @@ + + + + + FSFE - Συνοπτική περίληψη για τη διετία, περίοδος 2005-2007 -- 30 Ιουνίου 2007 + + + + +
+

Συνοπτική περίληψη για τη διετία

+

περίοδος 2005-2007

+

Έκθεση για τη γενική συνέλευση του έτους 2007

+
+
+Βέλγιο, Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2007
+
+ +

Έξι χρόνια μετά το ξεκίνημά του το 2001, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου +Λογισμικού (FSFE) έχει πλέον αναπτυχθεί σε έναν οργανισμό 9 εργαζομένων που +ισοδυναμούν με 6.7 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης συν δύο βοηθούς. Η Ευρωπαϊκή +Ομάδα-Πυρήνας πλησιάζει ταχέως τους 30 ανθρώπους και άλλοι δραστηριοποιούνται σε +περισσότερες από εννέα Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η έκθεση θα προσπαθήσει να συνοψίσει +μερικά από τα ορόσημα-κλειδιά της δραστηριότητας των δύο τελευταίων ετών.

+ +

Ευρωπαϊκή Ένωση: Υπόθεση Αντιμονοπωλιακής Νομοθεσίας της Microsoft και Έρευνα

+ +

Μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο του 2004 για την υπόθεση, η +οποία εξέδωσε μαζί με τα πρόστιμα και την υποχρέωση δημοσίευσης των πληροφοριών +διαλειτουργικότητας για όλους τους ανταγωνιστές, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε +τον Δεκέμβριο του 2004 ότι στη Microsoft δεν θα παραχωρηθεί δικαίωμα διακανονισμού +για να καθυστερήσει τη δημοσίευση αυτών των πληροφοριών. Έτσι η Microsoft προχώρησε +και παραχώρησε στον εαυτό της τέτοιους διακανονισμούς δημοσιεύοντας άχρηστες +πληροφορίες που δεν θα άφηναν τον μόνο εναπομείναντα ανταγωνιστή να τις +χρησιμοποιήσει.

+ +

Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε όλο το 2005, το 2006 και μέχρι σήμερα το 2007, με +αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει κατ' επανάληψη πρόστιμα εναντίον της +Microsoft, τα οποία προφανώς είναι χαμηλότερα από τα έσοδα από την απουσία +διαλειτουργικότητας. [Δελτία τύπου: +1 +2 +3 +4] +

+ +

Η ομάδα εργασίας του FSFE γύρω από τον νομικό σύμβουλο Carlo Piana και την +ομάδα Samba έχουν συνεργαστεί με την Επιτροπή για να αναλύσουν και να διαφωτίσουν +σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες παράκαμψης της απόφασης από τη +γραφειοκρατία και πήραν ενεργό μέρος στη μεγάλη ακρόαση στο Πρωτοδικείο των +Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον Απρίλιο του 2006. [Δείτε το δελτίο τύπου +April +2006 PR]

+ +

Σε αναμονή της απόφασης, η οποία θα δημοσιευτεί το πιθανότερο στις 17 +Σεπτεμβρίου 2007, το FSFE έχει τώρα προσφέρει την υποστήριξή του στην Ευρωπαϊκή +Επιτροπή για την επόμενη έρευνα εναντίον της Microsoft, αυτή τη φορά σχετικά με +καταχρηστική συμπεριφορά στα συστήματα γραφείου και στο διαδίκτυο. Σε αυτή την +υπόθεση, το FSFE εκπροσωπεί την κοινή ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε από την +ομάδα Samba και το OpenOffice.org, τον κύριο ανταγωνιστή του Microsoft Office.

+ +

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας +MS εναντίον EU.

+ +

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νομοθεσία

+ +

Μετά από χρόνια αγώνων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά αποφάσισε το 2005 να +θάψει +την οδηγία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο λογισμικό. Μέλη του FSFE +εργάζονταν ατομικά στο θέμα από το 1999, ο οργανισμός μας ήταν μέρος της αντίστασης +κατά των πατεντών λογισμικού από το 2001 και στα τελευταία στάδια της διαμάχης +προσέλαβε τον Ciaran O'Riordan για να βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

+ +

Αλλά αν και η οδηγία αυτή είναι νεκρή, οι πατέντες λογισμικού δεν είναι εκτός +της ημερήσιας διάταξης και υπάρχει πλήθος πρωτοβουλιών σε επίπεδο Ένωσης οι οποίες +επίσης απαιτούν την προσοχή μας. Μία από αυτές είναι η +οδηγία IPRED2 +η οποία επιδιώκει να θεσπίσει ποινικού χαρακτήρα μέτρα για την καταστρατήγηση +πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων, αν και η αρχική πρόθεση ήταν +τα μέτρα να καλύπτουν επίσης περιπτώσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ο αποκλεισμός +αυτών των περιπτώσεων είναι μια σημαντική νίκη πρώτης ακρόασης για μια ευρεία +συμμαχία ομάδων, συμπεριλαμβανομένων πολλών από τους διαξιφισμούς για τις πατέντες +λογισμικού αλλά επίσης και από ομάδες δικαιωμάτων καταναλωτών και από τη +βιομηχανία.

+ +

Εκτός αυτών των δύο υποθέσεων, ο Ciaran O'Riordan του FSFE ο οποίος έχει +επιτηρήσει τη νομοθετική εργασία της Ένωσης δεν βρέθηκε προ εκπλήξεως όπως εμείς +με την πρώτη οδηγία IPRED, όπου αποτύχαμε να συγκεντρώσουμε αρκετή αντίσταση.

+ +

Πολύ δουλειά απομένει να γίνει σε αυτή την περιοχή.

+ +

Ηνωμένα Έθνη: WIPO, WSIS και IGF

+ +

Η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για την Κοινωνία της +Πληροφορίας (WSIS) ήταν μια σύνοδος σε δύο μέρη, με την πρώτη σύνοδο να +διεξάγεται στη Γενεύη το Δεκέμβριο του 2003.

+ +

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της δεύτερης συνόδου το 2005 στην Τύνιδα, η +Αυστριακή κυβέρνηση διοργάνωσε το επιβοηθητικό συνέδριο ''ICT and Creativity'' +υπό την αιγίδα της WSIS με υψηλού επιπέδου συμμετέχοντες από διάφορες κυβερνήσεις +και οργανισμούς. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού ήταν +μέρος του τεχνικού συνεδρίου +"Digital Rights/Creative Commons." Συμφωνήσαμε σε ένα κείμενο συμπερασμάτων +το οποίο υποτίθεται ότι θα ήταν τμήμα του τελικού κειμένου στη WSIS, για να +ανακαλύψουμε στην Τύνιδα ότι η Microsoft είχε παραποιήσει τα +"Συμπεράσματα +της Βιέννης."

+ +

Στην ίδια σύνοδο στην Τύνιδα, αποφασίστηκε επίσης να ιδρυθεί το +Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου +(IGF) ως ένα ανοικτό forum για το διάλογο πάνω σε όλα τα θέματα του +διαδικτύου -- εκτός του Ελεύθερου Λογισμικού, το οποίο ήταν αρκετά επίμαχο +για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα για μια εταιρία από το Redmond. Καθώς +το διαδίκτυο έχει κτιστεί κατά κύριο λόγο με Ελεύθερο Λογισμικό και νομοθεσία +σχετική με το spam ή το κυβερνοέγκλημα μπορεί να είναι καταστροφική για τους +ανά τον κόσμο προγραμματιστές Ελεύθερου Λογισμικού, το FSFE συμμετείχε στο πρώτο +IGF στην Αθήνα το 2006, το οποίο επίσης βοήθησε στη δημιουργία του Δυναμικού +Συνασπισμού σχετικά με το θέμα +Η πρόσβαση στη Γνώση +και η Ελευθερία της Έκφρασης και του Δυναμικού Συνασπισμού +σχετικά με τα +Ανοικτά Πρότυπα.

+ +

Ενδιαμέσως, στο δημόσιο διάλογο σχετικά με τη +μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου +Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) έχουν γίνει πολλές συναντήσεις +έντονης αντιπαράθεσης στις οποίες το FSFE ανέλαβε ενεργό ρόλο μέχρι μόλις +πρόσφατα οπότε αποφασίστηκε ότι ο WIPO θα φέρει τη δική του ''Ημερήσια Διάταξη +για την Ανάπτυξη'' για να αντιμετωπίσει τη διεθνή αδικία σχετικά με τα περιορισμένα +μονοπώλια στη γνώση και την πληροφόρηση. Το FSFE έχει επίσης αρχίσει να πιέζει για +μία +αναθεώρηση του συστήματος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λογισμικού σε διεθνές +επίπεδο στον WIPO.

+ +

Συγχρόνως, η "Συνθήκη +Αναμεταδόσεων", η οποία αρχικά απειλούσε να δημιουργήσει άλλο ένα μονοπώλιο +πάνω από τα πνευματικά δικαιώματα για οργανισμούς αναμεταδόσεων περιεχομένου +οποιουδήποτε είδους, τελικά φαίνεται να μένει εκτός ημερησίας διάταξης. Το FSFE +δεν είχε επαρκείς πόρους να επενδύσει σε αυτή τη διαμάχη, αλλά όλοι δώσαμε την +υποστήριξή μας σε όλους τους οργανισμούς που εργάζονται σε αυτό το θέμα και +είμαστε ικανοποιημένοι που βλέπουμε αυτή την απειλή στην ελευθερία εκτός +διαπραγματεύσεων.

+ +

Στα προηγούμενα χρόνια, το FSFE έχει καθιερωθεί ως μία ισχυρή και σταθερή +δύναμη στα Ηνωμένα Έθνη και η αποτελεσματικότητά του περιορίζεται κυρίως από +την έλλειψη πόρων, ιδιαίτερα χρόνου απασχόλησης.

+ + +

Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας (FTF)

+ +

Μετά από χρόνια μελέτης και προγραμματισμού και ακολουθώντας μία απόφαση της +γενικής του συνέλευσης του 2006 στο Μάντσεστερ, το FSFE τελικά ξεκίνησε την +Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας (FTF) υπό τον +συντονισμό του Shane Coughlan από το πρόσφατα ιδρυθέν γραφείο του FSFE στη +Ζυρίχη. Η FTF συνδυάζει τις καλύτερες αρχές του Ελεύθερου Λογισμικού με τη νομική +επιστήμη έχοντας στη διάθεσή της ομάδες εμπειρογνωμόνων και εθελοντές από κοινότητες +νομικών και τεχνικών, ενωμένων με έναν συντονιστή πλήρους απασχόλησης.

+ +

Από το ξεκίνημα συντονίζεται και συνεργάζεται στενά με τον gpl-violations.org +που ιδρύθηκε από τον Harald Welte στη Γερμανία, ο οποίος κατάφερε για πρώτη φορά +τη θέσπιση της υποχρεωτικής εφαρμογής της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU GPL (General +Public License) στο δικαστήριο μέσω του Dr. Till Jaeger, ο οποίος επίσης είναι +νομικός σύμβουλος του FSFE από το 2001.

+ +

Η Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας παρέχει τρεις βασικές υπηρεσίες: 1. Συμβουλευτική +αδειοδότησης και εκπαίδευση, για να βοηθήσει τους προγραμματιστές του Ελεύθερου +Λογισμικού και τις εταιρίες να κατανοήσουν το πεδίο και να διασφαλίσουν ότι η +γνώση σχετικά με τις νομικές πτυχές του Ελεύθερου Λογισμικού δεν μένει στα χέρια +των λίγων, 2. Υπηρεσίες εμπιστευτικότητας, για να βοηθήσει τα έργα του Ελεύθερου +Λογισμικού να εδραιώσουν τη νομική τους θέση και να διασφαλίσουν ότι οι ομάδες +μπορούν να αντιδρούν σε παραβιάσεις αδειών, ενώ εστιάζουν την προσοχή τους σε +ζητήματα τεχνικά και συντονισμού των έργων τους, 3. Υποχρεωτική εφαρμογή αδειών +χρήσης σε συνεργασία με τον gpl-violations.org για να διασφαλιστεί ότι οι +θεμελιώδεις κανόνες του Ελεύθερου Λογισμικού ισχύουν το ίδιο για όλους.

+ +

Η γενική απήχηση της FTF ήταν αρκετά θετική. Το πρώτο έργο που έκανε χρήση της +υπηρεσίας εμπιστευτικότητας ήταν το Bacula.org, +της πιο προηγμένης σήμερα Ελεύθερου Λογισμικού λύσης υποστηρικτικής αποθήκευσης +(backup), και η FTF έχει ήδη χειριστεί περισσότερα από 180 αιτήματα από το Νοέμβριο +του 2006 όταν επίσημα ξεκίνησε και δημιούργησε ένα αξιόπιστο νομικό δίκτυο.

+ +

Έτσι η εξωτερική αξιολόγηση από το Stichting NLnet, που βοήθησε την καθιέρωση +της FTF μέσω μιας επιχορήγησης 30000 ευρώ, δείχνει ότι η FTF έχει ικανοποιήσει +και ακόμη έχει υπερβεί τις προσδοκίες. Το FSFE αναμένει αυτόν τον τομέα των +δραστηριοτήτων να σταθεροποιηθεί στα επόμενα έτη και είναι προετοιμασμένο να +τις εφοδιάσει με έναν αυξανόμενο αριθμό αιτημάτων για υπηρεσίες.

+ + +

DRM.info

+ +

Παρακολουθώντας τις συζητήσεις της γενικής συνέλευσης του 2006 στο Μάντσεστερ +και με αίτημα του ομοθυγατρικού οργανισμού του FSFE στις Ηνωμένες Πολιτείες που +είχε ξεκινήσει την εκστρατεία +"Ελαττωματικό από Σχεδίαση", το +FSFE ξεκίνησε την πρωτοβουλία DRM.info τον Οκτώβριο του 2006. Η +DRM.info ξεκίνησε ως μία συνεργατική πλατφόρμα +με ανθεκτικό σχεδιασμό και αξιόπιστη πληροφόρηση και περιλαμβάνει διάφορες +διάσημες ομάδες και άτομα. Η έναρξη συνοδεύτηκε από επιδείξεις εναντίον της DRM +σε διάφορες Ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Ζυρίχη, το Γκέτεμποργκ, το Λονδίνο. +

+ +

Ωστόσο η ανάληψη της πρωτοβουλίας δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες, για +διάφορους λόγους, έτσι η πλατφόρμα θα υποβληθεί σε αναθεώρηση.

+ + +

GNU GPLv3

+ +

Η αναθεώρηση της Γενικής Δημόσιας Άδειας +GNU GPL στην έκδοση 3 ήταν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων +δύο ετών. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) ήταν +ένας από τους κύριους συντελεστές +της προσπάθειας να φέρει τη διαφάνεια στη διαδικασία και στις λεπτομέρειες +της αναθεώρησης της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU GPL μέσα από τη συμμετοχή στα +διεθνή συνέδρια για την GPLv3 στη Βοστώνη, Πόρτο Αλέγκρε και Τόκιο, καθώς επίσης +και της διοργάνωσης του διεθνούς συνεδρίου για την GPLv3 στη Βαρκελώνη.

+ +

Ο Ciaran O'Riordan του FSFE επίσης συνέβαλλε αρκετά στη διαφάνεια των +διαξιφισμών μέσα από δικά του +κείμενα +σημαντικών ομιλιών οι οποίες βοήθησαν πολλές χιλιάδες κόσμου να κατανοήσει +καλύτερα την GPLv3.

+ +

Επιπλέον, οι περιφερειακές ομάδες του FSFE διοργάνωσαν διάφορες τοπικές +εκδηλώσεις και συναντήσεις για την GPLv3 και οι αντιπρόσωποι του FSFE μίλησαν +σχετικά με την GPLv3 σε ένα μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων.

+ + +

Επιστήμη, Εκπαίδευση και Μάθηση στην Ελευθερία (SELF)

+ +

Το FSFE ασχολήθηκε σε κεντρικό επίπεδο με τον σχεδιασμό για το +Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SELF +με εταίρους από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που ασχολούνται με +το FSF Ινδίας και το FSF Λατινικής Αμερικής. Οι Henrik Sandklef, Jonas Öberg, +Mathias Klang, Georg Greve και άλλοι από το FSFE εργάζονται σε αυτό το πρόγραμμα +για τη δημιουργία ενός χώρου αποθήκευσης Ελεύθερου Λογισμικού με Ελεύθερο +εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοικτά Πρότυπα, +το οποίο πρόκειται να εξάγει το υλικό του στα Ανοικτά Πρότυπα για άλλες +πλατφόρμες μάθησης από απόσταση.

+ +

Ο ρόλος του FSFE στο πρόγραμμα είναι συντονιστικός, ουσιαστικός και +νομο-συμβουλευτικός, όπου θα παρέχει την εμπιστευτικότητα για το λογισμικό +που θα παραχθεί μέσα από την Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας (FTF) για να +διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του προγράμματος.

+ +

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον +ιστότοπο του SELF.

+ + +

Η Κοινότητα

+ +

Με έναρξη τον Φεβρουάριο του 2005, η +Κοινότητα του FSFE έχει αναπτυχθεί σε μία αξιοπρόσεκτη κοινότητα +ανθρώπων που μοιράζονται μία ισχυρή δέσμευση στην ελευθερία της ψηφιακής +εποχής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, κάθε Μέλος βοηθάει στη διατήρηση των +δραστηριοτήτων του FSFE: οι αυτόβουλες συνεισφορές της Κοινότητας ανέρχονται +σε ένα σημαντικό ποσό του προϋπολογισμού του FSFE, έτσι βοηθούν το FSFE +να έχει τα φώτα του αναμμένα.

+ +

Αυτές οι συνεισφορές δείχνουν επίσης ότι τα Μέλη είναι πρόθυμα να προσφέρουν +για ό,τι πιστεύουν -- κάτι που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό για να +αυξηθεί το ειδικό βάρος του μηνύματος του Ελεύθερου Λογισμικού στην πολιτική +δουλειά την οποία κάνει το FSFE.

+ +

Αλλά η ιδέα της Κοινότητας έχει επίσης αποδείξει ότι πηγαίνει ακόμα πιο +μακριά.

+ +

Τα Μέλη +έχουν υψώσει τη +σημαία τους σε διάφορα μέρη του κόσμου και έχουν ενωθεί για να +διοργανώσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες με σκοπό να φέρουν το Ελεύθερο +Λογισμικό στα σχολεία (Αυστρία) ή απλώς να συναντηθούν σε ''πάρτι ελευθερίας'' +στο Βερολίνο ή στο Μιλάνο για να γνωριστούν και να συζητήσουν τα θέματα που +μας παρακινούν.

+ +

Σε πολλά μέρη τα Μέλη έχουν ξεκινήσει τοπικές πρωτοβουλίες με τακτικές +συναντήσεις, σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, και το Νοέμβριο του 2006, +η Κοινότητα είχε την +πρώτη διεθνή +συνάντηση στο Bolzano, Southern Tyrol, Italy.

+ +

Σε τελική ανάλυση η δραστηριότητα μέσω της Κοινότητας είναι ένας από τους +καλύτερους τρόπους ενασχόλησης με το FSFE. Μια ζωντανή απόδειξη είναι το +Μέλος του FSFE Shane Coughlan, τώρα Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας Ελευθερίας +του FSFE. Δύο χρόνια πριν, ούτε που τον γνωρίζαμε. Αλλά όταν δραστηριοποιήθηκε +ως Μέλος, και έδωσε παρουσιάσεις για το FSFE και την Κοινότητα με δική του +Πρωτοβουλία, και επιδίωξε ενεργά να ασχοληθεί με τη δουλειά, χρειάστηκε ελάχιστο +χρόνο για να ενσωματωθεί στο FSFE.

+ + +

Παρατεινόμενες Δραστηριότητες

+ +

Με κάθε οργανισμό όπως το FSFE υπάρχουν πάντα +ένα εκατομμύριο πράγματα προς +διαχείριση τα οποία παραμένουν απαρατήρητα όταν γίνονται επιτυχημένα, +και φαίνονται μόνο όταν δεν είναι. Τρεις δραστηριότητες για τις οποίες +αυτό ισχύει ιδιαίτερα είναι το Γραφείο, ο Ιστότοπος και οι μεταφραστικές +προσπάθειες, οι οποίες γενικά χαίρουν ελάχιστης αναγνώρισης, αλλά είναι +ζωτικές για να κρατήσουν το FSFE όρθιο.

+ +

Στα προηγούμενα δύο χρόνια, το κύριο γραφείο επιμελητείας και διοίκησης +μεταφέρθηκε από το Essen στο Düsseldorf. Χάρη στην πολύ καλή δουλειά του +πρώην διοικητικού διευθυντή Werner Koch, το γραφείο στο Düsseldorf +δημιουργήθηκε σε στέρεη βάση από ένα μικρό ίχνος και βρήκαμε τρεις +πολύ δραστήριους και ικανούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν διοικήσει ένα +πολύ εύρυθμο γραφείο: οι Angelina Bartlett, Anja Vorspel και Rainer Kersten. +Το FSFE άνοιξε επίσης μικρά γραφεία στη Ζυρίχη και στις Βρυξέλλες για +τη νομοθετική και την εργασία για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα +οποία έχουν στελεχωθεί από τους Shane Coughlan και Ciaran O'Riordan, +αντίστοιχα.

+ +

Ο ιστότοπος είναι συχνά το κύριο σημείο επαφής για τους ανθρώπους του +FSFE και απαίτησε πολλή εργασία μέσα στην τελευταία διετία, από την +τοποθέτηση της +νέας διεπαφής παραγγελιών online, +τη βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής και της προσθήκης περισσότερων +πληροφοριών.

+ +

Πέρυσι το FSFE επίσης κατάφερε να βρει και να υλοποιήσει μια νέα οπτική +ταυτότητα με την οποία ο ιστότοπος έχει επανασχεδιαστεί. Όλα αυτά τα +βήματα είναι σημαντικά για να διασφαλιστεί ότι το μήνυμα φτάνει σε όσους +χρειάζονται να το ακούσουν.

+ +

Και τελικά η μεταφραστική ομάδα έχει με αργό ρυθμό μεγαλώσει σε μια ομάδα +εθελοντών οι οποίοι μεταφράζουν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε +διάφορες γλώσσες, μια εργασία η οποία όχι μόνο είναι χρονοβόρα και δύσκολη, +αλλά επίσης σημαντική για να χαμηλώσει το φράγμα της επικοινωνίας με +πολλούς ανθρώπους ανά τον κόσμο.

+ + +

Το δίκτυο του FSFE

+ +

Το δίκτυο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού αναπτύχθηκε σημαντικά +με διάφορους τρόπους. Ένας ήταν η ίδρυση του ομοθυγατρικού οργανισμού στη +Λατινική Αμερική, το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού +Λατινικής Αμερικής (FSFLA), το οποίο υποστηρίχθηκε από το FSFE και ηθικά +και πρακτικά φιλοξενώντας τις υπηρεσίες τους σε έναν από τους εικονικούς +εξυπηρετητές του.

+ +

Το δίκτυο με τους συνεργαζόμενους +οργανισμούς του FSFE τώρα επεκτείνεται με 14 οργανισμούς σε 12 χώρες, +ονομαστικά

+ + + + +

Εκδηλώσεις

+ +

Στα προηγούμενα χρόνια, το FSFE ήταν παρών σε πολλές εκδηλώσεις για να μιλήσει +για διάφορες πτυχές του Ελεύθερου Λογισμικού, να συναντηθεί με την κοινότητα +και να βοηθήσει άλλους να ενωθούν με τη δική μας κοινότητα. Εκδηλώσεις στις +οποίες το FSFE έχει συμμετάσχει τα προηγούμενα χρόνια περιλαμβάνουν, αλλά όχι +μόνο:

+ + + + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/reports/es-2007.en.xhtml b/about/reports/es-2007.en.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..a850f6351e --- /dev/null +++ b/about/reports/es-2007.en.xhtml @@ -0,0 +1,408 @@ + + + + + FSFE - Two year executive summary, period 2005-2007 -- 30th June 2007 + + + + +
+

Two year executive summary

+

period 2005-2007

+

Report for the 2007 general assembly

+
+
+Belgium, Brussels, 30th June 2007
+
+ +

Six years after its start in 2001, the Free Software Foundation Europe +(FSFE) has now grown into an organisation of 9 employees equalling 6.7 +full-time staff plus two interns. The European Core Team is fast +approaching 30 people and there are active people in more than nine +European countries. This report will try to summarise some of the key +milestones of the past two years of activity.

+ +

European Union: Microsoft Antitrust Case and Investigation

+ +

After the European Union antitrust decision of March 2004, which +issues both fines and an obligation to publish interoperability +information for all competitors, the European Court decided December +2004 that Microsoft should not be granted interim measures to delay +publication of that information. So Microsoft went ahead and granted +itself such interim measures by publishing useless information under +terms that would not allow the only remaining competitor to use it.

+ +

This situation has been ongoing throughout all of 2005, 2006 and until +today in 2007, causing the European Commission to issue repeated fines +against Microsoft, which apparently still are lower than the profits +from lack of interoperability. [Press releases: +1 +2 +3 +4] +

+ +

FSFE's working group around its legal counsel Carlo Piana and the +Samba Team have been working with the Commission to analyse and shed +light on the repeated attempts to bypass the antitrust decision by +bureaucracy and taken an active part in the big hearing in the +European Court of First Instance in April 2006. [See +our April +2006 PR]

+ +

While waiting for the decision, which will most likely be published on +17 September 2007, FSFE has now offered its support to the European +Commission for the next investigation against Microsoft, this time +about abusive behaviour in the office and internet. In this, FSFE +represents the common working group formed with the Samba Team and +OpenOffice.org, the main competitor of Microsoft Office.

+ +

More information is available on + our MS vs. EU page.

+ +

European Union: Legislation

+ +

After years of struggle, the European Parliament finally decided in +2005 +to bury +the software patents directive. Individual members of FSFE were +working on the issue since 1999, the organsation itself was part of +the software patent resistance since 2001 and in the late stages of +the fight hired Ciaran O'Riordan to be present in Brussels.

+ +

But even though that directive is dead, software patents themselves +are not off the agenda and there are plenty of initiatives on EU level +that also required our attention. One of them is +the IPRED2 +directive that seeks to introduce criminal measures for copyright +and trademark infringement, although they were initially also intended +to cover patents. That patents were excluded is one important victory +of the first hearing for a broad alliance of groups, including many +from the software patent debate but also consumer rights and +industry.

+ +

Besides these two, FSFE's Ciaran O'Riordan has been monitoring the EU +legislation to not be surprised in the same way as we were with the +first IPRED directive, where we failed to get together enough +resistance.

+ +

A lot more work remains to be done in this area.

+ +

United Nations: WIPO, WSIS and IGF

+ +

The World Summit on the Information Society (WSIS) + was a two-part summit with the first summit taking place in Geneva in December 2003.

+ +

In preparation for the second summit 2005 in Tunis, the Austrian +government organised a WSIS contributory conference on "ICT and +Creativity" with high level participants from various governments and +intergovernmental organisations. The Free Software Foundation Europe +was part of a workshop on "Digital Rights/Creative Commons." We agreed +to a text that was supposed to be part of the final output at the WSIS, +only to find out in Tunis that Microsoft had manipulated these "Vienna +Conclusions."

+ +

At the same summit in Tunis it was also decided to establish the +Internet Governance Forum +(IGF) as an open forum to discuss all issues of the internet -- +except Free Software, which was too controversial for the United +States and one particular company in Redmond. As the internet is +largely built on Free Software and legislation on spam or cybercrime +has the potential to be quite desastrous for Free Software developers +around the world, FSFE participated in the first IGF in Athens in 2006 +where it also helped launch the Dynamic Coalition on Access to +Knowledge and Freedom of Expression and the Dynamic Coalition on +Open Standards.

+ +

Meanwhile the debate about +a reform of the World +Intellectual Property Organisation (WIPO) has seen several +confrontational meetings in which FSFE took an active role until just +recently it was decided that WIPO will get its "Development Agenda" to +address the global injustice about limited monopolies on knowledge and +information. FSFE has also started to push for a review of the +software patent system on a global level at WIPO.

+ +

At the same time, the "Broadcasting Treaty", which initially +threatened to introduce another monopoly on top of copyright for +broadcasters of any kind, finally seems to be off the agenda. FSFE did +not have much resources to invest into this fight, but we have given +our support to all the organisations that were working on this issue +and we are glad to see this threat to freedom off the table.

+ +

Over the past years, FSFE has established itself as a strong and +stable force at the United Nations and its effectiveness is limited +mainly by available resources, in particular staff time.

+ + +

Freedom Task Force

+ +

After years of consideration and planning and following a decision of +FSFE's 2006 general assembly in Manchester, FSFE finally launched the +Freedom Task Force (FTF) under +coordination of Shane Coughlan from FSFE's newly established Zurich +office. The FTF combines the best principles of Free Software and the +legal field by having expert groups and volunteers from the legal and +technical communities, tied together through a full-time +coordinator.

+ +

From the start it has been closely coordinated and cooperating with +gpl-violations.org established by Harald Welte in Germany who managed +to first enforce the GNU General Public License (GPL) in court through +Dr. Till Jaeger, who also is FSFE's legal counsel since 2001.

+ +

The Freedom Task Force provides three basic services: 1. Licence +consultancy and education, to help Free Software developers and +companies understand the field and make sure the knowledge about the +legal aspects of Free Software does not remain in the hands of a few, +2. Fiduciary services, to help Free Software projects consolidate +their legal status and make sure they can react to license violations +while allowing them to focus on the technical and coordinative aspects +of their projects, 3. Licence enforcement in cooperation with +gpl-violations.org to ensure that the ground rules of Free Software +equally apply to all.

+ +

The overall resonance to the FTF has been quite positive. The first +project to make use of the Fiduciary service +was Bacula.org, the most advanced +Free Software backup solution available to date, and the FTF has +already handled more than 180 requests since November 2006 when it was +officially launched and built a solid legal network.

+ +

So the external review by Stichting NLnet, who helped establish the +FTF through a grant of 30k EUR, has been that the FTF has met and even +exceeded expectations. FSFE expects this area of activites to solidify +in the next years and is prepared to stock them up of the request for +services keeps growing.

+ + +

DRM.info

+ +

Following the discussions at the 2006 Manchester general assembly +and on request of FSFE's sister organisation in the United States that +had started the "Defective +by Design" campaign, FSFE initiated and launched DRM.info in +October 2006. DRM.info was started as a +collaborative platform with strong design and solid information and +including various renowned groups and individuals. The launch was +accompanied by demonstrations against DRM in various European cities, +including Zurich, Gothenburg, London.

+ +

Takeup of the initiative did not meet expectations, though, due to a +variety of reasons, so the platform is undergoing reconsideration.

+ + +

GNU GPLv3

+ +

The revision of the GNU General +Public License (GPL) to version 3 was one of the most challenging +activities throughout the past two years. Free Software Foundation +Europe (FSFE) was one of +the main contributors to the effort of bringing transparency into +the process and details of the revision of the GNU General Public +License (GPL) through participation in the international conferences +on GPLv3 in Boston, Porto Alegre and Tokyo, as well as organisation of +the international conference on GPLv3 in Barcelona.

+ +

FSFE's Ciaran O'Riordan also contributed much to the transparency +of the debate through +his transcripts +of important speeches which have helped many thousand people +understand GPLv3 better.

+ +

Additionally, FSFE's regional teams organised various local events and +meetings on GPLv3 and FSFE representatives spoke about GPLv3 at a +large number of events.

+ + +

Science, Education and Learning in Freedom (SELF)

+ +

FSFE was centrally involved in the planning of +the EU project SELF +with partners from around the world, including people involved FSF +India and FSF Latin America. Henrik Sandklef, Jonas Oberg, Mathias +Klang, Georg Greve and others from FSFE are involved in this project +to build a Free Software repository with Free educational material +about Free Software and Open Standards that is going to export its +material in Open Standards for other e-Learning platforms.

+ +

FSFE's role in the project is coordinative, substantive, and legal, +where it will provide the fiduciary for the resulting software through +its Freedom Task Force (FTF) to ensure long-term sustainability of the +project.

+ +

More information is available +on the SELF web site.

+ + +

Fellowship

+ +

Launched in February 2005, the +Fellowship of FSFE has grown into a considerable community of +people who share a strong commitment to freedom in the digital age. As +foreseen, every Fellow helps to sustain FSFE's activities: the +self-determined Fellowship contributions amount for a significant +amount of FSFE's budget, so helps FSFE to keep the lights on.

+ +

These contributions also show that the Fellows are willing to put +their money where their mouth is -- something that has proven +effective to increase the weight of the Free Software message in the +political work FSFE is doing.

+ +

But the idea of the Fellowship has also proven to go far beyond that.

+ +

Fellows +have raised +their flag in various places around the world and have come +together to organise concrete activities to bring Free Software into +schools (Austria) or simply to meet at "freedom parties" in Berlin or +Milano to get together and discuss the issues that move us.

+ +

In several places the Fellows have started local initiatives with +regular meetings, either on a regional or national level, and in +November 2006, the Fellowship had +its first +international meeting in Bolzano, Southern Tyrol, Italy.

+ +

Ultimately activity through the Fellowship is one of the best ways to +get involved in FSFE. A living demonstration of this is FSFE Fellow +Shane Coughlan, now Freedom Task Force Coordinator for the FSFE. Two +years ago, he was not on our radar. But when he became active as a +Fellow, gave presentations on FSFE and the Fellowship out of his own +initiative, and actively sought to become involved in the work, it +took him very little time to be integrated into FSFE.

+ + +

Ongoing Activities

+ +

With any organisation such as FSFE there are +always a million things to +keep running that stay unnoticed when they are done well, and only +show up when they don't. Three activities for which this is +particularly true are the Office, the Web page and the translation +efforts, which generally get very little recognition, but are seminal +to keep FSFE running.

+ +

In the past two years, FSFE's main logistic and administrative +office moved from Essen to Dusseldorf. Thanks to the good work of +former Head of Office Werner Koch, the office in Dusseldorf was built +up solidly with a small footprint and we found three very energetic +and competent people who have been running a very smooth office: +Angelina Bartlett, Anja Vorspel and Rainer Kersten. FSFE also opened +small offices in Zurich and Brussels for the legal and EU policy work, +which are staffed by Shane Coughlan and Ciaran O'Riordan, +respectively.

+ +

The web page is often the main point of contact for people with FSFE +and required lots of work over the past two years, from putting the +new order interface online, +improving the underlying technology and adding more information.

+ +

Last year FSFE also managed to find and implement a new visual +identity along which the web page has been redesigned. All of these +steps are important to make sure the message goes out to those who +need to hear it.

+ +

And finally the translation team has slowly grown into a group of +volunteers that make translations fast and effectively into various +languages, a work that is not only time consuming and difficult, but +also important to lower the communication barrier with many people +around the world.

+ + +

FSFE Network

+ +

The Free Software Foundation network grew significantly in various +ways. One was the founding of FSFE's sister organisation in Latin +America, the Free Software Foundation Latin America (FSFLA), which +FSFE supported both spiritually as well as practically by hosting +their services on one of its virtual servers.

+ +

FSFE's network +of associate +organisations now spans 14 organisations in 12 countries, +namely

+ + + + +

Events

+ +

As in the past years, FSFE has been present at many events to talk +about various aspects of Free Software, to meet the community and to +help others join our community. Events that FSFE has participated to +over the past years include, but are not limited to:

+ + + + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/reports/es-2007.nl.xhtml b/about/reports/es-2007.nl.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..0aa9547417 --- /dev/null +++ b/about/reports/es-2007.nl.xhtml @@ -0,0 +1,461 @@ + + + + + FSFE - Tweejaarlijkse samenvatting, periode 2005-2007 -- 30 juni 2007 + + + + +
+

Tweejaarlijkse samenvatting van de activiteiten

+

periode 2005-2007

+

Verslag voor de algemene vergadering 2007

+
+
+België, Brussel, 30 juni 2007
+
+ +

+ Zes jaar na haar start in 2001, is de Free Software Foundation Europe (FSFE) uitgegroeid + tot een organisatie met 9 werknemers, goed voor 6,7 voltijdse equivalenten, en 2 stagiairs. + Het Europese kernteam bestaat al uit bijna 30 leden uit meer dan 9 Europese landen. Dit + verslag is een samenvatting van de belangrijkste momenten en activiteiten van de + afgelopen twee jaar. +

+ +

Europese Unie: Microsoft Antitrustzaak en het onderzoek ernaar

+ +

+ Na de beslissing van de Europese Unie, in maart 2004, die Microsoft boetes oplegde en + haar tevens verplichtte om aan alle concurrenten gegevens vrij te geven die de + interoperabiliteit moeten verbeteren, besliste het Europees Hof in december 2004 dat + Microsoft ook geen recht heeft op tussenmaatregelen die de publicatie van deze gegevens + kunnen vertragen. Microsoft begon er dus aan, en besloot zichzelf deze tussenmaatregelen + wel te gunnen, ze publiceerde waardeloze informatie onder zo'n voorwaarden dat de enige + overblijvende concurrent ze onmogelijk kon gebruiken. +

+ +

+ Deze situatie is blijven aanslepen in 2005, 2006 en ook nu nog in 2007, met als gevolg dat + de Europese Commissie herhaaldelijk boetes moest blijven geven aan Microsoft, die blijkbaar + nog steeds lager zijn dan de winst die ze maken dankzij het gebrek aan interoperabiliteit. + [Persberichten: + 1 + 2 + 3 + 4] +

+ +

+ FSFE's werkgroep rond onze juridische raadgever Carlo Piana en het Sambateam hebben + samengewerkt met de Commissie. Ze hebben geholpen bij het analyseren en verklaren van + al de pogingen om de anti-trust beslissing van de bureaucratie te omzeilen. Er werd ook + actief deelgenomen aan de grote hoorzitting voor het Gerecht van eerste aanleg van de + Europese Gemeenschappen in april 2006. [Meer info in ons persbericht + van april 2006] +

+ +

+ Terwijl we nog steeds wachten op een uitspraak, die hoogstwaarschijnlijk op 17 september + 2007 gepubliceerd wordt, heeft de FSFE nu ook haar steun toegezegd bij het volgende + onderzoek van de Commissie tegen Microsoft. Deze keer onderzoekt men het foutieve + gedrag van het "Office"-pakket en de internettoegang. In deze zaak vertegenwoordigt de + FSFE de gemeenschappelijke werkgroep gevormd door het Samba-team en + OpenOffice.org, de belangrijkste concurrent van Microsoft Office. +

+ +

+ U kan hierover meer lezen op onze + MS vs. EU pagina. +

+ +

Europese Unie: Wetgeving

+ +

+ Na een jarenlange strijd, heeft het Europese Parlement in 2005 eindelijk beslist om de + Europese richtlijn voor patenten te begraven". Individuele leden van de FSFE waren al + sinds 1999 actief in deze strijd, de organisatie zelf werd actief in het verzet in 2001. Voor de + laatste veldslagen hebben we Ciaran O'Riodan ingehuurd om ons te vertegenwoordigen + in Brussel. +

+ +

+ Ook al is deze richtlijn dood en begraven, toch blijven softwarepatenten op de agenda staan. + Er worden op Europees niveau steeds nieuwe initiatieven genomen die onze aandacht + vragen. Eén daarvan is de IPRED2 + richtlijn, die strafrechtelijke vervolging wil regelen voor inbreuken op het auteursrecht en + het handelsmerk, en initieel ook patenten op de lijst had staan. Dat patenten van de lijst + geschrapt zijn is een eerste belangrijke overwinning tijdens een hoorzitting met een zeer + brede alliantie waaronder veel groepen uit het softwaredebat, consumentenorganisaties en + bedrijven. +

+ +

+ Hiernaast houdt Ciaran O'Riordan ook het andere Europees wetgevend werk nauw in het + oog, zodat we niet opnieuw verrast worden zoals bij de eerste IPRED richtlijn, waar we er niet + in geslaagd zijn om voldoende weerstand te verzamelen. +

+ +

Op dit vlak ligt er nog heel wat werk voor de boeg.

+ +

Verenigde Naties: WIPO, WSIS en IGF

+ +

+ De World Summit on the Information Society (WSIS) [9] was een tweedelige vergadering + waarvan de eerste top plaatsvond in Genève, december 2003. +

+ +

+ Als voorbereiding voor de tweede top in Tunis, organiseerde de Oostenrijkse regering een + conferentie over "ICT en Creativiteit", met hoge vertegenwoordigers van verschillende + overheden en intergouvernementele organisaties. De Free Software Foundation Europe + maakte deel uit van de werkgroep "Digital + Rights/Creative Commons". We zijn toen tot een gezamenlijke tekst gekomen, die deel + zou moeten uitmaken van de uiteindelijke besluiten van WSIS, maar ontdekten in Tunis dat + Microsoft deze " + Weense besluiten" gemanipuleerd heeft. +

+ +

+ Op dezelfde top in Tunis werd ook besloten tot het oprichten van het Internet Governance Forum (IGF), als een + open forum waar alles wat met het internet te maken heeft besproken kan worden -- alles + behalve Vrije Software, dat onderwerp was iets te controversieel voor de Verenigde Staten + en in het bijzonder voor een bepaald bedrijf uit Redmond. Aangezien het internet voor het + grootste deel is opgebouwd met Vrije Software, en de wetgeving rond spam en + cybermisdaden het potentieel hebben om grote schade aan te richten onder de Vrije + Softwareontwikkelaars over heel de wereld, besloot de FSFE om deel te nemen aan het + eerste IGF in Athene, 2006. We hielpen er bij de lancering van de Dynamische Coalitie voor + Access to Knowledge and Freedom + of Expression en de Dynamische Coalitie voor Open Standaarden. +

+ +

+ Ook in het debat over de hervorming van de + World Intellectual Property Organisation (WIPO) zijn er enkele heftige vergaderingen + geweest, waarin ook de FSFE een actieve rol had. Zo werd er onlangs pas beslist dat + WIPO ook zijn eigen "ontwikkelingsagenda" krijgt, om een oplossing te vinden voor de + onrechtvaardige globale ongelijkheid ten gevolge van beperkende monopolies op kennis en + informatie. De FSFE is ook begonnen met het pushen van een herziening van het + systeem van softwarepatenten op een internationaal niveau binnen WIPO. +

+ +

+ In dezelfde periode, werd + "de Broadcasting Treaty", + die in zijn oorspronkelijke vorm een nieuw monopolie creëerde voor alle mogelijke media, + bovenop de auteursrechten, ogenschijnlijk van de agenda geschrapt. De FSFE heeft weinig + kunnen investeren in dit gevecht, maar we hebben de organisaties die aan dit probleem + werkten steeds gesteund en zijn blij dat deze bedreiging van onze vrijheid niet langer + bestaat. +

+ +

+ De afgelopen jaren, is de FSFE een sterke en stabiele kracht geworden binnen de + Verenigde Naties. Onze efficiëntie is vooral beperkt door de beschikbare bronnen, in het + bijzonder manuren.

+ + +

Freedom Task Force

+ +

+ We hebben er jaren over nagedacht en aan voorbereid, maar na het besluit van de + algemene vergadering in Manchester, 2006, lanceerde de FSFE uiteindelijk haar Freedom Task Force (FTF). Shane Coughlan coördineert + de activiteiten vanuit het nieuwe kantoor in Zürich. De FTF combineert de beste principes + van Vrije Software en de juridische wereld door een hele groep specialisten en vrijwilligers, uit + de juridische en de technische gemeenschappen, met elkaar te verbinden door middel van + een voltijds coördinator. +

+ +

+ Vanaf het begin wordt er nauw samengewerkt met gpl-violations.org, een organisatie + opgericht door Harald Welte in Duitsland. Hij is de eerste persoon in Duitsland die erin + geslaagd is om de GNU General Public License (GPL) voor een rechtbank af te dwingen. Hij + deed dat met de hulp van Dr. Till Jaeger, die ook al sinds 2001 een juridisch raadgever is van + de FSFE. +

+ +

+ De Freedom Task Force levert drie basisdiensten: 1. Opleidingen en advies over licenties, + zodat personen en bedrijven die Vrije Software ontwikkelen, begrijpen in welke omgeving ze + werken en dat de kennis over de juridische aspecten van Vrije Software niet slechts door + enkelen ingewijden bekend is. 2. Fiduciaire diensten, zo kunnen we helpen bij het consolideren + van de juridische status van een project, wordt het makkelijker om te reageren op + overtredingen van de licenties en kunnen de ontwikkelaars zich beter focussen op de + coördinatie van het werk en de technische ontwikkeling. 3. In samenwerking met + gpl-violations.org dwingen we onze licenties af, zodat de basisregels van Vrije Software op + een gelijke wijze voor iedereen gelden. +

+ +

+ De reacties op de FTF zijn vrij positief. Het eerste project dat gebruik maakte van onze + fiduciaire diensten was Bacula.org, momenteel de + meest geavanceerde Vrije Software back-up-oplossing. De FTF heeft al op meer dan 180 + aanvragen gereageerd sinds november 2006, de maand van de lancering van het project, + en bouwde al een stevig juridisch netwerk op. +

+ +

+ De externe doorlichting door Stichting NLnet, die heeft geholpen bij het oprichten van de + FTF met een schenking van 30.000 EUR, heeft aangetoond dat de FTF beter dan verwacht + presteert. De FSFE verwacht dat deze activiteiten zich de volgende jaren zullen consolideren + en is bereid haar inspanningen op te drijven als de vraag naar diensten blijft toenemen. +

+ + +

DRM.info

+ +

+ Als gevolg van de discussies op de algemene vergadering van 2006 in Manchester en op + vraag van FSFE's zusterorganisatie in de VS, die gestart waren met hun "Defective by Design" campagne, + organiseerde en lanceerde de FSFE in oktober 2006 DRM.info. Het werd gelanceerd als + een platform voor samenwerking, met een sterk design en goede informatie. Het werd + gesteund door gerenommeerde groepen en personen. De lancering werd vergezeld door + verschillende demonstraties tegen DRM in verschillende Europese steden waaronder + Zürich, Göteborg en Londen. +

+ +

+ Door verschillende redenen bleef de respons op het initiatief beneden de verwachtingen, + we zijn dan ook aan het nadenken over de toekomst van het platform. +

+ + +

GNU GPLv3

+ +

+ De herziening van de GNU General Public License (GPL) naar + versie 3 was een van de meest uitdagende activiteiten van de afgelopen twee jaar. De + Free Software Foundation Europe leverde een grote bijdrage om het proces transparant te maken. We + volgden de opeenvolging van herzieningen van de GNU General Public License (GPL) door + deel te nemen aan de verschillende internationale conferenties over de GPLv3 in Boston, + Porto Alegre en Tokyo. We organiseerden ook onze eigen internationale conferentie over de + GPLv3 in Barcelona. +

+ +

+ Ook de bijdragen van Ciaren O'Riordan, medewerker van de FSFE, hebben het debat + verduidelijkt. Vooral zijn + afschriften van enkele belangrijke toespraken hebben duizenden mensen geholpen + om de GPLv3 beter te begrijpen. +

+ +

+ Ook de regionale teams organiseerden verschillende lokale activiteiten en vergaderingen + over de GPLv3. Verschillende vertegenwoordigers van de FSFE hebben ook toespraken + gehouden over de GPLv3 op een groot aantal evenementen.

+ + +

Science, Education and Learning in Freedom (SELF)

+ +

+ De FSFE, samen met partners van over de hele wereld waaronder leden van FSF India en + FSF Latin Amerika, was ook zeer nauw betrokken bij de planning van het EU SELF project. Henrik Sandklef, Jonas + Oberg, Mathias Klang, Georg Greve en nog andere leden van de FSFE werken aan dit + project. We stellen een Vrije Software gegevensbank samen met vrij educatief materiaal + over Vrije Software en Open Standaarden. De materialen zullen verdeeld worden onder + de vorm van Open Standaarden, toegankelijk voor andere e-leren platformen. +

+ +

+ De FSFE staat mee in voor de coördinatie van het project. We spelen ook een rol in de + onafhankelijkheid en juridische status van het project. Zo gaat de software van het project + onder onze fiduciaire komen via de Freedom Task Force (FTF), zodat we zeker zijn dat + het project ook op lange-termijn beheerbaar blijft. +

+ +

+ U vindt hierover meer informatie op de the SELF website. +

+ + +

De Fellowship

+ +

+ De Fellowship of FSFE, gelanceerd in februari 2005, is + uitgegroeid tot een aanzienlijke gemeenschap van mensen die zich sterk willen engageren + voor de vrijheid in het digitale tijdperk. Zoals voorzien helpt elke Fellow bij het mogelijk maken + van de activiteiten van de FSFE: De zelf te bepalen Fellowshipbijdrage vormt een aanzienlijk + deel van FSFE's budget, en helpt ons om het hoofd boven water te houden. +

+ +

+ Deze bijdragen tonen ook aan dat de Fellows bereid zijn om de daad bij het woord te voegen. + En ook is gebleken dat deze bijdragen het gewicht van onze Vrije Softwareboodschap + vergroten in het politieke werk de de FSFE verricht. +

+ +

+ En het idee van de Fellowship blijkt nog veel verder te gaan. +

+ +

+ Follows hebben hun vlag + gehesen op verschillende plaatsen over de hele wereld. Ze komen samen om + concrete activiteiten te organiseren, om Vrije Software in scholen te introduceren (Oostenrijk) + of gewoon om eens samen te zijn op "freedom parties" in Berlijn of Milaan waar + gediscussieerd kan worden over zaken die ons aangaan. +

+ +

+ Ze startten ook lokale initiatieven met regelmatige vergaderingen, op regionaal of nationaal + niveau. In november 2006 hield de Fellowship haar eerste internationale + bijeenkomst in Bolzano, Zuid Tirol, Italië. +

+ +

+ Uiteindelijk zijn de activiteiten rond de Fellowship één van de beste manieren om betrokken + te raken bij de FSFE. Een mooi voorbeeld daarvan is Shane Coughlan, de coördinator van + FSFE's Freedom Task Force. Twee jaar geleden, kenden we hem niet. Maar nadat hij actief + werd als Fellow, uit eigen initiatief toespraken begon te houden over de FSFE en de + Fellowship en zelf naar taken zocht die hij voor de FSFE kan uitvoeren, raakte hij op zeer + korte tijd geïntegreerd in de FSFE. +

+ + +

Lopende taken

+ +

+ In een organisatie zoals de FSFE, zijn er altijd + miljoenen lopende taken. Deze blijven onopgemerkt als ze goed verlopen, en komen + boven water bij problemen. Het kantoor, de webpagina's en het vertaalwerk zijn drie zo'n + typische taken. Er is meestal weinig erkenning voor deze taken, maar ze zijn essentieel voor + het functioneren van de FSFE. +

+ +

+ De afgelopen twee jaar is het logistieke en administratieve centrum verhuisd van Essen naar + Dusseldorf. Dankzij het goede werk van het gewezen kantoorhoofd Werner Koch, heeft het + kantoor in Dusseldorf een solide structuur gekregen. We vonden drie energieke, zeer + competente mensen die het kantoor zeer vlot beheren: Angelina Bartlett, Anja Vorspel en + Rainer Kersten. De FSFE opende ook bijkantoren in Zürich en Brussel voor hun juridische + en politieke activiteiten. Deze worden respectievelijk bemand door Shane Coughlan en + Ciaran O'Riordan. +

+ +

+ Voor de meeste mensen zijn de webpagina's het meest belangrijke contactpunt met de + FSFE. De afgelopen twee jaar is dan er ook veel werk in geïnvesteerd: het online plaatsen + van de nieuwe bestelpagina's, het verbeteren van + de onderliggende technologie en het voortdurend toevoegen van extra informatie. +

+ +

+ Het afgelopen jaar zocht en vond de FSFE ook een nieuwe visuele identiteit, wat ook + gezorgd heeft voor een volledig nieuw design van de webpagina's. Dit is allemaal heel + belangrijk zodat de boodschap zeker terecht komt bij de mensen die wij willen bereiken. +

+ +

+ Tenslotte hebben we ook nog het team met vertalers, langzaamaan is er een groep van + vrijwilligers gegroeid, die op een snelle en efficiënte manier vertalingen maken in verschillende + talen. Een moeilijke taak die veel werk vraagt, maar zeer belangrijk om voor alle mensen ter + wereld de communicatiedrempel zo laag mogelijk te houden.

+ + +

FSFE's Netwerk

+ +

+ Het Free Software Foundation netwerk is op alle gebied aanzienlijk gegroeid. Zo is een + Latijns-Amerikaanse zusterorganisatie van de FSFE opgericht, de Free Software Foundation Latin America (FSFLA). We + ondersteunen deze organisatie zowel moreel als materieel, door het hosten van hun diensten + op een van onze virtuele servers. +

+ +

+ FSFE's netwerk van geassocieerde + organisaties is nu een groep van 14 organisaties uit 12 landen. Meer bepaald:

+ + + + +

Evenementen

+ +

+ Net zoals de vorige jaren is de FSFE aanwezig geweest op heel veel evenementen om te + praten over verschillende aspecten van Vrije Software, om in contact te komen met + onze gemeenschap en om anderen te helpen om lid te worden van onze gemeenschap. Hier + volgt een lijst van evenementen waaraan we de afgelopen jaren deelnamen, zonder de + intentie te hebben van volledig te zijn: +

+ + + + + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/about/reports/es-2009.el.xhtml b/about/reports/es-2009.el.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..a3ae8c0606 --- /dev/null +++ b/about/reports/es-2009.el.xhtml @@ -0,0 +1,347 @@ + + + + +FSFE - Συνοπτική περίληψη για τη διετία, περίοδος 2007-2009 -- 20 Ιουνίου 2009 + + + +

Συνοπτική περίληψη για τη διετία

+

περίοδος 2007-2009

+

Έκθεση για τη Γενική Συνέλευση του έτους 2009

+ +

Miraflores de la Sierra, Ισπανία, 20 Ιουνίου 2009

+ +

+ Η γενική συνέλευση του 2009 σημειώνει το τέλος της τρίτης μεγάλης διαδικασίας + μετασχηματισμού του FSFE, η οποία ξεκίνησε στη συνέλευση του 2007 στις Βρυξέλλες. + Αυτός ο μετασχηματισμός περιείχε αλλαγές στο + καταστατικό του FSFE, οι οποίες + συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του 2007, προετοιμάστηκαν + από τη Διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή για τη συνέλευση του 2008 στη Ζυρίχη και + τελικά υιοθετήθηκαν στην έκτακτη συνέλευση τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Οι δύο + σημαντικότερες αλλαγές που έγιναν ήταν η παρουσίαση της θέσης του εκτελεστικού + διευθυντή και η προσθήκη της εκπροσώπησης για την + Κοινότητα στη γενική συνέλευση του FSFE. +

+ +

+ Με την πρόσληψη του Christian Holz ως + εκτελεστικού διευθυντή και την εκλογή του Torsten Grote ως του πρώτου εκπροσώπου + της Κοινότητας στη γενική συνέλευση του FSFE η εντολή που δόθηκε στο Εκτελεστικό + Συμβούλιο από τη συνέλευση του FSFE του 2007 έχει εκπληρωθεί και ο οργανισμός + έχει πλέον ωριμάσει. +

+ +

+ Στο μεταξύ η εργασία του FSFE έχει ενταθεί σε ένα εύρος περιοχών και ο + προϋπολογισμός του οργανισμού έφθασε τα + 380K € το 2008, συνεχίζοντας την ανοδική + τάση των προηγούμενων οκτώ χρόνων. Αυτή η έκθεση θα συνοψίσει μερικά από τα + σημαντικά ορόσημα που επιτεύχθηκαν στα δύο τελευταία χρόνια. +

+ +

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Απόφαση στην Αντιμονοπωλιακή Υπόθεση της Microsoft & + Νέα Διερεύνηση

+ +

+ Η εργασία που ξεκίνησε + για το FSFE το 2001 με το + αρχικό αίτημα + της παροχής προοπτικής και εξειδίκευσης στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής + περί παραβιάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας εναντίον της Microsoft, και + συνεχίστηκε με την + από κοινού κατάθεση + με την ομάδα Samba + το 2004 και την από κοινού εργασία για την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο (CFI) + το 2005, 2006 και 2007 τελικά κατέληξε με μια + θριαμβευτική νίκη για τη διαλειτουργικότητα + το Σεπτέμβριο του 2007. +

+ +

+ Όπως + υπογραμμίστηκε + στη συζήτηση των συμπερασμάτων, + το FSFE είχε καινοτομήσει ως ο πρώτος οργανισμός Ελεύθερου Λογισμικού που συμμετείχε + ενεργά σε αντιμονοπωλιακή δραστηριότητα και αυτή η υπόθεση έδειξε ότι ήταν εφικτή + η προστασία των συμφερόντων του Ελεύθερου Λογισμικού εναντίον μονοπωλιακής κατάχρησης. + Η παρούσα αύξηση των αντιμονοπωλιακών ενεργειών εναντίον καταχρηστικών πρακτικών + που ανακινήθηκαν από διάφορες ομάδες, π.χ. + στην Ελβετία, + είναι ένα ενθαρρυντικό δείγμα. +

+ +

+ Στο μεταξύ το FSFE συνέχισε τη δραστηριότητά του σε αυτήν την περιοχή μέσα από την + υποστήριξη των καταγγελιών των μονοπωλιακών + πρακτικών + που ανακινήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα + Διαλειτουργικά Συστήματα (ECIS), + και την Opera. Η ECIS προέβη σε μια αξιοσημείωτη δημοσίευση περίληψης σχετικά με το + ιστορικό + της Microsoft στην αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά και τη ζημιά στον καταναλωτή + η οποία καταδείχνει γιατί αυτή η εργασία είναι τόσο πολύ απαραίτητη. Μόνο με την + παρουσία του το FSFE μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι λύσεις που θα δωθούν δεν θα + αποκλείουν το Ελεύθερο Λογισμικό, π.χ. με την αποδοχή των πρακτικών RAND οι οποίες + είναι επίσης διαδεδομένες στην προτυποποίηση και ένα μεγάλο εμπόδιο για το Ελεύθερο + Λογισμικό, όπως εξηγήθηκε στην + Ανάλυση της ισορροπίας: Προτυποποίηση και Διπλώματα + Ευρεσιτεχνίας + του FSFE. +

+ +

Ανοιχτά Πρότυπα

+ +

+ Βοηθώντας να αναπτυχθεί μια + κοινή αντίληψη για τα + Ανοιχτά Πρότυπα και η προβολή της υιοθέτησής τους + έχει στην πραγματικότητα διαποτίσει την εργασία του FSFE με διάφορους τρόπους. Σε + αυτούς συμπεριλαμβάνεται το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα SELF το οποίο + τερματίστηκε το 2008 και για το οποίο το FSFE ανέπτυξε την + Νομική Πολιτική του SELF + και παρέχει υπηρεσίες εμπιστευτικότητας. + Επεκτείνεται η εργασία του FSFE στα Ηνωμένα Έθνη, όπως στο + Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου (IGF) και στον + Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας + (WIPO), + και η εργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σημαντικότερες τις συζητήσεις για το + Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework, EIF) + και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Λογισμικό. Αλλά τρία ζητήματα αναδείχθηκαν τα + δύο τελευταία χρόνια. +

+ +

+ Το πιο ορατό ζήτημα ήταν πιθανόν η αντιπαράθεση για τον τύπο Microsoft + OfficeOpenXML (OOXML), για τον οποίο η Microsoft είχε συνάψει συμβόλαιο + με τις υπηρεσίες της ECMA για να το προωθήσουν μέσα από τον ISO πριν + κάποιος προλάβει να θέσει τα ζητήματα. Το FSFE + πήρε + την πρωτοβουλία + να σημάνει συναγερμό στην κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού για τους κινδύνους + που εμφανίζει το MS-OOXML. Το προσωπικό του FSFE και εθελοντές συμμετείχαν ενεργά + και άμεσα στη διαδικασία μέσα από τους εθνικούς οργανισμούς προτυποποίησης, + π.χ. στην Ελβετία, Σερβία και Ιταλία, καθώε επίσης και έμμεσα με + διάφορες δημοσιεύσεις + για το MS-OOXML για να υποστηρίξουν την εργασία της ποικίλης διεθνούς + κοινότητας που υπεραμύνθηκε του Open Document Format (ODF). Η αντιπαράθεση + κορυφώθηκε τον Φεβρουάριο του 2008 γύρω από τη Συνάντηση Επίλυσης με Ψηφοφορία + (Ballot Resolution Meeting, BRM) για το MS-OOXML, όπου ο Συντονιστής της + Ομάδας Εργασίας Ελευθερίας του FSFE + Shane Coughlan συντόνισε τις + δραστηριότητες για να υπογραμμιστούν τα + πολλά κρίσιμα ελαττώματα + στον τύπο MS-OOXML. +

+ +

+ Αλλά το FSFE δεν επικεντρώθηκε μόνο σε αμυντική εργασία. Χάρη στην εργασία + της Σερβικής ομάδας του FSFE, με + προεξέχοντα τον Ivan Jelic, αλλά και τον Marko Milenovic και άλλους, στις + 26 Μαρτίου 2008 είδαμε την πρώτη διεθνή ημέρα απελευθέρωσης των εγγράφων, + την + Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων (DFD). + Παρόμοια σε σχεδιασμό και συμπληρωματική με την Ημέρα Ελευθερίας Λογισμικού + (Software Freedom Day, SFD), η DFD είναι μια ημέρα που φέρνει κοντά ομάδες + με κοινό ενδιαφέρον στα Ανοιχτά Πρότυπα, για να βοηθήσουν στη δημιουργία + ευαισθητοποίησης για τη σημασία των Ανοιχτών Προτύπων. Ενώ το FSFE παρέχει + πρωτοβουλίες, διαχειριστική και συντονιστική υποστήριξη προς την DFD, δεν + επιδιώκει να την ελέγξει. Η DFD ανήκει στις πολλές οντότητες και άτομα ανά + τον κόσμο που την οικειοποιήθηκαν και δήλωσαν την υποστήριξή τους, μεταξύ + άλλων στους, + ANSOL, + Ars Aperta, + COSS, + Esoma, + Estándares Abiertos, + FFII, + Free Knowledge Foundation, + Free Software Foundation, + Free Software Foundation Latin America, + Google, + IBM, + NLnet, + ODF Alliance, + Open Forum Europe, + Open Source Initiative (OSI), + Opentia, + OSL, + iMatix, + Red Hat, + Sun, + The Open Learning Centre, + BrOffice.org και + Funambol. +

+ +

+ Και τελευταίο αλλά όχι έσχατο, υπάρχει η + εκστρατεία για τα προγράμματα ανάγνωσης PDF. + Αντίθετα με άλλες δραστηριότητες, αυτή η πρωτοβουλία δεν ξεκίνησε από το + προσωπικό ή τη συντονιστική ομάδα του FSFE, προέρχεται από την προσωπική πρωτοβουλία + κάποιων από τα Μέλη του FSFE, τα οποία είχαν τη σύλληψη της αρχικής ιδέας και + συντόνισαν το έργο από την αρχική σύλληψη μέχρι τη δημόσια έναρξη και συντήρηση. + Ο ρόλος του προσωπικού του FSFE περιορίστηκε στην παροχή πληροφοριών, πόρων, + υποστήριξης και ενθάρρυνσης. Έτσι ο + pdfreaders.org παρέχει ένα εξαιρετικό + παράδειγμα για το πώς η δομή και η παράδοση του FSFE διευκολύνουν τη διεθνή + κλιμάκωση μιας δραστηριότητας της βάσης καθώς επίσης και τις στοχευμένες και + κεντρικά συντονισμένες δραστηριότητες σε άλλες περιοχές, όπως ο ΟΗΕ. +

+ +

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

+ +

+ Εκτός από τη συμμετοχή το 2007 στο + Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου (IGF) στη + Βραζιλία, η εργασία του FSFE στα Ηνωμένα Έθνη έχει σταδιακά επικεντρωθεί στον + Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας + (WIPO), + ο οποίος επί του παρόντος υπόκειται σε μεταρρύθμιση με βάση την + Ημερήσια Διάταξη για την + Ανάπτυξη (Development Agenda, DA) + την οποία τα Κράτη Μέλη του WIPO υιοθέτησαν κατά τη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων + το 2007. Σε συνδυασμό με έναν νέο Γενικό Διευθυντή, τον + κ. Francis + Gurry, + και το + WIPO Strategic + Realignment Program, + ο WIPO σταδιακά αρχίζει να συζητάει ανοιχτά, ζητήματα όπως η προτυποποίηση και τα + όρια του συστήματος πατεντών. Ως τμήμα της ομάδας που πίεζε για την Ημερήσια Διάταξη + για την ανάπτυξη για πολλά χρόνια, το FSFE τώρα στοχεύει στο ζήτημα των πατεντών + στα πρότυπα, π.χ. + κατά την SCP/13, και πιέζει + τον WIPO + να επικεντρωθεί περισσότερο στην + Πολιτική για την Καινοτομία, στην αξιολόγησή της, εξετάζοντας όλες τις πιθανές + επιλογές. +

+ +

Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας

+ +

+ Από το καλό ξεκίνημα που είχε το Νοέμβριο του 2006, η + Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας (Freedom Task Force, FTF) + συνέχισε να έχει μια μεγάλη επιτυχία τα χρόνια 2007, 2008 και 2009. Κάτω από την + ικανή καθοδήγηση του + Shane Coughlan, το Ευρωπαϊκό + Νομικό δίκτυο της Ομάδας Εργασίας Ελευθερίας αναπτύχθηκε με περισσότερα + από 190 μέλη από 27 χώρες από τέσσερις ηπείρους, συμπεριέλαβε ένα ευρύ φάσμα + ενδιαφερόντων που εμπλέκεται με το Ελεύθερο Λογισμικό. Το Ευρωπαϊκό Νομικό + Δίκτυο της FTF εμφανίζεται να είναι η μεγαλύτερη νομική δομή υποστήριξης + για το Ελεύθερο Λογισμικό στον κόσμο με μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, + όπως ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων και νομικές ημερίδες με διεθνή πολυπληθή + προσέλευση το 2008 και 2009. Υπάρχει επίσης ένας αυξανόμενος αριθμός + δημοσιεύσεων που προέρχονται από το + δίκτυο της FTF. +

+ +

+ Επιπλέον της αυξανόμενης δικτύωσης στο νομικό πεδίο του Ελεύθερου Λογισμικού, + η FTF συνεχίζει να παρέχει κατάρτιση Ελεύθερου Λογισμικού σε εκτελεστικά στελέχη + και παραγωγούς σε πολλές χώρες και να βοηθάει εταιρίες όπως η + Bacula Systems να καθορίσουν την + ολοκληρωμένη πρόταση της επιχείρησης με βάση το + πρόγραμμα εμπιστευτικότητας του FSFE. +

+ +

+ Μέσα από τη συνεργασία της με τον + gpl-violations.org, η FTF συνεχίζει + επίσης να βοηθάει στην επίλυση παραβιάσεων αδειών χρήσης, αλλά το κύριο + ενδιαφέρον της είναι στην πρόληψη των παραβιάσεων μέσα από την εκπαίδευση + και τον εποικοδομητικό διάλογο με εταιρίες για να βοηθηθούν να καθορίσουν + τις εσωτερικές τους διαδικασίες ώστε να κάνουν χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού + διαηρώντας καθαρή τη νομική και κοινοτική τους φήμη.

+ +

STACS

+ +

+ Ως μέρος του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος + Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία των Πολιτών + (Science, Technology and Civil Society, STACS), + το FSFE συντόνισε δύο ημερίδες για να παρουσιάσει σε οργανώσεις της Κοινωνίας των + Πολιτών τις αρχές του Ελεύθερου Λογισμικού και να τους παρέχει μια πρακτική οπτική + για το πώς το Ελεύθερο Λογισμικό μπορεί να διεκπεραιώσει την καθημερινή τους εργασία. + Οι ημερίδες διοργανώθηκαν σε Λονδίνο + και Βελιγράδι στα τέλη του 2007 + υπό την καθοδήγηση του αντιπροέδρου του FSFE + Jonas Öberg. +

+ +

Κοινότητα

+ +

+ Από ην έναρξή της τον Φεβρουάριο του 2005 η Κοινότητα αναπτύσσεται συνεχώς + σε σημασία και ενέργεια σε μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες για το + FSFE. Οι συνεισφορές της Κοινότητας είναι γόνιμες για την εξασφάλιση της + οικονομικής ανεξαρτησίας του FSFE και αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του + προϋπολογισμού του FSFE με το πλεονέκτημα ότι η κατανομή σε πολλά Μέλη + κάνει αυτήν την πηγή εισοδήματος πολύ προβλέψιμη και διασφαλίζει την + ανεξαρτησία στον οργανισμό. +

+ +

+ Τα Μέλη συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του FSFE με πολλούς τρόπους, + επικεντρώνονται κυρίως σε τοπικές δραστηριότητες μέσα από μια ευρεία ποικιλία + πρωτοβουλιών, όπως η Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων και η Ημέρα Ελευθερίας Λογισμικού + στο Βερολίνο, Ντύσελντορφ, Βιέννη, Κολωνία και αλλού. Η ιδιαίτερα πετυχημένη + εκστρατεία pdfreaders.org παρέχει ενημέρωση + για το Ελεύθερο Λογισμικό ανάγνωσης PDF, το οποίο αναπτύθηκε από την Κοινότητα + σε ένα επίσημο έργο του FSFE. Ο ιστότοπος στο μεταξύ έχει μεταφραστεί σε 17 + γλώσσες. Ομάδες της Κοινότητας κατόρθωσαν επίσης να συμμετάσχουν σε διάφορες + εκδηλώσεις και εκθέσεις, όπως οι Linuxweeks στην Αυστρία ή η Linuxtag στο + Βερολίνο. Τα περισσότερα περίπτερα του FSFE τα διαχειρίζονται σε μεγάλο βαθμό + τα Μέλη. +

+

+ Μαζί με την προαναφερθείσα εκλογή και αντιπροσώπευση της Κοινότητας στη + Γενική Συνέλευση, η Κοινότητα συνεχίζει να παρέχει μία από τις συνήθεις + οδούς προς τις εκτελεστικές ομάδες του FSFE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. + Παραδείγματα από το παρελθόν είναι ο Συντονιστής της FTF Shane Coughlan, + πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι ο Εκτελεστικός Συντονιστής του FSFE Christian + Holz ή η πολύ δραστήρια Αυστριακή ομάδα του FSFE, η οποία αναπτύχθηκε εξ + ολοκλήρου από την Κοινότητα. +

+ +

Άλλες Δραστηριότητες

+ +

+ To FSFE συνέχισε να συμμετέχει ενεργά με περίπτερα, εθελοντές, υποστήριξη και + ομιλίες σε έναν μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων και υποχρεώσεων στην Ευρώπη κα αλλού. + Έχει φιλοξενήσει πολλές εκδηλώσεις, έχει στηρίξει άλλες, όπως τα Trophees du + Libre στη Γαλλία ή η eLiberatica στη Ρουμανία, και έχει θεμελιώσει μια + διαρκή παρουσία στις διάφορες τακτικές και μη εκδηλώσεις για το Ελεύθερο + Λογισμικό στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. +

+ +

+ Δραστηριότητες με εμβέλεια επίσης περιλαμβάνουν τις μεταφράσεις σε 27 γλώσσες, + οι οποίες είναι μόνο δυνατές χάρη σε μια πολύ ενεργητική + μεταφραστική ομάδα, + με αυξημένα κίνητρα, η οποία τυπικά παρέχει με ταχύτητα υψηλής ποιότητας + μεταφράσεις σε πολύ σύντομο χρόνο. το μηνιαίο + ενημερωτικό δελτίο του FSFE, + το οποίο, ενώ έχει περάσει στα ικανά χέρια του Giacomo Poderi από + την Ιταλική ομάδα, παρέχει μια καλή και συχνή ευκαιρία για να μένει το κοινό + ενήμερο για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. +

+ +

+ Παράλληλα με τις πολλές + καθημερινές δραστηριότητες για τις + οποίες το FSFE απολαμβάνει το προνόμιο της υποστήριξης από έναν μεγάλο αριθμό + αφοσιωμένων, ικανών εθελοντών, το FSFE δραστηριοποιείται σε ένα ερύ φάσμα πεδίων. +

+ +

+ Για όλα αυτά τα πεδία, η συμβολή του FSFE τυπικά χαρακτηρίζεται από υψηλή + αποδοτικότητα και μια άνω της μέσης απόδοση επένδυσης σε σχέση με την επίτευξη + των στόχων του οργανισμού. Η μελλοντική πρόκληση θα είναι η περαιτέρω + επαγγελματοποίηση του οργανισμού με τη διατήρηση αυτής της εθελοντικής συμμετοχής + που έχει επιτρέψει στο FSFE να είναι τόσο επιτυχημένο στο παρελθόν. +

+ + diff --git a/about/reports/es-2009.en.xhtml b/about/reports/es-2009.en.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..745e9af5ab --- /dev/null +++ b/about/reports/es-2009.en.xhtml @@ -0,0 +1,332 @@ + + + + + FSFE - Two year executive summary, period 2007-2009 -- 20 June 2009 + + + +

Two year executive summary

+

period 2007-2009

+

Report for the 2009 General Assembly

+ +

Miraflores de la Sierra, Spain, 20. June 2009

+ +

+ The 2009 general assembly marks the end of FSFEs third major + transformation process, which began at the 2007 assembly in Brussels. + This transformation included changes to + FSFE's constitution, which + were discussed during the general assembly in 2007, prepared by the + Extended Executive Committee for the 2008 assembly in Zürich and + ultimately adopted during an extraordinary assembly in October that year. + The two most important changes made were the introduction of an executive + director position, and the addition of + Fellowship representation to + FSFE's general assembly. +

+ +

+ With the hiring of Christian Holz as + executive director and the election of Torsten Grote as the first + Fellowship representative into FSFE's general assembly the mandate given + to the Executive Council by FSFE's 2007 assembly has been fulfilled and + the organisation has now reached maturity. +

+ +

+ Meanwhile FSFE's work intensified in a variety of areas, and the + organisation's budget reached + 380K EUR in 2008, continuing the upward + trend of the past eight years. This report will summarise some of the + important milestones that were achieved over the past two years. +

+ +

European Union: Microsoft Antitrust Decision & New Investigation

+ +

+ The work that began for + FSFE in 2001 with the + initial application + to provide Free Software perspective and expertise to the antitrust + investigation of the European Commission against Microsoft, that + continued through the + joint submission with the Samba team + in 2004 and joint work during the European Court of First Instance (CFI) + case in 2005, 2006 and 2007 finally came to a conclusion with a + triumphant victory for interoperability + in September 2007. +

+ +

+ As the + resulting discussion highlighted, + FSFE had broken new ground as the first Free Software organisation to + actively get involved in antitrust activity, and this case demonstrated + that it was possible to protect Free Software interests against monopoly + abuse. The current increase in antitrust action against abusive practices + brought forward by various groups, e.g. + in Switzerland, + is an encouraging sign. +

+ +

+ Meanwhile FSFE continued its activity in this area through + support of the antitrust complaints + brought forward by the European Committee for Interoperable Systems (ECIS), + and Opera. ECIS published a noteworthy summary paper on + Microsoft's history of anticompetitive behaviour and consumer harm + that demonstrates why this work is so highly necessary. Only by being + present can FSFE ensure that the solutions found will not exclude Free + Software, e.g. by accepting RAND practices that are also common in + standardisation and a major obstacle for Free Software, as explained in + FSFE's + Analysis on Balance: Standardisation and Patents. +

+ +

Open Standards

+ +

+ Helping develop a + common understanding of + Open Standards and promoting their adoption + has in fact permeated the work of FSFE in various ways. This includes the + EU-funded SELF project which terminated in 2008 and for which FSFE + developed the + SELF Legal Policy + and provides fiduciary services. + It spans FSFE's work at the United Nations, such as the + Internet Governance Forum (IGF) and the + World Intellectual Property Organisation (WIPO), + and the work with the European Commission, most importantly discussions + around the European Interoperability Framework (EIF) and the European + Software Strategy. But three issues stood out during the past two + years. +

+ +

+ The most visible issue was most likely the debate around the Microsoft + OfficeOpenXML (OOXML) format, for which Microsoft had contracted ECMA's + services to push it through ISO before anyone would catch on to the + issues. FSFE + took the lead + in alerting the Free Software community to the dangers that MS-OOXML + presented. FSFE's staff and volunteers actively participated directly in + the process through national standardisation bodies, e.g. Switzerland, + Serbia and Italy, as well as indirectly through + various publications + on MS-OOXML to support the work of the diverse global community that + stood together in defence of the Open Document Format (ODF). The debate + culminated February 2008 around the MS-OOXML Ballot Resolution Meeting + (BRM), where FSFE's + Freedom Task Force Coordinator + Shane Coughlan coordinated + the activities to highlight the + many critical flaws + in the MS-OOXML format. +

+ +

+ But FSFE did not focus its attention on defensive work alone. Thanks to + the work done by FSFE's + Serbian team, most notably Ivan + Jelic, but also Marko Milenovic and others, 26 March 2008 saw the first + global day for document liberation, the + Document Freedom Day (DFD). + Similar in design and complementary to the Software Freedom Day (SFD), + the DFD is a day to bring together groups with a common interest in Open + Standards, to help create awareness for the importance of Open Standards. + While FSFE has provided initiative, logistical and coordinative support + to DFD, it does not seek to control it. The DFD is owned by the many + entities and people around the world that made it their own and declared + their support, including, but not limited to, + ANSOL, + Ars Aperta, + COSS, + Esoma, + Estándares Abiertos, + FFII, + Free Knowledge Foundation, + Free Software Foundation, + Free Software Foundation Latin America, + Google, + IBM, + NLnet, + ODF Alliance, + Open Forum Europe, + Open Source Initiative (OSI), + Opentia, + OSL, + iMatix, + Red Hat, + Sun, + The Open Learning Centre, + BrOffice.org and + Funambol. +

+ +

+ And last but not least there is the + PDF readers campaign. Unlike the + other activities, this initiative did not begin with FSFE's staff or + coordinative team, it originates with the personal initiative of some of + FSFE's Fellows, which came up with the initial idea and coordinated the + project from the first idea to the public launch and maintenance. The + role of FSFE's staff was limited to providing some input, resources, + support and encouragement. So + pdfreaders.org provides an excellent + example of how FSFE's structure and culture facilitates grass-roots + activity up to a global scale as well as the targeted and centrally + coordinated activities in other areas, such as the United Nations. +

+ +

United Nations

+ +

+ Besides participation in the 2007 + Internet Governance Forum (IGF) in + Brazil, FSFE's work at the United Nations has increasingly focussed on + the + World Intellectual Property Organisation (WIPO), + which is currently undergoing reform based on the + Development Agenda (DA) + that WIPO's Member States adopted during its 2007 General Assemblies. In + combination with a new Director General, + Mr Francis Gurry, + and the + WIPO Strategic Realignment Program, + WIPO is increasingly openly discussing issues such as standardisation, + the limits of the patent system. Having been part of the group that was + pushing for the Development Agenda over several years, FSFE now focussed + on the issue of patents in standards, e.g. + during SCP/13, and is + pushing for WIPO to + become more focussed on Innovation Policy + evaluation under consideration of all possible options. +

+ +

Freedom Task Force

+ +

+ From its good start in November 2006, the + Freedom Task Force continued to be a + major success story throughout the years 2007, 2008 and 2009. Under the + able guidance of + Shane Coughlan, the European + Legal Network of the Freedom Task Force grew to more than 190 + participants across 27 countries and four continents, including a broad + spectrum of interests engaging in Free Software. The FTF's European Legal + Network appears to be the largest legal support structure for Free + Software in the world with a wide variety of activities, such as special + interest group and well attended legal workshops with global attendance + in 2008 and 2009. There is also an increasing amount of publications + coming out of the + FTF network. +

+ +

+ In addition to the increased networking of the Free Software legal field, + the FTF has continued to provide Free Software training to executives and + developers in several countries, and helped companies such as + Bacula Systems define their + value proposition on top of the + FSFE fiduciary programme. +

+ +

+ Through its cooperation with + gpl-violations.org, the FTF has + also continued to help resolve licence violations, but its primary focus + is on the prevention of licence violations through education and + constructive dialogue with companies to help them define internal + processes to make use of Free Software while keeping the legal and + community reputation record clean.

+ +

STACS

+ +

+ As part of the EU-funded + Science, Technology, and Civil Society (STACS) + project, FSFE coordinated two workshops to introduce Civil Society + organisations to the concepts of Free Software and to provide them with a + practical view on how Free Software can enable their daily work. The + workshops were held in London + and Belgrade in late 2007 + under the guidance of FSFE vice president + Jonas Öberg. +

+ +

Fellowship

+ +

+ From its inception in February 2005 the Fellowship has continuously grown + in importance and activity into one of the most important activities for + FSFE. The Fellowship contributions are seminal to guarantee the financial + independence of FSFE and provide an important part of FSFE's budget with + the advantage that the distribution over many Fellows makes this source + of income very predictable and secure the independence to the + organisation. +

+ +

+ The Fellows actively participate in FSFE's activities in several ways, + primarily focussed on local activities during a wide variety of + initiatives, such as Document Freedom Day and the Software Freedom Day in + Berlin, Düsseldorf, Vienna, Cologne, and other places. The highly + successful pdfreaders.org campaign + to provide information about Free Software PDF readers, which grew out of + the Fellowship into an official FSFE project. The web site has meanwhile + been translated into 17 languages. Fellowship groups were also able to + participate in various events and exhibitions, like the Linuxweeks in + Austria or the Linuxtag in Berlin. Most FSFE booths are run to a high + degree by Fellows. +

+

+ Along with the aforementioned Fellowship election and representative in + the General Assembly, the Fellowship also continues to provide one of the + regular paths into FSFE's executive teams on national and international + level. Past examples for this were provided by FTF Coordinator Shane + Coughlan, more recent examples are FSFE Executive Coordinator Christian + Holz or FSFE's very active Austrian team, which grew out of the + Fellowship entirely. +

+ +

Other Activities

+ +

+ FSFE continued to participate actively through booths, volunteers, + support and speaking in a large number of events and engagements across + Europe and beyond. It has hosted several events, supported others, such + as the Trophees du Libre in France or eLiberatica in Romania, and has + established a constant presence in the various regular and irregular Free + Software events in most European countries. +

+ +

+ Outreach activities also include translations into 27 languages, which + are only possible due to a very motivated and energetic + translation team, + which typically provides fast and high quality translation in very short + time. The monthly FSFE newsletter, + which has meanwhile switched into the capable hands of Giacomo Poderi of + the Italian team, provides a good and regular opportunity for people to + stay up to date on the ongoing activities. +

+ +

+ Alongside the many + daily activities for which FSFE + enjoys the privilege of support by a large number of dedicated, capable + volunteers, FSFE has been active in a wide variety of fields. +

+ +

+ For all these fields, FSFE's contribution is typically characterised by + high efficiency and an above average return on investment towards + achievement of the goals of the association. The future challenge will be + to further professionalise the organisation while maintaining that + volunteer involvement that has allowed FSFE to be so successful in the + past years. +

+ +