diff --git a/news/2007/news-20071220-01.nl.xhtml b/news/2007/news-20071220-01.nl.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..23f3edc4cd --- /dev/null +++ b/news/2007/news-20071220-01.nl.xhtml @@ -0,0 +1,140 @@ + + + + + + FSFE - EU antitrustzaak is beëindigd: Samba ontvangt informatie + over interoperabiliteit + + + + +

+ EU antitrustzaak is beëindigd: Samba ontvangt informatie + over interoperabiliteit +

+

+ De Europese commissie beschuldigde Microsoft in 2004 van het + misbruiken van hun monopolie in de IT-markt en eiste dat ze alle + informatie nodig voor een volledige interoperabiliteit ter + beschikking zouden stellen van hun concurrenten. Microsoft + tekende verzet aan tegen deze beslissing maar werd in september + 2007 in het ongelijk gesteld door het Gerecht van eerste aanleg + van de Europese Gemeenschappen (GEA). Het GEA achtte Microsoft + schuldig aan opzettelijke belemmering van de interoperabiliteit en + bevestigde de verplichting voor Microsoft om de informatie + aangaande hun protocollen bekend te maken. +

+

+ Het Samba Team heeft besloten gebruik te maken van Microsofts + verplichting ten gevolge van de Europese uitspraak. Door middel + van de Protocol Freedom Information Foundation (PFIF) hebben ze + informatie gevraagd over netwerkinteroperabiliteit en de eenmalige + toegangsprijs van 10.000 EUR betaald. Het Sambateam heeft nu + volledige toegang tot de belangrijke specificaties. +

+

+ Georg Greve, voorzitter van de Free Software Foundation Europe + (FSFE), formuleerde het als volgt: "Eén rechtszaak is beëindigd en + de interoperabiliteit heeft gewonnen. Het Gerecht van de Europese + Gemeenschappen heeft duidelijk gemaakt dat informatie met + betrekking tot interoperabiliteit niet geheim mag worden gehouden. + De overeenkomst maakt duidelijk dat het voor Microsoft onmogelijk + geworden was om interoperabiliteit in dit domein nog langer te + bemoeilijken. Dit zet een nieuwe standaard waaraan iedereen zich + vanaf nu zal moeten houden." +

+

+ Jonas Öberg, FSFE's vice-voorzitter, vervolgt: "Andere winnaars + zijn de gebruikers van productieve Workgrouptoepassingen: Samba + zal nu volledige toegang hebben tot alle informatie die nodig is + om volledig interoperabel te zijn met de hedendaagse en + toekomstige Microsoft Workgroup Serverproducten. Alle gebruikers + zullen hier voordeel uit halen, ook diegene die producten van + Microsoft gebruiken, aangezien de grotere concurrentie + waarschijnlijk druk zal zetten op de prijzen en Microsofts marges + zal doen slinken." +

+

+ "In de huidige omstandigheden, dankzij de verbeteringen die we + hebben kunnen bewerkstelligen, is deze overeenkomst de best + mogelijke oplossing. Het is geen oplossing voor al de bestaande + problemen die wij hebben met Microsoft, het is alleen een + gedeeltelijke oplossing voor een oneerlijke, illegale situatie. + Het is geen vergelijk, we schikken ons naar de oplossing die werd + opgelegd door de commissie en die werd bevestigd door het Gerecht + van de Europese gemeenschappen. Nu is het tenminste volledig + compatibel met Vrije Softwarelicentiëring", zegt Carlo Piana, + juridisch raadsman van de FSFE. +

+

+ Piana vervolgt: "We zijn er uiteindelijk in geslaagd een lijst te + krijgen van alle patenten die volgens Microsoft van toepassing + zijn op de specificaties. Het is eigenlijk ongelooflijk dat men + ons nooit eerder verteld heeft over welke patenten het juist ging. + Deze lijst moet ons helpen om de FUD tegen Samba te stoppen. We + hopen dat het met andere Vrije Softwareprojecten dezelfde weg + opgaat. Het is niet meer dan normaal: als je problemen hebt met + iemand moet je maar vertellen wat die problemen juist zijn ofwel + zwijg je." +

+

+ "De Europese Commissie werd fel bekritiseerd voor haar + overeenkomst met Microsoft, in het bijzonder omdat ze eventueel + relevante patenten van Microsoft niet ongeldig verklaarden", en + Jonas Öberg vervolgt: "Het systeem werkt niet en moet aangepast + worden, maar het is niet aan de civiele administratie om bepaalde + patenten geldig of ongeldig te verklaren. Over deze zaak moet een + goed gedocumenteerde, doorzichtige en democratische discussie + gevoerd worden." +

+

+ Georg Greve voegt hier nog het volgende aan toe: "De Europese + Commissie is verder gegaan dan om het even welke andere + antitrustautoriteit ter wereld en ze was ook het meest succesvol. + Ze verdienen onze dankbaarheid en ondersteuning omdat ze 80% van + de weg hebben willen afleggen. We hadden natuurlijk gehoopt dat + men tegelijkertijd de moed zou gehad hebben om ook de problemen + voor interoperabiliteit aan te kaarten die veroorzaakt worden door + softwarepatenten en die dus ook hun weerslag hebben op vrije + concurrentie. Men had duidelijke vragen kunnen stellen aan de + gepaste politieke instellingen om ook deze zaak aan te pakken." +

+

+ "We mogen ook niet vergeten dat deze uitspraak maar over een + stukje gaat van een heel domein waarin Microsoft eenzelfde + gedrag vertoont. Er zijn nog lopende antitrustklachten zowel van + het Europees Comité voor interoperabele systemen (ECIS) als van + Opera voor verschillende schadelijke gedragingen in de office-, + internet- en browsermarkt", en Greve vervolgt: "Als + praktijken schadelijk zijn in een bepaalde markt, zijn ze dat + waarschijnlijk ook in een andere markt. Dus als de Europese + Commissie de positieve weg wil volgen die ze in 1998 zijn + ingeslagen zullen ze ook deze klachten moeten onderzoeken." +

+

+ "Het algemeen beeld is positief. Toen de FSFE in 2001 besliste om + de Europese Commissie te ondersteunen in haar antitrustonderzoek + tegen Microsoft, was het juist ons doel om deze informatie + beschikbaar te maken voor Vrije Software. Dankzij de samenwerking + met het Sambateam sinds 2003 zijn we daar ook in geslaagd." +

+

+ Jonas Öberg besluit: "Softwarepatenten waren toen een probleem en + zijn dat ook vandaag nog. We zullen daar een politieke oplossing + voor moeten zoeken en de FSFE is vast van plan daar + werk van te maken. Ik wil nu wel alle vrijwilligers en werknemers + van de FSFE en Samba bedanken die meewerkten aan dit ongelooflijke + succes voor Vrije Software terwijl anderen zich uit de zaak lieten + wegkopen. Wij bedanken ook iedereen die ons al die jaren + ondersteund hebben en dit succes dus mee mogelijk maakten." +

+ + + $Date$ $Author$ + + diff --git a/news/2007/news-20071220-01.nl.xml b/news/2007/news-20071220-01.nl.xml new file mode 100644 index 0000000000..e2a6c341c1 --- /dev/null +++ b/news/2007/news-20071220-01.nl.xml @@ -0,0 +1,21 @@ + + + + + + EU antitrustzaak is beëindigd: Samba ontvangt informatie over + interoperabiliteit + + + Eén rechtszaak is beëindigd en de interoperabiliteit heeft + gewonnen. Het Gerecht van de Europese Gemeenschappen heeft + duidelijk gemaakt dat informatie met betrekking tot + interoperabiliteit niet geheim mag worden gehouden. De + overeenkomst maakt duidelijk dat het voor Microsoft onmogelijk + geworden was om interoperabiliteit in dit domein nog langer te + bemoeilijken. Dit zet een nieuwe standaard waaraan iedereen zich + vanaf nu zal moeten houden. + + /news/2007/news-20071220-01.html + +