Browse Source

adding translation for sq

svn path=/trunk/; revision=25111
pull/8/head
guest-Besnik_b 7 years ago
parent
commit
485a1ff2cd
2 changed files with 56 additions and 0 deletions
  1. +28
    -0
      campaigns/finished.sq.xhtml
  2. +28
    -0
      campaigns/inactive.sq.xhtml

+ 28
- 0
campaigns/finished.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,28 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Projekte të Përfunduar</title>
</head>

<body>
<h1>Projekte të Përfunduar dhe Që Nuk Vazhdohen Më</h1>

<localmenu id="3">Projekte të Përfunduar</localmenu>

<p>
Këto projekte kanë përfunduar, dhe të dhënat për to i mbajmë këtu
për qëllime arkivimi.
</p>

<dynamic-content/>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 28
- 0
campaigns/inactive.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,28 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Projekte Jo Aktivë Tani</title>
</head>

<body>
<h1>Projekte Jo Aktivë Tani</h1>

<localmenu id="2">Projekte jo aktivë</localmenu>

<p>
Këto projekte janë jo aktivë tani. Për më tepër të dhëna se si
të ndihmoni në këto projekte, ju lutemi, vizitoni faqet e secilit projekt.
</p>

<dynamic-content/>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save