Translation of English file

svn path=/trunk/; revision=8897
pull/8/head
rolf_camps 2007-09-28 15:13:47 +00:00
parent 6acaf95e22
commit 33ec13bb69
1 changed files with 22 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,22 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<documentset>
<document type="political" date="2006-10-30">
<title>
Soevereine Software - Open Standaarden, Vrije Software en het
internet
</title>
<description>
Softwaregeschillen zijn geschillen over macht, en zijn dus
fundamenteel mee verantwoordelijk voor het vormen van de
gemeenschap waarin wij leven.
Zelfs voor personen die tevoren nooit de problematiek van het
digitale beleid opvolgden, werd dit duidelijk tijdens de <a
href="/projects/wsis/"> World Summit on the Information Society
(WSIS)van de Verenigde Naties</a>. Twee fundamentele vragen
bepalen deze strijd: Wie controleert jouw gegevens? Wie
controleert jouw computer?
</description>
<link>/projects/igf/sovsoft.html</link>
</document>
</documentset>