Browse Source

Translation

svn path=/trunk/; revision=32109
tags/stw2018
guest-Besnik_b 4 years ago
parent
commit
2c4526f390
1 changed files with 102 additions and 0 deletions
  1. 102
    0
      campaigns/pdfreaders/letter.sq.xhtml

+ 102
- 0
campaigns/pdfreaders/letter.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,102 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Lexues PDF-sh - Shembull letre</title>
</head>
<body id="pdfreaders">
<p id="category"><a href="pdfreaders.html">Lexues PDF-sh Software i Lirë</a></p>
<h1>Shembull letre për t’ua shkruar institucioneve</h1>

<!-- Commented out references to the FSFE
<p class="image half">
<img src="/graphics/logo.png" alt="FSFE logo" />
</p>

<p class="half last">
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
Linienstr. 141<br/>
10115 Berlin<br/>
Germany
</p>
-->

<p class="half last">
Emri juaj<br/>
Adresa juaj<br/>
Qyteti juaj<br/>
Vendi juaj
</p>

<p>
Emri i institucionit<br/>
Adresa postare<br/>
Vendi
</p>

<p>I dashur Z. ose E dashur Znj.,</p>

<p>
Subjekt: Reklamim software-i pronësor në sajtin tuaj
</p>

<p>
Kemi <!-- Commented out because buglist will soon be closed
received a <a
href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">report that your
institution</a> -->
parë se institucioni juaj reklamon një program që është
software pronësor. Në rastin në fjalë, ju u këshilloni
përdoruesve të sajtit tuaj të shkarkojnë lexuesin pronësor
të PDF-ve <var>PDFREADER</var> prej <var>KOMPANISË</var>, për shembull
te <var>URL</var> <!-- for the rare cases they promote Foxit or
another reader we can add that here -->. Edhe pse ky program
është falas, është reklamë për një kompani të caktuar, njësoj si reklamat
për një provë falas makine përbën reklamë për prodhuesin e saj. Ndaj
me këtë reklamë ju favorizoni një kompani dhe software prej saj, kundrejt
gjithkujt tjetër në treg, në dëm të konkurrencës në tregun e software-it.
</p>

<p>
Një zgjidhje për këtë është heqja e reklamës nga sajti juaj.
Te http://fsfe.org/campaigns/pdfreaders/petition.html
mund të gjeni një listë organizmash, kompanish dhe individësh
që e përkrahin këtë kërkesë përmes nënshkrimit të "Peticionit
Për Heqje Reklamash Software-i Pronësor Në Sajte Publikë". Duke
përqafuar PDF <a href="/activities/os/def.html">Standardi të Hapur</a>,
bëni të mundur që dokumentet tuaja të mund të hapen nga krejt programet
që sendërtojnë standardin PDF, pavarësisht nga cili tregtues. Nëse
dëshironi t’u ofroni vizitorëve udhëzime, ju këshillojmë të paraqitni
disa lexues PDF, duke thënë diçka pak a shumë të tillë "që të hapni
këtë kartelë PDF, ju duhet një lexues PDF-sh. Mund të shkarkoni
një nga programet vijues (lista nuk është shteruese)". Që të dy alternativat
janë shumë më të paanshme se sa rekomandimi i vetëm një lexuesi të krijuar
nga një kompani.
</p>

<p>
Te http://www.pdfreaders.org/ mund të gjeni disa shembuj lexuesish PDF
që mund t’i tregonit në sajtin tuaj. Krejt lexuesit e treguar atje janë
Software i Lirë, që do të thotë gjithkush është i lirë t’i përdorë
për çfarëdo qëllimi, të studiojë se si punojnë, t’ua japë të tjerëve, me
ose pa pagesë, dhe të përmirësojë programin. Këta lexues janë të pavarur
nga ndonjë tregtues, dhe çdo kompani mund ta shesë programin, t’ia përshtatë
zgjidhjeve të veta, ose ta bëjë software-in pjesë të shërbimeve që ofron.
</p>

<p>
Nëse keni ndonjë pyetje, ose dëshironi të mësoni më tepër mbi Software-in
e Lirë dhe Standardet e Hapura në përgjithësi, jemi të gatshëm t’ju ofrojmë
mbështetjen tonë të plotë.
</p>

<p>
Përshëndetje të ngrohta,<br />
<!-- Commented out references to the FSFE
Karsten Gerloff<br />
President, Free Software Foundation Europe
-->
Nënshkrimi juaj
</p>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-10-15 13:30:29 +0200 (Fri, 15 Oct 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
</html>

Loading…
Cancel
Save